ส่ิงที่เรียนรู้จากพระธรรม1 เปโตร คือ การดำเนินชีวิตอย่างผู้รับใช้ของพระเจ้า

เมื่อท่านศึกษาเฝ้าเดี่ยวพระธรรม1 เปโตรแล้ว ท่านจะปฎิบัติต่อตนเองและต่อผู้อื่นเปลี่ยนไปในทางท่ีดีขึ้น เมื่อท่านได้รับการเปลี่ยนแปลงชีวิตจากพระเจ้า

11ท่านที่รักทั้งหลาย ข้าพเจ้าขอร้องพวกท่าน ผู้เป็นคนแปลกถิ่นและคนต่างด้าว ให้เว้นจากตัณหาของเนื้อหนัง ซึ่งต่อสู้กับวิญญาณจิต 12จงรักษาความประพฤติอันดีของพวกท่านไว้ในหมู่คนต่างชาติ เพื่อว่าเมื่อพวกเขาใส่ร้ายพวกท่านว่าประพฤติชั่ว พวกเขาจะได้เห็นคุณความดีของพวกท่าน และจะได้สรรเสริญพระเจ้าในวันที่พระองค์เสด็จมาเยือน

13พวกท่านจงยอมเชื่อฟังผู้มีสิทธิอำนาจ เพราะเห็นแก่องค์พระผู้เป็นเจ้า ไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นจักรพรรดิผู้มีอำนาจ 14หรือจะเป็นบรรดาผู้ว่าราชการเมืองที่จักรพรรดิส่งไปให้ลงโทษผู้ทำชั่วและยกย่องผู้ทำดี 15เพราะพระเจ้าทรงประสงค์จะให้พวกท่านระงับความโง่ของคนโฉดเขลาด้วยการทำดี 16จงดำเนินชีวิตอย่างคนมีเสรีภาพ แต่อย่าใช้เสรีภาพนั้นเป็นข้ออ้างเพื่อทำความชั่ว แต่จงดำเนินชีวิตอย่างผู้รับใช้ของพระเจ้า 17จงให้เกียรติทุกคน จงรักพวกพี่น้อง จงยำเกรงพระเจ้า จงถวายเกียรติแด่จักรพรรดิ

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011 สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

A : Attitude

เราได้รับความรู้ใหม่ๆ หรือเราได้รับทัศนคติใหม่ๆ จากพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ตอนที่อ่านเรื่องอะไรบ้าง?

การดำเนินชีวิตอย่างผู้รับใช้พระเจ้า

โดยการประพฤติที่ดีต่อตนเอง คือ 

ให้เว้นจากตัณหาของเน้ือหนัง(11)

ให้รักษาความประพฤติอันดีเพื่อคนจะได้สรรเสริญพระเจ้า(12)

เพื่อระงับความโง่ของคนไม่เชื่อด้วยการทำดีต่อพวกเขา(15)

ให้เชื่อฟังผู้มีสิทธิอำนาจ (13-14)

ดำเนินชีวิตอย่างคนมีเสรีภาพในพระเจ้าแต่อย่าทำบาป (16)

โดยการประพฤติที่ดีต่อผู้อื่น คือ ข้อ 17

ให้เกียรติทุกคน ให้รักพวกพี่น้องผู้เชื่อ ให้ยำเกรงพระเจ้า ให้ถวายเกียรติแด่จักรพรรดิ์ หรือผู้ปกครองที่มีสิทธิอำนาจ

 

C : Christ in focus

เรามองเห็นพระเยซูเป็นใคร พระองค์ทำอะไรบ้าง ผ่านพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ตอนที่เราอ่านอย่างไรบ้าง?

พระเยซูทรงสอนให้สาวกดำเนินชีวิตให้ดี เพื่อให้คนสรรเสริญพระเจ้า มธ5:13-16“ท่านทั้งหลายเป็นเกลือแห่งโลก ถ้าเกลือนั้นหมดรสเค็มไปแล้ว จะทำให้กลับเค็มอีกได้อย่างไร ตั้งแต่นั้นไปก็ไม่เป็นประโยชน์อะไร มีแต่จะถูกทิ้งเสียให้คนเหยียบย่ำ14“ท่านทั้งหลายเป็นความสว่างของโลก นครซึ่งอยู่บนภูเขาจะถูกปิดบังไว้ไม่ได้ 15เมื่อจุดตะเกียงแล้วไม่มีผู้ใดเอาถังครอบไว้ ย่อมตั้งไว้บนเชิงตะเกียง  จะได้ส่องสว่างแก่ทุกคนที่อยู่ในบ้านนั้น 

16ทำนองเดียวกันพวกท่านจงส่องสว่างแก่คนทั้งปวง เพื่อว่าเมื่อเขาทั้งหลายได้เห็นความดีที่ท่านทำ พวกเขาจะได้สรรเสริญพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์

T : Transformation

เราต้องการให้พระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราในด้านใดบ้าง

ขอให้เรามีชีวิตที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงจากพระเจ้า ทำให้เราสามารถดำเนินชีวิตใหม่ได้ ไม่ต้องกลับไปทำบาป อยู่ใต้ตัณหาของเนื้อหนัง ความปรารถนาชั่ว ไม่ว่าจะเป็นเหล้า บุหรี่ ยาเสพติด การพนัน การติดเซ็กส์ การเป็นชู้ การล่วงประเวณี การเป็นคนปากร้าย ปากจัด พูดจาหยาบคาย หรืออยู่ภายใต้อำนาจมืดของผีมาร วิญญาณชั่ว

ขอให้เราตรวจสอบการประพฤติของเราว่าได้ดำเนินชีวิตอย่างดีหรือไม่ เป็นที่พอพระทัยพระเจ้าหรือไม่ เราได้เชื่อฟังสิทธิอำนาจหรือไม่ ระมัดระวังการดำเนินชีวิต อย่าใช้เสรีภาพในการทำบาป

S : Serve

เราจะดำเนินชีวิตเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น และต่อพระเจ้าได้อย่างไรบ้าง?

การรับใช้พระเจ้า คือ การทำดีต่อผู้อื่น เพื่อให้เขาได้สรรเสริญพระเจ้า เพราะเห็นความดีที่เราได้ทำแก่พวกเขา รู้จักให้เกียรติคนทุกคน เห็นคุณค่า เห็นความดีของคนอื่น มีใจรักพี่น้องและคนอื่น ไม่ทำตัวมีปัญหาต่อการปกครองของบ้านเมือง โดยการรู้จักให้เกียรติผู้มีอำนาจปกครองบ้านเมือง เพื่อเขาจะได้มาเชื่อพระเจ้าเช่นเดียวกัน

ขอพระเจ้าอวยพร ให้เราร่วมใจกันอธิษฐาน

สนใจติดต่อเรา

www.facebook.com/FORWARD.CH.TH

Email: actsministry2017@gmail.com

บทความก่อนหน้านี้เฝ้าเดี่ยวแบบ A.C.T.S. พระธรรม 1 เปโตร บทที่2:4-10
บทความถัดไปเฝ้าเดี่ยวแบบ A.C.T.S. พระธรรม 1 เปโตร บทที่2:18-25

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่