ส่ิงที่เรียนรู้จากพระธรรม1 เปโตร คือ เราจะผ่านการทนทุกข์ยากลำบากได้ด้วยพระคุณของพระเจ้า

เมื่อท่านศึกษาเฝ้าเดี่ยวพระธรรม1 เปโตรแล้ว ดำเนินชีวิตตั้งมั่นคงอยู่ในพระคุณของพระเจ้า

12ข้าพเจ้าได้เขียนอย่างย่อๆ มาถึงพวกท่านผ่านทางสิลวานัส ซึ่งข้าพเจ้าถือว่าเป็นพี่น้องที่ซื่อสัตย์คนหนึ่ง ข้าพเจ้าหนุนใจและเป็นพยานแก่พวกท่านว่า นี่เป็นพระคุณแท้ของพระเจ้า จงตั้งมั่นคงอยู่ในพระคุณนั้น 13เธอผู้อยู่ในเมืองบาบิโลน ซึ่งทรงเลือกไว้เช่นเดียวกันและมาระโกบุตรของข้าพเจ้า ฝากคำทักทายมายังพวกท่าน 14จงทักทายกันด้วยธรรมเนียมจูบ อันแสดงความรักต่อกัน

ขอสันติสุขดำรงอยู่กับพวกท่านที่อยู่ในพระคริสต์เถิด

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011 สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

A : Attitude

เราได้รับความรู้ใหม่ๆ หรือเราได้รับทัศนคติใหม่ๆ จากพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ตอนที่อ่านเรื่องอะไรบ้าง?

อ.เปโตรหนุนใจพี่น้องที่ทนความทุกข์ยากลำบากจากการข่มเหงในเวลานั้นเพราะมาเชื่อในพระเยซู ให้พวกเขาตั้งมั่นคงอยู่ในพระคุณของพระเจ้า (12) คือ ส่ิงดีที่พระเจ้าให้กับเราทั้งๆที่เราไม่สมควรจะได้รับ ไม่มีสิทธิ์จะได้รับ ไม่เหมาะสมที่จะได้รับ แต่พระเจ้าประทานให้

อ.เปโตรให้กำลังใจพี่น้องให้แสดงความรักต่อกัน ให้สันติสุขดำรงอยู่กับพี่น้อง แม้ภายนอกจะเจอความยากลำบาก

C : Christ in focus

เรามองเห็นพระเยซูเป็นใคร พระองค์ทำอะไรบ้าง ผ่านพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ตอนที่เราอ่านอย่างไรบ้าง?

ความรอดที่พระเยซูบุกเบิกให้กับเรานั้นเป็นพระคุณของพระเจ้า พระเยซูต้องทนทุกข์ถึงความตายเพื่อเราทั้งหลาย โดยการทำความดีของเราเพื่อรับความรอดเป็นเรื่องที่เราทำเองไม่ได้

ฮบ2:9-10 แต่เราก็เห็นว่าพระเยซู ผู้ทรงถูกทำให้ต่ำกว่าพวกทูตสวรรค์เพียงชั่วระยะหนึ่งนั้น ทรงได้รับพระสิริและพระเกียรติเป็นมงกุฎ เพราะพระองค์สิ้นพระชนม์ด้วยความทุกข์ทรมาน ทั้งนี้โดยพระคุณของพระเจ้า พระองค์จึงได้วายพระชนม์เพื่อทุกคน 10ในเรื่องที่พระเจ้าทรงนำบุตรจำนวนมากไปสู่ศักดิ์ศรีนั้น ก็เป็นการเหมาะสมแล้ว ที่พระเจ้าผู้ซึ่งทุกสิ่งดำรงอยู่เพื่อพระองค์และโดยพระองค์ จะทรงทำให้ผู้เบิกทางสู่ความรอดของพวกเขาสมบูรณ์โดยความทุกข์ทรมานต่างๆ

ดังนั้นให้เราดำเนินชีวิตหลังจากรับความรอดแล้วด้วยพระคุณพระเจ้าด้วย ไม่ใช่รับพระคุณพระเจ้าแค่เรื่องความรอดเท่านั้น

ฮบ4:16ฉะนั้นขอให้เราเข้ามาถึงพระที่นั่งแห่งพระคุณด้วยความกล้า เพื่อเราจะได้รับพระเมตตา และจะพบพระคุณที่ช่วยเราในยามต้องการ

T : Transformation

เราต้องการให้พระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราในด้านใดบ้าง

การตั้งมั่นคงในพระคุณของพระเจ้า คือ ไม่พยายามพึ่งพาการช่วยเหลือจากแหล่งอื่น แต่ดำเนินชีวิตโดยมีท่าทีพึ่งพาพระคุณพระเจ้า

เพราะถ้าเราเชื่อว่าเรารับความรอดโดยพระคุณจริงๆ เราก็ต้องเชื่อว่าเราดำเนินชีวิตต่อไปตั้งมั่นอยู่ในพระคุณพระเจ้าที่เราได้เชื่อ ความทุกข์ยากลำบาก การข่มเหงก็ไม่อาจทำให้เราหล่นจากพระคุณของพระเจ้า หรือให้เราเลิกเชื่อพระเจ้าได้

S : Serve

เราจะดำเนินชีวิตเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น และต่อพระเจ้าได้อย่างไรบ้าง?

รับใช้พระเจ้าด้วยพระคุณของพระเจ้า เป็นแบบอย่างแก่คนทั้งหลายด้วยการดำเนินชีวิตหนุนใจคน ให้ผู้อื่นได้รับพระพรผ่านชีวิตที่มีความเชื่อในพระเจ้า สัตย์ซื่อในการดำเนินชีวิตตั้งมั่นคงในพระคุณพระเจ้าตลอดเวลา

ขอพระเจ้าอวยพร ให้เราร่วมใจกันอธิษฐาน

สนใจติดต่อเรา

www.facebook.com/FORWARD.CH.TH

Email: actsministry2017@gmail.com

บทความก่อนหน้านี้เฝ้าเดี่ยวแบบ A.C.T.S. พระธรรม 1 เปโตร บทที่5:7-11
บทความถัดไปโครงร่างพระธรรม 2เปโตร

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่