ส่ิงที่เรียนรู้จากพระธรรม1 เปโตร คือ ทนทุกข์เพราะความเชื่อโดยดูพระเยซูคริสต์เป็นแบบอย่าง

เมื่อท่านศึกษาเฝ้าเดี่ยวพระธรรม1 เปโตรแล้ว  การทนทุกข์ของตนเองเพื่อคนอื่นเป็นการเสียสละ เหมือนพระเยซูคริสต์

18พวกท่านที่เป็นคนใช้ จงยอมอยู่ใต้บังคับนายของพวกท่านด้วยความยำเกรงทุกอย่าง ไม่ใช่เฉพาะนายที่เป็นคนใจดีและเห็นอกเห็นใจเท่านั้น แต่ทั้งนายที่ร้ายด้วย 19เพราะว่าสิ่งนี้เป็นที่พอพระทัย ก็ต่อเมื่อคนหนึ่งคนใดด้วยเห็นแก่พระเจ้ายอมแบกรับความเจ็บปวดต่างๆ โดยทนทุกข์อย่างไร้ความเป็นธรรม 20เพราะจะเป็นความดีความชอบอย่างไร ถ้าพวกท่านสู้ทนเมื่อถูกเฆี่ยนเพราะการทำชั่วนั้น? แต่ถ้าพวกท่านทำดีและต้องทนทุกข์ลำบาก สิ่งนี้ก็จะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้า 21เพราะพระเจ้าทรงเรียกพวกท่านเพื่อจุดประสงค์นี้ เพราะว่าพระคริสต์ทรงทนทุกข์เพื่อพวกท่าน พระองค์ทรงวางแบบอย่างแก่พวกท่าน เพื่อท่านจะได้ดำเนินตามรอยพระบาทของพระองค์

22พระองค์ไม่ได้ทรงทำบาปเลยและไม่พบการล่อลวงในพระโอษฐ์ของพระองค์เลย 23เมื่อเขากล่าวคำหยาบคายต่อพระองค์ พระองค์ไม่ได้ทรงกล่าวตอบเขาด้วยคำหยาบคายเลย เมื่อพระองค์ทรงทนทุกข์ พระองค์ไม่ได้ทรงขู่อาฆาต แต่ทรงมอบพระองค์เองไว้แก่พระเจ้าผู้ทรงพิพากษาอย่างยุติธรรม 24พระองค์เองได้ทรงรับแบกบาปทั้งหลายของเราไว้ในพระกายของพระองค์ ที่ต้นไม้นั้น เพื่อว่าเราจะตายต่อบาปได้ และดำเนินชีวิตเพื่อความชอบธรรม ด้วยบาดแผลของพระองค์ พวกท่านจึงได้รับการรักษาให้หาย 25เพราะว่าพวกท่านได้หลงเจิ่นไปเหมือนแกะ แต่เดี๋ยวนี้ได้กลับมาหาพระผู้เลี้ยงและผู้ดูแลวิญญาณจิตของพวกท่านแล้ว

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011 สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

A : Attitude

เราได้รับความรู้ใหม่ๆ หรือเราได้รับทัศนคติใหม่ๆ จากพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ตอนที่อ่านเรื่องอะไรบ้าง?

พระคริสต์เป็นแบบอย่างเห็นแก่ทนทุกข์ พระองค์ทนทุกข์เพื่อเห็นแก่เรา(21) ถ้าพระองค์ไม่เข้ามาเกี่ยวข้องกับคนบาปในโลกนี้ พระองค์ก็ไม่ต้องทนทุกข์อย่างแน่นอน แต่พระองค์ยินดีมาบังเกิดในโลกนี้เพื่อช่วยคนบาปในโลกแห่งความบาปนี้

พระคริสต์ทนทุกข์โดยไม่ทำบาป(22) ไม่กล่าวคำหยาบคาย (23) ไม่ขู่อาฆาต พระองค์วางใจในพระเจ้าพระบิดา (23) ยอมรับแบกบาปของเรา (24) เพื่อให้ผู้เชื่อจะตายต่อบาปและดำเนินชีวิตตามความชอบธรรม เพื่อผู้เชื่อจะได้รับการรักษา เพื่อจะได้กลับมาหาพระเจ้า

C : Christ in focus

เรามองเห็นพระเยซูเป็นใคร พระองค์ทำอะไรบ้าง ผ่านพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ตอนที่เราอ่านอย่างไรบ้าง?

พระเยซูทรงทราบถึงจุดประสงค์ของการทนทุกข์ เพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าและพระเยซูยินดีที่จะทนทุกข์ แม้พระองค์จะมีความทุกข์

ยน12:27-28 “เดี๋ยวนี้ใจของเราเป็นทุกข์ จะให้เราพูดอย่างไร? ‘ข้าแต่พระบิดา ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้พ้นจากช่วงเวลานี้’ อย่างนั้นหรือ? แต่เพื่อจุดประสงค์นี้เอง เราจึงมาถึงช่วงเวลานี้ 28ข้าแต่พระบิดา ขอพระองค์ทรงให้พระนามของพระองค์รับพระเกียรติ” แล้วก็มีพระสุรเสียงดังมาจากฟ้าว่า “เราให้รับเกียรติแล้ว และเราจะให้รับเกียรติอีก”

T : Transformation

เราต้องการให้พระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราในด้านใดบ้าง

ความเติบโตของชีวิตฝ่ายวิญญาณ หรือเติบโตขึ้นในความเชื่อของพระเจ้า คือ ไม่ได้พอใจแค่การรับพระพร แต่ยินดีที่จะเป็นพระพรแก่ผู้อื่นแม้ตนเองต้องทนทุกข์ก็มีความยินดีที่จะทนทุกข์

เป็นการเสียสละเพื่อผู้อื่น เหมือนพระเยซูที่ทรงทนทุกข์ พระองค์ไม่ได้รับผลประโยชน์อะไร แต่พระองค์สิ้นพระชนม์เพื่อเราจะได้รับการไถ่บาป และให้เราสามารถดำเนินชีวิตในทางชอบธรรมได้ กลับมาหาพระเจ้าได้

ขอให้เราดำเนินตามพระเยซูคริสต์ (21ข) ทำดีและยินดีทนทุกข์ (21) ให้เป็นที่พอพระทัยพระเจ้า ขอให้เห็นแก่พระเจ้าโดยยินดีรับการทนทุกข์แม้บางคร้ังจะได้รับความไม่เป็นธรรม หรือส่วนใหญ่ไร้ความเป็นธรรมก็ตาม (19) ไม่ตอบแทนการร้ายด้วยการร้าย แต่ตอบแทนการร้ายด้วยการดี

S : Serve

เราจะดำเนินชีวิตเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น และต่อพระเจ้าได้อย่างไรบ้าง?

รับใช้พระเจ้าด้วยความเสียสละ เหมือนอย่างที่พระเยซูคริสต์เสียสละชีวิตของพระองค์เพื่อเราจะรับความรอด รับชีวิตนิรันดร์ เพื่อให้คนอื่นจะกลับมาหาพระเจ้า และจะได้รับความรอด รับชีวิตนิรันดร์เช่นกัน

ขอพระเจ้าอวยพร ให้เราร่วมใจกันอธิษฐาน

สนใจติดต่อเรา

www.facebook.com/FORWARD.CH.TH

Email: actsministry2017@gmail.com

บทความก่อนหน้านี้เฝ้าเดี่ยวแบบ A.C.T.S. พระธรรม 1 เปโตร บทที่2:11-17
บทความถัดไปเฝ้าเดี่ยวแบบ A.C.T.S. พระธรรม 1 เปโตร บทที่3:1-7

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่