อ่านบทที่ 2:1-70 รายนามเชลยที่กลับ

(นหม.7:6-73)

1ต่อไปนี้เป็นประชาชนของมณฑลที่กลับมาจากการเป็นเชลยในพวกที่ถูกกวาดต้อนไป ซึ่งเนบูคัดเนสซาร์กษัตริย์แห่งบาบิโลนได้กวาดต้อนไปเป็นเชลยยังบาบิโลน และกลับมายังเยรูซาเล็มและยูดาห์ แต่ละคนต่างก็ไปยังเมืองของตน 2เขาทั้งหลายมากับเศรุบบาเบล เยชูอา เนหะมีย์ เสไรยาห์ เรเอไลยาห์ โมรเดคัย บิลชาน มิสปาร์ บิกวัย เรฮูม และบาอานาห์

จำนวนประชาชนอิสราเอล คือ 3พงศ์พันธุ์ปาโรช 2,172 คน 4พงศ์พันธุ์เชฟาทิยาห์ 372 คน 5พงศ์พันธุ์อาราห์ 775 คน 6พงศ์พันธุ์ปาหัทโมอับ คือพงศ์พันธุ์ของเยชูอา และ โยอาบ 2,812 คน 7พงศ์พันธุ์เอลาม 1,254 คน 8พงศ์พันธุ์ศัทธู 945 คน 9พงศ์พันธุ์ศักคัย 760 คน 10พงศ์พันธุ์บานี 642 คน 11พงศ์พันธุ์เบบัย 623 คน 12พงศ์พันธุ์อัสกาด 1,222 คน 13พงศ์พันธุ์อาโดนีคัม 666 คน 14พงศ์พันธุ์บิกวัย 2,056 คน 15พงศ์พันธุ์อาดีน 454 คน 16พงศ์พันธุ์อาเทอร์ คือ ของเฮเซคียาห์ 98 คน 17พงศ์พันธุ์เบไซ 323 คน 18พงศ์พันธุ์โยราห์ 112 คน 19พงศ์พันธุ์ฮาชูม 223 คน 20พงศ์พันธุ์กิบบาร์ 95 คน 21พงศ์พันธุ์ชาวเบธเลเฮม 123 คน 22ชาวเนโทฟาห์ 56 คน 23ชาวอานาโธท 128 คน 24พงศ์พันธุ์อัสมาเวท 42 คน 25พงศ์พันธุ์ชาวคีริยาทอาริม ชาวเคฟีราห์ และชาวเบเอโรท 743 คน 26พงศ์พันธุ์ชาวรามาห์ และชาวเกบา 621 คน 27ชาวมิคมาส 122 คน 28ชาวเบธเอลและชาวอัย 223 คน 29พงศ์พันธุ์ชาวเนโบ 52 คน 30พงศ์พันธุ์ชาวมักบีช 156 คน 31พงศ์พันธุ์เอลามอีกคนหนึ่ง 1,254 คน 32พงศ์พันธุ์ชาวฮาริม 320 คน 33พงศ์พันธุ์ชาวโลด ชาวฮาดิด และชาวโอโน 725 คน 34พงศ์พันธุ์ชาวเยรีโค 345 คน 35พงศ์พันธุ์เสนาอาห์ 3,630 คน

36บรรดาปุโรหิต คือ พงศ์พันธุ์เยดายาห์ ตระกูลเยชูอา 973 คน 37พงศ์พันธุ์อิมเมอร์ 1,052 คน 38พงศ์พันธุ์ปาชเฮอร์ 1,247 คน 39พงศ์พันธุ์ฮาริม 1,017 คน

40คนเลวี คือ พงศ์พันธุ์เยชูอา และขัดมีเอล คือพงศ์พันธุ์โฮดาวิยาห์ 74 คน 41พวกนักร้อง คือ พงศ์พันธุ์อาสาฟ 128 คน 42พงศ์พันธุ์คนเฝ้าประตู คือ พงศ์พันธุ์ชัลลูม พงศ์พันธุ์อาเทอร์ พงศ์พันธุ์ทัลโมน พงศ์พันธุ์อักขูบ พงศ์พันธุ์ฮาทิธา และพงศ์พันธุ์โชบัย รวมกัน 139 คน

43บ่าวไพร่ประจำพระวิหาร คือพงศ์พันธุ์ศีหะ พงศ์พันธุ์ฮาสูฟา พงศ์พันธุ์ทับบาโอท 44พงศ์พันธุ์เคโรส พงศ์พันธุ์สีอาฮา พงศ์พันธุ์พาโดน 45พงศ์พันธุ์เลบานาห์ พงศ์พันธุ์ฮากาบาห์ พงศ์พันธุ์อักขูบ 46พงศ์พันธุ์ฮากาบ พงศ์พันธุ์ชัมลัย พงศ์พันธุ์ฮานัน 47พงศ์พันธุ์กิดเดล พงศ์พันธุ์กาฮาร์ พงศ์พันธุ์เรอายาห์ 48พงศ์พันธุ์เรซีน พงศ์พันธุ์เนโคดา พงศ์พันธุ์กัสซาม 49พงศ์พันธุ์อุสซา พงศ์พันธุ์ปาเสอาห์ พงศ์พันธุ์เบสัย 50พงศ์พันธุ์อัสนาห์ พงศ์พันธุ์เมอูนิม พงศ์พันธุ์เนฟิสิม 51พงศ์พันธุ์บัคบูค พงศ์พันธุ์ฮาคูฟา พงศ์พันธุ์ฮารฮูร 52พงศ์พันธุ์บัสลูท พงศ์พันธุ์เมหิดา พงศ์พันธุ์ฮารชา 53พงศ์พันธุ์บารโขส พงศ์พันธุ์สิเสรา พงศ์พันธุ์เทมาห์ 54พงศ์พันธุ์เนซิยาห์ และพงศ์พันธุ์ฮาทิฟา

55พงศ์พันธุ์ข้าราชการของซาโลมอน คือพงศ์พันธุ์โสทัย พงศ์พันธุ์หัสโสเฟเรท พงศ์พันธุ์เปรุดา 56พงศ์พันธุ์ยาอาลาห์ พงศ์พันธุ์ดารโคน พงศ์พันธุ์กิดเดล 57พงศ์พันธุ์เชฟาทิยาห์ พงศ์พันธุ์ฮัทธิล พงศ์พันธุ์โปเคเรทหัสซาบาอิม และพงศ์พันธุ์อามี

58บ่าวไพร่ประจำพระวิหารและพงศ์พันธุ์ของข้าราชการของซาโลมอนทั้งสิ้น เป็น 392 คน

59ต่อไปนี้เป็นพวกที่ขึ้นมาจากเทลเมลาห์ เทลฮารชา เครูบ อัดดาน และอิมเมอร์ แม้พวกเขาจะพิสูจน์ตระกูลของเขาหรือเชื้อสายของเขาไม่ได้ ว่าเขาเป็นคนอิสราเอลหรือไม่ คือ 60พงศ์พันธุ์เดลายาห์ พงศ์พันธุ์โทบีอาห์ และพงศ์พันธุ์เนโคดา รวม 652 คน 61และจากพงศ์พันธุ์ปุโรหิตด้วย คือ พงศ์พันธุ์โฮบายาห์ พงศ์พันธุ์ฮักโขส และพงศ์พันธุ์บารซิลลัย (ผู้มีภรรยาเป็นบุตรหญิงคนหนึ่งของบารซิลลัยคนกิเลอาด จึงได้ชื่อตามนั้น) 62คนเหล่านี้เมื่อค้นหาชื่อในทะเบียนตามสำมะโนครัวเชื้อสายก็ไม่พบ จึงถือว่าเป็นคนสามัญ และถูกตัดออกจากการเป็นปุโรหิต 63ผู้ว่าราชการเมืองสั่งเขาไม่ให้รับอาหารบริสุทธิ์ที่สุด จนกว่าจะมีปุโรหิตปรึกษากับอูริมและทูมมิมเสียก่อน

64ชุมนุมชนทั้งหมดรวมกันมี 42,360 คน 65นอกเหนือจากคนใช้ชายหญิงซึ่งมีอยู่ 7,337 คน และเขามีนักร้องชายหญิง 200 คน 66ม้าของเขามี 736 ตัว ล่อ 245 ตัว 67อูฐของเขา 435 ตัว และลาของเขา 6,720 ตัว

68หัวหน้าครอบครัวบางคน เมื่อเขามาถึงพระนิเวศของพระยาห์เวห์ ซึ่งอยู่ในเยรูซาเล็มได้ถวายตามความสมัครใจเพื่อพระนิเวศของพระเจ้า เพื่อจะสร้างพระนิเวศขึ้นในที่เดิม 69เขาถวายตามกำลังของเขาแก่กองทรัพย์เพื่องานนี้ เป็นทองคำ 500 กิโลกรัม เงิน 2,800 กิโลกรัม และเครื่องแต่งกายปุโรหิต 100 ตัว

70พวกปุโรหิต คนเลวี และประชาชนส่วนหนึ่ง และนักร้อง คนเฝ้าประตู และบ่าวไพร่ประจำพระวิหารอยู่ตามเมืองของตน และอิสราเอลทั้งปวงอยู่ตามเมืองของเขา

สรุปย่อเนื้อหา: มีคณะผู้นำนำคนอิสราเอลกลับมาจากบาบิโลน มีการบันทึกจำนวนประชาชนอิสราเอล บรรดาปุโรหิต คนเลวี บ่าวไพร่ประจำพระวิหาร พงศ์พันธุ์ข้าราชการของซาโลมอน และพวกที่พิสูจน์ตระกูลของเขาหรือเชื้อสายของเขาไม่ได้ ว่าเขาเป็นคนอิสราเอลหรือไม่

สรุปจำนวนคนและทรัพย์สิน ในข้อ64-67 ชุมนุมชนทั้งหมดรวมกันมี 42,360 คน 65นอกเหนือจากคนใช้ชายหญิงซึ่งมีอยู่ 7,337 คน และเขามีนักร้องชายหญิง 200 คน 66ม้าของเขามี 736 ตัว ล่อ 245 ตัว 67อูฐของเขา 435 ตัว และลาของเขา 6,720 ตัว

ข้อ68-70 พวกเขาได้ถวายและอยู่ตามเมืองของเขา

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011 สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

ข้อคิดจากการอ่าน

มีคณะผู้นำนำกลับมาอย่างเป็นระบบระเบียบ ผู้นำจำเป็นต่อการตกลงกติกา ประสานงาน เพื่อที่พวกเขาจะอยู่ร่วมกันได้ ทำงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้ เช่น มีการถวาย มีการอยู่ตามเมืองของเขา

มีการนับประชากรและทรัพย์สินอย่างเป็นระบบ ข้อมูลนี้มีประโยชน์สามารถนำไปศึกษาระหว่างตอนที่ไปเป็นเชลยมีจำนวนแตกต่างจากที่กลับมาอย่างไร หรือการสร้างชาติอิสราเอลทุกวันนี้เริ่มต้นจากคนกลุ่มนี้ที่รอดกลับมา

ข้อมูลเบื้องต้นจากจำนวนคนที่กลับมาคิดอัตราส่วนได้ เช่น เจ้านาย 6คน มีทาส 1คน เจ้านาย 60 คนมีม้า 1ตัว เจ้านาย 6 คน มีลา 1ตัว ตัวเลขนี้ก็สะท้อนฐานะทางเศรษฐกิจของคนที่กลับมาได้ ในสมัยนั้น การถวายของพวกเขาในข้อ 69 สามารถเอามาหาอัตราส่วนได้เช่นกัน

มีคนที่พิสูจน์ไม่ได้ว่าเป็นยิวหรือไม่แต่ก็กลับมาด้วย ในทางตรงกันข้ามมีคนยิวที่อยู่บาบิโลนและอาจจะไม่กลับมาได้เช่นเดียวกัน

ขอพระเจ้าอวยพร

ให้เราร่วมใจกันอธิษฐาน

สนใจติดต่อเรา

www.facebook.com/FORWARD.CH.TH

Email: actsministry2017@gmail.com

 

บทความก่อนหน้านี้การอ่านพระคัมภีร์:เอสราบทที่ 1:1-11
บทความถัดไปการอ่านพระคัมภีร์:เอสรา บทที่3:1-13

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่