ส่ิงที่เรียนรู้จากพระธรรม1 เปโตร คือ การบังเกิดใหม่ในฝ่ายวิญญาณของผู้เชื่อ และการรับการชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ เป็นผลมาจากการทนทุกข์ของพระเยซูคริสต์ ตามพระวจนะของพระเจ้าที่มีชีวิตและดำรงอยู่ ตามพวจนะที่เป็นความจริง

เมื่อท่านศึกษาเฝ้าเดี่ยวพระธรรม1 เปโตรแล้ว เราควรรักษาความเชื่อและดำเนินชีวิตตามความจริงของพระเจ้า ไม่เสียเวลากับการทำบาปเมื่ออยู่ในโลกนี้

 22เมื่อพวกท่านได้ชำระจิตใจให้บริสุทธิ์แล้วด้วยการเชื่อฟังความจริง จนมีใจรักพี่น้องอย่างจริงใจ พวกท่านจงรักกันให้มากด้วยน้ำใสใจจริง 23ท่านทั้งหลายได้บังเกิดใหม่แล้ว ไม่ใช่จากเมล็ดพันธุ์ที่เสื่อมสลายได้ แต่จากเมล็ดพันธุ์ที่ไม่เสื่อมสลาย คือจากพระวจนะของพระเจ้าที่มีชีวิตและดำรงอยู่ 24เพราะว่า “มนุษย์ทุกคนเป็นเหมือนต้นหญ้า และศักดิ์ศรีทั้งสิ้นของเขาก็เป็นเหมือนดอกหญ้า ต้นหญ้าเหี่ยวแห้ง และดอกก็ร่วงโรยไป 25แต่พระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้ายั่งยืนอยู่เป็นนิตย์”  พระวจนะนี้คือข่าวประเสริฐที่ได้ประกาศให้พวกท่านทราบแล้ว

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011 สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

A : Attitude

เราได้รับความรู้ใหม่ๆ หรือเราได้รับทัศนคติใหม่ๆ จากพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ตอนที่อ่านเรื่องอะไรบ้าง?

ผู้เชื่อที่ได้รับการชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ จะเชื่อฟังความจริงของพระวจนะพระเจ้า เป็นผลจากการทนทุกข์ของพระเยซูจนสิ้นพระชนม์เพื่อบาปของเรา

1ปต1:18-19 พวกท่านรู้ว่าพวกท่านได้รับการไถ่ออกจากการดำเนินชีวิตที่ไร้สาระ ซึ่งตกทอดมาจากบรรพบุรุษของพวกท่าน ไม่ใช่ไถ่ด้วยสิ่งที่เสื่อมสลายได้เช่นเงินหรือทอง19แต่ด้วยพระโลหิตล้ำค่าของพระคริสต์ ดังเลือดลูกแกะที่ไร้ตำหนิและไร้จุดด่างพร้อย

การตอบสนองของผู้เชื่อต่อการรับการชำระจากพระเยซูคริสต์ คือ การรักพี่น้องอย่างจริงใจ จงรักกันให้มากด้วยน้ำใสใจจริง ความรักเป็นการสะท้อนถึงใจที่รับการชำระให้บริสุทธิ์จากพระเจ้าแล้ว

การบังเกิดใหม่ฝ่ายวิญญาณ เป็นการกระทำของพระเจ้าให้เราเกิดใหม่ฝ่ายวิญญาณ ไม่ใช่เราคิดเอง ทำเอง ด้วยความรู้หรือความสามารถของเรา แต่บังเกิดใหม่จากพระวจนะของพระเจ้าที่มีชีวิตและดำรงอยู่ ทำให้เรารู้เรื่องพระเจ้า ทำให้เรารักพระเจ้า ทำให้เราเข้าใจแผนการความรอดของพระเจ้า

ดังนั้นคนที่สะสมพระวจนะ ดำเนินชีวิตตามพระวจนะ จึงมีชีวิตด้วยพระวจนะของพระเจ้าที่มีชีวิต

C : Christ in focus

เรามองเห็นพระเยซูเป็นใคร พระองค์ทำอะไรบ้าง ผ่านพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ตอนที่เราอ่านอย่างไรบ้าง?

พระเยซูเป็นหัวใจสำคัญของข่าวประเสิรฐ ข่าวประเสริฐเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับการตายไถ่บาปมนุษย์ของพระเยซู การเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซู และการเสด็จกลับมาอีกครั้งของพระเยซู

คนที่ฟังความจริงเรื่องข่าวประเสริฐนี้ จะได้รับการชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ และจะบังเกิดใหม่ เข้าใจความจริงของพระเจ้าผ่านพระวจนะของพระเจ้าได้ มีชีวิตตามพระวจนะได้ เมื่อเราฟังและเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์ ยน3:3,5-8,13-15

3พระเยซูตรัสตอบเขาว่า “เราบอกความจริงกับท่านว่า ถ้าคนใดไม่ได้เกิดใหม่ คนนั้นไม่สามารถเห็นแผ่นดินของพระเจ้า”

5พระเยซูตรัสว่า “เราบอกความจริงกับท่านว่า ถ้าใครไม่ได้เกิดจากน้ำและพระวิญญาณ คนนั้นจะเข้าในแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้6ที่เกิดจากเนื้อหนังก็เป็นเนื้อหนัง และที่เกิดจากพระวิญญาณก็เป็นวิญญาณ7อย่าประหลาดใจที่เราบอกท่านว่าพวกท่านต้องเกิดใหม่8ลมจะพัดไปที่ไหนก็พัดไปที่นั่น และท่านได้ยินเสียงลมนั้นแต่ไม่รู้ว่าลมมาจากไหนและไปที่ไหน คนที่เกิดจากพระวิญญาณ ก็เป็นอย่างนั้นทุกคน”

13ไม่มีใครเคยขึ้นไปสวรรค์นอกจากผู้ที่ลงมาจากสวรรค์ คือบุตรมนุษย์14โมเสสยกงูขึ้นในถิ่นทุรกันดารอย่างไร บุตรมนุษย์จะต้องถูกยกขึ้นอย่างนั้น15เพื่อทุกคนที่วางใจพระองค์จะได้ชีวิตนิรันดร์”

T : Transformation

เราต้องการให้พระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราในด้านใดบ้าง

เราต้องให้ความสำคัญกับการตอบสนองต่อข่าวประเสริฐ กับพระวจนะของพระเจ้า โดยสำรวจชีวิตของเราให้ดำเนินสอดคล้องถูกต้องกับพระวจนะ สำรวจชีิวิตตนเองได้รักพี่น้อง ได้รักผู้อื่นหรือไม่ รักพี่น้องและผู้อื่นมากขึ้นหรือไม่

เราบังเกิดใหม่โดยพระวจนะเราก็ควรดำเนินชีวิตเติบโตด้วยพระวจนะ ข่าวประเสิรฐที่เราเชื่อทำให้เราได้รับความรอด ก็เป็นส่วนหนึ่งของพระวจนะ ขอให้เราเชื่อฟังพระวจนะ ทำตามพระวจนะ เพื่อเราจะมีชีวิตฝ่ายวิญญาณที่ยั่งยืนอยู่เป็นนิตย์เหมือนพระวจนะที่ยั่งยืนอยู่เป็นนิตย์

S : Serve

เราจะดำเนินชีวิตเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น และต่อพระเจ้าได้อย่างไรบ้าง?

ขอให้เรารับใช้ผู้อื่นด้วยความรัก เพราะพระเยซูคริสต์ชำระจิตใจของเราให้บริสุทธิ์แล้ว

ขอให้สอนคนอื่นด้วยพระวจนะแห่งความจริง ตามที่พระเจ้าดำริไว้

ขอให้เราประกาศข่าวประเสริฐด้วยความรัก ด้วยความจริง ด้วยชีวิตของเราที่ได้รับการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ลืมพระคุณของพระเยซูที่ทนทุกข์เพื่อเราจะได้รับความรอด

ขอพระเจ้าอวยพร ให้เราร่วมใจกันอธิษฐาน

สนใจติดต่อเรา

www.facebook.com/FORWARD.CH.TH

Email: actsministry2017@gmail.com

บทความก่อนหน้านี้เฝ้าเดี่ยวแบบ A.C.T.S. พระธรรม 1 เปโตร บทที่1:13-21
บทความถัดไปเฝ้าเดี่ยวแบบ A.C.T.S. พระธรรม 1 เปโตร บทที่2:1-3

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่