ส่ิงที่เรียนรู้จากพระธรรม1 เปโตร คือ  การทนทุกข์ร่วมกับพระคริสต์นั้นเป็นอย่างไร มาร่วมหาคำตอบผ่านพระธรรมตอนนี้

เมื่อท่านศึกษาเฝ้าเดี่ยวพระธรรม1 เปโตรแล้ว ท่านจะตั้งความหวังที่พระคุณของพระเจ้า ดำเนินชีวิตบริสุทธิ์กับพระเจ้า และเชื่อวางใจในพระเจ้ามากขึ้น

13เพราะฉะนั้น จงเตรียมตัวเตรียมใจของพวกท่านไว้ให้ดี จงรู้จักควบคุมตัวเอง จงตั้งความหวังทั้งหมดไปที่พระคุณ ซึ่งจะประทานแก่พวกท่าน ในเวลาที่พระเยซูคริสต์เสด็จมาปรากฏ 14เช่นเดียวกับบุตรที่เชื่อฟัง อย่าประพฤติตามกิเลสตัณหา อันเกิดจากความโง่เขลาของพวกท่านในอดีต 

15แต่พระองค์ผู้ทรงเรียกพวกท่านนั้นบริสุทธิ์อย่างไร พวกท่านเองก็จงเป็นคนบริสุทธิ์ในชีวิตทุกด้านอย่างนั้น 

16เพราะมีคำเขียนไว้แล้วว่า “พวกท่านจงเป็นคนบริสุทธิ์ เพราะเราเองบริสุทธิ์”  17และถ้าพวกท่านร้องเรียกพระองค์ว่าพระบิดา ผู้ทรงพิพากษาอย่างไม่มีอคติตามการกระทำของแต่ละคน พวกท่านก็จงดำเนินชีวิตด้วยความยำเกรงในเวลาที่พวกท่านอยู่ในโลกนี้ 18พวกท่านรู้ว่าพวกท่านได้รับการไถ่ออกจากการดำเนินชีวิตที่ไร้สาระ ซึ่งตกทอดมาจากบรรพบุรุษของพวกท่าน ไม่ใช่ไถ่ด้วยสิ่งที่เสื่อมสลายได้เช่นเงินหรือทอง 19แต่ด้วยพระโลหิตล้ำค่าของพระคริสต์ ดังเลือดลูกแกะที่ไร้ตำหนิและไร้จุดด่างพร้อย 20พระคริสต์ทรงถูกกำหนดไว้ก่อนทรงสร้างโลก แต่ทรงปรากฏพระองค์ในวาระสุดท้ายนี้ เพื่อพวกท่าน 21โดยทางพระองค์ พวกท่านจึงวางใจในพระเจ้า ผู้ทรงให้พระคริสต์เป็นขึ้นจากตาย และประทานพระสิริแก่พระองค์

“เพื่อให้ความเชื่อและความหวัง

ของพวกท่านอยู่ในพระเจ้า”

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011 สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

A : Attitude

เราได้รับความรู้ใหม่ๆ หรือเราได้รับทัศนคติใหม่ๆ จากพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ตอนที่อ่านเรื่องอะไรบ้าง?

เมื่อเรามาเชื่อพระเจ้าแล้ว เราต้องดำเนินชีวิตในทางความเชื่อต่อไป

เราตั้งความหวังที่พระคุณพระเจ้า เตรียมตัว เตรียมใจ ควบคุมตนเอง(ข้อ13) ให้หวังในพระคุณของพระเจ้า

ดำเนินชีวิตบริสุทธิ์กับพระเจ้า(ข้อ15) เพราะพระเจ้าบริสุทธิ์ เราก็ต้องบริสุทธิ์ด้วยถึงจะเข้าใกล้พระเจ้าได้ และเมื่อเรามาเชื่อพระเจ้าแล้วเราเป็นบุตรของพระเจ้า (ข้อ14) อย่าได้ยอมทำตามกิเลศตัณหาหรือดำเนินตามบาปเหมือนชีวิตก่อนมาเชื่อพระเจ้า แต่ให้ยำเกรงพระเจ้า (ข้อ17) เพราะเราได้รับการไถ่จากบาปแล้ว จะกลับไปใช้ชีวิตในบาปเหมือนเดิมทำไม (ข้อ18)

เมื่อเราได้กลับใจใหม่จากบาป เชื่อวางใจพระเจ้าแล้วให้ดำเนินชีวิตในความเชื่อและวางใจในพระเจ้าต่อไป

“อย่าเพียงแต่เชื่อ แต่ให้ดำเนินชีวิตต่อไปด้วยความเชื่อ”

C : Christ in focus

เรามองเห็นพระเยซูเป็นใคร พระองค์ทำอะไรบ้าง ผ่านพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ตอนที่เราอ่านอย่างไรบ้าง?

(ข้อ19-21) พระเยซูคริสต์ได้ไถ่บาปของเราด้วยพระโลหิต หรือด้วยชีวิตของพระองค์เอง พระองค์เป็นขึ้นจากความตาย รับพระสิริของพระเจ้า  ตามพระสัญญาของพระเยซูเพื่อให้เราเชื่อและหวังในพระองค์

ยน12:27,32,36

27“เดี๋ยวนี้ใจของเราเป็นทุกข์ จะให้เราพูดอย่างไร? ‘ข้าแต่พระบิดา ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้พ้นจากช่วงเวลานี้’ อย่างนั้นหรือ? แต่เพื่อจุดประสงค์นี้เอง เราจึงมาถึงช่วงเวลานี้

32เมื่อเราถูกยกขึ้นจากแผ่นดินโลกแล้ว เราจะชักนำทุกคนให้มาหาเรา”

36ขณะที่พวกท่านมีความสว่าง จงวางใจในความสว่างนั้น เพื่อจะได้เป็นลูกของความสว่าง”

T : Transformation

เราต้องการให้พระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราในด้านใดบ้าง

ดำเนินชีวิตพึ่งพาพระคุณพระเจ้า ดำเนินชีวิตรักษาความบริสุทธิ์ เชื่อวางใจพระเจ้า ผ่านพระวจนะของพระเจ้า รับการสร้างชีวิตจากการสัมพันธ์สนิทกับพระเจ้าผ่านการแสวงหาพระเจ้า

เรารู้ว่าเราชำระบาปด้วยตนเองไม่ได้ เราต่อสู้กับบาปให้มีชัยชนะก็ไม่ได้ แต่พระคุณพระเจ้าที่เราตั้งความหวังไว้ จะช่วยเหลือให้เราดำเนินชีวิตเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าได้ เมื่อเรามีความยำเกรงพระเจ้า

S : Serve

เราจะดำเนินชีวิตเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น และต่อพระเจ้าได้อย่างไรบ้าง?

รับใช้พระเจ้าโดยการช่วยเหลือผู้อื่นให้มีโอกาสได้รับการยกโทษบาปจากพระเจ้า และดำเนินชีวิตที่ดีกับพระเจ้าได้ในทุกๆวัน

ขอพระเจ้าอวยพร ให้เราร่วมใจกันอธิษฐาน

สนใจติดต่อเรา

www.facebook.com/FORWARD.CH.TH

Email: actsministry2017@gmail.com

บทความก่อนหน้านี้เฝ้าเดี่ยวแบบ A.C.T.S. พระธรรม 1 เปโตร บทที่1:3-12
บทความถัดไปเฝ้าเดี่ยวแบบ A.C.T.S. พระธรรม 1 เปโตร บทที่1:22-25

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่