ส่ิงที่เรียนรู้จากพระธรรม1 เปโตร คือ  การทนทุกข์ของพระคริสต์ทำให้เราได้รับความรอดโดยความเชื่อในราชกิจของพระองค์

เมื่อท่านศึกษาเฝ้าเดี่ยวพระธรรม1 เปโตร แล้ว การทนทุกข์เพราะความเชื่อในพระเจ้าเป็นเรื่องที่น่ายินดี เพราะเมื่อเราผ่านการทดสอบนั้น ทำให้เราได้รับมรดกที่ไม่วันเสื่อมสลาย ไร้มลทิน ไม่ร่วงโรย เก็บรักษาในสวรรค์แล้วเพื่อเรา

3 สาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาแห่งพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา โดยพระเมตตาล้นเหลือของพระองค์

ทรงโปรดให้เราบังเกิดใหม่ เข้าในความหวังที่ยั่งยืน โดยการคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ 

4และเข้าในมรดก ซึ่งไม่เสื่อมสลายและไร้มลทิน และไม่ร่วงโรย ซึ่งได้เก็บรักษาไว้ในสวรรค์แล้วเพื่อพวกท่าน 5ผู้ได้รับการคุ้มครองโดยฤทธิ์เดชของพระเจ้าทางความเชื่อให้เข้าในความรอด ซึ่งพร้อมจะปรากฏในวาระสุดท้าย 6ในสิ่งนี้พวกท่านชื่นชมยินดี ถึงแม้ว่าเดี๋ยวนี้

จำเป็นที่พวกท่านต้องทนทุกข์ในการทดลองต่างๆ นานาชั่วระยะหนึ่ง 

7เพื่อการทดสอบความเชื่อของพวกท่าน (อันล้ำค่ายิ่งกว่าทองคำ ที่แม้ว่าจะเสื่อมสลายไปได้ก็ยังถูกทดสอบด้วยไฟ) จะนำไปสู่การสรรเสริญ ศักดิ์ศรี และเกียรติ ในเวลาที่พระเยซูคริสต์จะเสด็จมาปรากฏ 8พระองค์ผู้ที่พวกท่านไม่เคยเห็น แต่พวกท่านยังรักพระองค์อยู่ แม้ว่าขณะนี้พวกท่านไม่เห็นพระองค์ แต่พวกท่านยังเชื่อและชื่นชมยินดี ด้วยความยินดีเป็นล้นพ้นสุดจะพรรณนา 9เพราะได้รับความรอดแห่งวิญญาณจิตอันเป็นผลจากความเชื่อของพวกท่าน

10พวกผู้เผยพระวจนะผู้ได้พยากรณ์ถึงพระคุณซึ่งจะเกิดแก่พวกท่าน ก็ได้เสาะหาและสืบค้นอย่างถี่ถ้วนเกี่ยวกับเรื่องความรอดนี้ 11พวกเขาได้สืบหาบุคคลและเวลา ซึ่งพระวิญญาณของพระคริสต์ผู้สถิตอยู่ในพวกเขาได้ทรงแจ้งไว้ โดยทรงบอกล่วงหน้าถึงความทุกข์ทรมานของพระคริสต์ และพระสิริที่จะมาภายหลังความทุกข์เหล่านั้น 12พระองค์ทรงเผยให้ผู้เผยพระวจนะเหล่านั้นทราบว่า พวกเขาไม่ได้ปรนนิบัติตัวเองในเรื่องเหล่านี้ แต่ปรนนิบัติพวกท่าน บัดนี้เรื่องเหล่านี้ถูกประกาศแก่พวกท่านทางผู้ประกาศข่าวประเสริฐ โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ประทานจากสวรรค์ เรื่องเหล่านี้เป็นสิ่งซึ่งพวกทูตสวรรค์ปรารถนาจะได้ดู

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011 สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

A : Attitude

เราได้รับความรู้ใหม่ๆ หรือเราได้รับทัศนคติใหม่ๆ จากพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ตอนที่อ่านเรื่องอะไรบ้าง?

ความรอด (ข้อ 5,9,10)  คือ ผลที่ได้รับจากการบังเกิดใหม่ ความเข้าใจความหวังที่ยั่งยืน และการเข้าในมรดกในสวรรค์ ข้อ4

ความรอด ได้มาจากพระเมตตาของพระเจ้าในข้อ 3 โดยพระคุณของพระเจ้าในข้อ10 โดยการทนทุกข์ของพระคริสต์ ข้อ11 และโดยการเสด็จมาปรากฎของพระคริสต์ ข้อ7,11

เรารับความรอดนี้ทางความเชื่อในพระเยซูคริสต์ ข้อ 5,8,9  โดยความเชื่อนี้จำเป็นต้องรับการทดสอบข้อ 6

การทดสอบความเชื่อจำเป็นต้องเจอความทุกข์ในการทดลอง แต่ผู้ที่มีความเชื่อในพระเยซูคริสต์จำเป็นต้องรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้า ข้อ 8 ด้วยความรัก ความชื่นชมยินดี และด้วยความเชื่อ

C : Christ in focus

เรามองเห็นพระเยซูเป็นใคร พระองค์ทำอะไรบ้าง ผ่านพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ตอนที่เราอ่านอย่างไรบ้าง?

การทนทุกข์ของพระคริสต์ คือ การยอมสิ้นพระชนมเพื่อคืนพระชนม์ พระองค์จะคืนพระชนม์ไม่ได้ถ้าไม่สิ้นพระชนม์ และถ้าไม่สิ้นพระชนม์ก็ไม่สามารถไถ่บาป ชำระบาปของมนุษย์คนบาปได้

ฮบ5:8-9 ถึงแม้ว่าพระองค์เป็นพระบุตร พระองค์ก็ทรงเรียนรู้ที่จะเชื่อฟังโดยการทนทุกข์ต่างๆ 9เมื่อพระเจ้าทรงทำให้พระเยซูเพียบพร้อมแล้ว พระเยซูจึงทรงเป็นแหล่งกำเนิดแห่งความรอดนิรันดร์สำหรับทุกคนที่เชื่อฟังพระองค์ 

และพระเยซูจะเสด็จมาปรากฎอีกครั้งด้วยพระสิริของพระเจ้า ราชกิจของพระเยซูทั้งหมดนี้เพื่อผู้เชื่อจะได้รับความรอด

พระเจ้าทำให้เราบังเกิดใหม่ฝ่ายวิญญาณ ไม่ใช่เราบังเกิดใหม่โดยการทำด้วยความดีของตนเอง หรือทำด้วยความรู้ของตนเอง  เพื่อวิญญาณของเราจะได้รับความยั่งยืน เข้าในมรดก เข้าในสวรรค์ของพระเจ้า

T : Transformation

เราต้องการให้พระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราในด้านใดบ้าง

ขอพระเจ้ารักษาจิตวิญญาณของเราให้รับความรอด โดยเรารักษาความเชื่อ ดำเนินชีวิตกับพระเจ้า ยอมรับการทดสอบความเชื่อ การทดลองใจต่างๆนา แม้ว่าต้องทนทุกข์

ขอให้เรามีชัยชนะเหนือการทดสอบ เหนือการทดลอง เหนือการทนทุกข์ ด้วยความชื่นชมยินดี ด้วยความรักพระเจ้า ด้วยความเชื่อ

เพื่อเราจะรับมรดกนิรันดร์ที่พระเจ้าจัดเตรียมให้กับเราในสวรรค์

S : Serve

เราจะดำเนินชีวิตเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น และต่อพระเจ้าได้อย่างไรบ้าง?

ข้อ(12) ขอให้เราเป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าอย่างถูกต้อง โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ หมายถึง ดำเนินชีวิตกับพระเจ้าอย่างใกล้ชิด ผ่านประสบการณ์การบังเกิดใหม่ในพระเจ้า โดยพระเจ้า เพื่อพระเจ้า รับความรอดที่พระเจ้าประทานให้ โดยพระคุณพระเมตตาของพระเจ้า

แม้ว่าเราจะต้องเจอความทุกข์ยากลำบาก การทดสอบ และการทดลอง เราก็จะประกาศข่าวประเสริฐ เราก็จะรับใช้พระเจ้า 

ขอพระเจ้าอวยพร ให้เราร่วมใจกันอธิษฐาน

สนใจติดต่อเรา

www.facebook.com/FORWARD.CH.TH

Email: actsministry2017@gmail.com

บทความก่อนหน้านี้เฝ้าเดี่ยวแบบ A.C.T.S. พระธรรม 1 เปโตร บทที่1:1-2
บทความถัดไปเฝ้าเดี่ยวแบบ A.C.T.S. พระธรรม 1 เปโตร บทที่1:13-21

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่