อ.กิจขจร ลิ่วเฉลิมวงศ์ เทศนาคริสตจักรนิมิตไทย

อาทิตย์ที่ 23 ก.พ.2020

2ยน1:3 พระคริสต์ พระคำ พระคุณ

1. พระคริสต์

2. พระคำ

3. พระคุณ

คำนำ

3 พระคุณ พระเมตตา และสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดา และจากพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระบิดา จะดำรงอยู่กับเราในความจริงและในความรัก

เบื้องหลังของพระธรรมตอนนี้ เขียนขึ้นประมาณค..90 .ยอห์นให้ความสำคัญของการดำเนินชีวิตของผู้เชื่อ ในเวลานั้นมีคำสอนผิด มีครูสอนเท็จมากมาย คอยล่อลวงผู้เชื่อให้หลงไปจากความเชื่อ

2ยน1:7 เพราะว่ามีผู้ล่อลวงจำนวนมากออกมาในโลก เป็นพวกที่ไม่ยอมรับว่าพระเยซูคริสต์เสด็จมาเป็นมนุษย์ คนประเภทนั้นแหละเป็นผู้ล่อลวงและเป็นศัตรูของพระคริสต์ 

ความจริง ของยอห์น หมายถึง  การเปิดเผยความจริงของพระคัมภีร์ที่มีสิทธิอำนาจสำหรับชีวิต และการดำเนินชีวิต นั่นคือ พระคำ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของผู้เชื่อในการตัดสินใจทำตาม หรือจะเลือกละทิ้งความเชื่อ โดยไม่ทำตาม เหตุลจากบริบทใน2ยน1:2,4-6,9-10

2ทั้งนี้เพราะความจริงที่อยู่ในเราและจะดำรงอยู่กับเราชั่วนิรันดร์

4ข้าพเจ้าชื่นชมยินดีอย่างยิ่งที่พบว่าลูกของท่านบางคนดำเนินชีวิตตาม

ความจริง ตรงตามที่เราได้รับพระบัญชาจากพระบิดา 5ท่านสุภาพสตรีที่รัก เดี๋ยวนี้ข้าพเจ้าขอวิงวอนท่าน ไม่ใช่ว่าข้าพเจ้าเขียนบัญญัติใหม่ถึงท่าน แต่เป็นบัญญัติที่เรามีอยู่แล้วตั้งแต่เริ่มแรก นั่นก็คือให้เรารักกันและกัน 6และความรักนั้นก็คือการที่เราประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์ ตามที่ท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังมาตั้งแต่เริ่มแรก จงประพฤติตามนั้น

9 ผู้ที่ล่วงเกินและไม่อยู่ในคำสั่งสอนของพระคริสต์ก็ไม่มีพระเจ้า ผู้ที่อยู่ในคำสั่งสอนของพระคริสต์มีทั้งพระบิดาและพระบุตร 10ถ้าใครมาหาท่านและไม่นำคำสั่งสอนนี้มาด้วย อย่ารับเขาไว้ในบ้าน และอย่าทักทายเขาเลย 

คำทักทายตอนขึ้นต้นจดหมายฝากของบรรดาอัครฑูตในNTส่วนใหญ่เป็นแบบตอนนี้ทั้งสิ้น สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญที่ผู้เขียนทุกคนต้องการเน้นย้ำให้ผู้อ่านได้รับข่าวสารที่สำคัญ

พระคำอีกตอนหนึ่งจากอ.ยอห์น ที่ให้ความสำคัญเหมือนหัวข้อคำเทศนาวันนี้ซึ่งยอห์นได้เป็นพยาน  ยน1:16-17,34 เพราะเราได้รับพระคุณซ้อนพระคุณจากความบริบูรณ์ของพระองค์ 17คือว่าเราได้ธรรมบัญญัตินั้นมาทางโมเสส ส่วนพระคุณและความจริงมาทางพระเยซูคริสต์ 34 และข้าพเจ้าก็เห็นแล้วและเป็นพยานว่าพระองค์นี้แหละเป็นพระบุตรของพระเจ้า

วันนี้เราจึงมาเรียนรู้เรื่องนี้ ผ่านหัวข้อคำเทศนา

พระคริสต์ พระคำ พระคุณ

1. พระคริสต์

(3) พระคุณ พระเมตตา และสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดา และจากพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระบิดา จะดำรงอยู่กับเราในความจริงและในความรัก

รากศัพท์ของคำว่า พระคริสต์ GK5547:christos (n) เจิมด้วยน้ำมัน(โอลีฟ) ผู้ซึ่งได้รับการเจิม ภาษาฮีบรูใช้คำว่า เมสิยาห์(Messiah)

.ยอห์นเน้นว่า สิ่งที่ได้รับจากพระเจ้า และจากพระเยซูคริสต์ เป็นสิ่งที่สำคัญ น้ำหนักเท่ากันเลยระหว่างพระเจ้าพระบิดา กับพระเยซูคริสต์พระบุตร

พระเยซูคริสต์เป็นผู้ที่พระเจ้า พระบิดาอธิบายให้เราเข้าใจถึงพระองค์ เข้าใจถึงแผนการความรอด นำพระเยซูคริสต์มาใกล้มนุษย์เรา ทำให้พระเยซูคริสต์มาเกิดเป็นมนุษย์ และเราเข้าถึงพระเจ้าพระบิดาผ่านทางพระเยซูคริสต์ได้ 

เรามาดูเรื่องสิ่งที่ยอห์นเป็นพยานว่าพระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้า

1ยน5:6 นี่แหละคือผู้ที่ได้มาด้วยน้ำและพระโลหิต คือพระเยซูคริสต์ ไม่ใช่ด้วยน้ำเพียงอย่างเดียว แต่ด้วยน้ำและพระโลหิต และพระวิญญาณทรงเป็นพยาน เพราะพระวิญญาณทรงเป็นความจริง

พระโลหิต GK129:haima (n)  หมายถึง  สิ่งซึ่งทำให้ผู้เชื่อถูกชำระให้สะอาดจากความผิดบาป

และพระวิญญาณทรงเป็นพยาน GK3140:martureo (v) การเป็นพยานอย่างแข็งขัน โดยให้หลักฐาน ให้รายงานที่ดี

ข้อ6 เริ่มจากปลายข้อ 5ใครล่ะที่มีชัยเหนือโลก? ไม่ใช่ใครอื่น คือคนที่เชื่อว่าพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้านั่นเอง คือ ผู้ที่ได้มาด้วยน้ำและพระโลหิต คำถามเรารู้ได้อย่างไรว่าข้อความนี้เป็นจริง

คำตอบ คือ มีพยาน มีหลักฐานสนับสนุน นั่นคือ น้ำ โลหิต พระวิญญาณ ว่า พระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระเจ้า

หมายความว่า บริบทของตอนนี้ 1ยน5:6 เพื่อการเป็นพยานว่า พระเยซูคริสต์ คือ พระเจ้า เป็นผลจากเหตุการณ์ในอดีต(สิ่งที่พระเยซูคริสต์ทรงทำราชกิจ) ที่มีผลถึงปัจจุบัน 

ไม่ว่าจะเป็นการรับบัพติศมาในน้ำของพระเยซูคริสต์

ยน1:33-34 ข้าพเจ้าเองไม่รู้จักพระองค์ แต่พระองค์ผู้ทรงใช้ข้าพเจ้ามาให้บัพติศมาด้วยน้ำ ได้ตรัสกับข้าพเจ้าว่า เมื่อเห็นพระวิญญาณเสด็จลงมาสถิตอยู่กับคนใด คนนั้นแหละจะเป็นคนให้บัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์

34และข้าพเจ้าก็เห็นแล้วและเป็นพยานว่าพระองค์นี้แหละเป็นพระบุตรของพระเจ้า

ไม่ว่าจะเป็นการตายไถ่บาปที่กางเขน

ยน19:34 แต่ทหารคนหนึ่งเอาทวนแทงที่สีข้างของพระองค์ และโลหิตกับน้ำก็ไหลออกมาทันที

ลก12:50 เราจะต้องรับบัพติศมาอย่างหนึ่ง เราเป็นทุกข์มากจนกว่าจะสำเร็จ

ไม่ว่าจะเป็นการให้สาวกรับพระวิญญาณบริสุทธิ์

ยน20:22 เมื่อพระองค์ตรัสอย่างนั้นแล้วจึงทรงระบายลมหายใจเหนือพวกเขาและตรัสกับเขาว่าจงรับพระวิญญาณบริสุทธิ์เถิด

ทุกส่ิงล้วนเป็นการยืนยันว่า พระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้า ความรอดจึงเป็นเรื่องจริง คำสอนของพระองค์ จึงเป็นเรื่องจริง

สรุป 1ยน4:2พวกท่านก็จะรู้จักพระวิญญาณของพระเจ้าโดยข้อนี้ คือวิญญาณทุกดวงที่ยอมรับว่าพระเยซูคริสต์ได้เสด็จมาเป็นมนุษย์ วิญญาณนั้นก็มาจากพระเจ้า 

.ยอห์น จึงเป็นพยานบุคคลเรื่องนี้ตั้งแต่ตอนพระเยซูคริสต์มาเริ่มราชกิจ และช่วงเวลาสุดท้ายของอ.ยอห์น ท่านยิ่งมีความมั่นใจมากขึ้นเรื่องพระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้า ท่านจึงเน้นย้ำกับผู้เชื่อ และคริสตจักร

2. พระคำ

(3) พระคุณ พระเมตตา และสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดา และจากพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระบิดา จะดำรงอยู่กับเราในความจริงและในความรัก

ในความจริง GK225: aletheia (n) ความจริง ถูกต้องที่สุด ใช่แน่นอน

ความจริงของคริสเตียน คือ พระเจ้าสำแดง(ไม่ใช่เราคิดเอง) และทำตามพระประสงค์ของพระองค์ผ่านทางพระเยซูคริสต์ มาบังเกิดเป็นมนุษย์ ซึ่งความเชื่อแบบนี้แตกต่างจากศาสนายูดา ศาสนาของคนต่างชาติ คำสอนเท็จต่างๆที่ไม่เชื่อในพระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้ามายังเกิดเป็นมนุษย์

พระคำบันทึกเพื่อให้เราวางในในพระเยซูคริสต์ และดำเนินชีวิตตามพระคำ

1ยน 3:23 และนี่เป็นพระบัญญัติของพระองค์ คือ ให้เราวางใจในพระนามของพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์ และให้เรารักกันและกัน ตามที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้แก่เรา

ยน20:30-32 พระเยซูทรงทำหมายสำคัญอื่นๆ อีกหลายอย่างต่อหน้าพวกสาวก ซึ่งไม่ได้บันทึกไว้ในหนังสือเล่มนี้

 31แต่การที่บันทึกเหตุการณ์เหล่านี้ไว้ ก็เพื่อพวกท่านจะได้เชื่อว่าพระเยซูเป็นพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้า และเมื่อมีความเชื่อแล้วท่านก็จะมีชีวิตโดยพระนามของพระองค์

ชีวิตคริสเตียนเป็นขบวนการดำเนินชีวิตจากเกิดฝ่ายวิญญาณก็ต้องเติบโตเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณด้วยพระคำ เป็นเรื่องที่คริสเตียนไม่ค่อยสนใจ

ฮบ5:13 เพราะว่าทุกคนที่ยังกินน้ำนมนั้นยังไม่เข้าใจในเรื่องความชอบธรรม เพราะเขายังเป็นทารกอยู่ 

น้ำนม หมายถึง นำ้นมมีสารอาหารครบถ้วนแต่เหมาะกับทารกและเด็ก หมายถึง รับความจริงที่เป็นเรื่องยากๆของความเชื่อคริสเตียนได้น้อยมาก รับได้แต่เรื่องง่ายๆ เรื่องที่เป็นพระพร แต่เป้าหมายจริงความเชื่อต้องเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณ ปลายทางคือ ความรอด

ยังไม่เข้าใจ หมายถึง การไม่มีประสบการณ์ ไม่มีความชำนาญ ไม่รู้

ในเรื่อง หมายถึง คำพูดที่น่าเคารพ ในความหมายเป็นการสื่อสารให้คำแนะนำเรื่องหลักข้อเชื่อ หลักคำสอนในแง่คุณภาพของความชอบธรรม

ความชอบธรรม หมายถึง  ความชอบธรรมของพระเจ้า ในตอนนี้เป็นเรื่องหลักคำสอน หลักข้อเชื่อ ให้ความสำคัญกับวิถีทางที่มนุษย์จะได้รับความชอบธรรมโดยพระเจ้า พระเจ้าได้รับรองความชอบธรรมของคนคนนั้น

ตามพจนานุกรม ความชอบธรรม หมายถึง ถูกตามหลักจริยธรรม ถูกตามหลักกฎหมาย ถูกตามนิตินัย มาจากคำหลัก คือ ถูกต้อง เหมาะ มีสิทธิ์

ทารกหมายถึง เปรียบเทียบเด็กเป็นเหมือนคนหน่อมแน้ม ไม่รับการสอน ไม่ชำนาญ

ฮบ5:14 อาหารแข็งนั้นสำหรับผู้ใหญ่ สำหรับคนที่ฝึกฝนจนมีความสามารถแยกแยะดีชั่วได้แล้ว

อาหารแข็ง หมายถึง แข็ง มั่นคง แน่วแน่ ตอนนี้ให้ความรู้สึกเป็นเรื่องยากลำบาก เรื่องยาก เรื่องโหดร้าย เรื่องที่เข้มงวด

สำหรับผู้ใหญ่หมายถึง เสร็จสมบูรณ์แบบ ถึงเป้าหมาย ในที่นี้หมายถึง การนำไปสู่จุดจบ เสร็จสิ้น เสร็จสมบูรณ์ ไม่ขาดส่ิงที่จำเป็นที่ทำให้สมบูรณ์

คนที่ฝึกฝน หมายถึง นิสัยของคน หรือความคิดของคน โดยเป็นคนที่มีอิทธิพลที่ได้มาจากการฝึกฝนของตนเอง การปฎิบัติของตนเอง โดยฝึกฝนอย่างขมักเขม้น (gumnazo) อย่างแข็งแรง อย่างกระฉับกระเฉง อย่างขยัน อย่างมีกำลัง ไม่ว่าจะเป็นทางร่างกาย หรือทางความคิด

แยกแยะ หมายถึง ความฉลาด อย่างเด่นชัด เห็นความแตกต่างได้ในการตัดสิน

ดี Kalos หมายถึง ความสวยงามที่เกิดจากชีวิตและจิตใจบริสุทธิ์ ด้วยเหตุนี้จึงน่าจะสรรเสริญ คุณธรรมความดี ความมีคุณธรรมสูง

ชั่ว Kakos หมายถึง สิ่งที่ตรงข้ามกับกฎหมาย หรือตรงข้ามกับพระเจ้า หรือตรงข้ามกับมนุษย์ เป็นส่ิงผิด หรือเป็นอาชญากรรม

การเสริมสร้างชีวิตฝ่ายวิญญาณเป็นกิจกรรมหลัก ต้องเสริมสร้างด้วยพระคำ 1คร14:26 เพราะฉะนั้น พี่น้องทั้งหลายจะว่าอย่างไร? เมื่อพวกท่านมาชุมนุมกัน แต่ละคนก็มีเพลงสดุดี มีคำสอน มีคำวิวรณ์ มีการพูดภาษาแปลกๆ มีการแปลภาษาแปลกๆ จงทำทุกสิ่งเพื่อให้เขาเจริญขึ้น” GK3619: oikodome:   มาจากคำว่าบ้าน กับคำว่าการสร้าง

เปรียบเทียบการสร้างบ้านเหมือนการสั่งสอน เพราะการสั่งสอนทำให้มีความก้าวหน้าเรื่องฝ่ายวิญญาณ ๆเป็นเหมือนการสร้างอาคารฝ่ายวิญญาณ หากเราเปรียบเทียบโครงสร้างของอาคารเป็นเหมือนคำวิจารณ์ คำแนะนำ คำสอน การสร้างชีวิตคนให้เติบโตฝ่ายวิญญาณด้วยพระคำ ก็เป็นการเหมาะสมกับการที่พระเจ้าจะมาประทับอยู่ด้วยในชีวิตของเรา ผู้เชื่อจึงต้องถูกสร้างด้วยพระคำเพื่อเป็นวิหารที่ประทับของพระเจ้า

ในตอนท้าย 2ยน1:3  จะดำรงอยู่กับเราในความจริงและในความรักความจริงทำให้เราเข้าใจด้วยสติปัญญา แต่ความรักทำให้เราเข้าใจด้วยหัวใจ รับการสัมผัสในใจ ต้องตาต้องใจ ถูกใจ เกี่ยวกับอารมณ์ความรู้สึก

3. พระคุณ

(3) พระคุณ พระเมตตา และสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดา และจากพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระบิดา จะดำรงอยู่กับเราในความจริงและในความรัก

พระคุณ GK5485 : charis (n) ส่วนใหญ่ใช้ในความหมาย พระเจ้าทรงโปรดปราน และพระองค์ต้องการเข้าหาเข้ามาใกล้พวกเขาเสมอๆ พระองค์ปรารถอยู่ใกล้เพื่ออวยพรพวกเขา มาจากคำ ฮีบรู2580: Kana

อัครฑูตส่วนใหญ่ในสมัยพันธสัญญาใหม่ เวลาเขียนจดหมายจะขึ้นต้นและลงท้ายในจดหมายด้วยคำว่า พระคุณ ของพระเจ้าพระบิดา ของพระเยซูคริสต์ เสมอๆ เพื่อเป็นการอวยพรฝ่ายวิญญาณแก่ผู้อ่าน

พระเมตตา GK1656:eleos (n) มีความปรารถนาดีต่อความทุกข์ยากทุกข์ทรมาน ปรารถนาที่จะช่วยพวกเขา ตอนนี้เป็นความเมตตาของพระเจ้าที่เมตตามนุษย์ ปรารถนาที่จะอวยพรเขา

สันติสุข GK1515:eirene (n) มาจากรากศัพท์ eiro=เข้าร่วม มัดทั้งหมดรวมเป็นหนึ่งเดียว หมายความว่า ทุกส่วนสำคัญเมื่อรวมกันเป็นหนึ่งเดียวกันร่วมกันสันติภาพ (เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นของประทานจากพระเจ้า)

สันติสุข เป็นแนวคิดคริสเตียน ความสงบสุขเกิดจากความรอดผ่านทางพระเยซูคริสต์ พระองค์เป็นหลักประกัน ที่ผู้เชื่อไม่ต้องหวาดกลัวพระองค์ เมื่อมีปัญหามากมายเกิดขึ้นกับเราบนโลกใบนี้

พระคุณเป็นเหมือนบ่อน้ำพุที่ดีจากพระเจ้า พระเมตตาเหมือนการหลั่งไหลออกมาจากน้ำพุ สันติสุขเป็นพระพรที่เกิดขึ้นจากนำ้พุ” (David Smith)

พระคุณ คือ ความโปรดปรานที่มาจากพระเจ้า พระเมตตา คือ ความเห็นอกเห็นใจของพระเจ้าสำหรับความทุกข์ยากของคนบาป สันติสุข คือ ผลของการยกความบาปผิด ความทุกข์ยากออกไป” (Cambridge)

คำถาม คือ เรามีความดีอะไร เราทำดีอะไร เราถึงจะได้รับ

คำตอบ คือ เราไม่มีความดีอะไร หรือทำดีอะไร แต่เราได้รับเพราะพระคุณ พระเมตตา และสันติสุขจากพระเจ้า

พระคริสต์  พระคำ พระคุณ เป็นส่ิงที่จำเป็น เป็นหัวใจสำคัญตลอดชีวิต

ของผู้เชื่อในโลกนี้ จนกว่าเราจะกลับไปอยู่กับพระเจ้า

เกิดโดยพระคริสต์  ดำเนินชีวิตด้วยพระคำ ตั้งมั่นและเจริญขึ้นในพระคุณ

ยน1:14พระวาทะทรงเกิดเป็นมนุษย์และทรงอยู่ท่ามกลางเรา เราเห็นพระสิริของพระองค์ คือ พระสิริที่สมกับพระบุตรองค์เดียวของพระบิดา บริบูรณ์ด้วยพระคุณและความจริง

ให้เราร่วมใจกันอธิษฐาน

สนใจติดต่อเรา หรือเชิญให้เทศนา ให้สอนหรือให้อบรม

www.facebook.com/FORWARD.CH.TH

Email: actsministry2017@gmail.com

บทความก่อนหน้านี้1ยน5:1-3 เกิดโดยพระคริสต์ ชีวิตโดยพระคำ
บทความถัดไปอารักขา ตอนที่ 1 สดด121:1-8 พระเจ้าผู้ทรงอารักขาชีวิตให้รับพระพร

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่