หน้าแรก คำเทศน์ พันธสัญญาใหม่ 2ทธ2:20-21 ภาชนะพิเศษของพระเจ้า

2ทธ2:20-21 ภาชนะพิเศษของพระเจ้า

5675
0

.ประยูร ลิมะหุตะเศรณี เทศนาเช้า อา 13 ..19

คริสตจักรใจสมานดอนเมือง

2ทธ2:20-21

20ในบ้านหลังใหญ่ไม่ได้มีแต่ภาชนะทองและภาชนะเงินเท่านั้น แต่มีภาชนะไม้และภาชนะดินด้วย

บางอย่างนั้นเป็นภาชนะพิเศษ บางอย่างก็เป็นภาชนะธรรมดา 

21ถ้าใครชำระตัวเองให้พ้นจากความชั่วเหล่านี้ เขาก็จะเป็นภาชนะพิเศษ ซึ่งชำระให้บริสุทธิ์แล้ว

เหมาะที่เจ้าของจะใช้เป็นประโยชน์ และพร้อมสำหรับการ ดีทุกอย่าง 

การเป็นคริสเตียน คือ การก้าวออกจากความเครียดในชีวิตประจำวัน เพราะ ความเครียดเหล่านั้นพระเยซูได้รับแบกไว้ทั้งหมดแล้ว เหตุที่พระองค์สามารถแบกความเครียดแทนเราได้ เพราะพระองค์รักเรา มีคำเชิญของพระเยซูบันทึกไว้บอกว่า บรรดาผู้ที่เหน็ดเหนื่อย และแบกภาระหนักจงมาหาพระองค์ และพระองค์จะทำให้ท่านหายเหนื่อยและเป็นสุข

ดังนั้นความกดดัน ความกังวล ความเครียด จะหมดไป พระเยซูคริสต์จะนำชีวิตของท่านมาสู่การผ่อนคลาย เพราะเราไว้วางใจพระเจ้าได้

ตัวอย่างผมเห็นภรรยาขับรถได้ใหม่ๆจะรู้สึกเกร็งมาก พอนั่งไปกับภรรยานานๆเข้า ก็รู้สึกผ่อนคลายผมเลยนอนหลับได้

การผ่อนคลายนำมาซึ่งสติสัมปัชชัญญะให้อยู่กับเรา นำมาใช้ตอบสนองปัญหาสถานการณ์ได้ แม้ว่าเราต้องทำกิจกรรมเยอะ เรารู้สึกเหนื่อยขนาดไหน เราก็สามารถควบคุมอารมณ์ให้ตอบสนองได้อย่างถูกต้อง เราสามารถควบคุมคำพูดไม่ทำให้คนบาดเจ็บจากการระบายอารมณ์ได้

ชีวิตในการเดินกับพระเจ้าอาจจะยากลำบากบ้าง ดังนั้นเราต้องการการเจิมหรือการขอให้พระเจ้าอยู่ด้วยเพราะเราไม่ไหว เราอ่อนแอ บางครั้งขนาดไม่อยากเดินไปไหนอีกแล้ว เราอาจจะบกพร่องผิดพลาดบ่อยๆ

ความอ่อนแอที่สุดคือทำผิดแล้วไม่รับผิด แต่เมื่อเราได้รับกำลังจากพระเจ้าเราจะเข้มแข็งขึ้น

คนที่อยู่ในทางพระเจ้าจะเปรมปรีดิ์ เราจะชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าตลอดเวลา เราจะได้เดินในทางพระเจ้าตามที่พระองค์กำหนดไว้สำหรับเรา เพื่อให้เราหายเหนื่อยและเป็นสุข ให้มีความสุข ความเพลิดเพลิน อยากทำงานอีก แต่ถ้างานนั้นไม่เพลิดเพลิน ทำไปบ่นไปเราจะรู้สึกว่างานนั้นหนัก

วันนี้เพื่อเราเดินในทางพระเจ้า ทางที่ใช่ ทางที่ชัดเจน เราจะรับการเปลี่ยนแปลงจากสภาพที่จะไม่ไหวแล้ว ให้ไหว พระเจ้าเสริมกำลังใหม่และบินขึ้นใหม่ เนื้อเพลงที่บอกว่าอีกครั้งที่ฉันเทหมดหัวใจเพื่อการรับใช้พระเจ้าจะเป็นจริงในชีวิต การรับใช้ของเรา

พระเจ้าไถ่เราจากบาป ให้เราได้รับความรอดเพื่อเราจะรับใช้พระเจ้าเพื่อ ถวายเกียรติแด่พระองค์ การรับใช้เป็นส่ิงที่พระเจ้ามอบไว้สำหรับคนที่พระเจ้าเรียกให้มารอด

การได้รับความรอดนั้นเป็นก้าวแรกของการเริ่มต้นการเป็นผู้รับใช้

หลายคนเข้าใจผิดคิดว่ารอดก็พอแล้ว เลยไม่ได้รับใช้พระเจ้า ถ้ารอดก็พอแล้ว หากเป็นแบบนั้นรอดแล้วก็ต้องตายเลยตอนบัพติศมาในน้ำ แต่เปล่าเลยพระเจ้าให้คุณขึ้นมาใหม่จากน้ำ มีเป้าหมายที่มีพระเจ้าอยู่ในชีวิต เป็นเป้าหมายใหม่ ทุกคนที่รับความรอดต้องรับใช้พระเจ้า อย่างมีประสิทธิภาพเท่ากัน

พระคัมภีร์ข้อนี้ได้พูดถึงภาชนะหลายแบบ เป็นการเปรียบเทียบกับชีวิตคริสเตียนเป็นภาชนะหลายอย่าง มีภาชนะอยู่สองประเภท ข้อ 20ในบ้านหลังใหญ่ไม่ได้มีแต่ภาชนะทองและภาชนะเงินเท่านั้น แต่มีภาชนะไม้และภาชนะดินด้วย บาง อย่างนั้นเป็นภาชนะพิเศษ บางอย่างก็เป็นภาชนะธรรมดา

ส่ิงที่แตกต่างกันบนพื้นฐานของวัสดุ คือ มีวัสดุที่คุณค่าสูงคือ ทองกับเงิน กับวัสดุที่มีคุณค่าต่ำ คือ ดินกับไม้

เราลองตั้งคำถามถามตัวเองว่าเราเป็นแบบไหน ทำไมคิดแบบนั้น วัสดุบางอย่างเป็นภาชนะพิเศษ และธรรมดา แต่ทุกวัสดุก็มีประโยชน์ถึงแม้ไม่ใช่ภาชนะพิเศษ ถ้าเราเป็นภาชนะอยู่ในบ้านหลังนี้ เจ้าของบ้านซื้อมา แสดงว่าต้องมีประโยชน์กับเจ้าของบ้าน

คริสเตียนมีประโยชน์สำหรับพระเจ้า พระองค์เปรียบเหมือนเจ้าของบ้านเราเปรียบเหมือนเป็นภาชนะ เราต้องแสวงหาพระเจ้าว่า เราจะเป็นพระพรต่อคนอื่นอย่างไร บางครั้งเรามีคำถามว่าใครมาเทศน์วันนี้ ฟังแล้วได้ประโยชน์ไหม เวลาเรามาคริสตจักรเราคาดหวังรับพรเพื่อเป็นพรของพระเจ้าสำหรับคนคนนั้นจะได้มาถึงพระเจ้า 

เมื่อเราพูดสิ่งนั้นจะเป็นพร สิ่งที่เราทำจะเป็นพร ไม่เป็นพิษภัยกับใคร เราต้องเป็นพรของพระเจ้า งานที่พระเจ้ามอบให้ใจสมานดอนเมืองทุกคนต้องช่วยกันในการรับใช้พระเจ้า คนที่มาคริสตจักรแล้วเขาได้รับพระพรวันหลังเขาก็อยากกลับมาเอง ถ้าเขามาแล้วไม่ได้รับพรเขาก็จะไม่มา

คริสตจักรคือสวรรค์ที่อยู่ในโลกนี้ คำอธิษฐานของพระเยซูบอกว่าให้แผ่นดินของพระเจ้ามาตั้งอยู่ในโลกนี้ สวรรค์คือที่ๆเป็นพระพรสำหรับมนุษย์ บรรดาผู้ที่เหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจะหายเหนื่อยและเป็นสุข

ความจริงแล้วไม่มีใครดีพอสำหรับงานรับใช้แม้แต่คนเดียว แต่พระเจ้ายินดีจะใช้เราโดยพระคุณ รม1:5โดยทางพระองค์นั้นพวกข้าพเจ้าได้รับพระคุณและหน้าที่เป็นอัครทูต เพื่อเห็นแก่พระนามของพระองค์ ให้ไปประกาศแก่ชนทุกชาติ ให้เขาวางใจและเชื่อฟัง 

เปาโลสามารถไปประกาศงานพระเจ้าได้โดยพระคุณ คนชนิดไหนจะได้พระคุณคือคนที่ให้พระเจ้าใช้เป็นอย่างดี

ข้อ 2ทธ2:21ถ้าใครชำระตัวเองให้พ้นจากความชั่วเหล่านี้ เขาก็จะเป็นภาชนะพิเศษ ซึ่งชำระให้บริสุทธิ์แล้ว เหมาะที่เจ้าของจะใช้เป็นประโยชน์ และพร้อมสำหรับการดีทุกอย่าง 

พระคัมภีร์บอกว่าเหมาะที่เจ้าของใช้ประโยชน์ พร้อมสำหรับการดีทุกอย่าง ผมเองไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองเป็นภาชนะทอง คิดว่าตัวเองเป็นแค่ภาชนะดิน แต่ขอบคุณพระเจ้าแม้มาจากดินก็พิเศษได้ในสายพระเนตรของพระเจ้า

การให้คุณค่า หรือการให้ความนิยมของโลกกับของพระเจ้า มีความแตกต่างกัน พระเจ้าวัดตรงความสะอาดของชีวิต ถ้าสะอาดก็ทำให้ภาชนะทุกวัสดุเป็นภาชนะพิเศษได้ โดยการถูกชำระให้บริสุทธิ์สะอาด รักษาชีวิตให้สะอาด 

คนไม่เรียนพระคัมภีร์ก็รับใช้ได้ถ้ารักษาชีวิตให้บริสุทธิ์

จำไว้ว่าเราเป็นภาชนะพิเศษที่พระเจ้าใช้เพื่อการดีทุกอย่าง

1คร1:26-28 พี่น้องทั้งหลาย จงพิจารณาดูสภาพพวกท่านเมื่อได้รับการทรงเรียก มีน้อยคนที่โลกถือว่ามีปัญญา มีน้อยคนที่มีอำนาจ มีน้อยคนที่มีตระกูลสูง 27แต่พระเจ้าได้ทรงเลือกพวกที่โลกถือว่าโง่ เพื่อทำให้พวกมีปัญญาอับอาย และได้ทรงเลือกพวกที่โลกถือว่าอ่อนแอ เพื่อทำให้พวกที่แข็งแรงอับอาย 28พระเจ้าได้ทรงเลือกพวกที่โลกถือว่าต่ำต้อยและดูหมิ่น และเห็นว่าไม่สำคัญ เพื่อทำลายสิ่งซึ่งโลกเห็นว่าสำคัญ

พระเจ้าเลือกคนที่ดูเหมือนโง่ ดูเหมือนต่ำต้อย ดูเหมือนเป็นคนอ่อนแอ คนไม่สำคัญ น้อยคนมีตระกูลสูง หรือมีอำนาจ เพื่อทำให้คนมีปัญญาอับอาย

คนแก่ชรา ก็เป็นเหมือนพระคัมภีร์ข้อนี้ เด็กๆมีการจัดงานวันเด็กให้ คนชราไม่มีงานอะไร  คนจนก็ใช่ ถือว่าต่ำต้อย อาชีพ กรรมกร  ก็ถือว่าไม่ใช่คนสำคัญ

ภาชนะพิเศษในสายตาของพระเจ้า ไม่ได้ดูว่าเราเป็นใคร เราเก่งแค่ไหน เรามีอำนาจแค่ไหน แต่ภาชนะพิเศษดูที่เราสะอาดแค่ไหน เพื่อเป็นเครื่องมือของพระเจ้าให้พระองค์ใช้ให้เกิดผล

หลายครั้งที่เรารับใช้และรู้สึกเหนื่อยเพราะว่าเราเบื่อ ถอนหายใจ บางครั้งเราเบื่อไม่มีเหงื่อแต่เหนื่อย แต่เมื่อเรารับกำลังจากพระเจ้า รับการเสริมกำลัง รับการเปลี่ยนแปลง เราสามารถทำการพระเจ้าได้มากขึ้นอีก เราจะไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย  บางคนจัดงานอธิษฐาน 1 วัน ก็เหนื่อยแล้ว  ถ้าเราเข้าใจความจริงข้อนี้เราจะได้เป็นพร ไม่ใช่แค่กระหายจะรับพระพร เราจะปลาบปลื้มยินดี เราจะประสบความสำเร็จทุกเรื่องที่เราจะทำด้วยฤทธิ์เดชของพระเจ้า

2ธส1:11เพราะเหตุนี้ เราจึงอธิษฐานเพื่อพวกท่านเสมอ ขอพระเจ้าของเราทรงให้ท่านเป็นผู้ที่สมควรแก่การทรงเรียกนั้น และขอพระองค์ทรงให้ความตั้งใจดีทุกประการ และกิจการแห่งความเชื่อทุกอย่างสำเร็จด้วยฤทธิ์เดชของพระองค์

ความตั้งใจดีทุกอย่างจะสำเร็จ กิจการด้วยความเชื่อจะสำเร็จทุกอย่าง บนพื้นฐานการเป็นภาชนะที่สะอาด

ขอให้เสียงของพระเจ้าก้องอยู่ในหัวใจ ในสมองของเรา หากเราไม่รักษาชีวิตสะอาดพระเจ้าข้องแวะกับชีวิตของเราไม่ได้ พระวิญ ญาณบริสุทธิ์ไม่เคยหมดฤทธิ์ ไม่เคยเหนื่อย มีแต่เราที่ไม่รักษาชีวิตบริสุทธิ์เราจึงเหนื่อย เราจึงเบื่อในการรับใช้

โลกให้ความพิเศษกับคนมีปัญญา คนมีอำนาจ คนมีตระกูลสูง คนแข็งแรง คนที่มีความสำคัญ ถ้าคุณเป็นคนสำคัญ ชนคนอื่นเขายังต้องขอโทษ แต่สำหรับพระเจ้าพระองค์ให้ความพิเศษแก่คนที่โลกถือว่า โง่ ไม่มีอำนาจ ไม่มีตระกูลสูง คนอ่อนแอ และคนที่โลกถือว่าต่ำต้อยไม่สำคัญ เพื่อให้เขาถวายเกียรติแด่พระเจ้า

พระเยซูมาในโลกนี้ต่ำต้อยมาก เกิดในรางหญ้า ดาวิดไปอาสาสมัครรบกับโกลิอัท ซาอูลยังไม่มั่นใจดาวิดเลย เป็นเด็ก ไม่มีอาวุธ ไม่เคยรบ  แต่ดาวิดไม่ได้มองในตัวเองแบบสายตาค่านิยมของโลก ดาวิดได้ถวายเกียรติพระเจ้าด้วยการรบด้วยหนังสติ๊ก หินเกลี้ยงในนามของพระเจ้า

ชีวิตสะอาดจึงใช้นามพระเจ้าได้

เพื่อเราจะใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่า เราจะประสบความสำเร็จทุกเรื่อง ด้วยความตั้งใจที่ดี ผ่านฤทธิ์เดชของพระเจ้า คริสเตียนไม่ได้เป็นคนกระจอก เรามีพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ช่วยเหลือเรา สนับสนุนเรา หลายครั้งรู้สึกว่าพระเจ้าไกลเหลือเกิน ต้องถามว่าเราเชื่อพระเจ้าแบบไหน

2คร12:10 เพราะเหตุนี้ เพื่อเห็นแก่พระคริสต์ ข้าพเจ้าจึงพอใจในบรรดาความอ่อนแอ ในการถูกเยาะเย้ยต่างๆ ในความลำบาก ในการถูกข่มเหง ในเหตุวิบัติต่างๆ เพราะว่าข้าพเจ้าอ่อนแอเมื่อใด ข้าพเจ้าก็จะเข้มแข็งมากเมื่อนั้น

เพื่อเห็นแก่พระคริสต์ .เปาโลพอใจในบรรดาความอ่อนแอ เพราะท่านจะเข้มแข็งโดยพระเจ้า หลายคนรับใช้พระเจ้าคิดว่าไม่มีวันเรือแตก บางคนเมาคลื่นก็เลิกรับใช้แล้ว เปาโลประสบความสำเร็จในการเดินทางด้วยเรือแตกหลายๆครั้ง

พระเยซู ดาวิด เปาโล เป็นภาชนะที่พระเจ้าใช้ เพราะสะอาด กางเขนดูเป็นเรื่องโง่แต่ช่วยคนให้รอดได้

นางราหับเป็นหญิงขายบริการไม่ใช่ยิวด้วยซ้ำไป แต่นางเกิดความเชื่อ ยอมเสี่ยงชีวิตปกป้องคนของพระเจ้า กิจการของความเชื่อของนางสำเร็จ

ถ้าใครชำระตัวให้พ้นจากความชั่ว คนนั้นก็เหมาะกับเจ้าของจะใช้การได้ ให้เรามาดูว่ามีลักษณะอย่างไรในการชำระตัว จาก  2ทธ2ข้อ22 เพราะฉะนั้นท่านจงหลีกหนีจากตัณหาของคนหนุ่ม และจงมุ่งมั่นในความชอบธรรม ความเชื่อ ความรัก และสันติสุขร่วมกับพวกที่ออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยใจบริสุทธิ์

พระคัมภีร์บอกให้หลีกหนีจากตัณหาของคนหนุ่ม สมัยนี้มันล่อลวงในอากาศผ่านทางอินเตอร์เนต อยู่ในมือถือ เรื่องความผิดบาปนี้พระเจ้า กับเราเท่านั้นที่รู้ คนอื่นไม่มีทางรู้ได้เลย

ข้อ23 อย่ายุ่งเกี่ยวกับการทุ่มเถียงที่โง่เขลาและไม่เป็นสาระ ท่านก็รู้ว่าสิ่งเหล่านั้นทำให้เกิดการทะเลาะกัน

เหตุผลที่อย่าทุ่มเถียงไร้สาระ เพราะจะทำให้เกิดการทะเลาะกัน

ข้อ16 จงหลีกเลี่ยงคำพูดที่ไร้คุณธรรมและโง่เขลา เพราะคำพูดอย่างนั้นจะนำคนไปสู่ความอธรรมมากยิ่งขึ้น

ข้อ17และคำพูดของพวกเขาจะแพร่ออกไปเหมือนแผลเนื้อร้าย คนพวกนั้นมีฮีเมเนอัสกับฟีเลทัสรวมอยู่ด้วย

หมายถึง อย่าทำร้ายคนด้วยคำพูด

กิจการแห่งความเชื่อสำเร็จได้โดยเริ่มต้นด้วยคำพูด

หลายคนขับผีไม่ออก ผมมีประสบการณ์ขับผี มีผีเข้าผู้หญิงมิชชั่นนารีฝรั่งเข้าไปอธิษฐานในนามพระเยซู ผู้หญิงล้อเลียนบอกว่า จีจิตๆๆๆๆ นามJesus ไม่มีฤทธิ์เดช คนไทยอีกคนบอกว่าให้ออก ผีก็ออก ผีโสโครกกลัวความบริสุทธิ์ของพระเจ้า เพราะมันจะเดือดร้อนหากมายุ่งเกี่ยวกับความบริสุทธิ์ของพระเจ้า  พระเยซูขับผีออกเพราะมันกลัวความบริสุทธิ์ของพระเจ้า

ไม่ใช้คำพูดที่ทำให้คนท้อใจ ทำให้คนไปฆ่าตัวตาย คนพูดก็จะเสียใจ ตัวอย่างลูกโดนพ่อด่า มึงมันควายไปตายซะ ลูกไปทำจริงๆ พ่อต้องมานั่งเสียใจ เราต้องพยายามหลีกเลี่ยงคำพูดโง่เขลา แต่ใช้ชีวิตให้เป็นเกลือ เป็นแสงสว่าง เป็นกำลังใจให้ผู้คน ไม่ใช่คุยกับใครแล้วคนนั้นคอตก แต่ขอให้คุยกับใครแล้วตาใจของผู้ฟังเกิดเป็นประกาย ใจสู้

ตัวอย่างอาจารย์ไม่เก่งภาษาอังกฤษต้องไปเรียนพระคัมภีร์ต่างประเทศ มีกำลังใจจากการหนุนใจของผู้อื่น ผมมีประสบการณ์ไปอธิษฐานครวญคราง เมื่อตอนเรียนพระคัมภีร์ในต่างประเทศ เพราะหาเหตุผลที่จะอยู่เรียนต่อไม่ได้ เวลานั้นมีคนมาอธิษฐานเผื่อ แล้วมาคุยให้กำลังใจ จนผมเรียนจบ วันนี้ถ้าเขารู้ว่าการให้กำลังใจของเขา ทำให้ผมยังรับใช้อยู่จนปัจจุบันนี้เขาคงภูมิใจมากที่เห็นผมรับใช้เกิดผล

ยรม9:23-24 “พระยาห์เวห์ตรัสดังนี้ว่า อย่าให้ผู้มีปัญญาอวดสติปัญญาของตน อย่าให้ชายฉกรรจ์อวดความเข้มแข็งของตน อย่าให้คนมั่งมีอวดความมั่งคั่งของตน 24แต่ให้ผู้อวดอวดสิ่งนี้ คือการที่เขาเข้าใจและรู้จักเราว่าเราคือพระยาห์เวห์ ผู้สำแดงความรักมั่นคง ความยุติธรรม และความชอบธรรมในโลก เพราะเราพอใจในสิ่งเหล่านี้พระยาห์เวห์ตรัสดังนี้แหละ

อย่าอวดตนเอง แต่ให้อวดพระยาเวห์ เราเป็นภาชนะพิเศษได้ เพราะเราได้รับการชำระให้บริสุทธิ์ เรารักษาสะอาด เตรียมตัวพร้อมให้พระเจ้าใช้ได้ อวดพระเจ้า ไม่ใช่ตนเอง ความรักของพระเจ้าเป็นเหตุผลเดียวที่ทำให้คนรับความรอด

2คร5:14 เพราะว่าความรักของพระคริสต์ควบคุมเราอยู่ เรามั่นใจเช่นนี้ว่ามีผู้หนึ่งสิ้นพระชนม์เพื่อทุกคน ดังนั้นทุกคนจึงตายแล้ว

ความรักพระคริสต์ควบคุมเราอยู่ ให้ความรักของพระคริสต์อยู่ในเรา

เราไม่ต้องมีอะไรมาก แต่ขอให้บริสุทธิ์แล้วบวกกับพระเจ้า จะเกิดผลแน่

ให้เราร่วมใจกันอธิษฐาน

สนใจติดต่อเรา หรือเชิญให้เทศนา ให้สอนหรือให้อบรม

www.facebook.com/FORWARD.CH.TH

Email: actsministry2017@gmail.com

บทความก่อนหน้านี้ดีที่สุดเพื่อพระเจ้า มลค1:1-14
บทความถัดไปความจริงเรื่องการข่มเหง สดด119:150

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่