เฝ้าเดี่ยวกับ อ.สมศักดิ์ จิตรุ่งเรืองนิจ

ศบ.คริสตจักรอันติโอเกียแบ๊บติสต์ (สวนมะลิ)

ข้อคิด​ 🌟🌟

บทเฝ้าเดี่ยวที่ 103

1 โครินธ์​ 12:1-14

1 พี่น้องทั้งหลาย ข้าพเจ้าอยากให้ท่านเข้าใจเกี่ยวกับของประทานจากพระวิญญาณ

2 พวกท่านรู้แล้วว่าแต่ก่อนที่ยังเป็นคนต่างศาสนาอยู่นั้น พวกท่านถูกชักจูงและนำให้หลงไปนับถือรูปเคารพซึ่งพูดไม่ได้

   ไม่ว่าจะด้วยทางใด

3 เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าขอบอกให้ทราบว่า ไม่มีใครที่พูดโดยพระวิญญาณของพระเจ้าจะพูดว่า

  ให้เยซูเป็นที่สาปแช่งและไม่มีใครสามารถพูดว่าพระเยซูเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้านอกจากจะพูดโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์

4 ของประทานนั้นมีต่างๆ กัน แต่มีพระวิญญาณองค์เดียวกัน

5 การปรนนิบัติมีต่างๆ กัน แต่มีองค์พระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวกัน

6 กิจกรรมมีต่างๆ กัน แต่มีพระเจ้าองค์เดียวกันเป็นต้นเหตุแห่งกิจกรรมทั้งหมดในทุกคน

7 การสำแดงของพระวิญญาณนั้น พระองค์ประทานแก่แต่ละคนเพื่อประโยชน์ร่วมกัน

8 พระเจ้าประทานโดยทางพระวิญญาณ ให้คนหนึ่งมีถ้อยคำของปัญญา และให้อีกคนหนึ่งมีถ้อยคำของความรู้

   โดยพระวิญญาณองค์เดียวกัน

9 และให้อีกคนหนึ่งมีความเชื่อ โดยพระวิญญาณองค์เดียวกัน ให้อีกคนหนึ่งมีของประทานในการรักษาโรค

   โดยพระวิญญาณองค์เดียวกัน

10 ให้อีกคนหนึ่งทำการด้วยฤทธานุภาพ ให้อีกคนหนึ่งเผยพระวจนะ ให้อีกคนหนึ่งรู้จักสังเกตวิญญาณต่างๆ

     ให้อีกคนหนึ่งพูดภาษาแปลกๆ และให้อีกคนหนึ่งแปลภาษานั้นๆ ได้

11 พระวิญญาณองค์เดียวกันทรงทำและจัดสรรสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดแก่แต่ละคนตามชอบพระทัยพระองค์

12 เพราะว่า เหมือนกับร่างกายเดียวที่มีหลายๆ อวัยวะ และอวัยวะทั้งหมดของร่างกายนั้นแม้จะมีหลายส่วนก็ยังเป็นร่างกายเดียว

     พระคริสต์ก็ทรงเป็นเช่นนั้น

13 เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นยิวหรือกรีก ทาสหรือเสรีชน เราได้รับบัพติศมาใน พระวิญญาณองค์เดียวเข้าเป็นกายเดียวกัน

     และพระวิญญาณองค์เดียวกันเป็นเหมือนน้ำที่ประทานให้เราทุกคนได้ดื่ม

14 เพราะว่าร่างกายไม่ได้ประกอบด้วยอวัยวะเดียว แต่ด้วยหลายอวัยวะ

ข้อคิด

เรื่องของประทานฝ่ายพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่พระเจ้าประทานแก่ทุกคนตามชอบพระทัยของพระองค์  กลับนำสู่ข้อขัดแย้งภายในคริสตจักรที่เมืองโครินธ์

** เปาโลต้องย้ำความเข้าใจที่ถูกต้องให้พี่น้องที่มีของประทานฯ

ต้องยอมรับใช้กันและกัน

เป็นหนึ่งเดียวกันและสร้างสรรค์พระกายของพระคริสต์

ของประทานไม่ได้มีเพื่ออวด  ไม่ได้มีเพื่อใช้ตามอำเภอใจ  พระเจ้าประทานแก่ผู้เชื่อเพื่อให้คริสตจักรเติบโตขึ้น

วันนี้ต้องคิดว่า  พวกเรามีของประทานฝ่ายพระวิญญาณที่พระเจ้ามอบให้.. ไว้ทำไม ( ถ้าไม่ห่วงใยจิตวิญญาณคนที่ยังไม่รอด)

บทความก่อนหน้านี้102 โรม​ 12:9-21
บทความถัดไป104 สดุดี​ 126

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่