.ประยูร ลิมะหุตะเศรณี เทศนาบ่าย อา 20 ..19

คริสตจักรทวีวัฒนา

1พศด11:22-23 ชีวิตที่พระเจ้าสร้าง

22และเบไนยาห์บุตรเยโฮยาดา เป็นบุตรคนเก่งกล้าแห่งเมือง

ขับเซเอล เป็นผู้ทำการอย่างกล้าหาญหลายอย่าง เขาฆ่าสองผู้นำของโมอับ และเขาลงไปฆ่าสิงห์ที่ในบ่อในวันที่หิมะตกด้วย 23เขาฆ่าคนอียิปต์คนหนึ่ง รูปร่างใหญ่โต สูง 2 เมตร คนอียิปต์นั้นถือหอกเหมือนไม้ทอผ้า แต่เบไนยาห์ ถือไม้เท้าลงไปหาเขา และแย่งเอาหอกมาจากมือของคนอียิปต์ และฆ่าเขาเสียด้วยหอกของเขาเอง

ชีวิตคริสเตียนเกี่ยวข้องกับพระเจ้าสองเรื่อง ส่ิงที่เรามี คือ สิ่งที่พระเจ้าให้กับเรา ถ้าไม่มีพระเจ้าเราก็ไม่มีอะไรเลย  กับสิ่งที่เราเป็น นั่นคือ ส่ิงที่ชีวิต คริสเตียนควรจะเป็น เปลี่ยนจากคนบาปเป็นคนชอบธรรม เป็นใครบางคนไม่เกี่ยวกับบาป หลังจากนั้นก็มีเรื่องของประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ เรื่อง การประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ นี่คือสิ่งที่เกี่ยวข้อง กับชีวิตคริสเตียน

บ่ายวันนี้เรามาศึกษาบทเรียนจากคนคนหนึ่ง คือ เบไนยาห์ เพื่อให้เรารู้ว่าเราควรจะเป็นคริสเตียนอย่างไร เราควรผ่านกระบวนการสร้างของพระเจ้าอย่างไรบ้าง

เบไนยาห์ แปลว่า พระเจ้าทรงสร้าง

เมื่อเราก้าวมาหาพระเยซู ชีวิตเราก็เริ่มในการทรงสร้างใหม่ของพระเยซู เหมือนในเอเฟซัส โครินทร์ โคโลสี คนที่อยู่ในพระคริสต์เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่สิ่งเก่าๆก็ล่วงไป

เราต้องตระหนักเจตนาของพระเจ้าที่ต้องการสร้างชีวิตเราใหม่

1ปต2:9 แต่พวกท่านเป็นพงศ์พันธุ์ที่ทรงเลือกสรร เป็นพวกปุโรหิตหลวง  เป็นชนชาติบริสุทธิ์  เป็นประชากรอันเป็นกรรมสิทธิ์ของพระเจ้า เพื่อให้พวกท่านประกาศพระเกียรติคุณของพระองค์ ผู้ได้ทรงเรียกพวกท่านให้ออกมาจากความมืด เข้าไปสู่ความสว่างอันมหัศจรรย์ของพระองค์

เจตนาการทรงสร้างของพระเจ้า ให้เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับ ความสว่างของพระเจ้า พระเจ้าเป็นความสว่าง ไม่มีความมืดเจือปนอยู่เลย

1ยน1:5นี่เป็นข้อความที่เราได้ยินจากพระองค์ และบอกกับพวกท่าน คือว่าพระเจ้าทรงเป็นความสว่าง และความมืดในพระองค์ไม่มีเลย

ความสว่างไม่ใช่ความร้อน คนบาปถ้าเข้ามาอยู่ในความสว่างของ

พระเจ้า เขาอยู่ไม่ได้เขาจะตาย เพราะความสว่าง หมายถึง ความบริสุทธิ์ด้วย เมื่อพระเจ้า สร้างเราใหม่ เพื่อให้เหมาะกับความสว่างของพระเจ้า  เพื่อให้สามารถเข้ามาในความสว่างของพระเจ้าได้

ชีวิตใหม่ไม่เกี่ยวกับความมืด เป็นเรื่องความสว่างที่ไม่มีสิ้นสุด การเป็นคริสเตียนเป็นเพียงแค่การเริ่มต้น หลังจากนั้นเป็นวิถีการดำเนินชีวิตของเราที่ต้องสัมพันธ์กับขบวนการทรงสร้างของพระเจ้าในทุกๆวันทุกๆก้าวในการดำเนินชีวิต

ส่ิงใหม่ในชีวิตของเราที่พระเจ้าสร้างไม่มีอะไรที่เป็นบาป พระเจ้าจะสร้างเราทุกๆวัน เมื่อเราเติบโตขึ้นฝ่ายวิญญาณโอกาสทำบาปจะน้อยลง

แต่ชีวิตคริสเตียนจำนวนมากไม่ได้รับการสร้างจากพระเจ้า อย่างที่พระเจ้าอยากจะสร้าง ทำให้เนื้อหนังจะเข้ามาแทนที่ ความบาปเข้ามาแทนที่ เมื่อเราทำบาปง่ายขึ้น เราทำบาปมากขึ้น เราจะเริ่มสนุกสนานเพลิดเพลิน กับความบาป แล้วจะไปชวนคนอื่นมาทำบาปด้วย

ข้อสังเกตจากเบไนยาห์ ชีวิตที่พระเจ้าสร้าง

1.พระเจ้าต้องการสร้างชีวิตของเรา

พระเจ้าต้องการสร้างเราตั้งแต่เราเข้ามาเชื่อในพระเยซู  พระเจ้าต้องการสร้างชีวิตของเราด้วย มีขบวนการสร้าง และสร้างด้วยพระวจนะของพระเจ้า พระองค์สร้างเราผ่านใครก็ได้ ผ่านปัจจัยต่างๆ ก็ได้ ผ่านคู่ครองก็ได้ ผ่านปัญหาอะไรก็ได้

ความหงุดหงิดไม่ใช่ลักษณะพระเจ้า ความรักซิใช่ เวลาเราขอให้เรามีความรักต่อคนอื่นมากขึ้น บางครั้งพระเจ้าก็ส่งคนไม่น่ารักมาให้เราอดทน เพราะความรักนั้นก็อดทนนาน  เวลาที่เราไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงเท่ากับเราไม่ยอมรับการทรงสร้างของพระเจ้า ดังนั้นบางคร้ังพระเจ้าก็ใช้

สถานการณ์อะไรก็ได้ ทั้งดีหรือไม่ดีเพื่อสร้างชีวิตเรา ขอให้เราไปไกลกว่า ความพอใจของตนเอง หรือความพอใจในเสถียรภาพฝ่ายวิญญาณ

2.พระเจ้าสร้างเราเพื่อพร้อมเผชิญศัตรูในเชิงรุก

เบไนยาห์ เป็นบุตรเก่งกล้า ทำงานหลายอย่าง มีความกล้าหาญพร้อมเผชิญทุกสถานการณ์เพื่อชีวิตเขาจะเจริญขึ้น ประยุกต์ใช้กับชีวิตคริสเตียนเรามีศัตรูในชีวิต ดังนั้นเราต้องเติบโตขึ้น เพราะเรามาเป็นคริสเตียนเรากลายเป็นเป้าหมายของศัตรู คือ มาร เราต้องพร้อมเผชิญกับศัตรู ในเชิงรุก ไม่ใช่เชิงรับ

1ปต5:8 จงควบคุมตัวเอง จงระวังระไวให้ดี ศัตรูของพวกท่าน คือ มาร ดุจสิงโตคำรามเดินวนเวียนเที่ยวเสาะหาคนที่มันจะกัดกินได้

นอกจากนั้นพระเจ้าต้องการให้ท่านมีความสามารถเพียงพอที่จะทำตามน้ำพระทัยพระเจ้า ได้ทุกประการ โดยให้เราอยากทำด้วย ปรารถนาที่จะทำด้วยความเต็มใจด้วย

ฟป2:13 เพราะว่าพระเจ้าเป็นผู้ทรงทำการอยู่ภายในพวกท่าน ให้ท่าน มีความประสงค์และมีความสามารถทำตามชอบพระทัยของพระองค์

ตัวอย่าง ผมเคยเล่นดนตรีเป็นวงประกาศ แต่ต่อมาพบว่าผมมีภาระใจอยากสร้างคนมากกว่าการเล่นดนตรี เลยมาเป็นนักเทศน์

ชีวิตคริสเตียน มีแค่ความเก่งกับกล้าไม่พอ เราต้องอยากทำด้วย มีความปรารถนาที่จะทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าด้วย ต้องถามว่าทำไมเราถึงเราไม่อยากทำตามพระประสงค์ของพระเจ้า  คำตอบที่ได้แสดงว่าเรายังไม่ถูกพระเจ้าสร้างให้เติบโตในด้านนั้นๆ

นี่จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นสาวกของพระเยซู เช่น การทำตามพระมหาบัญชาให้ถือรักษาสิ่งสารพัด แต่คริสเตียนรู้แล้วแต่ยังไม่มีใจอยากทำตามพระมหาบัญชา ดังนั้นขอพระเจ้าช่วยเราให้เราเติบโตขึ้นเพื่อเผชิญกับศัตรูของเราได้ โดยทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าได้

เบไนยาห์ฆ่าผู้นำโมอับสองคน เบไนยาห์เดินข้ามบ่อที่มีสิงห์โตก็ได้ไม่ต้องไปฆ่าแต่ เพราะมันเป็นศัตรูเขาเลยฆ่ามัน ยิ่งกว่านั้นคนอียิปต์เขาฆ่าโดย แย่งอาวุธของศัตรูเอง พระเจ้ากำลังสอนเราเรื่อง การต่อสู้กับศัตรู ศัตรูทุกคนล้วนแต่เก่งกว่า เยอะกว่า ใหญ่กว่า แต่เราต้องไปเผชิญหน้ากับศัตรูในเชิงรุก  ทุกวันนี้ศัตรูของเรา คือ มาร

ต้องต่อสู้มาร โดยการนอบน้อมต่อพระเจ้า แข็งกร้าวกับมาร แล้วมารจะหนีไป ให้มันไปจากชีวิตของเรา

ยก4:7 เพราะฉะนั้น พวกท่านจงนอบน้อมต่อพระเจ้า จงต่อสู้กับมาร แล้วมันจะหนีท่านไป 

คริสเตียนบางคนถูกมารรบกวนเพราะไม่สู้มัน ชีวิตคริสเตียนไม่ได้ถูกสร้างจนแกร่งพอจะต่อสู้กับมารได้  เราไม่ได้ต่อสู้กับมารด้วยกำลังแต่เป็นการดำเนินชีวิตกับพระเจ้า เป็นการตอบสนองต่อพระวจนะพระเจ้า 

2คร2:11เพื่อไม่ให้ซาตานได้เปรียบเรา เพราะเรารู้กลอุบายของมันแล้ว

มารใช้กลอุบายในการล่อลวง

ปฐก3:เป้าหมายคือ ทำลายมนุษย์ โดยให้ออกจากเส้นทางของพระเจ้า ออกจากพระคำของพระเจ้า มารมันทำลายมนุษย์ด้วยตัวมันเองไม่ได้ มันเลยใช้การล่อลวงให้สงสัยพระเจ้าจริงไหมที่พระเจ้า ตรัสอย่างนี้ มารทำให้

มนุษย์ละเลยพระคำของพระเจ้ามนุษย์ก็เลยทำตามความคิดของมาร แทนที่จะทำตามเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้า  นี่คือกลอุบายของมาร ทำให้คริสเตียนละเลยพระคำพระเจ้า แล้วละเลยพระเจ้าในที่สุด

ทุกวันนี้ ในปัจจุบันนี้มนุษย์เราก็ยังตกหลุมพรางเหมือนในสวนเอเดนเหมือนเดิม เพราะพระเจ้าใช้พระวจนะ และความสัมพันธ์กับพระองค์ในการต่อสู้กับมาร  หากคริสเตียน ไม่ต่อสู้เชิงรุกกับมา ก็เหตุผลเป็นเพราะชีวิตละเลยพระวจนะ และละเลยพระเจ้า

พระเจ้าสร้างเราให้เติบโตเพื่อให้เราจัดการกับศัตรูในเชิงรุกได้ ในการ พาคนมาเชื่อพระเจ้า ดังนั้นเราไปเอาสิทธิอะไร จากไหนในการทำในส่ิงที่ตรงกันข้ามกับพระเจ้า แล้วจะได้ผลลัพธ์เหมือนที่พระเจ้าต้องการ

1ยน2:14 ท่านทั้งหลายที่เป็นคนหนุ่ม ข้าพเจ้าเขียนจดหมายถึงท่านเพราะพวกท่านมีกำลังมากและพระวจนะของพระเจ้าดำรงอยู่ในพวกท่าน และท่านชนะมารร้ายนั้นแล้ว

เราชนะมารร้ายเพราะมีกำลังมาก ไม่ใช่ชนะจากสาเหตุ มีความรู้มาก มี เงินทองมาก แต่เป็นเพราะพระวจนะ ดำรงอยู่ในเราและทำให้ท่านมีพลังชีวิต มาก ไม่ใช่แค่อ่านพระคัมภีร์ไม่กี่นาทีแล้วจะพลังมากได้

ชีวิตเราเกิดโดยพระคำพระเจ้า บังเกิดใหม่โดยพระวจนะ มีชีวิตและดำรงอยู่ ไม่ใช่ปรัชญาเหตุผล ปราชญ์เมธี หรือหนังสือวิชาการธรรมชาติ

1ปต1:23ท่านทั้งหลายได้บังเกิดใหม่แล้ว ไม่ใช่จากเมล็ดพันธุ์ที่เสื่อมสลายได้ แต่จากเมล็ดพันธุ์ที่ไม่เสื่อมสลาย คือจากพระวจนะของพระเจ้าที่มีชีวิตและดำรงอยู่

ชีวิตของเรา คือ พระวจนะของพระเจ้าดำรงอยู่ในเรา มารแตะต้องเราไม่ได้ ยิ่งเราไปใกล้มาร มันก็จะหนีเรา แต่ถ้าเราไม่มีพระวจนะ มารมันจะคอยวนเวียนรอบตัวเราเพราะเราไม่มีพระวจนะ เราไม่สู้ในเชิงรุก เราเอาแต่รับอย่างเดียว ในที่สุดก็มีแต่เพี่ยงพล้ำและพ่ายแพ้

3.พระเจ้าสร้างเราจากศัตรูผู้ไม่มีความยุติธรรมกับเรา

ศัตรูมีจำนวนมากกว่า ใหญ่กว่า มีอำนาจมากกว่า แต่ศัตรูผู้ขัดขวางเราในการดำเนินชีวิตคริสเตียน พวกมันย่อมเอาเปรียบเรา ไม่ให้ความยุติธรรม โดยเราไม่มีทางได้รับความยุติธรรมจากศัตรูแน่นอนในการต่อสู้ 

ไม่มีความสมดุลในการต่อสู้เลยตลอดพระคัมภีร์ เช่น ดาวิดกับโกลิอัท กิเดโอนกับคนมีเดียน โมเสสกับฟาโรห์ เราเผชิญกับศัตรูที่ไม่สมดุล ไม่ยุติธรรม เอาเปรียบ แล้วเราไม่สู้กับมัน เราต้องแพ้อย่างแน่นอน อย่าไปร้องเรียกหาความยุติธรรมจากมาร

พระเจ้าใช้อะไรก็ได้ ใช้ใครก็ได้ ในการสร้างชีวิตเรา ในทางตรงกันข้ามมารก็ใช้ใครก็ได้ และมาทำอะไรก็ได้เพื่อจะทำลายเรา  ขออย่าให้เราเป็นเครื่องมือของมารในการทำลายกันและกัน ขอให้เราต่อสู้กับวิญญาณที่อยู่เบื้องหลังคน คือ มาร  คริสเตียนเราไม่ได้ต่อสู้กับเนื้อหนังและเลือด

ดังนั้นในการต่อสู้กับศัตรูเราต้องชนะเท่านั้น เสมอไม่ได้ แพ้ไม่ได้

อะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้เราไม่คิดจะเอาชนะการล่อลวงของมา นั่นคือ ความสบายเป็นที่ตั้ง  หรือขอให้ปลอดภัยไว้ก่อนไม่เสี่ยง อย่าหาเรื่องใส่ตัว แต่ความเป็นจริงหากต้องการเอาชนะ ต้องมีการลงทุน ต้องผ่านความยาก ลำบาก ต้องต่อสู้กับความยุ่งยาก

คริสเตียน มาเชื่อพระเจ้าเพื่อชนะมาร ชนะความบาป ไม่ใช่เพื่อชีวิตจะสบายมากขึ้น แม้ผลปลายทางเราอาจจะได้รับพระพร รับความสบาย แต่ความสบายไม่ใช่เป้าหมายแรกที่เรามาเชื่อ

เราจะมุ่งไปสู่ชัยชนะถ้าเราอยู่ฝ่ายเดียวกันกับพระเจ้า พระเจ้าไม่ใช่ให้เรามาเชื่อแล้วสบายอย่างเดียวไม่ต้องลำบากเลย  แม้ว่าเราเจอความยากลำบาก แต่ใครจะต่อต้านเราได้ มารมาเพื่อลักฆ่าและทำลาย ความคิดเช่นนี้จะไม่อยู่ในสมองของเรา  คริสเตียนไม่คิดว่าอยากจะให้ใครตายให้พ้นๆเพราะเราไม่ได้เป็นลูกมาร ที่มาเพื่อลักฆ่าและทำลาย

ขอให้คริสเตียนมีชัยชนะในเชิงรุก ไม่ใช่ในเชิงรับ

คริสเตียนไทยไม่รู้จัก คำว่า เข้มแข็งและกล้าหาญ คิดแต่เรื่องสบาย แต่สำหรับในประเทศที่ถูกข่มเหง คริสเตียนต้องต่อสู้กับมาร โดยเฉพาะมารที่ครอบงำคนเหล่านั้นให้มาทำร้ายร่างกาย ให้มาฆ่า ให้มาข่มเหงคริสเตียน

ถ้าเราไม่เข้าใจความจริงฝ่ายจิตวิญญาณ แล้วเรากลัวถูกทำร้ายร่างกาย แต่การข่มเหงนั้นทำให้จิตวิญญาณเราตายได้ เราต้องไม่กลัวความตายฝ่ายร่างกาย เราจะตอบสนองพระเจ้าอย่างถูกต้องเมื่อเราเติบโตขึ้นโดยถูกสร้างผ่านพระคำ และความสัมพันธ์กับพระเจ้า

ลก4:4แต่พระเยซูตรัสตอบมารว่ามีพระคัมภีร์เขียนไว้ว่า มนุษย์จะดำรงชีวิตด้วยอาหารเพียงอย่างเดียวไม่ได้

ข้อคิด ขอให้ก่อนตาย ขอให้มีพระคำของ พระเจ้าทุกคำผ่านชีวิต

ลก4:13เมื่อมารทดลองทุกอย่างจนหมดแล้ว จึงจากพระองค์ไปจนกว่าจะถึงโอกาสเหมาะ

มารรอโอกาสเหมาะจะกลับมาล่อลวงพระเยซูใหม่ มารมันโง่มาก เพราะมันคิดว่ามันจะไม่มีโอกาสกลับมาล่อลวงพระเยซูได้อีก ทั้งๆที่ความจริงคือ มันไม่มีทางล่อลวงพระเยซูได้เลย พระวาทะ ทรงชีวิต พระองค์เป็นพระเจ้า พระเยซูเอาชนะการล่อลวงของมาร ด้วยพระวจนะ และพระองค์เป็นพระวจนะ พระองค์เป็นพระเจ้า มารจะมีโอกาสมาล่อลวงพระองค์ได้อย่างไร คำตอบ คือ มารไม่มีวันล่อลวงพระเจ้าได้เลย

เมื่อเราอยู่ในพระคริสต์ เราเกิดจากพระวจนะเราปิดโอกาสไม่ให้มารมาล่อลวงเราได้แล้ว  เราจะไปเปิดโอกาสให้มารมาล่อลวงเราอีกทำไม

ขอให้เราปิดโอกาสกับมาร แต่เปิดโอกาสให้พระเจ้าสร้างชีวิตเรา ด้วยพระวจนะ ให้มารมันรอคอยเก้อไปในการจะมาล่อลวงเรา มารมีตัวเดียว มันไม่มาเสียเวลารอเราหรอก เพราะมันรู้ว่ามันล่อลวงคนที่มีพระวจนะไม่ได้ หากเรามีความสัมพันธ์กับพระเจ้า ผู้เป็นพระวจนะ ไม่ใช่ผู้มีพระวจนะ มารจะไม่มีวันเอาชนะเราได้

ให้เราร่วมใจกันอธิษฐาน

สนใจติดต่อเรา หรือเชิญให้เทศนา ให้สอนหรือให้อบรม

www.facebook.com/FORWARD.CH.TH

Email: actsministry2017@gmail.com

บทความก่อนหน้านี้“เพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน” ยน17:20-23
บทความถัดไปมธ12:33-37 ระวังและจัดการกับปากให้ดีได้อย่างไร

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่