เฝ้าเดี่ยวกับ อ.สมศักดิ์ จิตรุ่งเรืองนิจ

ศบ.คริสตจักรอันติโอเกียแบ๊บติสต์ (สวนมะลิ)

ข้อคิด​ 🌟🌟

บทเฝ้าเดี่ยวที่ 99

1โครินธ์​1:18-25

18 เพราะว่าคนทั้งหลายที่กำลังจะพินาศก็เห็นว่าเรื่องกางเขนเป็นเรื่องโง่ แต่เราที่กำลังจะรอดเห็นว่าเป็นฤทธานุภาพของพระเจ้า

19 เพราะมีคำเขียนไว้ว่า

     เราจะทำลายสติปัญญาของคนมีปัญญา  และจะทำให้ความฉลาดของคนฉลาดสูญสิ้นไป

20 คนมีปัญญาของยุคนี้อยู่ที่ไหน? บัณฑิตของยุคนี้อยู่ที่ไหน? นักโต้ปัญหาของยุคนี้อยู่ที่ไหน?

     พระเจ้าทรงทำให้ปัญญาฝ่ายโลกเป็นความโง่แล้วไม่ใช่หรือ?

21 เพราะตามที่ทรงกำหนดไว้ตามพระสติปัญญาของพระเจ้า โลกไม่อาจรู้จักพระเจ้าได้โดยปัญญาของตน

     พระเจ้าจึงพอพระทัยจะช่วยพวกที่เชื่อให้รอดโดยคำเทศนาโง่ๆ

22 พวกยิวขอหมายสำคัญ และพวกกรีกเสาะหาปัญญา

23 แต่เราประกาศเรื่องพระคริสต์ทรงถูกตรึงที่กางเขนนั้น อันเป็นสิ่งที่พวกยิวสะดุด และพวกต่างชาติถือว่าเป็นเรื่องโง่

24 แต่สำหรับพวกที่พระเจ้าทรงเรียกนั้น ทั้งพวกยิวและพวกกรีก ต่างถือว่าพระคริสต์ทรงเป็นฤทธานุภาพและพระปัญญาของพระเจ้า 25 เพราะความเขลาของพระเจ้ายังมีปัญญายิ่งกว่าปัญญาของมนุษย์ และความอ่อนแอของพระเจ้าก็ยังมีกำลังมาก

     ยิ่งกว่ากำลังของมนุษย์

ข้อคิด

  มีหลายครั้งที่คนในโลกนี้อยากรู้จักพระเจ้าด้วยมุมมองและความคิดของตนเอง

*  ขอเวลาศึกษามากขึ้น เพื่อจะเข้าใจและเชื่อ

* ขอได้มองเห็นและสัมผัสกับพระองค์แล้วจึงจะเชื่อ

เปาโลยืนยันว่าทั้งสติปัญญา และกำลังของมนุษย์ ก็ใช้เพื่อรู้จักพระเจ้าไม่ได้

* ที่จะพบพระเจ้าคือ  การเชื่อว่าพระเยซูคริสต์คือพระผู้ไถ่บาป

การได้รู้จักและยอมรับ ความรักของพระเจ้าเป็นชีวิตที่สมบูรณ์

🌸 เมื่อพวกเรามองโลกด้วยสายตาบวกเราจะรักและห่วงใยคนบนโลก

🌸 เมื่อพวกเราประพฤติกับคนในโลกด้วยท่าทีบวก.. คนในโลกจะสนใจและรักพระเยซู

บทความก่อนหน้านี้098 สดุดี​ 116:1-9
บทความถัดไป100 มีคาห์​ 7:1-3,18-20

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่