เฝ้าเดี่ยวกับ อ.สมศักดิ์ จิตรุ่งเรืองนิจ

ศบ.คริสตจักรอันติโอเกียแบ๊บติสต์ (สวนมะลิ)

ข้อคิด​ 🌟🌟

บทเฝ้าเดี่ยวที่ 98

สดุดี​ 116:1-9

1 ข้าพเจ้ารักพระยาห์เวห์ เพราะพระองค์1 ​ทรงฟังเสียงและคำวิงวอนของข้าพเจ้า

2 พระองค์เงี่ยพระกรรณฟังข้าพเจ้า

    เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจะทูลพระองค์ตราบที่ข้าพเจ้ามีชีวิตอยู่

3 บ่วงมรณาล้อมข้าพเจ้า

    ความเจ็บปวดแห่งแดนคนตายจับข้าพเจ้าไว้

    ข้าพเจ้าพบความทุกข์โศกและความระทม

4 แล้วข้าพเจ้าร้องทูลออกพระนามพระยาห์เวห์ว่า

    ข้าแต่พระยาห์เวห์ ขอทรงช่วยชีวิตข้าพระองค์เถิด

5 พระยาห์เวห์ทรงมีพระคุณและทรงชอบธรรม

    พระเจ้าของเราทั้งหลายทรงพระกรุณา

6 พระยาห์เวห์ทรงปกป้องคนรู้น้อยไว้

   เมื่อข้าพเจ้าตกต่ำ พระองค์ทรงช่วยข้าพเจ้าให้รอด

7 จิตใจของข้าเอ๋ย กลับไปสู่ที่พักของเจ้าเถิด

    เพราะพระยาห์เวห์ทรงดีต่อเจ้าแล้ว

8 เพราะพระองค์ทรงช่วยข้าพระองค์จากความตาย

    ช่วยนัยน์ตาข้าพระองค์จากน้ำตา

    ช่วยเท้าข้าพระองค์จากการสะดุด

9 ข้าพเจ้าดำเนินอยู่เฉพาะพระพักตร์ของพระยาห์เวห์

    ในดินแดนของคนเป็น

ข้อคิด

เมื่อเหตุการณ์รอบข้างดูมืดหมดหวังแต่บนท้องฟ้าก็ยังสว่างอยู่เสมอ

* จงเชื่อมั่นว่าพระเจ้าทรงครอบครอง ทุกสิ่งที่พระองค์ทรงสร้าง

ความชอบธรรมของพระเจ้า

* พระองค์ทรงรับฟังทุกเสียงร้องทูลของผู้เชื่อ

* พระองค์ทรงเมตตากรุณาแม้นแก่ผู้เล็กน้อย

* พระองค์ทรงช่วยกู้จากความตาย

ชีวิตที่เชื่อวางใจและยำเกรงพระเจ้าเท่านั้นคือเรื่องสำคัญที่สุด

แต่สำหรับชีวิตผู้เชื่อ  อย่าเอาเรื่องเร่งด่วนมาแทนเรื่องสำคัญเลย

บทความก่อนหน้านี้097 มาระโก​ 9:33-37
บทความถัดไป099 1โครินธ์​1:18-25

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่