เฝ้าเดี่ยวกับ อ.สมศักดิ์ จิตรุ่งเรืองนิจ

ศบ.คริสตจักรอันติโอเกียแบ๊บติสต์ (สวนมะลิ)

ข้อคิด​ 🌟🌟

บทเฝ้าเดี่ยวที่ 96

สดุดี​ 111

1 สรรเสริญพระยาห์เวห์

ข้าพเจ้าจะยกย่องพระยาห์เวห์ด้วยสุดใจ

ในกลุ่มคนเที่ยงธรรม ในชุมนุมชน

2 บรรดาพระราชกิจของพระยาห์เวห์นั้นใหญ่ยิ่ง

เป็นที่ค้นคว้าของทุกคนที่พอใจสิ่งเหล่านั้น

3 พระราชกิจของพระองค์สูงส่งและยิ่งใหญ่

และความชอบธรรมของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิตย์

4 พระองค์ทรงให้การอัศจรรย์ต่างๆ ของพระองค์เป็นที่ระลึกถึง

พระยาห์เวห์ทรงมีพระคุณและทรงพระกรุณา

5 พระองค์ประทานอาหารแก่ผู้ที่ยำเกรงพระองค์

พระองค์ทรงระลึกถึงพันธสัญญาของพระองค์เป็นนิตย์

6 พระองค์ได้ทรงสำแดงฤทธานุภาพแห่งพระราชกิจของพระองค์แก่ประชากรของพระองค์

โดยประทานมรดกของบรรดาประชาชาติแก่พวกเขา

7 ผลงานแห่งพระหัตถ์ของพระองค์นั้นคือความซื่อสัตย์และความยุติธรรม

ข้อบังคับทั้งสิ้นของพระองค์ก็ไว้ใจได้

8 ข้อบังคับเหล่านั้นได้ทรงสถาปนาไว้เป็นนิตย์นิรันดร์

อีกทั้งได้ทรงกระทำ2 ​โดยความซื่อสัตย์และความเที่ยงธรรม

9 พระองค์ทรงส่งการไถ่มายังประชากรของพระองค์

พระองค์ทรงบัญชาพันธสัญญาของพระองค์เป็นนิตย์

พระนามของพระองค์นั้นศักดิ์สิทธิ์และน่าคร้ามกลัว

10 ความยำเกรงพระยาห์เวห์เป็นที่เริ่มต้นของสติปัญญา

บรรดาผู้ที่ปฏิบัติตามก็ได้ความเข้าใจดี

การสรรเสริญพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิตย์

ข้อคิด

เมื่อได้ใคร่ครวญถ้อยคำที่ว่า  พระหัตถ์กิจของพระองค์นั้นสุจริตและยุติธรรม  และข้อบังคับของพระองค์ก็ไว้ใจได้

** เป็นถ้อยคำหนุนใจแก่ผู้คนในสังคมที่ต้องการพบความจริงและความยุติธรรม

แม้โลกนี้จะเปลี่ยนแปลงและเจริญก้าวหน้าไปเร็วมากแต่ความจริงในพระเจ้าคือสิ่งที่ต้องจดจ่อแสวงหา

จงมีความเชื่อว่าโดยทางของพระเจ้าเท่านั้น  ชีวิตที่ขาดอยู่จะได้รับการเติมเต็ม

ในวันนี้ถ้าต้องการเข้าถึงพระเจ้าและพบพระองค์อย่างลึกซึ้ง.. วิธีง่ายๆคือต้องจัดเวลาสงบกับพระองค์

บทความก่อนหน้านี้095 เอเฟซัส​ 4:20-24
บทความถัดไป097 มาระโก​ 9:33-37

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่