เฝ้าเดี่ยวกับ อ.สมศักดิ์ จิตรุ่งเรืองนิจ

ศบ.คริสตจักรอันติโอเกียแบ๊บติสต์ (สวนมะลิ)

ข้อคิด​ 🌟🌟

บทเฝ้าเดี่ยวที่ 87

มัทธิว​ 25:31-40

31 “เมื่อบุตรมนุษย์เสด็จมาด้วยพระรัศมีพร้อมกับทูตสวรรค์ทั้งหมด แล้วพระองค์จะประทับบนพระที่นั่งอันรุ่งโรจน์ของพระองค์

32 ประชาชาติทั้งหมดจะมาประชุมกันเฉพาะพระพักตร์พระองค์ และพระองค์จะทรงแยกพวกเขาออกจากกัน เหมือนผู้เลี้ยงแกะแยกแกะออกจากแพะ

33 พระองค์จะทรงจัดให้ฝูงแกะอยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระองค์ และฝูงแพะอยู่เบื้องซ้าย

34 ขณะนั้น พระมหากษัตริย์จะตรัสกับพวกผู้ที่อยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระองค์ว่าท่านทั้งหลายที่ได้รับพรจากพระบิดาของเรา

จงมารับเอาราชอาณาจักรซึ่งเตรียมไว้สำหรับท่านทั้งหลายตั้งแต่แรกสร้างโลก

35 เพราะว่าเมื่อเราหิว พวกท่านก็จัดหาให้เรากิน เรากระหายน้ำ ท่านก็ให้เราดื่ม เราเป็นแขกแปลกหน้า พวกท่านก็ต้อนรับเรา

36 เราเปลือยกายพวกท่านก็ให้เสื้อผ้าเรานุ่งห่ม เมื่อเราเจ็บป่วยท่านก็มาดูแลเรา เมื่อเราอยู่ในคุก พวกท่านก็มาเยี่ยมเรา

37 เวลานั้นบรรดาคนชอบธรรมจะกราบทูลว่าองค์พระผู้เป็นเจ้า ที่พวกข้าพระองค์เห็นพระองค์ทรงหิวและจัดให้เสวยหรือ

ทรงกระหายน้ำ และจัดมาถวายนั้นตั้งแต่เมื่อไร?

38 ที่พวกข้าพระองค์เห็นพระองค์ทรงเป็นแขกแปลกหน้าและได้ต้อนรับไว้ หรือเปลือยพระกายและสวมฉลองพระองค์ให้นั้นตั้งแต่เมื่อไร? 39 ที่ข้าพระองค์เห็นพระองค์ประชวรหรือทรงถูกจำคุก และมาเฝ้าพระองค์นั้นตั้งแต่เมื่อไร?’

40 แล้วพระมหากษัตริย์จะตรัสตอบว่าเราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่า ซึ่งพวกท่านได้ทำกับคนใดคนหนึ่งที่เล็กน้อยที่สุด

ในพี่น้องของเรานี้ ก็เหมือนทำกับเราด้วย

ข้อคิด

ในวันที่พระเยซูเสด็จกลับมาอีกครั้ง  พระองค์จะแบ่งแยกผู้เชื่อเป็น 2 กลุ่ม

คนทั้งสองกลุ่มดูคล้ายกันแต่ไม่เหมือนกัน

* กลุ่ม​1 เป็นแพะคือเชื่อเฉยๆ ไม่สนใจหรือห่วงใยผู้คนที่อยู่รอบข้าง

* กลุ่ม​2 เป็นแกะ​ ​คือมีความรักและห่วงใย ต่อคนรอบข้างที่มีความทุกข์ยาก.. พร้อมสำแดงความรักเป็นการกระทำ

คำสั่งของพระเยซูชัดเจน

ผู้เชื่อจะโยนความรับผิดชอบที่มีผู้คนที่ทุกข์ยากที่ขัดสนในสังคมไปไม่ได้

จะไม่มีคำสอนของศาสนาใดที่มีความงดงามและสร้างคุณค่าได้ดีกว่า จริยธรรมคริสเตียนที่มีต่อคนในสังคม

บทความก่อนหน้านี้086 โรม​ 12:3-8
บทความถัดไป088 ยากอบ​ 4:13-17

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่