เฝ้าเดี่ยวกับ อ.สมศักดิ์ จิตรุ่งเรืองนิจ

ศบ.คริสตจักรอันติโอเกียแบ๊บติสต์ (สวนมะลิ)

ข้อคิด​ 🌟🌟

บทเฝ้าเดี่ยวที่ 76

เอเฟซัส​ 3:14-21

14 เพราะเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงคุกเข่าต่อพระบิดา

15 (คำว่า บิดา ของทุกตระกูลในสวรรค์ก็ดี บนแผ่นดินโลกก็ดี มาจากคำว่าพระบิดานี้)

16 ข้าพเจ้าทูลขอให้ประทานความเข้มแข็งภายในจิตใจด้วยฤทธานุภาพที่มาทางพระวิญญาณของพระองค์แก่พวกท่าน

     ตามพระสิริอันอุดมของพระองค์

17 ให้พระคริสต์ประทับในใจของท่านโดยทางความเชื่อ ให้ท่านได้หยั่งรากและตั้งมั่นอยู่ในความรัก

18 ข้าพเจ้าทูลขอให้ท่านสามารถเข้าใจร่วมกับธรรมิกชนทั้งหมดถึงความกว้าง ความยาว ความสูง และความลึก

19 คือให้ซาบซึ้งในความรักของพระคริสต์ซึ่งเกินความรู้ เพื่อพวกท่านจะได้รับความบริบูรณ์ของพระเจ้าอย่างเต็มเปี่ยม

20 ขอให้พระเกียรติมีแด่พระองค์ผู้ทรงสามารถทำทุกสิ่งได้มากยิ่งกว่าที่เราทูลขอหรือคิด โดยฤทธานุภาพที่ทำกิจอยู่ภายในเรา

21 ขอให้พระเกียรติจงมีแด่พระองค์ในคริสตจักรและในพระเยซูคริสต์ตลอดทุกชั่วอายุคนเป็นนิตย์ อาเมน

ข้อคิด

คำว่าบิดา”​  เป็นคำที่ได้ยินกันอยู่เสมอ

มีรากฐานสำคัญมาจากคำว่าพระบิดาในสวรรค์

* * สื่อให้เห็นถึงความผูกพันอย่างลึกซึ้งระหว่างพ่อกับลูก

  แม้นความบาปได้ลดคุณค่าของคำว่าพ่อ

  แต่ภาพของความรักห่วงใย  การเสียสละ  การให้อภัย  การให้โอกาศใหม่  รวมถึงการชี้นำสู่ความสำเร็จ  คือหัวใจทั้งหมดของพ่อ

  อย่าเพียงคิดว่า

* การมีประสบการณ์ดีๆที่ได้รับจากพระเจ้า เพราะเหตุการณ์เชื่อฟังพระองค์

* จงชื่นชมยินดีเสมอ และมั่นใจว่าทุกช่วงชีวิตที่ผ่านมาได้ เพราะพ่อรักลูกไม่เปลี่ยนแปลง

บทความก่อนหน้านี้075 สดุดี​ 85
บทความถัดไป077 2โครินธ์​ 4:5-7

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่