เฝ้าเดี่ยวกับ อ.สมศักดิ์ จิตรุ่งเรืองนิจ

ศบ.คริสตจักรอันติโอเกียแบ๊บติสต์ (สวนมะลิ)

ข้อคิด​ 🌟🌟

บทเฝ้าเดี่ยวที่ 72

มัทธิว​ 16:21-28

21 ตั้งแต่เวลานั้นมา พระเยซูทรงเริ่มเผยแก่บรรดาสาวกของพระองค์ว่า พระองค์จะต้องเสด็จไปกรุงเยรูซาเล็ม

     และจะต้องทรงทนทุกข์ทรมานหลายประการจากพวกผู้ใหญ่ พวกหัวหน้าปุโรหิต และพวกธรรมาจารย์

     และทรงถูกประหารชีวิต แต่ในวันที่สามพระองค์จะทรงเป็นขึ้นมาใหม่

22 เปโตรดึงพระองค์ออกมา และเริ่มว่ากล่าวพระองค์ว่าอย่าให้เป็นเช่นนั้น องค์พระผู้เป็นเจ้า

     จะให้เหตุการณ์เช่นนี้เกิดกับพระองค์ไม่ได้

23 พระองค์จึงหันพระพักตร์มาตรัสกับเปโตรว่าจงไปให้พ้น เจ้าซาตาน เจ้าเป็นเครื่องกีดขวางเรา

      เพราะเจ้าไม่ได้คิดอย่างพระเจ้า แต่เจ้าคิดอย่างมนุษย์

24 พระเยซูจึงตรัสกับบรรดาสาวกของพระองค์ว่าถ้าใครต้องการจะติดตามเรา ให้คนนั้นปฏิเสธตนเอง

     รับกางเขนของตนแบกและตามเรามา

25 เพราะว่าใครต้องการจะเอาชีวิตรอด คนนั้นจะเสียชีวิต แต่ใครยอมเสียชีวิตเพราะเห็นแก่เรา คนนั้นจะได้ชีวิตรอด

26 เพราะเขาจะได้ประโยชน์อะไร ถ้าได้สิ่งของหมดทั้งโลกแต่ต้องเสียชีวิตของตน? หรือคนนั้นจะนำอะไรไปแลกชีวิต

     ของตนกลับคืนมา?

27 เพราะว่าเมื่อบุตรมนุษย์จะเสด็จมาด้วยพระรัศมีของพระบิดาพร้อมด้วยบรรดาทูตสวรรค์ของพระองค์

     แล้วพระองค์จะทรงตอบแทนแต่ละคนตามการกระทำของเขา

28 เราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่า ในพวกท่านที่ยืนอยู่ที่นี่ มีบางคนยังจะไม่ลิ้มรสความตาย

     จนกว่าจะได้เห็นบุตรมนุษย์เสด็จมาในราชอาณาจักรของพระองค์

ข้อคิด🌾🌾

เหตุที่พระเยซูทรงต่อว่าเปโตรแรงๆก็เพราะเปโตรต้องการนำความคิดส่วนตัวมาเหนือพระประสงค์พระเจ้า

เป็นธรรมดาของคนทั่วไปที่ต้องการสิ่งที่ถูกใจตนเอง….

*  พระเยซูทรงทราบภายในใจทุกคนเช่นกัน

🍒 พระเยซูตรัสว่า​ “ถ้าผู้ใดใคร่ติดตามเราให้เอาชนะตนเองและแบกกางเขนของตนตามเรามาทุกวัน

* เป็นถ้อยคำที่ไม่ถูกใจ แต่เพื่อสร้างชีวิต

🌺🌺 วันนี้การร่วมแบกกางเขนและเดินตามพระองค์จึงเป็นเคล็ดลับหนึ่งของผู้เชื่อที่เติบโต

🌟 เรื่องน่าจดจำ อย่าเพียงพอใจที่จะรับพระพรแต่จงยินดีที่จะทำตามพระทัย

บทความก่อนหน้านี้071 มัทธิว​ 5:9,13-16
บทความถัดไป073 ฮีบรู​ 6:9-12

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่