เฝ้าเดี่ยวกับ อ.สมศักดิ์ จิตรุ่งเรืองนิจ

ศบ.คริสตจักรอันติโอเกียแบ๊บติสต์ (สวนมะลิ)

ข้อคิด​ 🌟🌟

บทเฝ้าเดี่ยวที่ 63

1 เธสะโลนิกา 5:12-15

12 พี่น้องทั้งหลาย เราขอร้องท่านให้นับถือคนที่ทำงานอยู่ท่ามกลางพวกท่าน และปกครองท่าน

     และตักเตือนท่านในองค์พระผู้เป็นเจ้า

13 จงเคารพและรักเขาให้มากเพราะงานที่เขาได้ทำ จงอยู่อย่างสงบสุขด้วยกัน

14 พี่น้องทั้งหลาย ขอให้พวกท่านตักเตือนคนที่เกียจคร้าน หนุนใจผู้ที่ขาดความกล้าหาญ

     ช่วยเหลือคนที่อ่อนกำลัง และมีความอดทนต่อทุกคน

15 อย่าให้คนใดทำชั่วตอบแทนการชั่ว แต่จงหาทางทำดีเสมอต่อพวกท่านเอง และต่อคนทั่วไปด้วย

ข้อคิด

บทบาทของผู้เชื่อที่มีต่อผู้คนในสังคม เป็นเรื่องสำคัญที่เปาโลต้องย้ำเตือน.. ด้วยท่าที

      * ต่อผู้ที่รับใช้พระเจ้า

      * ต่อผู้คนในสังคม

     * แม้นแต่คนที่เป็นศัตรู

สติปัญญาจากพระเจ้าจะนำทางสู่ความเชื่อและความหวังของชีวิตรวมถึง ความรักในการทำดีต่อคนทั้งปวงด้วย

ความจริงทั้งหมดนี้พระเจ้าเป็นผู้ทำการภายในใจผู้เชื่อ

ผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์ทุกคนได้รอดแน่เป็นเรื่องนิตินัย

แต่พฤตินัย เราทุกคนกำลังเปลี่ยนให้เป็นเหมือนพระองค์

บทความก่อนหน้านี้062 2โครินธ์ 2:14-17
บทความถัดไป064 สดุดี 24

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่