เฝ้าเดี่ยวกับ อ.สมศักดิ์ จิตรุ่งเรืองนิจ

ศบ.คริสตจักรอันติโอเกียแบ๊บติสต์ (สวนมะลิ)

พระธรรม : ยอห์น 1:43-51

๔๓ รุ่งขึ้นพระเยซูตั้งพระทัยจะเสด็จไปยังแคว้นกาลิลี พระองค์ทรงพบฟีลิปจึงตรัสกับเขาว่าจงตามเรามา

๔๔ ฟีลิปมาจากเบธไซดาเมืองของอันดรูว์และเปโตร

๔๕ ฟีลิปไปหานาธานาเอลและบอกเขาว่าเราพบคนที่โมเสสกล่าวถึงในหนังสือธรรมบัญญัติ

       และคนที่พวกผู้เผยพระวจนะกล่าวถึง คือ เยซูชาวนาซาเร็ธบุตรโยเซฟ

๔๖ นาธานาเอลถามเขาว่าสิ่งดีๆ จะมาจากนาซาเร็ธได้หรือ?” ฟีลิปตอบว่ามาดูเถอะ

๔๗ พระเยซูทอดพระเนตรเห็นนาธานาเอลมาหา พระองค์จึงตรัสเกี่ยวกับตัวเขาว่านี่แหละ ชาวอิสราเอลแท้

       ในตัวเขาไม่มีอุบาย

๔๘ นาธานาเอลทูลพระองค์ว่าท่านรู้จักข้าพเจ้าได้อย่างไร?” พระเยซูตรัสตอบเขาว่าเราเห็นท่านอยู่ใต้ต้นมะเดื่อ

       ก่อนที่ฟีลิปจะเรียกท่าน

๔๙ นาธานาเอลทูลตอบพระองค์ว่ารับบี พระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้า พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ของอิสราเอล๕๐ พระเยซูตรัสตอบเขาว่าเพราะเราบอกท่านว่าเราเห็นท่านอยู่ใต้ต้นมะเดื่อท่านจึงเชื่อหรือ? ท่านจะเห็นเหตุการณ์   

       ใหญ่กว่านั้นอีก

๕๑ แล้วพระองค์ตรัสกับเขาว่าเราบอกความจริงกับพวกท่านว่า ท่านจะเห็นท้องฟ้าแหวกออกและพวกทูตสวรรค์       

       ของพระเจ้าขึ้นลงอยู่เหนือบุตรมนุษย์

ข้อคิด

แม้เราจะรู้จักกับพระเยซูดีหรือไม่   แต่พระองค์ทรงรู้จักกับมนุษย์ทุกคนอย่างดี

**เหมือนที่พระองค์ทรงรู้เรื่องชีวิตของนาธานาเอล

🌼 ไม่มีเรื่องใดที่จะปิดบังพระองค์ได้เลย 

      ชีวิตของคุณและผมก็อยู่ใน สายพระเนตรของพระองค์ด้วย

      จงชื่นชมยินดีกับหมายสำคัญอัศจรรย์ที่ได้พบเห็น

     “และที่สำคัญคือเรียนรู้การยอมจำนนกับพระเจ้ามากขึ้นทุกวัน”

บทความก่อนหน้านี้028 1 ซามูเอล 1:1-8
บทความถัดไป030 2 โครินธ์ 10:1-11

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่