เฝ้าเดี่ยวกับ อ.สมศักดิ์ จิตรุ่งเรืองนิจ

ศบ.คริสตจักรอันติโอเกียแบ๊บติสต์ (สวนมะลิ)

พระธรรม : 1 เปโตร 2:4-10

จงมาหาพระองค์ พระศิลาที่มีชีวิต ที่แม้ถูกมนุษย์ปฏิเสธแล้ว แต่กลับเป็นศิลาที่ทรงเลือกสรรและล้ำค่าในสายพระเนตรพระเจ้า

และพวกท่านเองเป็นดังศิลาที่มีชีวิต จงรับการสร้างขึ้นเป็นพระนิเวศฝ่ายวิญญาณ เพื่อเป็นปุโรหิตบริสุทธิ์

    เพื่อถวายเครื่องบูชาฝ่ายวิญญาณ อันเป็นที่ชอบพระทัยของพระเจ้าโดยทางพระเยซูคริสต์

เพราะมีคำกล่าวไว้ในพระคัมภีร์แล้วว่า

     นี่แน่ะ เราวางศิลาก้อนหนึ่งลงในศิโยน   เป็นศิลาหัวมุมที่เลือกสรรอันล้ำค่า

      และใครที่เชื่อในพระองค์ก็จะไม่ผิดหวัง

เพราะฉะนั้น พระองค์ทรงมีค่ามหาศาลสำหรับพวกท่านที่เชื่อ แต่สำหรับคนทั้งหลายที่ไม่เชื่อนั้น

     ศิลาที่ช่างก่อสร้างปฏิเสธไม่เอาแล้ว   ศิลานี้กลับกลายเป็นศิลามุมเอก

และเป็นศิลาที่ทำให้คนสะดุด    และเป็นหินที่ทำให้คนหกล้ม  ที่พวกเขาสะดุดนั้น เพราะพวกเขาไม่เชื่อฟัง

     พระวจนะ ตามที่พวกเขาถูกกำหนดให้ทำเช่นนั้น

แต่พวกท่านเป็นพงศ์พันธุ์ที่ทรงเลือกสรร เป็นพวกปุโรหิตหลวง เป็นชนชาติบริสุทธิ์ เป็นประชา​​กรอันเป็นกรรมสิทธิ์

     ของพระเจ้าเพื่อให้พวกท่านประกาศพระเกียรติคุณของพระองค์ ผู้ได้ทรงเรียกพวกท่านให้ออกมาจากความมืด

     เข้าไปสู่ความสว่างอันมหัศจรรย์ของพระองค์

๑๐ เมื่อก่อนพวกท่านไม่ใช่ประชากร  แต่บัดนี้พวกท่านเป็นประชากรของพระเจ้าแล้ว

      เมื่อก่อนพวกท่านไม่ได้รับพระเมตตา  แต่บัดนี้พวกท่านได้รับพระเมตตาแล้ว

ข้อคิด 

ความหมายของคริสตจักรไม่ใช่เป็นเรื่องของตัวอาคารสถานที่ แต่คือชีวิตของผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์ที่รวมตัวกัน

        “การเชื่อฟังและทำตาม พระเยซูคือเป้าหมายสูงสุดของชีวิต”

🌼🌼 ในสายพระเนตรของพระเจ้า ทุกคนได้รับเกียรติและศักดิ์ศรีเป็นชนชาติของพระเจ้าแล้ว

             และหน้าที่สำคัญคือการประกาศพระสิริของพระองค์

🌾 พระเจ้าทรงตั้งพวกเราให้เป็นผู้เปลี่ยนโลก

🌟 จงเชื่อมั่นสิ่งที่ตัวตนเป็นยิ่งใหญ่มากกว่าสิ่งที่ตัวตนมีอยู่

 “แม้นวันนี้เรายังเปลี่ยนโลกไม่ได้    

แต่อย่างน้อยโลกก็เปลี่ยนเราไม่ได้ด้วย”

บทความก่อนหน้านี้024 โรม 8:18-27
บทความถัดไป026 สดุดี 46:1-11

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่