พระธรรม  1 เธสะโลนิกา

“คริสตจักรที่เป็นแบบอย่าง”

ส่วนที่ I. คริสตจักรที่เป็นแบบอย่าง

1.แบบอย่างคริสตจักรที่มีชัยชนะในยุคสุดท้าย (1:1-3)

2.แบบอย่างคริสตจักรที่น่าชมเชย (1:4-10)

ส่วนที่ II. ลักษณะของผู้นำที่เป็นแบบอย่าง

3.แรงจูงใจของผู้นำที่เป็นแบบอย่าง (2:1-6)

4.ความรักของผู้นำที่เป็นแบบอย่าง (2:7-8)

5.ความประพฤติของผู้นำที่เป็นแบบอย่าง (2:4-10)

6.การเข้าใจความจริงแห่งพระวจนะของผู้นำที่เป็นแบบอย่าง (2:11-17)

ส่วนที่ III. หัวใจผู้เลี้ยงที่เป็นแบบอย่าง

7.ความรักผูกพันของผู้เลี้ยง  (2:17-20)

8.ความห่วงใยของผู้เลี้ยง  (3:1-5)

9.ความชื่นชมยินดีของผู้เลี้ยง (3:6-9)

10.การอธิษฐานของผู้เลี้ยง (3:10-13)

ส่วนที่ IV. การดำเนินชีวิตที่เป็นแบบอย่าง

11.ดำเนินชีวิตในความบริสุทธิ์ (4:1-8)

12.ดำเนินชีวิตด้วยความรัก(4:9-10)

13.ดำเนินชีวิตด้วยความรับผิดชอบหน้าที่การงาน (4:11-12)

14.ดำเนินชีวิตตามความจริง 1(เรื่องคนที่ล่วงหลับไป) (4:13-18)

15.ดำเนินชีวิตตามความจริง 2 (เรื่องวันพิพากษา) (5:1-4)

16.ผลที่เกิดขึ้นเมื่อดำเนินชีวิตตามความจริง (5:5-11)

ส่วนที่ V. คุณลักษณะของคริสตจักร ที่เป็นแบบอย่าง

17.เป็นคริสตจักรที่อยู่ภายใต้การดูแลฝ่ายจิตวิญญาณ (5:12-13)

18.เป็นคริสตจักรที่อยู่ร่วมกันเป็นชุมชนกับพี่น้อง (5:14-15)

19.เป็นคริสตจักรที่มีชีวิตฝ่ายวิญญาณ (5:16-22)

20.เป็นคริสตจักรที่รักษาชีวิตฝ่ายวิญญาณ (5:23-24)

21.เป็นคริสตจักรที่รักษาความสัมพันธ์ที่ดี (5:25-26)

22.เป็นคริสตจักรที่อยู่ภายใต้สิทธิอำนาจ (5:27-28)

บทความถัดไปเกี่ยวกับ A.C.T.S. Ministry

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่