อ.กิจขจร ลิ่วเฉลิมวงศ์ . เทศนาที่คริสตจักรร่มเย็นโคราช

วันอาทิตย์ที่ 13 ต.ค. 2019

ก้าวที่ 50 เป้าหมายการอธิษฐานตามอย่างพระเยซูคริสต์ (ยน17)

ตอนที่ 1“เพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

1.เหมือนพระบิดาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระเยซู (11,21-22)

2.เหมือนพระเยซูเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับผู้เชื่อ (21,23)

ยน17:20-23

20“ข้าพระองค์ไม่ได้อธิษฐานเพื่อคนเหล่านี้พวกเดียว แต่เพื่อทุกคนที่วางใจในข้าพระองค์เพราะถ้อยคำของพวกเขา 21เพื่อพวกเขาจะได้เป็น อันหนึ่งอันเดียวกัน ดังเช่นพระองค์ผู้เป็นพระบิดาสถิตในข้าพระองค์และข้าพระองค์ในพระองค์ เพื่อพวกเขาจะได้อยู่ในพระองค์และในข้าพระองค์ด้วย เพื่อโลกจะได้เชื่อว่าพระองค์ทรงใช้ข้าพระองค์มา 22เกียรติซึ่งพระองค์ประทานแก่ข้าพระองค์นั้น ข้าพระองค์มอบให้แก่พวกเขา เพื่อพวกเขาจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ดังเช่นพระองค์กับข้าพระองค์ 23ข้าพระองค์อยู่ในพวกเขาและพระองค์ทรงอยู่ในข้าพระองค์ เพื่อพวกเขาจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียว กันอย่างสมบูรณ์ เพื่อโลกจะได้รู้ว่าพระองค์ทรงใช้ข้าพระองค์มา และพระองค์ทรงรักพวกเขาเหมือนอย่างที่พระองค์ทรงรักข้าพระองค์

บริบท ยน17 ตอนนี้ เกี่ยวกับคำอธิษฐานของพระเยซู ที่อธิษฐานเพื่อพระองค์เองจะถวายเกียรติแด่พระเจ้า ด้วยการตายไถ่บาปให้ชีวิตนิรันดร์แก่คนบาปทั้งหลาย พระเยซูอธิษฐานเผื่อสาวกให้พวกเขาไม่พินาศ และอธิษฐานเผื่อผู้เชื่อวางใจในพระองค์คนต่อๆไปให้เขารู้จัก ให้รักพระเจ้า และให้ผู้เชื่อมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เหมือนพระเจ้าพระบิดากับพระเยซู

ในพระธรรมยน17:20-23 ตอนนี้ มีคำว่า อันหนึ่งอันเดียวกันถึง 3 ครั้ง และอีกครั้งในยน17:11บัดนี้ข้าพระองค์จะไม่อยู่ในโลกนี้อีก แต่พวกเขายังอยู่ในโลกนี้ และข้าพระองค์กำลังจะไปหาพระองค์ ข้าแต่พระบิดาผู้บริสุทธิ์ ขอพระองค์ทรงพิทักษ์รักษาบรรดาคนที่พระองค์ประทานแก่ข้าพระองค์ไว้โดยพระนามของพระองค์ เพื่อเขาจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเหมือนอย่างข้าพระองค์กับพระองค์

หัวข้อคำเทศนาวันนี้แบบอย่างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน” 2 ประการ

1.เหมือนพระบิดาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระเยซู(11,21-22)

ยน17:11บัดนี้ข้าพระองค์จะไม่อยู่ในโลกนี้อีก แต่พวกเขายังอยู่ในโลกนี้ และข้าพระองค์กำลังจะไปหาพระองค์ ข้าแต่พระบิดาผู้บริสุทธิ์ ขอพระองค์ทรงพิทักษ์รักษาบรรดาคนที่พระองค์ประทานแก่ข้าพระองค์ไว้โดยพระนามของพระองค์ เพื่อเขาจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเหมือนอย่างข้าพระองค์กับพระองค์

ข้อสังเกตจากข้อนี้ คือ หากเราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเกิดจากพระเจ้า ทรงพิทักษ์รักษา และหากคริสเตียนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเราจะได้รับการปกป้องจากพระเจ้า

21เพื่อพวกเขาจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ดังเช่นพระองค์ผู้เป็นพระบิดาสถิตในข้าพระองค์และข้าพระองค์ในพระองค์ เพื่อพวกเขาจะได้อยู่ในพระองค์และในข้าพระองค์ด้วย เพื่อโลกจะได้เชื่อว่าพระองค์ทรงใช้ข้าพระองค์มา 

ข้อสังเกตจากข้อนี้ พระเยซูเป็นผู้เชื่อมเราไว้กับพระเจ้าพระบิดา การที่เขาเห็นชีวิตสาวก หรือชีวิตคริสเตียนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เขาจะเชื่อพระเยซูเป็นผู้สำแดงพระเจ้า

22เกียรติซึ่งพระองค์ประทานแก่ข้าพระองค์นั้น ข้าพระองค์มอบให้แก่พวกเขา เพื่อพวกเขาจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ดังเช่นพระองค์กับข้าพระองค์

เป้าหมายของความเป็นอันหนึ่งหนึ่งอันเดียวกันเพื่อให้ผู้เชื่อรับความรอดได้ชีวิตนิรันดร์

เรารู้ได้ผ่านคำว่าเกียรติซึ่งพระองค์ประทานข้อ22 มาจากข้อ 1-3 และสรุปตอนท้ายในข้อ 26

1“ข้าแต่พระบิดา ถึงเวลาแล้ว ขอโปรดให้พระบุตรของพระองค์ได้รับเกียรติ เพื่อพระบุตรจะได้ถวายพระเกียรติแด่พระองค์ 2ดังที่พระองค์โปรด ให้พระบุตรมีสิทธิอำนาจเหนือมนุษย์ทั้งสิ้น เพื่อให้พระบุตรประทานชีวิตนิรันดร์แก่คนที่พระองค์ทรงมอบแก่พระบุตรนั้น 3และนี่แหละคือชีวิตนิรันดร์ คือการที่พวกเขารู้จักพระองค์ ผู้ทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้องค์เดียว และรู้จักพระเยซูคริสต์ที่พระองค์ทรงใช้มา 

26ข้าพระองค์ทำให้พวกเขารู้จักพระนามของพระองค์ และจะทำให้เขารู้อีก เพื่อความรักที่พระองค์ทรงรักข้าพระองค์นั้นจะอยู่ในเขา และข้าพระองค์อยู่ในเขา

ดังนั้นผู้เชื่อในพระเจ้า ไม่สามารถที่จะปฎิเสธความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ระหว่างผู้เชื่อด้วยกัน เว้นแต่พวกเขาไม่เชื่อว่า พระเยซูเป็นพระเจ้าที่พระบิดาทรงใช้มาทำราชกิจแห่งการไถ่บาป ประทานชีวิตนิรันดร์ 

ยน3:16 พระเจ้าทรงรักโลกดังนี้ คือได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์ 

ยน5:24เราบอกความจริงกับพวกท่านว่า ถ้าใครฟังคำของเราและวางใจผู้ทรงใช้เรามา คนนั้นก็มีชีวิตนิรันดร์และไม่ถูกพิพากษา แต่ผ่านพ้นความตายไปสู่ชีวิตแล้ว

ยน5:37-44 และพระบิดาผู้ทรงใช้เรามาก็ทรงเป็นพยานให้กับเรา พวกท่านไม่เคยได้ยินเสียงของพระองค์ และไม่เคยเห็นรูปร่างของพระองค์ 38และท่านไม่มีพระดำรัสของพระองค์อยู่ในตัวท่าน เพราะว่าพวกท่านไม่ได้วางใจผู้ที่พระบิดาทรงใช้มานั้น 39พวกท่านค้นดูในพระคัมภีร์เพราะท่านคิดว่าในนั้นมีชีวิตนิรันดร์ และพระคัมภีร์นั้นเองเป็นพยานให้กับเรา 40แต่พวกท่านก็ยังไม่ยอมมาหาเราเพื่อจะได้ชีวิต 41เราไม่ยอมรับ

เกียรติจากมนุษย์ 42แต่เรารู้ว่าพวกท่านไม่มีความรักของพระเจ้าในตัวท่าน 43เรามาในพระนามพระบิดาของเราและพวกท่านไม่ยอมรับเรา ถ้าคนอื่นมาในนามของเขาเอง พวกท่านก็จะรับคนนั้น 44พวกท่านจะเชื่อได้อย่างไรในเมื่อท่านรับเกียรติจากกันและกันเองและไม่ได้แสวงหาเกียรติที่มาจากพระองค์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าแต่องค์เดียว?

พวกยิวไม่เชื่อในพระเยซู พวกเขาไม่สามารถเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพวกเหล่าสาวกได้ และไม่สามารถรับชีวิตนิรันดร์ได้ 

ประยุกต์ใช้ได้ว่า หากผู้เชื่อเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เหมือนอย่างพระเจ้าพระบิดากับพระเยซู จะให้ความมั่นใจแก่เราเรื่องความรอด ได้รับชีวิตนิรันดร์ แต่หากมีการแตกแยกไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเราจะไม่มั่นคงเรื่อง ความรอด ไม่มั่นใจในเรื่องชีวิตนิรันดร์ 

ให้ระมัดระวังคำสอนผิดที่ไม่เชื่อว่าพระเยซูคือ พระเจ้ามาเป็นมนุษย์เพื่อตายไถ่บาปของคนบาป

หรือคำสอนผิดที่ว่า”ความรอดจากการพิพากษาบาปในวันสุดท้ายไม่ได้มาทางพระเยซูคริสต์”

ยิ่งกว่านั้นหลังจากที่เราเชื่อพระเจ้าแล้วเรายังต้องดำเนินชีวิตกับพระเจ้าต่อไปด้วย เรายังต้องเรียนรู้จากพระองค์อีกมาก พระเจ้าได้ประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งเป็นบุคคลที่พระเจ้าประทานมาในนามของพระเยซู เพื่อสอนเราในการดำเนินชีวิตเพื่อรักษาชีวิตนิรันดร์

ยน14:16-17 เราจะทูลขอพระบิดา และพระองค์จะประทานผู้ช่วยอีกผู้หนึ่งให้กับพวกท่าน เพื่อจะอยู่กับท่านตลอดไป 17คือพระวิญญาณแห่งความจริงซึ่งโลกรับไว้ไม่ได้ เพราะมองไม่เห็นและไม่รู้จักพระองค์ พวกท่านรู้จักพระองค์เพราะพระองค์สถิตอยู่กับท่าน และจะประทับอยู่ท่ามกลางท่าน

ยน14:25-26 เรากล่าวคำเหล่านี้กับพวกท่านขณะที่เรายังอยู่กับท่าน 26แต่องค์ผู้ช่วยคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งพระบิดาจะทรงใช้มาในนามของเรานั้นจะทรงสอนพวกท่านทุกสิ่ง และจะทำให้ระลึกถึงทุกสิ่งที่เรากล่าวกับท่านแล้ว 

นักศาสนศาสตร์พระคัมภีร์จึงเรียกความสัมพันธ์อันหนึ่งอันเดียวกันของพระเจ้าพระบิดา พระเยซู และพระวิญญาณบริสุทธิ์ ว่าตรีเอกานุภาพเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้องค์เดียว แต่มี 3 พระภาค แต่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

2.เหมือนพระเยซูเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับผู้เชื่อ (21,23)

21เพื่อพวกเขาจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ดังเช่นพระองค์ผู้เป็นพระบิดาสถิตในข้าพระองค์และข้าพระองค์ในพระองค์ เพื่อพวกเขาจะได้อยู่ในพระองค์และในข้าพระองค์ด้วย เพื่อโลกจะได้เชื่อว่าพระองค์ทรงใช้ข้าพระองค์มา

ข้อสังเกต 3 เพื่อ เพื่อสาวกจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อสาวกจะได้อยู่ในพระเจ้าและในพระเยซู เพื่อโลกจะเชื่อพระเยซู  จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าพระเยซูกับผู้เชื่อไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

23ข้าพระองค์อยู่ในพวกเขาและพระองค์ทรงอยู่ในข้าพระองค์ เพื่อพวกเขาจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียว กันอย่างสมบูรณ์ เพื่อโลกจะได้รู้ว่าพระองค์ทรงใช้ข้าพระองค์มา และพระองค์ทรงรักพวกเขาเหมือนอย่างที่พระองค์ทรงรักข้าพระองค์

ข้อสังเกต พระเยซูเป็นตัวเชื่อมระหว่างพระเจ้าพระบิดากับพวกผู้เชื่อ ผู้เชื่อต้องดำเนินชีวิตอันหนึ่งอันเดียวกับพระเยซู โลกจะได้เชื่อพระเยซู เพราะ ความรักของพระเจ้า

ข้อ26 นี้ จึงเป็นเหมือนการย้ำอีกครั้งของข้อ 23 ความรักทำให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เหมือนพระบิดากับพระเยซู ที่พระบิดาอยู่ในพระเยซู พระเยซูอยู่ในชีวิตผู้เชื่อ

ส่วนข้อ21เพื่อพวกเขาจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ดังเช่นพระองค์ผู้เป็นพระบิดาสถิตในข้าพระองค์และข้าพระองค์ในพระองค์ เพื่อพวกเขาจะได้อยู่ในพระองค์และในข้าพระองค์ด้วย เพื่อโลกจะได้เชื่อว่าพระองค์ทรงใช้ข้าพระองค์มา 

ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเกิดจาก ได้รับความรักของพระเจ้า มีชีวิต สัมพันธ์สนิทกับพระเจ้า แล้วเราจะรู้จักความรักของพระเจ้าที่มีต่อพระเยซู และมีความมั่นใจในพระเยซู  เพื่อสาวกจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ซึ่งย้ำถึง 4 ครั้งจาก ยนบทที่17นี้ จากข้อ 11,21,22,23

โดยรวมตีความได้ว่า เป้าหมายของความรัก คือ ขอให้รักพระเจ้าจนสละชีวิตตนเองเพื่อคนอื่นได้ ทำเพื่อให้คนอื่นได้รู้จักพระเจ้า  ถ้าเราทำได้แบบนี้ ระหว่างคริสเตียน กับคริสเตียนจะมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างแน่นอน

ตอนพระคริสต์อธิษฐานพวกสาวกคงยังไม่เข้าใจเรื่องนี้ แต่เมื่อพระองค์ถูกตรึงจนสิ้นพระชนม์สาวกจึงเข้าใจคำว่า ความรักของพระเจ้าทำเพื่อพวกเขาจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อชีวิตนิรันดร์ ขอสรุปด้วยพระธรรม 1ยน4:

1 ยอห์น 4:7-17 ท่านที่รักทั้งหลาย ขอให้เรารักกันและกัน เพราะว่า ความรักมาจากพระเจ้า และทุกคนที่รักก็เกิดจากพระเจ้า และรู้จักพระเจ้า 

8ผู้ที่ไม่รักก็ไม่รู้จักพระเจ้า เพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นความรัก 9ความรักของพระเจ้าก็เป็นที่ประจักษ์แก่เราโดยข้อนี้ คือพระเจ้าทรงใช้พระบุตรองค์เดียวของพระองค์เข้ามาในโลก เพื่อเราจะได้ดำรงชีวิตโดยพระบุตร 

พระเยซูทำให้ผู้เชื่อในพระองค์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

10ความรักที่ข้าพเจ้าพูดถึงนี้ไม่ใช่ที่เรารักพระเจ้า แต่ที่พระองค์ทรงรักเรา และทรงใช้พระบุตรของพระองค์มา เพื่อเป็นเครื่องบูชาลบบาปของเรา 11ท่านที่รักทั้งหลาย ถ้าพระเจ้าทรงรักเราอย่างนั้น เราก็ควรจะรักกันและกันด้วย 12ไม่มีใครเคยเห็นพระเจ้า ถ้าเรารักกันและกัน พระเจ้าก็สถิตอยู่ในเรา และความรักของพระองค์ก็สมบูรณ์อยู่ในเรา

เมื่อรับความรักของพระเจ้าเราก็จะรักคนอื่น

13เช่นนี้แหละ เราจึงรู้ว่าเราอยู่ในพระองค์และพระองค์ทรงอยู่ในเรา เพราะพระองค์ประทานพระวิญญาณของพระองค์เองแก่เรา 14และเราได้เห็นและเป็นพยานว่า พระบิดาได้ทรงใช้พระบุตรมาเป็นพระผู้ช่วยโลกให้รอด 

“ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของพระเจ้า พระเยซู และพระวิญญาณบริสุทธิ์ เพื่อให้ผู้เชื่อรับความรอด ผู้เชื่อก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อตนเองจะรอด และช่วยผู้อื่นให้รอดไปถึงชีวิตนิรันดร์ด้วย”

15ผู้ที่ยอมรับว่าพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้า พระเจ้าทรงอยู่ในคนนั้น และคนนั้นอยู่ในพระเจ้า 16ฉะนั้นเราจึงรู้ และวางใจในความรักที่พระเจ้าทรงมีต่อเรา พระเจ้าทรงเป็นความรัก และผู้ที่อยู่ในความรักก็อยู่ในพระเจ้า และพระเจ้าก็ทรงอยู่ในคนนั้น 17ความรักของเราจึงสมบูรณ์ในข้อนี้ เพื่อเราจะมีความมั่นใจในวันพิพากษา เพราะว่าพระองค์ทรงเป็นเช่นไร เราในโลกนี้ก็เป็นเช่นนั้น 

ความรักของพระเยซูเป็นพื้นฐานที่ทำให้เราวางใจพระองค์ เพื่อเราจะมั่นใจในวันที่มีการพิพากษา ว่าเราจะรอด และได้รับชีวิตนิรันดร์

ให้เราร่วมใจกันอธิษฐาน

สนใจติดต่อเรา หรือเชิญให้เทศนา ให้สอนหรือให้อบรม

www.facebook.com/FORWARD.CH.TH

Email: actsministry2017@gmail.com

 

บทความก่อนหน้านี้ลก15:1-10 รักให้เหมือนที่พระเจ้ารัก
บทความถัดไป1พศด11:22-23 ชีวิตที่พระเจ้าสร้าง

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่