ฟื้นฟูคริสตจักรไทยสมัครเชียงราย 11-13 ตุลาคม 2017  สอนโดย อ.ประยูร ลิมะหุตะเศรณี

เราเป็นทูตของพระคริสต์

สอนครั้งที่ 1 คืนวันที่ 11 ..2017 

ลักษณะคนของพระเจ้า หรือทูตของพระเจ้า

การฟื้นฟูหลังจากนี้จะเกิดขึ้นได้จริงอย่างน้อย มีปัจจัยสามเรื่อง

1.สำรวจสมาชิกที่ป่วยฝ่ายวิญญาณ หรือกำลังดำเนินชีวิตที่หลงทาง เจ็บป่วย มีไหม

2.นำคนป่วยทั้งหมดมาสอบถามว่า เขาอยากรับการฟื้นฟูไหม ถ้าเขาไม่ต้องการ แต่ไปเกณฑ์เขามาร่วม ก็ไม่มีประโยชน์ เพราะไม่อย่างนั้นจะเป็นการรบกวนผู้ฟัง ทำให้คนที่อยากได้รับการฟื้นฟูจะได้รับการรบกวน

3.ทุกคนที่อยากรับการฟื้นฟูต้องเตรียมใจมา การฟื้นฟูไม่ได้มาจากโวหารนักเทศน์ แต่เกิดจากฤทธิ์เดช เกิดจากพระวจนะ พระเจ้าไม่บังคับให้เรารับการฟื้นฟู

คนที่เชื่อในพระเยซูคริสต์คือคนที่บังเกิดใหม่จากผลการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ 2คร5ข้อ17ฉะนั้นถ้าใครอยู่ในพระคริสต์ เขาก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่งสารพัดที่เก่าๆ ก็ล่วงไป นี่แน่ะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น 

ทุกอย่างจะถูกเปลี่ยนใหม่หมดจากพระเจ้า มีการคืนดีกัน 

ข้อ20  เพราะฉะนั้นเราจึงเป็นทูตของพระคริสต์โดยที่พระเจ้าทรงขอร้องท่านทั้งหลายผ่านทางเรา เราจึงวิงวอนท่านในนามของพระคริสต์

ให้คืนดีกับพระเจ้า”

ดังนั้นเราจึงเป็นทูตของพระคริสต์ คนที่บังเกิดใหม่จึงเป็นทูตของพระเจ้า ทำหน้าที่ใน ข้อ 19 คือพระเจ้าทรงให้โลกนี้คืนดีกับพระองค์โดยพระคริสต์ ไม่ทรงถือโทษในความผิดของพวกเขา และทรงมอบเรื่องราวการคืนดีนี้ให้เราประกาศการคืนดีให้เราไปประกาศมนุษย์ถูกตัดขาดจากพระเจ้า ไม่สามารถทำดีไถ่บาปจากบาปของตนเองได้ แต่พระเยซูนำเรากลับมาคืนดีกับพระเจ้าได้ พระเยซูจึงมอบให้เราไปประกาศเรื่องการคืนดีนี้

รม1:5-6 “ โดยทางพระองค์นั้นพวกข้าพเจ้าได้รับพระคุณและหน้าที่เป็นอัครทูต เพื่อเห็นแก่พระนามของพระองค์ ให้ไปประกาศแก่ชนทุกชาติให้เขาวางใจและเชื่อฟัง 6รวมทั้งพวกท่านที่พระเจ้าทรงเรียกให้เป็นคนของพระเยซูคริสต์ด้วย  โดยพระคุณเป็นอัครทูต ให้ประกาศแก่ชนทุกชาติให้เขาวางใจและเชื่อ รวมทั้งพวกท่าน

หมายถึง ผู้เชื่อ คนของพระเจ้า วันนี้ขอเน้นย้ำเรื่อง ความเป็นฑูตของพระเจ้า

1ซมอ9:5-6  เมื่อพวกเขามาถึงดินแดนศูฟ ซาอูลจึงพูดกับคนใช้ที่อยู่กับท่านว่ามาเถอะ ให้เรากลับไป เกรงว่าบิดาของข้าจะเลิกกังวลเรื่องฝูงลา และมาร้อนใจด้วยเรื่องของเรา” 6แต่คนใช้ตอบท่านว่าดูเถิด มีคนของพระเจ้าคนหนึ่งในเมืองนี้ เป็นคนที่เขานับถือกันมาก สิ่งที่ท่านพูดนั้นเป็นไปตามที่พูดนั้นทุกอย่าง ให้เราไปที่นั่นเดี๋ยวนี้ บางทีท่านจะบอกเราถึงทางซึ่งเราควรไป

ขณะที่ซาอูลยังไม่ได้เป็นกษัตริย์ เขาอยากไปหาคนของพระเจ้าคนหนึ่งเพื่อตามหาลาของบิดาที่หายไป ซาอูลสอบถามคนแถวนั้นว่า มีคนของพระเจ้าที่นี่ที่น่าเชื่อถือ น่าเคารพบ้างไหม เพื่อจะไปสอบถามเรื่องลา วันนี้เราจะมาดูลักษณะทูตของพระเจ้า

ลักษณะคนของพระเจ้า หรือทูตของพระเจ้า

1.น่าเคารพนับถือ

ปัญหาของคริสเตียน คือ เราไม่รู้ว่าเราต้องทำตัวอย่างไร ถ้าคริสเตียนไม่ได้เป็นคนที่น่านับถือ ต้องกลับใจใหม่ เพราะถ้าไม่กลับใจใหม่จะ เป็นส่ิงที่น่าอันตรายมาก เช่น คริสเตียนบ้าหวย คริสเตียนไหว้รูปเคารพ ไปนับถือสิ่งสกปรก

ตัวอย่าง อ.ประยูรกลับใจใหม่ มีชีวิตเปลี่ยนแปลงน่านับถือ ทำให้พ่อ แม่ พี่น้อง มาเชื่อพระเจ้าในที่สุด

หลายคนเข้าใจผิดคิดว่าเฉพาะผู้รับใช้เท่านั้นที่ต้องมีชีวิตน่านับถือ ความเป็นจริงคริสเตียนทุกคนต้องเป็นคนน่าเชื่อถือ 

ความน่าเชื่อถือเกี่ยวข้องกับความไว้วางใจ แท้ที่จริงคริสเตียนต้องเป็นที่น่านับถือ และไว้วางใจได้ 1คร4:1-2ให้ทุกคนถือว่าเราเป็นคนเช่นนี้คือเป็นเหมือนคนรับใช้ของพระคริสต์ และเป็นผู้รับมอบฉันทะให้ดูแลสิ่งล้ำลึกของพระเจ้า 2ยิ่งกว่านั้น บรรดาผู้รับมอบฉันทะย่อมได้รับการคาดหวังว่าต้องเป็นคนที่ไว้วางใจได้พระเจ้าให้ คต.ทุกคน เป็นเหมือนคนรับใช้ของพระคริสต์ และเป็นผู้รับมอบฉันทะ เป็นคนที่ไว้ใจได้

2.  มีคำพูดสร้างสรรค์ และมีสิทธิอำนาจ

สิ่งที่ซามูเอลพูดเกิดขึ้นเป็นจริงในที่สุด (หมายความว่า พระเจ้ารับรองส่ิงที่เขาพูด) 1ซมอ9:6 สิ่งที่ซามูเอลท่านพูดเป็นจริงตามนั้นทุกเรื่อง  ทูตต้องไปประกาศเรื่องความจริงของพระเจ้า  เมื่อเราพูดในส่ิงที่เป็นพระประสงค์ของพระเจ้า พระองค์จะรับรองในสิ่งที่เราพูด

ตัวอย่าง มีคนออกจากทางพระเจ้า แล้วส่งข้อความมาทางเฟส .ประยูร พยายามสรรหาคำพูดที่สร้างสรรค์เพื่อตอบให้ได้ เพราะรู้ว่าคำตอบนั้นจะมีผลต่อผู้ถาม

  มธ18:18เราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่า สิ่งใดๆ ที่พวกท่านจะกล่าวห้ามในโลก สิ่งนั้นก็จะถูกกล่าวห้ามในสวรรค์ และสิ่งใดๆ ที่พวกท่านจะกล่าวอนุญาตในโลก สิ่งนั้นก็จะได้รับอนุญาตในสวรรค์

พระเจ้าให้เรามีสิทธิอำนาจในการพูด พระเจ้าจะรับรองสิ่งที่ผู้รับใช้พูด ดังนั้นเราต้องพูดด้วยความระมัดระวัง เช่น การพูดด่า การแช่ง เราต้องระมัดระวังในการพูด ดังนั้นเมื่อต้องพูด ขอให้พูดเพื่อจะพูดในทางสร้างสรรค์เท่านั้น

พระเจ้าสร้างโลกด้วยการตรัส ยน1:1-4 ,14 พระวาทะคือ พระเยซูคริสต์พระองค์อยู่ในเรา เราจึงควรพูดแต่การเสริมสร้าง คำพูดรับรองโดยฤทธิ์เดชพระวิญญาณ เมื่อเห็นคนป่วย เราอธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์  เพราะเรามีสิทธิ์เราเป็นบุตร พระคริสต์อยู่ในเรา พระเจ้าจะตอบคำอธิษฐาน 

หลายครั้งไม่เป็นไปตามที่เราพูด หรือที่เราอธิษฐานเพราะเราหมิ่นประมาทพระเจ้า ทูต คือ ตัวแทน ทูตของพระเจ้า คือ ตัวแทนพระเจ้า ทูของอเมริกาคือ ตัวแทนของคนอเมริกัน

อย่าล้อเล่นกับพระเจ้า อย่าสบประมาทพระเจ้า คส4:6 จงให้ถ้อยคำของท่านทั้งหลายประกอบด้วยเมตตาคุณเสมอ ปรุงด้วยเกลือให้มีรส เพื่อท่านจะได้รู้ว่าควรจะตอบแต่ละคนอย่างไร 

รม12:14 จงอวยพรแก่คนที่เคี่ยวเข็ญท่าน

1ปต3:9 อย่าทำชั่วตอบแทนชั่ว หรืออย่าด่าตอบการด่า แต่ตรงกันข้าม จงอวยพร เพราะพระองค์ได้ทรงเรียกให้พวกท่านทำเช่นนั้น เพื่อพวกท่านจะได้รับพระพร 

กดว6:23-26  รักษาปากเพื่อจะเป็นฑูตที่ดี ในการกล่าวตามที่พระเจ้าอยากจะพูด รักษาสิทธิอำนาจของพระเจ้าเรื่องวาจา พูดด้วยความเชื่อ ความจริง จากพระวจนะ

3. เป็นความหวังกับคนที่เดือดร้อน (1ซมอ9:6)

ตอนนี้แม่ลาของซาอูลหาย ส่วนพ่อของเขาก็กำลังจะเป็นกังวลกับเขาที่หายไปนาน  แต่คนของพระเจ้าเป็นความหวังของทุกคนที่เดือดร้อน แต่ปัจจุบันนี้ น่าแปลกใจคริสตจักรปิดตลอดเวลา เปิดเฉพาะมีโปรแกรม หรือการนมัสการ สาเหตุเพราะคริสตจักรกลัวของหาย

คริสเตียนต้องเป็นความหวังของคนที่ไม่รู้จักพระเจ้า เพราะพวกเขาไม่รู้จักพระเจ้า ทั้งที่พวกเขาสามารถพบคำตอบจากปัญหาของเขาได้ทุกเรื่อง จากคนของพระเจ้า

พระเยซูเสด็จไปที่ไหนมีคนตามพระองค์ไป พระองค์เป็นความหวังของคนทุกข์ยากเดือดร้อน

มธ20:29-30 เมื่อพระองค์กับพวกสาวกกำลังออกไปจากเมืองเยรีโค มีมหาชนติดตามพระองค์ไป 30และมีคนตาบอดสองคนนั่งอยู่ริมหนทาง เมื่อได้ยินว่าพระเยซูเสด็จมา จึงร้องว่า “[องค์พระผู้เป็นเจ้า]สำเนาโบราณบางฉบับไม่มีคำนี้ผู้ทรงเป็นบุตรดาวิดเจ้าข้า ขอทรงพระเมตตาพวกข้าพระองค์เถิด

คนตาบอดไม่เคยเห็นพระองค์แต่มีความหวังเมื่อได้ยินชื่อพระองค์ ขอทานไม่มีศักดิ์ศรีในสังคม เขากำลังเดือดร้อน แต่พระองค์เป็นคำตอบให้คนตาบอด ซึ่งในที่สุดพวกเขาก็สมหวัง ทูของพระเจ้าเป็นตัวแทนของพระองค์ มีคนเดือดร้อนทั้งบ้านเมือง พวกเขาต้องการคำตอบ ที่เป็นความหวังที่พวกเขาต้องการ 

4. มีคำตอบสำหรับคนที่เผชิญปัญหา

ซาอูลและคนรับใช้ ทั้งสองคนนี้ไม่รู้จะตัดสินใจอย่างไรดี เขารู้ว่ามีคนของพระเจ้า เขาจึงไปหา สุดท้ายคนของพระเจ้าบอกทางสำหรับคนสองคนนี้

คนทุกวันนี้มีปัญหามาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจ เรื่องครอบครัว เรื่องการงาน ภัยสังคม คริสเตียนเป็นคนของพระเจ้า ที่อาศัยอยู่ในสังคมเดียวกับคนไม่เชื่อ คริสเตียนต้องเป็นความหวังของคนที่เดือดร้อน

ถามว่าวันนี้มีกี่คนที่รู้ว่า ส่ิงที่สอนมานี่เป็นหน้าที่ของคริสเตียน แล้วคนไม่เชื่อรู้หรือไม่ว่าคริสเตียนเป็นผู้นำคำตอบมาสู่ปัญหาของเขาได้  พระเจ้าเลือกเรามาเพื่อบังเกิดใหม่ เพื่อพระเจ้าจะใช้เราเพื่อเป็นทูตของพระองค์ ที่จะช่วยคนที่มีปัญหา คนที่ไม่รู้จักพระเจ้า ให้กลับมาหาพระเจ้า 

ให้เราร่วมใจกันอธิษฐาน

สนใจติดต่อเรา
www.facebook.com/FORWARD.CH.TH
Email: actsministry2017@gmail.com

บทความก่อนหน้านี้ฟป2:19-24 ผู้รับใช้ที่สวมหัวใจพระคริสต์ในการเป็นพี่เลี้ยง(ที่ปรึกษา)ที่เป็นพร
บทความถัดไป“เราเป็นทูตของพระคริสต์” บทที่ 2 การเป็นทูตของพระคริสต์

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่