ฟื้นฟูคริสตจักรไทยสมัครเชียงราย 11-13 ตุลาคม 2017  สอนโดย อ.ประยูร ลิมะหุตะเศรณี

สอนครั้งที่8 ค่ำวันที่ 13 ..2017

ทูตของพระคริสต์เป็นตำแหน่งที่ยิ่งใหญ่ ไม่ใช่ใครๆก็เป็นได้ เพราะนำการคืนดีมาสู่มนุษย์กับพระเจ้า ทำให้ความเป็นศัตรูกันหมดสิ้นไป บาปขวางกั้นความสัมพันธ์กับพระเจ้าอย่างสิ้นเชิง แต่พระเจ้าหาวิธีให้คืนดี มนุษย์รู้ว่าบาปทำให้ย่ำแย่ ไม่สามารถช่วยตนเองได้ ผ่านศาสดา ศาสนาต่างๆ แต่ไม่สามารถทำให้ความสัมพันธ์ดีกลับมาได้

แต่โดยพระเยซูคริสต์พระองค์ได้ทำให้มนุษย์กลับคืนดีกันอีกครั้งหนึ่ง แต่ชนชาติ ชุมชน แต่คนกลับไม่รู้ โดยยึดเหนี่ยวสิ่งอื่นที่ไม่ใช่พระเจ้าไว้ พระเจ้าจึงอยากให้เราไปประกาศเรื่องนี้ ให้กลับมาสู่การคืนดีอีกครั้งหนึ่งและถาวรตลอดไป เพื่อรอดจากหายนะที่มาจากบาป หรือความพินาศ

แต่น่าเสียดาย เศร้าใจ คนที่พระองค์ทรงเลือก มาจากผลการส้ินพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ กับไม่ทำหน้าที่ตามที่พระองค์คาดหวังไว้ สาวกหรือฑูตของพระคริสต์ มีหลายแบบจากยอห์น ลูกา มะระโก และมัทธิว

1.กลุ่มสาวกรุ่นตามไปดู (ตามพระเยซูตามใจตนเอง)

ยน1:35-42 ,45-51 สาวกรุ่นแรก ให้สังเกตคำว่ามองดู จงดู ศิษย์ของยอห์น ตามพระเยซู เพื่อจะไปดู ข้อ38 พระเยซูทรงเหลียวกลับและเห็นสาวกของยอห์น ข้อ39 มาดูเถิด สาวกแบบตามไปดู คือ ดูอย่างเดียวไม่ทำอะไร อันดรูว์ไปหาเปโตรบอกว่าพบพระเมสิยาห์แล้ว จึงพาเขาไปเฝ้าพระเยซู ข้อ47 ฟิลิปไปหานาธานาเอล ให้ไปดูพระเยซู

จุดประสงค์คือ ต้องการดู ไม่ใช่แบกกางเขน เอาชนะตนเอง แถมทำตามใจตนเองอีก

กลุ่มสาวกตามไปดูยังพบพระเยซู และยังไปบอกคนอื่น พระเยซูไม่ได้ตำหนิสาวกเหล่านี้ พระเยซูจะให้เขาเห็นมากกว่านี้อีก ข้อ51 ตามไปดูอยู่ห่าง แต่ไม่เกิดผล

2.กลุ่มสาวกรุ่นตามไปลอง (ตามพระเยซูแบบเปิดใจเสียสละ)

ลก5:10-11 สละทิ้งทุกอย่างและตามพระองค์ไป เพราะจับปลาได้อย่างอัศจรรย์โดยพระเยซูแนะนำ หลังจากพระองค์เทศนาโดยใช้เรือของซีโมน หลังจากนั้นจึงบอกให้เขาออกไปจับปลา

ช่างไม้แนะนำชาวประมงผู้ชำนาญ เมื่อเขาเชื่อฟังก็ได้ปลาเยอะ

พอขึ้นฝั่งเขาไม่ได้ชื่นชมกับพระพรของพระเจ้า พวกเขาได้สละทิ้งทุกอย่างและตามพระองค์ไป ถ้าติดอยู่กับพระพรจะไม่มีเวลาชื่นชมกับพระเจ้าผู้ให้พร สาวกสละโอกาส สละอาชีพ

เมื่อเขากล้าสละพระเยซูก็กล้าลงทุนกับสาวก พระเยซูนำเสนอกับพวกเขาให้เป็นสาวก

2.1) อย่ากลัวเลย หมายถึงว่า อาจจะมีส่ิงน่ากลัวในการติดตาม แต่พระเจ้ารับรองอนาคต ชีวิตความเป็นอยู่ทุกเรื่อง เมื่อติดตามพระองค์

2.2) ให้ไปจับคนดั่งจับปลา หมายความว่า พระเยซูจะรับผิดชอบ เพราะคำว่าตั้ง หมายรวมไปถึง การสร้าง การเจิม การสอนอบรม มก1:17 ตามไปลองอยู่ใกล้พระเยซูแต่ยังไม่เกิดผลมาก

3.กลุ่มสาวกรุ่นตามไปร่วม (ตามพระเยซูแบบตั้งใจ)

มก8:34 พระเยซูเรียกพวกเขาให้เป็นสาวก แต่มีความเสี่ยงว่าอาจจะเสียชีวิต อย่าเลิกถ้าเจอปัญหา เพราะพระเยซูเรียกร้องให้ต้องตามพระองค์อย่างใกล้ชิด ซึ่งเราจะเกิดผลมากยน15:16 แต่งตั้งให้ไปเกิดผล

4.กลุ่มสาวกรุ่นตามไปแทน (ตามพระเยซูแบบมอบทั้งใจให้กับพระเยซู)

มธ28:18-20 ออกไปสั่งสอนชนทุกชาติให้เป็นสาวกของพระเจ้า ไม่ใช่ของเรา สาวกกลุ่มนี้จึงเป็นฑูตของพระคริสต์ได้ ไม่ใช่ทาส ไปด้วยสิทธิอำนาจ ศักดิ์ศรีของพระเจ้า ลักษณะชีวิตต้องเหมือนพระเยซูคริสต์

1ยน1:5-6 นี่เป็นข้อความที่เราได้ยินจากพระองค์ และบอกกับพวกท่าน คือว่าพระเจ้าทรงเป็นความสว่าง และความมืดในพระองค์ไม่มีเลย 6ถ้าเราจะว่า เรามีสามัคคีธรรมกับพระองค์ขณะที่ยังเดินอยู่ในความมืด เราก็โกหก และไม่ได้ดำเนินชีวิตตามความจริง 

อฟ5:8-9 เพราะเมื่อก่อนท่านทั้งหลายเป็นความมืด แต่บัดนี้ท่านเป็นความสว่างในองค์พระผู้เป็นเจ้า จงดำเนินชีวิตอย่างคนของความสว่าง (เพราะว่าผลของความสว่างคือทุกอย่างที่เป็นความดี ความชอบธรรม และความจริง) 

ดำเนินชีวิตในความสว่าง ดำเนินชีวิตตามความจริงเสียเวลาเพื่อพัฒนาทักษะและคุณภาพชีวิต ใกล้ชิดกับพระองค์อย่างลึกซึ้งมากขึ้น

สนใจติดต่อเรา
www.facebook.com/FORWARD.CH.TH
Email: actsministry2017@gmail.com

บทความก่อนหน้านี้“เราเป็นทูตของพระคริสต์” บทที่ 7 ความรับผิดชอบในฐานะเป็นทูตของพระเจ้า
บทความถัดไปสดด119:150 เผชิญการข่มเหงอย่างเข้าใจ

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่