ฟื้นฟูคริสตจักรไทยสมัครเชียงราย 11-13 ตุลาคม 2017  สอนโดย อ.ประยูร ลิมะหุตะเศรณี

สอนครั้งที่7 บ่ายวันที่ 13 ..2017

2คร5:18-19 สิ่งทั้งหมดนี้เกิดจากพระเจ้า ผู้ทรงให้เราคืนดีกับพระองค์โดยทางพระเยซูคริสต์ และประทานพันธกิจในเรื่องการคืนดีนี้แก่เรา 19คือพระเจ้าทรงให้โลกนี้คืนดีกับพระองค์โดยพระคริสต์ ไม่ทรงถือโทษในความผิดของพวกเขา และทรงมอบเรื่องราวการคืนดีนี้ให้เราประกาศ

ยน15:6-11 ผลที่เกิดจากสัมพันธ์ที่สนิทสนม

ข้อ 6 ทำหน้าที่ทูตของพระเจ้าประสบความสำเร็จอย่างสูง

ข้อ 7 ได้รับการสนับสนุนจากพระเจ้า ผ่านการอธิษฐาน หลายครั้งเราขอพระเจ้าในเรื่องที่ไม่ใช่ฐานะทูตเลย หลายครั้งเราก็อธิษฐานตามค่านิยมของโลก เช่น ขออาคารหลังใหม่ แต่ขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัย  แต่จริงๆพระคัมภีร์บอกว่าขอส่ิงใดที่เราปรารถนาก็จะได้ส่ิงนั้น ตัวอย่าง .ประยูรเกิดผลมาก ด้วยการดำเนินชีวิต เริ่มรับใช้จาก 20 คน มาเป็นพันคน ได้พัฒนาผู้รับใช้และคจ.มากมาย ทั้งที่เรียนพระคัมภีร์ไม่จบ

ส่วนใหญ่คต.สนใจแค่รับพระพร แต่จริงๆพระเจ้าคาดหวังให้เราเกิดผลมากๆ พระเจ้าตรัสแล้วให้เกิด แต่เราได้ยินไหม

2คร5:18-19 เราต้องรับผิดชอบในฐานะเป็นฑูตของพระเจ้า เมื่อมนุษย์ทำบาป ทำให้เราเข้าใกล้พระเจ้าไม่ได้ เราจะตาย ความบริสุทธิ์ของพระเจ้าจะทำลายบาป

เอวาอาดัมก็ต้องหลบหน้าพระเจ้า โมเสสขอดูหน้าพระเจ้า พระองค์บอกว่าถ้าเห็นหน้าเราแล้วจะตาย(20) แต่คำขอที่เป็นที่โปรดปรานพระเจ้าให้

อพย33:12-23  คต.มีโอกาสที่จะกลับมาสัมพันธ์กับพระเจ้าอย่างลึกซึ้งได้ ทั้งที่ก่อนหน้านั้นมนุษย์มาสัมพันธ์กับพระเจ้าไม่ได้

พระเจ้าให้ฐานะฑูตเพื่อประกาศเรื่องการคืนดีด้วยสิทธิอำนาจ พระเจ้าสนับสนุนเรา มธ28:18-20 สิทธิอำนาจทั้งหลาย ทรงมอบไว้กับเรา เพื่อนำชนทุกชาติมาเป็นสาวกของพระเจ้า

1.ต้องรู้จักฐานะที่แท้จริงของตนเอง

เราเป็นทูตแบบที่พระคัมภีร์พูด ไม่เกี่ยวข้องกับความรู้สึก หรือการมองตนเองมีค่ามากน้อยขนาดไหน เราเป็นทู เป็นตัวแทนของพระคริสต์ พูดแทนพระคริสต์ เราต้องรับผิดชอบ ตัวอย่าง ไปประกาศที่ท่าเรือ เจอขอทานตาบอด พระเจ้าทำงานในใจว่าเขาไม่ต้องการรักษาตาบอด พอไปถามคนตาบอดเขาไม่ต้องการรักษาจริงๆ เพราะกลัวจะไม่ได้ตังค์  เมื่อเราใกล้ชิดพระเจ้าเราจะรู้ว่าพระเจ้าจะนำอย่างไร ไปหาใคร

2.ต้องรู้จักสิทธิอำนาจที่แท้จริงของพระเจ้า

กจ1:8 ได้รับพระราชทานฤทธานุภาพ เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาเหนือท่าน ทั้งที่เขาใกล้ชิดพระเยซูมากแต่พระองค์ก็ยังให้เขาคอยรับฤทธิ์เดชก่อน

 

พระองค์ต้องการให้เขาประสบความสำเร็จเรื่องการเป็นพยาน ไม่ใช่การเล่าเรื่องประวัติศาสตร์พระเยซู

แต่คนฟังจะไม่กลับใจใหม่ แต่พระวิญญาณจะทำให้มนุษย์คืนดีกับพระเจ้าผ่านข่าวประเสริฐ คนฟังจะได้ชีวิต เราจะมีประสบการณ์เป็นพยานด้วยฤทธิ์เดชกับพระเจ้า คนจะกลับใจใหม่เพราะพระเจ้า วันหนึ่งเมื่อมีการพิพากษา พระเจ้าจะถามว่าเราให้เจ้าเป็นฑูต เจ้าได้ทำหน้าที่ ทูตให้คนคืนดีกับพระเจ้าหรือไม่ ทั้งที่ความเป็นจริงเมื่อเราเป็นพยานจะเกิดผล

อสย6:6-10 เขาประกาศๆๆๆ เมื่อเขาพบพระเจ้า ได้รับการชำระปากให้สะอาด เราจะใช้ผู้ใดไป ใครจะไปแทนเรา เขาอาสา แต่พระเจ้าบอกให้เขาไปประกาศแต่ทำให้คนหลงหายฟังไม่เข้าใจ ตาบอดมองไม่เห็น ข้อ11 นานเท่าใด จนกว่าแผ่นดินร้างเปล่าสิ้นเชิง

มธ28:18 พระเยซูสั่งให้ไปทำ ไม่ได้ถามเหมือนอิสยาห์ แต่คนจะกลับใจ และสอนให้เขาเป็นสาวกและสร้างคนต่อไป พระเจ้าจะให้สำเร็จจะให้คนกลับใจ ไม่เหมือนเวลาของอิสยาห์ที่ให้คนปฎิเสธ ทูต้องเชื่อฟังตามที่พระเจ้าสั่ง

ตัวอย่างอ.ประยูร เป็นพยานกับพ่อ 30 ปี วันหนึ่งพ่อก็ได้มาเชื่อพระเจ้า พอสารภาพกลับใจใหม่ ขอรับบัพติสมาด้วย มาจากการอ่านพระคัมภีร์ตลอด6เดือนที่รอ อ.ประยูรพาอาจารย์ที่พูดภาษาจีนมานำรับเชื่อ

2คร5:15,20 เริ่มและจบที่พระเยซูคริสต์เพื่อให้เราเป็นทูตของพระองค์

สนใจติดต่อเรา
www.facebook.com/FORWARD.CH.TH
Email: actsministry2017@gmail.com

บทความก่อนหน้านี้“เราเป็นทูตของพระคริสต์” บทที่ 6 ทูตที่ถูกสร้างใหม่
บทความถัดไป“เราเป็นทูตของพระคริสต์” บทที่ 8 ลักษณะทูต 4 แบบ

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่