ฟื้นฟูคริสตจักรไทยสมัครเชียงราย 11-13 ตุลาคม 2017  สอนโดย อ.ประยูร ลิมะหุตะเศรณี

สอนครั้งที่ 6 เช้าวันที่ 13 ..2017 

การแก้ไขปัญหาต้องใช้พระคัมภีร์ แบบโลกใช้วิธีแก้ไขปัญหาบางครั้งระยะสั้น บางครั้งระยะยาว บางครั้งแก้ได้บางคน บางกลุ่ม แต่มีผลกระทบเยอะกับคนมาก บางครั้งแก้ด้วยการผิดกฎหมาย ผิดศิลธรรม แต่พระคัมภีร์ให้แนวทางแก้ไขปัญหา ตามมารตรฐานของพระเจ้าที่ไม่ส่งผลกระทบเสียหายวงกว้างแน่นอน

ผู้รับใช้ต้องถูกสร้างใหม่เกิดใหม่ เพราะเราไม่มีคุณภาพพอที่จะให้พระเจ้าเลือกใช้ได้ การเป็นฑูตต้องทำแบบที่พระเจ้าต้องการ วิธีการของพระเจ้า อุปกรณ์ของพระเจ้า ตัวอย่าง เราไปสมัครเป็นฑูตประเทศไทย ต้องมีคุณสมบัติสูงมาก ฑูตของพระเจ้ามาตรฐานยิ่งสูงขึ้นไปอีก

ดังนั้นเราจึงต้องถูกสร้างใหม่ 2คร5:17 ถ้าใครอยู่ในพระคริสต์ เขาก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว (พระเจ้าเป็นผู้สร้าง) สิ่งสารพัดเก่าๆก็ล่วงไป หมายถึง ไม่ได้ทำลายสิ่งเก่าๆ แต่สร้างสิ่งใหม่ๆมาแทนที่ ทำให้สิ่งเก่าล่วงไป กลายเป็น หมายถึง ไม่ใช่เอาของเก่าล่วงออกมา แล้วนำของเก่ามาสร้างใหม่

แต่หมายถึง สิ่งเก่าๆไม่ได้เกี่ยวข้องกับสิ่งใหม่ๆแม้แต่นิดเดียว

อฟ4:22-24 ทิ้งตัวเก่าที่คู่กับการประพฤติแบบเดิม ซึ่งถูกตัณหาล่อลวง เปลี่ยนใหม่(เข้าไปแทนที่) สวมสภาพใหม่ ที่ได้รับการสร้างขึ้นใหม่ ตามแบบของพระเจ้าในความชอบธรรมและบริสุทธิ์ 

1.ความคิดต้องถูกเปลี่ยนแปลงใหม่

สมองเดิม กระโหลกเดิม แต่ความคิดที่อยู่ข้างในต้องถูกเปลี่ยน เพราะเกี่ยวข้องกับชีวิตของเรา เป็นหางเสือของชีวิต นำเราไปทำตามที่คิด

ส่ิงที่มีผลกระทบต่อความคิด คือ การตัดสินใจที่ถูกต้อง

จากบทสรุปที่เขาได้คิดแล้วว่าใช่ เช่น ผลคูณมากกว่าผลบวกเสมอ แต่พอมีคนแย้งว่า น้อยกว่า หรือเท่ากันก็ได้ เช่น 2X2=2+2, 2X1<2+1, เราก็จะเปลี่ยนข้อสรุปของเราใหม่

คริสเตียนต้องถูกเปลี่ยนความคิดเพราะไม่สอดคล้องกับความจริงของพระเจ้า

2คร10:4-5 อาวุธของพระเจ้าทำลายเหตุผลจอมปลอมของมนุษย์ เพื่อจะใส่ความคิดของพระเจ้า ซึ่งอยู่เหนือเหตุผล นอกเหนือเหตุผล มนุษย์ไม่เข้าใจ เข้าไม่ถึง ยึดกุมความคิดทุกประการให้มาเชื่อฟังพระคริสต์  มนุษย์มีเหตุผลส่วนตัวทำให้ไม่เชื่อฟังพระเจ้า เป็นเหตุผลจอมปลอม  ทำบาปยังมีเหตุผลสนับสนุนเช่น บาปนี้เราทำได้คนอื่นทำไม่ได้

ตัวอย่าง พ่อเป็นมะเร็งหมอบอกให้ลูกโกหกพ่อว่าพ่อไม่ได้เป็นมะเร็งเพื่อจะได้มีชีวิตอยู่ต่อ แล้วเราจะทำยังไง จำเป็นต้องโกหกไหม

มธ16:21-23 เจ้าไม่ได้คิดอย่างที่พระเจ้าคิด เปโตรโดนต่อว่าเมื่อเขาคิดไม่ให้พระเยซูไปที่กางเขน เป็นการขัดขวางงานพระเจ้า หรือพระเยซูบอกว่าอย่าทำร้ายตอบ ตบแก้มซ้ายหันแก้มขวาให้อีก ไม่ตอบแทนการร้ายด้วยการทำร้ายตอบ

เริ่มการอ่านพระคัมภีร์ให้แนวคิดของพระเจ้าเข้าไปแทนที่เหตุผลจอมปลอม เพื่อสร้างปัญญาให้เกิดขึ้น

ปัญญา คือ ความสามารถในการใช้ความรู้ไปแก้ไขปัญหาหรือไปสร้างสรรค์สิ่งต่างๆให้เกิดขึ้น โซโลมอนขอสติปัญญาเพื่อปกครอง พระเจ้าพอพระทัยมาก เรารู้ได้ว่าคนมีปัญญาคือ เขาแก้ไขปัญหาได้ ในการตัดสินเรื่องแม่ที่มีเด็กตาย ถ้าเรามีปัญญาเราจะรู้ว่าความรู้ใดผิดพลาดจากพระคัมภีร์

2.ถูกสร้างใหม่จากคุณภาพชีวิตภายใน เพื่อสำแดงลักษณะพระคริสต์

อฟ4:20-24 สวมสภาพใหม่ ซึ่งได้รับการสร้างขึ้นตามแบบของพระเจ้า ในความชอบธรรม และความบริสุทธิ์อย่างแท้จริง

1ปต1:13-16 เป็นคนบริสุทธิ์ เพราะพระเจ้าบริสุทธิ์ รู้จักควบคุมตนเอง เป็นบุตรที่เชื่อฟัง ประพฤติตามกิเลศตัณหา เป็นเหตุผลที่ผิด เพราะไม่ตามน้ำพระทัยพระเจ้า

กจ22:14 เลือกท่านให้รู้จักพระทัย ให้เห็นพระองค์ผู้ชอบธรรม ได้ยินพระสุรเสียงจากพระโอษฐ์ของพระองค์

รม12:2 รับการเปลี่ยนแปลงจิตใจแล้วนิสัยจะเปลี่ยนใหม่ ได้ทราบพระประสงค์ของพระเจ้า จะได้รู้ว่าอะไรดี อะไรเป็นที่ชอบพระทัย อะไรดียอดเยี่ยม

มธ5:8 คนที่มีใจบริสุทธิ์จะได้เห็นพระเจ้า ไม่ได้เห็นด้วยตาเนื้อ แต่เป็นตาใจ เพราะพระเจ้าเป็นพระวิญญาณ

คส3:8 บัดนี้จงละทิ้งสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดคือ ความโกรธ ความฉุนเฉียว การใส่ร้าย คิดร้าย และคำพูดหยาบคาย (สิ่งเหล่านี้เป็นญาติกัน)

3.ถูกสร้างให้มีความสนใจใหม่

คส3:1-3 พระเจ้าทำให้เป็นขึ้นมากับพระคริสต์ ก็เอาใจใส่สิ่งที่อยู่เบื้องบน ไม่ใช่สิ่งที่อยู่บนแผ่นดินโลก เช่น ไม่สนใจบันเทิง ความสนุกสนาน ความไร้สาระ เพราะเวลาในโลกสั้นมาก จะต้องไปอยู่ต่อหน้าพระเจ้า

อฟ4:7 แต่พระคุณประทานแก่เราตามขนาดที่พระคริสต์ประทาน อย่าเอาไปใช้ไร้สาระ ข้อ17 อย่าดำเนินชีวิตแบบคนต่างชาติ จดจ่ออยู่กับสิ่งไร้สาระ ข้อ18 ความคิดเขามืดมนไป เขาขาดจากชีวิตที่มาจากพระเจ้า เราต้องมาสำรวจการใช้เวลาของเราอย่างไรจะสะท้อนว่าเราใช้ชีวิตอย่างไร หมดไปกับอะไร ได้อะไร

พระวจนะจะติดตัวเราไปแม้เราจะตายไป เงินทองจากเราหรือเราก็ต้องจากมันไป

4.ถูกสร้างให้พัฒนาความรัก

รักในสิ่งที่ควรจะรัก ไม่รักสิ่งที่ไม่ควรรัก เช่น รักโลก วัตถุ ค่านิยมโลก ให้รักพระเจ้า คนของพระเจ้า งานของพระเจ้า ให้ดูแบบจากพระเจ้า พระเจ้ารักคนบาป รักคริสตจักร รักประชากรที่พระองค์ทรงเลือกสรร พระเจ้าเป็นความรัก แต่ชังความบาป

เราต้องพัฒนารักในสิ่งที่พระเจ้ารัก ชังในสิ่งที่พระเจ้าชัง

เราเป็นตัวแทนของพระเจ้า ต้องเป็นตัวแทนพระองค์ในการแสดงความรัก

2คร5:18 มีความสัมพันธ์ใหม่กับพระคริสต์

ก่อนหน้านั้นเราเป็นศัตรูกัน แต่การสิ้นพระชนม์ทำให้เราคืนดีกับพระเจ้า เห็นคุณค่าการคืนดีกับพระเจ้า เมื่อมีโอกาสคืนดีต้องรีบฉวยไว้ นี่คือข่าวประเสริฐที่ไปประกาศในฐานะฑูตของพระเจ้า เริ่มจากการที่เรามีความสัมพันธ์กับพระเจ้า

ยน15:1-7 พัฒนาให้เป็นความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้ง ต้องทำ มีผลกระทบมากถ้าเราไม่ทำ เหมือนแขนงองุ่นกับเถาองุ่น สนิทมาก เป็นคุณภาพของความสัมพันธ์ ถ้าไม่มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าพระองค์ก็จะปฎิสเสธ ข้อ1-2 ความสัมพันธ์สนิททำให้เกิดผล มีคุณภาพ สนิทต้องเกิดผลไม่เกิดผลแสดงว่าไม่สนิท

มธ18:18-19 พระเยซูหิวเห็นมะเดื่อไม่เกิดผล จึงตรัสว่าอย่าเกิดผล มันก็เหี่ยวตาย 

ลก16:19-25 ชีวิตเศรษฐีมีโอกาสจะเกิดผล ในการแบ่งปันให้ลาซารัสที่เป็นขอทาน แต่เขาไม่ปันให้เลย เงินทองมีประโยชน์แก่ตนเองเท่านั้น การเกิดผลต้องมีประโยชน์กับคนอื่น เป็นพรกับคนอื่น

คนไม่สนิทกับพระเจ้าจะเป็นคนเห็นแก่ตัว หรือไม่เห็นแก่คนอื่น

ตอนนี้จะให้ลาซารัสไปปันให้เศรษฐีก็ไม่ได้แล้ว พระเยซูต้องการให้เรารู้จักพระองค์ รู้ใจพระองค์ รู้ความคิดพระองค์ ไม่ใช่รู้เรื่องราวหรือประวัติของพระองค์ ตัวอย่างคนไทยรู้เรื่องพระเจ้าอยู่หัว แต่ไม่รู้จักพระองค์ อย่าเสียโอกาสในการรู้จักพระเจ้า

ยน15:4 แขนงจะออกผลเองไม่ได้ ชีวิตของเราก็ต้องมาจากความสัมพันธ์กับพระเจ้า จนชีวิตของเรากับพระองค์ประสานเป็นหนึ่งเดียวกัน

ความคิดของพระองค์เข้ามาแทนที่ความคิดของเรา อารมณ์ของพระองค์มาแทนที่อารมณ์ของเรา ความต้องการของพระองค์เป็นความต้องการของเรา

เราจะประสบความสำเร็จในฐานะการเป็นฑูตของพระเจ้าอย่างสูง ทั้งชีวิตส่วนตัวและการรับใช้เราต้องเริ่มที่ความตั้งใจที่จะเป็นฑูตของพระเจ้า สิ่งเหล่านี้จะเป็นจริง

ยน15:7 ถ้าเราสัมพันธ์สนิท เราจะขอความช่วยเหลือจากพระองค์ได้ทุกเรื่อง

ดนล1:8-16 ดนล ตั้งใจไม่ทำตัวให้เป็นมลทิน ด้วยอาหารหรือเหล้า เพื่อจะไม่ทำให้ตนเองเป็นมลทิน ดนล.เป็นเชลยชั้นสูง จากบาบิโลน ให้การเลี้ยงดูอย่างดี แต่อาหารกษัตริย์ผ่านการบูชารูปเคารพมาทั้งนั้น แต่ดนล.เป็นคนของพระเจ้าเขาไม่ต้องการจะกิน แม้เขาเป็นเชลยแต่เขาก็ต่อรองกับหัวหน้าขันที ให้ทดลองดูก่อน10 วัน พระเจ้าร่วมมือให้ขันทีสนับสนุน ข้อ17,20 พวกเขามีความรู้ ปัญญา มากกว่าพวกบาบิโลน 10 เท่า

หมายความว่า พระเจ้าจะให้เราเป็นฑูตที่ประสบความสำเร็จ ตามมาตรฐานของพระเจ้า มีความสัมพันธ์อย่างลึกซึ้ง กับพระองค์ พระเจ้าจะให้ความร่วมมือให้เกิดผล  ไม่ว่างานยาก งานใหญ่ งบประมาณจำกัดแค่ไหนก็ตาม เราจะประสบความสำเร็จ เราต้องเริ่มที่ความตั้งใจแบบดาเนียล พระเจ้าจะร่วมมือ คนเป็นฑูตต้องมีคุณภาพอย่างแท้จริง

เราอยากทำงานให้พระเจ้า แต่ต้องกลับมาถามว่าพระเจ้าให้ทำงานอะไร

อย่าทำงานให้พระเจ้า แต่ทำงานที่พระเจ้าให้ทำ

พระเจ้าจะให้เราประสบความสำเร็จ

สนใจติดต่อเรา
www.facebook.com/FORWARD.CH.TH
Email: actsministry2017@gmail.com

บทความก่อนหน้านี้“เราเป็นทูตของพระคริสต์” บทที่ 5 ทูตต้องถูกสร้างใหม่และไม่รักโลก
บทความถัดไป“เราเป็นทูตของพระคริสต์” บทที่ 7 ความรับผิดชอบในฐานะเป็นทูตของพระเจ้า

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่