ฟื้นฟูคริสตจักรไทยสมัครเชียงราย 11-13 ตุลาคม 2017  สอนโดย อ.ประยูร ลิมะหุตะเศรณี

สอนครั้งที่ 5 คืนวันที่ 12 ..2017 

2คร5:17ฉะนั้นถ้าใครอยู่ในพระคริสต์ เขาก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่งสารพัดที่เก่าๆ ก็ล่วงไป นี่แน่ะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น 

ซึ่งมาจากข้อ 20 เพราะฉะนั้นเราจึงเป็นทูตของพระคริสต์โดยที่พระเจ้าทรงขอร้องท่านทั้งหลายผ่านทางเรา เราจึงวิงวอนท่านในนามของพระคริสต์ให้คืนดีกับพระเจ้า

เราจึงต้องถูกสร้าง เป็นส่ิงใหม่ในดินก้อนเดิม จิตใจ ความคิดอยู่ด้านใน หรือจิตวิญญาณ ถูกสร้างใหม่ ไม่ผูกพันอยู่กับโลก เพื่อจะผูกพันกับพระคริสต์ ไม่ข้องแวะกับโลก

1ยน2:15-17อย่ารักโลกหรือสิ่งของในโลก ถ้าใครรักโลก ความรักของพระบิดาไม่ได้อยู่ในผู้นั้น 16เพราะว่าทุกสิ่งที่อยู่ในโลก คือตัณหาของเนื้อหนังและตัณหาของตา และความทะนงในลาภยศไม่ได้มาจากพระบิดา แต่มาจากโลก 17และโลกกับสิ่งยั่วยวนของโลกกำลังผ่านพ้นไป แต่คนที่ประพฤติตามพระทัยของพระเจ้าจะดำรงอยู่เป็นนิตย์

อย่ารักโลก เพราะว่าทุกสิ่งที่อยู่ในโลก คือตัณหาของเนื้อหนังและตัณหาของตา ด้วยการตั้งคำถาม 4 คำถาม

1.โลกหมายถึงอะไร

2.ทำไมพระเจ้าห้ามเราไม่ให้รักโลก

3.อะไรทำให้เราไปหลงรักโลก

4.เราจะไม่ตกหลุมรักโลกได้อย่างไร

1.โลกหมายถึงอะไร มีความหมายสี่ประการ

ความหมายแรกคือ ดาวดวงหนึ่ง 

ความหมายที่สอง หมายถึงคนที่อยู่ในโลก ยน3:16 

ความหมายที่สามหมายถึง ภูมิประเทศ รม1:8 ความเชื่อของท่านเลื่องลือไปทั่วโลก หมายถึง อณาจักรโรมปกครอง 

ความหมายที่สี่หมายถึง ค่านิยมของโลก

2.ทำไมพระเจ้าห้ามเราไม่ให้รักโลก

2.1)  ความรักของพระบิดาไม่ได้อยู่ในชีวิตของเรา

1ยน2:15 อย่ารักโลกหรือสิ่งของในโลก ถ้าใครรักโลก ความรักของพระบิดาไม่ได้อยู่ในผู้นั้น 

เราสูญเสียความรักของพระเจ้า ในชีวิตของเรา เงินทองเป็นส่วนหนึ่งของระบบของโลก

2.2) การรักโลกทำให้เราสูญเสียความคิด และความตั้งใจที่จะทำตามน้ำพระทัยพระเจ้า

1ยน2:17 และโลกกับสิ่งยั่วยวนของโลกกำลังผ่านพ้นไป แต่คนที่ประพฤติตามพระทัยของพระเจ้าจะดำรงอยู่เป็นนิตย์

คนที่ทำตามพระทัยพระเจ้าจะดำรงอยู่เป็นนิตย์  โลกและส่ิงของในโลกกำลังจะล่วงไป

คริสเตียนไม่ควรดำเนินชีวิตเพื่อขอพระพรของโลก  การทำตามน้ำพระทัยพระเจ้าไม่ยากถ้าเราไม่รักโลก การอธิษฐานบางครั้งก็เพื่อตัวเราเอง แต่บางครั้งก็ยากเพราะเรารักโลก จึงไม่อธิษฐาน

การอธิษฐานก็เป็นภาระ ถ้าเรารักโลก การเรียนพระคัมภีร์ก็เป็นเรื่องยาก เปิดธุรกิจมีกำไร เปิดโรงเรียนพระคัมภีร์มีแต่ขาดทุน

1ยน 5:3 เพราะว่าความรักต่อพระเจ้าเป็นอย่างนี้ คือเมื่อเราประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์ และพระบัญญัติของพระองค์นั้นไม่เป็นภาระหนักเกินไป

ความรักต่อพระเจ้าเป็นอย่างนั้น เมื่อเราประพฤติตามธรรมบัญญัติไม่เป็นภาระหนักเกินไป

2.3) สูญเสียอำนาจการคุ้มครองจากพระเจ้า

1ยน5:19  เรารู้ว่าเราเกิดจากพระเจ้า แต่โลกทั้งหมดอยู่ในมือของมารร้ายโลกอยู่ใต้มาร ถ้าเรามีจุดยืนเดียวกับโลก เราอยู่ใต้มารร้าย พระเยซูตายเพื่อให้เราพ้นจากมารร้าย เกิดใหม่จากพระเจ้าเราหลุดพ้นจากมารร้ายอย่ากลับไปอีก พระเจ้าให้เราไม่รักโลกเพื่อเราไม่อยู่ใต้มารร้าย

1ยน5:18 ทุกคนที่เกิดจากพระเจ้าไม่ทำบาป พระองค์ผู้บังเกิดจากพระเจ้าทรงคุ้มครองรักษาเขา และมารร้ายไม่แตะต้องเขา

มารร้ายเป็นคู่ต่อสู้ที่น่ากลัวไม่มีใครกล้าต่อกรกับมัน ถ้าไม่ระวังเราจะไปอยู่ใต้มารร้าย มารไม่เคยหยุดความพยายามที่จะทำให้มนุษย์อยู่ใต้มาร คริสตจักร และคริสเตียนควรพยายามดำเนินชีวิตที่ไม่ยอมอยู่ในมือของมารร้าย แต่มารจะไม่ยอม จึงพยายามทำให้เรารักโลก ไม่ให้รักพระเจ้า

3.อะไรทำให้เราไปหลงรักโลก

มารวางกับดัก ที่มีพลังดึงดูดเรา เราควรระวังกับดัก

1ยน2:16 ตัณหาของเนื้อหนัง ตัณหาของตา และความทะนงในลาภยศ ระวังที่จะเป็นเหยื่อของมาร ถ้าตัณหาอยู่ในวิธีคิด อยู่ในค่านิยมของโลก ตอนมารล่อลวงเอวา

ปฐก3:6 หญิงนั้นมองว่า(ตัณหาของตา)ผลไม้นั้นดี น่ากิน(ตัณหาของเนื้อหนัง) น่าปรารถนา ทำให้เกิดปัญญา(ความทะนงในลาภยศ) จึงเก็บผลไม้นั้นมากินและให้สามีกิน บาปจึงเข้ามาในชีวิตของเรา เราสูญเสียชีวิตนิรันดร์

อะไรที่เรากินเข้าไปจะมีอิทธิพลต่อชีวิตเรา พระเยซูให้เรากินพระองค์เพื่อพระองค์จะควบคุมชีวิตของเรา

ยน6:63 เนื้อหนังไม่มีประโยชน์อะไรพระวิญญาณเป็นผู้ให้ชีวิต เนื้อหนังนั้นไม่มีประโยชน์อะไร ถ้อยคำที่เรากล่าวกับพวกท่านมาจากพระวิญญาณและเป็นชีวิต

ฟป3:3 “เพราะว่าเราต่างหากที่เป็นพวกเข้าสุหนัต เป็นพวกที่นมัสการโดยพระวิญญาณของพระเจ้า อวดพระเยซูคริสต์ และไม่ไว้ใจในเนื้อหนัง  ไม่ไว้ใจในเนื้อหนัง ลาภยศสรรเสริญทำให้เราสนใจเนื้อหนัง God is ลาภ มาจากความเข้าใจผิด God is Love 

กท5:16-17 “แต่ข้าพเจ้าขอบอกว่าจงดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณ แล้วท่านจะไม่สนองความต้องการของเนื้อหนัง 17เพราะว่าความต้องการของเนื้อหนังขัดแย้งพระวิญญาณ และพระวิญญาณก็ขัดแย้งเนื้อหนัง เพราะทั้งสองฝ่ายต่อสู้กัน ดังนั้นท่านทั้งหลายจึงไม่สามารถทำสิ่งที่ท่านปรารถนาจะทำ  ดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณ ไม่ตามเนื้อหนัง  ตัณหาของตาต้องไม่มอง เช่น หลับตา หันหน้าออกจากสิ่งไม่สมควรมอง

สดด119:37 ขอทรงหันดวงตาไปจากมองดูสิ่งอนิจจัง พระเยซูสอนให้ควักตาถ้าทำให้ผิดบาป

ความทะนงในลาภยศ ยก3:13-16 มาจากความสำเร็จที่ได้รับจากสติปัญญา ของตนเอง แต่พระเจ้าอยากให้เรามีปัญญาจากพระองค์ เช่น

คนที่ทำผิดบาปแล้วกลับใจใหม่ เราต้องยกโทษ ให้โอกาสเขาอีกครั้งหนึ่ง

เหมือนพระเยซูให้โอกาสเปโตรอีกครั้งหลังเขาปฎิเสธพระองค์ไปสามครั้ง การไม่ให้โอกาสคนกลับใจใหม่เหมือนคนที่ทำลายคนของพระเจ้า

1ปต5:5 “ในทำนองเดียวกัน พวกท่านที่อ่อนอาวุโส ก็จงยอมเชื่อฟังพวกผู้อาวุโสแปลได้อีกว่า พวกผู้ปกครอง ท่านทุกคนจงสวมความถ่อมตัวในการปฏิบัติต่อกันและกัน เพราะพระเจ้าทรงต่อสู้คนที่หยิ่งจองหองแต่ประทานพระคุณแก่คนที่ถ่อมใจ

สวมความถ่อมตัวในการปฎิบัติต่อกันและกัน พระเจ้าต่อสู้คนหยิ่ง ประทานพระคุณคนถ่อมใจ

4.เราจะไม่ตกหลุมรักโลกได้อย่างไร

4.1) เป็นมิตรกับโลกเป็นศัตรูกับพระเจ้า

ยก4:4  คนไม่ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าภาษากรีกแปลตรงตัวว่า คนล่วงประเวณี ท่านทั้งหลายรู้ว่าการเป็นมิตรกับโลกนั้นคือการเป็นศัตรูกับพระเจ้าไม่ใช่หรือ? เพราะฉะนั้น ใครก็ตามที่ต้องการเป็นมิตรกับโลก ก็ตั้งตัวเป็นศัตรูกับพระเจ้า

4.2) อย่าลอกเลียนแบบคนในยุคนี้ 

รม12:2  อย่าลอกเลียนแบบอย่างคนในยุคนี้ แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจ แล้วอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่ เพื่อท่านจะได้ทราบพระประสงค์ของพระเจ้า จะได้รู้ว่าอะไรดี อะไรเป็นที่ชอบพระทัย และอะไรดียอดเยี่ยม

4.3) รักษาตัวให้พ้นจากราคีของโลก

ยก1:27  ธรรมะที่บริสุทธิ์ไร้มลทินเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าพระบิดานั้น คือการช่วยเหลือภาษากรีกแปลตรงตัวว่า เยี่ยมเยียนเด็กกำพร้าและหญิงม่ายที่มีความทุกข์ร้อน และการรักษาตัวให้พ้นจากราคีของโลก

4.4) ให้เราดำเนินชีวิตให้อยู่เหนือค่านิยมของโลก

1ยน5:4 เพราะทุกคนที่เกิดจากพระเจ้า ก็มีชัยเหนือโลก และความเชื่อของเรานี่แหละเป็นชัยชนะที่มีชัยเหนือโลก 5ใครล่ะที่มีชัยเหนือโลก? ไม่ใช่ใครอื่น คือคนที่เชื่อว่าพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้านั่นเอง

สนใจติดต่อเรา
www.facebook.com/FORWARD.CH.TH
Email: actsministry2017@gmail.com

บทความก่อนหน้านี้“เราเป็นทูตของพระคริสต์” บทที่ 4 ดำเนินชีวิตตามพระวจนะพระเจ้า
บทความถัดไป“เราเป็นทูตของพระคริสต์” บทที่ 6 ทูตที่ถูกสร้างใหม่

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่