ฟื้นฟูคริสตจักรไทยสมัครเชียงราย 11-13 ตุลาคม 2017  สอนโดย อ.ประยูร ลิมะหุตะเศรณี

สอนครั้งที่ 4 บ่าย วันที่ 12 ..2017

ดำเนินชีวิตตามพระวจนะพระเจ้า

2คร5:1-10

1เพราะเรารู้ว่าถ้าเรือนกายบนโลกที่เราอาศัยอยู่นี้ถูกทำลายไป เราก็ยังมีที่อาศัยซึ่งมาจากพระเจ้า ที่ไม่ได้สร้างด้วยมือมนุษย์ และอยู่อย่างถาวรนิรันดร์ในสวรรค์ 2เพราะว่าในร่างกายนี้ เราคร่ำครวญและปรารถนาจะสวมใส่ที่อาศัยของเราที่มาจากสวรรค์ 3เพราะเมื่อสวมแล้ว เราก็จะไม่เปลือย 4เพราะว่าเราที่อยู่ในเรือนกายนี้คร่ำครวญและเป็นทุกข์หนัก ไม่ใช่เพราะปรารถนาจะอยู่ตัวเปล่า แต่ปรารถนาจะสวมใส่กายใหม่ เพื่อกายที่ต้องตายนั้นจะถูกกลืนโดยชีวิตอมตะ 5แต่พระเจ้าทรงเป็นผู้เตรียมเราไว้สำหรับการเปลี่ยนแปลงนี้ และพระองค์ประทานพระวิญญาณเป็นมัดจำแก่เรา

6เพราะฉะนั้นเรามั่นใจอยู่เสมอและรู้แล้วว่า ขณะที่อาศัยอยู่ในร่างกายนี้ เราอยู่ห่างจากองค์พระผู้เป็นเจ้า 7เพราะว่าเราดำเนินโดยความเชื่อ ไม่ใช่โดยสิ่งที่มองเห็น 8และเรามั่นใจและพอใจที่จะไปจากร่างกายนี้และอาศัยอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้ามากกว่า 9ฉะนั้นเราตั้งเป้าว่าจะอาศัยอยู่ในกายนี้ก็ดีหรือจะจากไปก็ดี เราก็จะเป็นคนที่พระเจ้าพอพระทัย 10เพราะว่าเราทุกคนจำเป็นต้องปรากฏตัวต่อหน้าบัลลังก์ของพระคริสต์ เพื่อแต่ละคนจะได้รับสิ่งที่สมกับการกระทำในกายนี้ ไม่ว่าจะดีหรือชั่ว

1ยน1:6 ถ้าเราจะว่า เรามีสามัคคีธรรมกับพระองค์ขณะที่ยังเดินอยู่ในความมืด เราก็โกหก และไม่ได้ดำเนินชีวิตตามความจริง 

สิ่งที่จะเกิดผลกระทบกับเรา ถ้าเราไม่ดำเนินชีวิตตามพระวจนะพระเจ้า ตามมาตรฐานของพระเจ้า ไม่มีความมืดในความสว่างเลย

1)  เราจะสูญเสียพลังในการดำเนินชีวิตตามพระคำพระเจ้า

พระคำพระเจ้าเป็นความจริงแต่เราดำเนินชีวิตตามไม่ได้ ทำให้เรามีประสบการณ์เพี้ยนไป พระเจ้าคงไม่ว่าอะไรเพราะเราพยายามแล้ว เราจะเริ่มเข้าสู่ความมืด เรียนพระคำแล้วทำไม่ได้ เรียนแล้วก็ยิ่งถดถอย

2)  เราจะสูญเสียคุณสมบัติที่จะรองรับพระวจนะของพระเจ้า

1ยน1:8 สัจจะไม่ได้อยู่ในเรา ทำให้เราไม่มีชีวิตที่สอดคล้องกับพระคำพระเจ้า เป็นคนบริสุทธิ์ไม่ได้ 1ยน1:14 พระวจนะดำรงอยู่ในท่านและท่านชนะมารร้ายแล้ว มารพยายามหลอกเรา โดยเฉพาะหลอกว่าพระเจ้าไม่ดี ปฐก3: มารถามว่า จริงหรือที่พระเจ้าตรัสห้ามว่า ห้ามกินผลจากต้นไม้ทุกต้น หญิงยังคิดได้ว่ากินได้ ยกเว้นผลไม้แห่งความดีชั่ว

ประเด็นคือ มารพยายามหยอดความคิดให้เราว่า พระเจ้าไม่ดีเพียงแค่ไม่ให้กินผลไม้จากต้นไม้ต้นเดียว มนุษย์เข้าทางมาร เมื่อคิดว่าพระเจ้าไม่ดีแค่นั้น แค่นิดหน่อย แต่มารอธิบายเพิ่มเติมว่าพระเจ้าไม่ดีมากกว่าที่คุณคิด เพราะพระเจ้ากลัวว่าคุณจะเหมือนพระเจ้า พระเจ้าเลยหลอกคุณ ขู่คุณว่าจะตาย ปฐก3:6 ดี น่ากิน น่าปรารถนา ทำให้เกิดปัญญา ทำให้เอวาคิดว่าพระเจ้าไม่ดีเพราะมาห้ามให้ไม่กินทำไม

สรุปได้ว่า พระเจ้าไม่ดี บาปดีกว่า ดังนั้นถ้าเราไม่ดำเนินชีวิตตามพระคำพระเจ้า แสดงว่าบาปดีกว่า 

มธ4:มนุษย์จะดำเนินชีวิตด้วยอาหารเพียงอย่างเดียวไม่ได้ แต่ต้องดำเนินชีวิตด้วยพระวจนะทุกคำ ซึ่งมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า แสดงว่าถ้าเราไม่อ่านพระคัมภีร์เราจะไม่มีกำลังที่จะดำเนินชีวิตในมาตรฐานของพระเจ้า ระมัดระวังที่จะดำเนินชีวิตบอกว่าพระเจ้าไม่ดี

พยายามเฝ้าเดี่ยวเป็นประจำในการอ่านพระคัมภีร์ส่วนตัว จัดเวลาที่สมองสดใสที่สุด เพื่อเราจะมีพลัง พระวจะเป็นอาหาร ที่เป็นประโยชน์เมื่อเราเข้าถึงสาระของพระคัมภีร์

3)  เราจะสูญเสียความสัมพันธ์ที่แท้จริงกับพระเจ้า

1ยน1:6 เราโกหกเพราะไม่มีสามัคคีธรรมกับพระเจ้าอย่างแท้จริง ประสบการณ์กับพระเจ้าไม่เกิด ไม่อย่างนั้นเราจะสงสัยพระเจ้ามีจริงหรือเปล่า การไม่มีประสบการณ์กับพระเจ้าทำให้เราว่างเปล่าเมื่ออธิษฐาน

ยน15:7 เมื่อติดสนิท มีสัมพันธ์สนิทลึกซึ้ง ทำให้ได้รับการรับรองจากพระเจ้า ท่านจะขอส่ิงใดที่ท่านปรารถนาก็จะได้ส่ิงนั้น ยน3:20 ทุกคนที่ประพฤติชั่วก็เกลียดความสว่าง ทำให้เราไม่กระหายพระเจ้า ทำบาป

1ยน1:7 ถ้าเราดำเนินในความสว่างเราก็จะมีสามัคคีธรรมกลับพี่น้อง ไม่มีสันโดษ เพราะเราเป็นอวัยวะหนึ่งในพระกาย ไม่ใช่บริสุทธิ์อยู่คนเดียว ดีอยู่คนเดียว เช่น นิ้วโป้งโตอยู่นิ้วเดียวนิ้วอื่นไม่โตแสดงว่า นิ้วโป้งป่วย

4)  เราจะสูญเสียลักษณะชีวิตของพระคริสต์ในชีวิต 

ยน8:12 พระคริสต์เป็นความสว่าง เมื่อเราเดินตามพระองค์เราจะมีความสว่างแห่งชีวิต เราไม่ชอบส่ิงสกปรกที่มาในรูปขำขัน สองแง่สองง่าม เพราะเราพลาดแล้ว ขับผีไม่ออกเพราะชีวิตสกปรก ไม่ใช่แค่เอ่ยชื่อพระเยซู

ตัวอย่างอาจารย์ไปขับผีผู้หญิงขับไม่ออกเพราะเคยล่วงประเวณีกับเธอ ความบริสุทธิ์ของพระเจ้าเป็นพลัง เมื่อเราบริสุทธิ์กับพระเจ้า เราจะรับพลังเช่นเดียวกับพระองค์ ในฐานะฑูตของพระคริสต์ได้  มธ5:14-16 จงส่องสว่างแก่คนทั้งปวง เพื่อเขาจะได้เห็นความดีที่ท่านทำ

5) เราจะสูญเสียความเจริญรุ่งเรือง

สภษ28:13 คนที่ซ่อนความบาปจะไม่เจริญ  ผู้ซ่อนการละเมิดของตนไว้จะไม่เจริญแต่ผู้สารภาพและทิ้งมันจะได้ความกรุณา

6) เราจะสูญเสียสุขภาพที่ดี

สดด 32:3-4 ไม่แข็งแรง เราป่วยเพราะเราทำบาป บาปทำให้เราตาย การป่วยไข้เป็นสัญญาณเริ่มต้น  เมื่อข้าพระองค์ไม่สารภาพบาปภาษาฮีบรูแปลตรงตัวว่า  เมื่อข้าพระองค์นิ่งเฉย ร่างกายของข้าพระองค์ก็ทรุดโทรมไปแปลได้อีกว่า กระดูกของข้าพระองค์ก็ผุกร่อนไปโดยการคร่ำครวญวันยังค่ำ

4พระหัตถ์ของพระองค์หนักอยู่บนข้าพระองค์ทั้งวันทั้งคืนกำลังของข้าพระองค์ก็เหือดแห้งไปอย่างกับถูกความร้อนในหน้าแล้ง

7) เราจะได้รับคำตอบจากการอธิษฐาน

สดด66:18 พระเจ้าไม่รับคำอธิษฐานที่มาจากชีวิตสกปรก

ถ้าข้าพเจ้าได้บ่มความชั่วไว้ในใจองค์เจ้านายจะไม่ทรงสดับ 

8) เราจะสูญเสียความชื่นชมยินดี

สดด51:8-9 บาปทั้งหลายถูกลบ ความชื่นชมยินดีเปรมปรีดิ์จะกลับมา  ขอทรงให้ข้าพระองค์ได้ยินความปีติและความยินดีขอกระดูกซึ่งพระองค์ทรงหักนั้นเปรมปรีดิ์

9ขอซ่อนพระพักตร์พระองค์จากบาปทั้งหลายของข้าพระองค์และขอทรงลบความชั่วทั้งสิ้นของข้าพระองค์ 

 

สนใจติดต่อเรา
www.facebook.com/FORWARD.CH.TH
Email: actsministry2017@gmail.com

บทความก่อนหน้านี้“เราเป็นทูตของพระคริสต์” บทที่ 3 ดำเนินชีวิตตามมาตรฐานพระเจ้า
บทความถัดไป“เราเป็นทูตของพระคริสต์” บทที่ 5 ทูตต้องถูกสร้างใหม่และไม่รักโลก

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่