ฟื้นฟูคริสตจักรไทยสมัครเชียงราย 11-13 ตุลาคม 2017  สอนโดย อ.ประยูร ลิมะหุตะเศรณี

“การเป็นทูตพระคริสต์

สอนครั้งที่ 2 เช้าวันที่ 12 ..2017 

2คร5:20  เพราะฉะนั้นเราจึงเป็นทูตของพระคริสต์โดยที่พระเจ้าทรงขอร้องท่านทั้งหลายผ่านทางเรา เราจึงวิงวอนท่านในนามของพระคริสต์ให้คืนดีกับพระเจ้าเราจึงเป็นทูตของพระคริสต์นี่เป็นข้อสรุปของข้อก่อนหน้านี้ เนื้อหาเริ่มจากข้อ15” และพระองค์สิ้นพระชนม์เพื่อทุกคน เพื่อบรรดาคนที่มีชีวิตอยู่จะไม่อยู่เพื่อตัวเองอีกต่อไป แต่จะอยู่เพื่อพระองค์ที่สิ้นพระชนม์ และทรงเป็นขึ้นมาเพราะเห็นแก่เขาทั้งหลายเป็นต้นมา

การอ่านพระคัมภีร์ที่ได้รับการดลใจ ลงทุน จงใจ เพื่อชีวิตของเราทั้งหลาย หลายปัญหาไม่มีทางออกเพราะเราไม่รู้พระคัมภีร์ แต่ถ้าใช้พระคัมภีร์โดยมีความรู้ปัญหาครึ่งหนึ่งจะหายไป ถ้าเราจริงจังกับพระคัมภีร์ เมื่อเราดำเนินชีวิตนอกกรอบพระคัมภีร์จึงเจอปัญหา แล้วมาขอพระเจ้าช่วยด้วยการอธิษฐานขอการอัศจรรย์

ตัวอย่าง นกไม่ได้ทำงานแต่ก็มีกิน มธ6:26 จงดูนกทั้งหลายบนฟ้า พวกมันไม่ได้หว่าน ไม่ได้เกี่ยว ไม่ได้รวบรวมไว้ในยุ้งฉาง แต่พระบิดาของพวกท่าน ผู้สถิตในสวรรค์ทรงเลี้ยงพวกมันไว้ ท่านไม่ประเสริฐกว่าพวกมันหรือ?  แต่พระบิดาเลี้ยงทรงเลี้ยงมัน ไม่ใช่พ่อแม่นกเลี้ยงลูกนก คต.วางใจพระเจ้าในการเลี้ยงดูหรือไม่ เรากระวนกระวายทุกข์ร้อน ปัญหาหลายอย่างเกิดจากความกระวนกระวายทั้งที่พระบิดาเลี้ยงดูเราได้ ปัญหาของเราคือเราไม่วางใจพระเจ้า 

การเป็นทูตของพระคริสต์

เริ่มต้นที่การสิ้นพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ (15)

มนุษย์ไม่สามารถเข้าใจเรื่องนี้ได้ทั้งหมด แต่ขอพระเจ้าช่วยเรา ให้เข้าใจ พระองค์ตายเพื่อทุกคน เป็นพระคุณ อฟ2:1-10 เรามีคุณสมบัติเป็นฑูตของพระเจ้าได้ มาจากการเกิดใหม่ เพราะพระธรรมเอเฟซัสบอกว่าเราตายแล้ว อฟ2:1 ท่านทั้งหลายตายโดยการละเมิดและการบาปของท่านแต่เราดำเนินชีวิตได้อย่างไรข้อ 2 “เมื่อก่อนพวกท่านเคยดำเนินชีวิตในการบาปนั้นตามวิถีของโลกนี้ ตามผู้ครอบครองที่มีอำนาจในฟ้าอากาศ คือวิญญาณที่ทำกิจอยู่ในพวกคนที่ไม่เชื่อฟังในเวลานี้

ก่อนหน้าที่จะเชื่อพระเจ้าเราดำเนินชีวิตตามโลก ตามผู้ครอบครอง ตามวิญญาณ ดังนั้นจึงไม่ใช่เราที่ดำเนินชีวิตอยู่จริงๆ ก่อนเชื่อพระเจ้า ดังนั้นเราจึงต้องเกิดใหม่ผ่านกระบวนการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูคริสต์

สิ่งที่จะเกิดขึ้นถ้าเราไม่บังเกิดใหม่

1.เราจะไม่ได้เห็นแผ่นดินของพระเจ้า

ยน3:1-3 มีชายคนหนึ่งในพวกฟาริสีชื่อนิโคเดมัส เป็นขุนนางของพวกยิว 2คนนี้มาหาพระเยซูตอนกลางคืนทูลพระองค์ว่าท่านอาจารย์ เราทราบว่าท่านเป็นครูที่มาจากพระเจ้า เพราะไม่มีใครทำหมายสำคัญที่ท่านทำนั้นได้ นอกจากพระเจ้าสถิตกับเขา” 3พระเยซูตรัสตอบเขาว่าเราบอกความจริงกับท่านว่า ถ้าคนใดไม่ได้เกิดใหม่คำว่า เกิดใหม่ ในข้อนี้ และข้อ 7อย่าประหลาดใจที่เราบอกท่านว่าพวกท่านต้องเกิดใหม่ แปลได้อีกว่า เกิดจากเบื้องบน คนนั้นไม่สามารถเห็นแผ่นดินของพระเจ้าแล้วจะเป็นฑูตที่ประกาศเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าได้อย่างไร 

2.ราจะไม่เห็นพระสิริของพระเจ้า เราจะไม่ยำเกรงพระเจ้า

ไม่ตื่นเต้นกับพระเจ้า อสย3:9 สีหน้าของเขาทั้งหลายเป็นพยานปรักปรำเขา พวกเขาป่าวร้องความบาปของเขาอย่างเมืองโสโดม พวกเขาไม่ได้ปิดบังเลย วิบัติแก่ตัวเขาเพราะว่าพวกเขานำความหายนะมาสู่พวกเขาเอง วิบัติแก่ตัวเขาที่นำความหายนะมาสู่พวกเขาเอง

อสย5:8วิบัติแก่พวกที่เสริมบ้านด้วยบ้าน และเพิ่มนาด้วยนา จนไม่มีเหลือให้คนอื่นอีกแล้ว และพวกเจ้าอยู่เพียงลำพังในแผ่นดินนั้น,

อสย5:11วิบัติแก่พวกที่ลุกขึ้นแต่เช้ามืดเพื่อวิ่งหาเมรัย และพวกที่อยู่จนดึกดื่นแล้วเหล้าองุ่นทำให้เขาเมาหยำเป

อสย5:18วิบัติแก่พวกที่ลากความผิดด้วยสายเชือกของความเท็จและลากความบาปเหมือนกับใช้เชือกโยงเกวียน

อสย5:20วิบัติแก่พวกที่เรียกความชั่วว่าความดี และเรียกความดีว่าความชั่ว พวกที่ถือว่าความมืดคือความสว่างและความสว่างคือความมืด พวกที่ถือว่าความขมคือความหวาน และความหวานคือความขม

อสย5:21วิบัติแก่พวกคนที่ฉลาดในสายตาของตัวเอง และเฉียบแหลมในสายตาของตน

เขาว่ากล่าวคนวิบัติๆวิบัติๆวิบัติๆวิบัติๆ จนกระทั่งพบพระเจ้า

อสย6:3 ต่างก็ร้องต่อกันและกันว่า บริสุทธิ์ บริสุทธิ์ บริสุทธิ์ พระยาห์เวห์จอมทัพ แผ่นดินโลกทั้งสิ้นเต็มด้วยพระสิริของพระองค์พอเขาเห็นพระสิริพระเจ้าชีวิตเปลี่ยน เห็นความบาปของตนเองวิบัติแก่ข้าพเจ้า

อสย6:5 และข้าพเจ้ากล่าวว่าวิบัติแก่ข้าพเจ้า เพราะว่าข้าพเจ้าพินาศแล้ว เพราะข้าพเจ้าเป็นคนริมฝีปากไม่สะอาดและข้าพเจ้าอยู่ท่ามกลางชนชาติที่ริมฝีปากไม่สะอาด แต่ดวงตาของข้าพเจ้าได้เห็นกษัตริย์ คือ

พระยาห์เวห์จอมทัพไม่ใช่เห็นแต่ความไม่ดีของคนอื่น คต.ไม่เห็นพระสิริของพระเจ้าเพราะยังไม่เกิดใหม่

พระสิริคู่กับแผ่นดินของพระเจ้า

3.เราจะเป็นบุตรแห่งพระพิโรธ

อฟ2:3” เมื่อก่อนเราทุกคนเคยประพฤติเหมือนพวกเขาตามตัณหาของเนื้อหนัง คือทำตามความต้องการของเนื้อหนังและของความคิด โดยวิสัยแล้วเราจึงเป็นคนที่สมควรได้รับการลงโทษเหมือนอย่างคนอื่นๆเราสมควรรับการลงโทษไม่ใช่ทู เราเกิดใหม่เราจะรู้เพราะว่าชีวิตจะเปลี่ยนแปลงจากแช่งด่า เป็นการอวยพร

4.เราจะไม่สามารถดำเนินชีวิตตามวิถีทูตของพระคริสต์ได้

เกิดจากวิถีชีวิตกับพระคริสต์ ขัดแย้งกับโลกอย่างแน่นอน เป็นชีวิตแห่งการปรนนิบัติ เหมือนทาสของพระคริสต์ รม1:1เปาโล ผู้รับใช้ภาษากรีกแปลตรงตัวว่า ทาสของพระเยซูคริสต์ ที่ได้รับการทรงเรียกให้เป็นอัครทูต และการตั้งไว้ให้ประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้า

รม 1:5 โดยทางพระองค์นั้นพวกข้าพเจ้าได้รับพระคุณและหน้าที่เป็นอัครทูต เพื่อเห็นแก่พระนามของพระองค์ ให้ไปประกาศแก่ชนทุกชาติให้เขาวางใจและเชื่อฟังเป็นอัครทู ถ้าเราไปทำหน้าที่ทูตแต่ชีวิตไม่ได้จะเกิดปัญหากับเรามาก พระเจ้าไม่มอบงานให้มากเท่ากับความสามารถ เพราะเราทำได้ เราไม่ต้องเชื่อ เราไม่ต้องพึ่งพาพระเจ้า

ความจริงคือ ผู้รับใช้ส่วนใหญ่ทำงานเกินความสามารถของตนเองทั้งส้ิน โมเสสไม่ใช้พระเจ้าตอนอยู่อียิปต์เพราะเขามีความสามารถ แต่พระเจ้าใช้เขาตอนอยู่ในถิ่นทุรกันดาร เขาพูดไม่เป็นแล้ว ดาวิดตอนไปรบกับโกไลแอท ก็เกินความสามารถของเขา ซึ่งก่อนหน้าเกิดใหม่ดำเนินชีวิตตามโลก ตามเนื้อหนัง ตามวิญญาณที่ไม่เชื่อฟัง วิถีทูตคือ การอัศจรรย์ ฤทธิ์เดช 

กท5:16 “แต่ข้าพเจ้าขอบอกว่าจงดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณ แล้วท่านจะไม่สนองความต้องการของเนื้อหนังดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณจะไม่ตอบสนองเนื้อหนังเรารู้ว่าดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณนั้นดี แต่ไม่สามารถทำได้ ห้องลี้ลับที่ทำบาปมากที่สุดคือในความคิด

ตัวอย่างอ.ประยูรเรียนพระคัมภีร์ ถูกฝึกชีวิตทั้งที่อายุมากแล้ว .ถูกไล่ออกจากโรงเรียนพระคัมภีร์ 4 ครั้ง ไปเรียนต่างประเทศ การเป็นทูตไม่ได้เริ่มที่โรงเรียนแต่เกิดจากการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูคริสต์

5. เราจะไม่รักชีวิตแห่งความมืด 

เพราะทูตคือคนนำความสว่างไปสู่คนมืด หมายถึง พฤติกรรมที่ทำบาป ตัวอย่างพวกรักร่วมเพศ อีแอบ เพราะน่าอาย นี่คือความมืด ในยุคนั้น แต่เดี๊ยวนี้กลายเป็นความนิยมไปแล้ว     

ยน3:19 มนุษย์รักความมืดมากกว่าความสว่าง จึงถูกพิพากษา เป็นกิจกรรมแห่งความมืด 

อฟ4:18 “ความคิดของเขาทั้งหลายถูกทำให้มืดมนไป และเขาขาดจากชีวิตที่มาจากพระเจ้าเนื่องจากความไม่รู้ที่อยู่ในตัว

และความแข็งกระด้างในจิตใจความคิดถูกทำให้มืดไป  ขาดจากพระเจ้าเพราะความไม่รู้ จิตใจของเขาแข็งกระด้าง

ตัวอย่าง .ประยูร มาจากครอบครัวล้มละลาย ทำให้ไม่อยากช่วยใครทำให้ใจ .แข็งกระด้าง ใจแข็งกระด้างเสียไปตั้งแต่เรามีชีวิตอยู่ไม่ใช่ตายไปแล้วจึงเสียไป แข็งกระด้างจึงปิดประตูเรื่องการเรียนรู้ของพระเจ้า แต่ไปเปิดประตูเรื่องบาป เรื่องสกปรก เรื่องสะเดาะประตู เรื่องหลอกสาว ภูมิใจกับผลประโยชน์ฉ้อฉล

6. เราจะไม่สามารถเข้าใจความจริงเรื่องฝ่ายวิญญาณ

1คร2:12-14” เราไม่ได้รับวิญญาณของโลก แต่ได้รับพระวิญญาณซึ่งมาจากพระเจ้า เพื่อจะได้รู้ถึงสิ่งต่างๆ ที่พระเจ้าประทานแก่เรา 13และเรากล่าวถึงเรื่องเหล่านี้ด้วยถ้อยคำซึ่งไม่ใช่ปัญญาของมนุษย์สอนไว้ แต่พระวิญญาณทรงสอนไว้ คือเราได้อธิบายความหมายของเรื่องฝ่ายจิตวิญญาณ ให้คนฝ่ายจิตวิญญาณฟัง14แต่คนทั่วไปจะไม่รับสิ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นของพระวิญญาณแห่งพระเจ้า เพราะว่าเขาเห็นว่าเป็นเรื่องโง่และเขาไม่สามารถเข้าใจ เพราะจะเข้าใจสิ่งเหล่านี้ได้ก็ต้องวินิจฉัยโดยพึ่งพระวิญญาณ

การรับพระวิญญาณก็เพื่อเราจะได้รู้ถึงสิ่งต่างๆที่พระเจ้าประทานให้แก่เรา แต่คนทั่วไปจะไม่รับเห็นเป็นเรื่องโง่ เพราะไม่มีพระวิญญาณ

อฟ1:16-18 ข้าพเจ้าจึงขอบพระคุณเพราะท่านทั้งหลายไม่หยุดเลยเมื่อระลึกถึงท่านในคำอธิษฐานของข้าพเจ้า 17ข้าพเจ้าอธิษฐานว่าขอพระเจ้าของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราคือพระบิดาผู้ทรงพระสิริทรงให้ท่านทั้งหลายมีจิตใจแปลได้อีกว่า มีพระวิญญาณที่ประกอบด้วยปัญญาและการสำแดง เพื่อท่านจะรู้จักพระองค์ 18ขอให้ตาใจของพวกท่านสว่างขึ้น เพื่อจะได้รู้ว่าพระองค์ประทานความหวังอะไรแก่ท่านในการทรงเรียกพวกท่านนั้น และรู้ว่ามรดกที่มีศักดิ์ศรีของพระองค์สำหรับพวกธรรมิกชนนั้นบริบูรณ์เพียงไร คนไม่บังเกิดใหม่ไม่มีตาใจมองเห็นความจริงของพระเจ้า เปาโลอธิษฐานให้ตาใจสว่าง

สดด119:18” ขอทรงเปิดตาข้าพระองค์ เพื่อข้าพระองค์จะเห็นสิ่งอัศจรรย์จากธรรมบัญญัติของพระองค์ ขอทรงเปิดตาข้าพระองค์ เพื่อข้าพระองค์จะเห็นสิ่งอัศจรรย์จากธรรมบัญญัติของพระองค์พระคัมภีร์หลายตอนเป็นประวัติศาสต์ แต่หลายตอนเป็นอัศจรรย์

ตัวอย่างเช่น ยน3:16 คต.ท่องจำได้ แต่ไม่เข้าใจความจริงๆ

7.เราจะไม่สามารถเข้าใจข่าวประเสริฐ 

ทั้งที่มีฤทธิ์เดชในการทำให้คนกลับใจใหม่ได้ กจ1:8  รับพระวิญญาณ เพื่อเป็นพยาน ทั้งที่ความเป็นจริงสาวกเขาเห็นพระเยซู เป็นมือหนึ่ง ไม่ใช่ฟังเรื่องพระเยซูจากคนอื่น ข่าวประเสริฐไม่ใช่ประวัติพระเยซู แต่มาจากฤทธิ์เดช  ความสัมพันธ์ระหว่างพระเยซูเป็นความรัก เหมือนเจ้าบ่าว จึงไม่มีการมั่วเซ็ก ผิดเพศ พระเจ้าลงทุนยิ่งใหญ่มาก คือ มาตาย เพื่อคนบาป

8.เราจะไม่สามารถเข้าถึงพระเจ้าได้เลย

ยน 6:44-45 ไม่มีใครมาถึงเราได้นอกจากพระบิดาผู้ทรงใช้เรามาจะทรงชักนำให้เขามา และเราจะให้คนนั้นเป็นขึ้นมาในวันสุดท้าย 45มีคำเขียนไว้ในหนังสือผู้เผยพระวจนะว่า

พระเจ้าจะทรงสั่งสอนพวกเขาทุกคนทุกคนที่ได้ยินได้ฟัง และได้เรียนรู้จากพระบิดาก็มาถึงเรา ไม่มีใครมาถึงพระบิดาได้นอกจากผู้ทรงใช้เรามา ทูของพระคริสต์คือ คนที่เข้าถึงพระองค์ แล้วพระองค์ทรงส่งออกไป ดังนั้นโดยการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูคริสต์เราบังเกิดใหม่ฝ่ายวิญญาณ แล้วเติบโตต่อไป

ให้เราร่วมใจกันอธิษฐาน

สนใจติดต่อเรา
www.facebook.com/FORWARD.CH.TH
Email: actsministry2017@gmail.com

บทความก่อนหน้านี้“เราเป็นทูตของพระคริสต์” บทที่1 ลักษณะคนของพระเจ้า หรือทูตของพระเจ้า
บทความถัดไป“เราเป็นทูตของพระคริสต์” บทที่ 3 ดำเนินชีวิตตามมาตรฐานพระเจ้า

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่