ส่ิงที่เรียนรู้จากพระธรรม2 เปโตร คือ คำสอนแท้เรื่องพระเยซูคริสต์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า เพื่อเราจะรับความรอดและดำเนินชีวิตในทางของพระเจ้าได้

เมื่อท่านศึกษาเฝ้าเดี่ยวพระธรรม2 เปโตรแล้ว เราจะมีส่วนในพระลักษณะของพระเจ้า พ้นจากความเสื่อมทรามที่มาจากความปรารถนาชั่ว

1สิเมโอนเปโตร ผู้รับใช้และอัครทูตของพระเยซูคริสต์

เรียน บรรดาผู้ที่ได้รับความเชื่ออันล้ำค่าเช่นเดียวกับเรา โดยความชอบธรรมแห่งพระเจ้าของเราทั้งหลายคือพระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดของเรา

2ขอพระคุณและสันติสุขจงเพิ่มพูนแก่ท่านทั้งหลายยิ่งๆ ขึ้น โดยการรู้จักพระเจ้าและพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา

การทรงเรียกและการทรงเลือก

3ฤทธิ์เดชของพระเจ้าได้ให้ทุกสิ่งแก่เรา ที่จำเป็นต่อชีวิตและต่อการดำเนินตามทางพระเจ้า โดยการรู้จักพระองค์ ผู้ได้ทรงเรียกเราด้วยพระสิริและคุณธรรมของพระองค์เอง 4โดยสิ่งเหล่านี้พระองค์จึงได้ประทานพระสัญญาอันล้ำค่าและยิ่งใหญ่แก่เรา เพื่อว่าโดยพระสัญญาเหล่านี้ พวกท่านจะพ้นจากความเสื่อมทรามที่มีอยู่ในโลกอันเกิดจากความปรารถนาชั่ว และจะมีส่วนในพระลักษณะของพระเจ้า

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011 สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

A : Attitude

เราได้รับความรู้ใหม่ๆ หรือเราได้รับทัศนคติใหม่ๆ จากพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ตอนที่อ่านเรื่องอะไรบ้าง?

ความเชื่ออันล้ำค่าเกิดจากความชอบธรรมของพระเจ้า คือ ประทานพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอด

ทำให้เราได้รับความรอด โดยความชอบธรรมของพระเยซู (1)

โดยการรู้จักพระเจ้าและพระเยซู ทำให้เราได้รับพระคุณและสันติสุขเพิ่มพูนขึ้น (2)

พระเจ้าให้ฤทธิ์เดชกับเราเพื่อจะดำเนินชีวิตในทางของพระเจ้า (3)

ทำให้เราพ้นจากความเสื่อมทรามที่มาจากความปรารถนาชั่ว (4)

C : Christ in focus

เรามองเห็นพระเยซูเป็นใคร พระองค์ทำอะไรบ้าง ผ่านพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ตอนที่เราอ่านอย่างไรบ้าง?

พระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอด พระเยซูเป็นพระเจ้า พระองค์เป็นความชอบธรรมแห่งพระเจ้า ที่ประทานให้มนุษย์ทุกคน เพื่อเขาจะเป็นคนชอบธรรมพ้นจากความบาปที่ได้ทำ และดำเนินชีวิตรักษาความชอบธรรมที่พระเจ้าประทานให้ได้

พระองค์เรียกเราด้วยพระสิริและคุณธรรมของพระองค์เอง ไม่ใช่เรียกเราให้เป็นคนชอบธรรมเพราะความดีของเรา

T : Transformation

เราต้องการให้พระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราในด้านใดบ้าง

การรู้จักพระเจ้า ผ่านทางพระเยซูคริสต์ ทำให้เราเป็นคนชอบธรรม ทำให้เรารับพระคุณ รับสันติสุข รับฤทธิ์เดชของพระเจ้าเพื่อดำเนินชีวิตในทางของพระเจ้าได้

ขอให้เราตอบสนองการทรงเรียกของพระเจ้าด้วยความเชื่อ โดยรู้จักพระเจ้าให้มากยิ่งๆขึ้น ในทุกๆวัน ในการดำเนินชีวิตกับพระเจ้า

S : Serve

เราจะดำเนินชีวิตเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น และต่อพระเจ้าได้อย่างไรบ้าง?

เป็นผู้รับใช้ที่มีความเชื่อ พึ่งพาฤทธิ์เดชของพระเจ้า ในการดำเนินชีวิต ช่วยผู้อื่นให้รู้จักพระสัญญาอันล้ำค่าและยิ่งใหญ่ของพระเจ้า ช่วยผู้อื่นให้รู้จักพระเจ้า และดำเนินชีวิตในทางของพระเจ้า เหมือนอย่างเราที่ดำเนินชีวิตกับพระเจ้า ตั้งแต่วันที่เราเชื่อ ตั้งแต่วันที่เรารู้จักพระเจ้า

รักษาชีวิตชอบธรรมที่พระเจ้า ประทานให้ ไม่ดำเนินชีวิตเสื่อมทรามตามความปรารถนาชั่ว โดยการพึ่งพาฤทธิ์เดชของพระเจ้า

ขอพระเจ้าอวยพร ให้เราร่วมใจกันอธิษฐาน

สนใจติดต่อเรา

www.facebook.com/FORWARD.CH.TH

Email: actsministry2017@gmail.com

บทความก่อนหน้านี้โครงร่างพระธรรม 2เปโตร
บทความถัดไปเฝ้าเดี่ยวแบบ A.C.T.S. พระธรรม 2 เปโตร บทที่1:5-9

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่