ส่ิงที่เรียนรู้จากพระธรรม2 เปโตร คือ เรียนรู้จักลักษณะของผู้เผยวจนะเท็จและผู้สอนเท็จ เพื่อระวังคำสอนเท็จ ตอนที่2 เพื่อเพิ่มเติมข้อมูลและเป็นการเน้นย้ำของอ.เปโตร

เมื่อท่านศึกษาเฝ้าเดี่ยวพระธรรม2 เปโตรแล้ว อย่าให้เราเป็นเหยื่อของพวกสอนเท็จ

17ผู้สอนเท็จเหล่านี้เป็นบ่อที่ไร้น้ำ เป็นหมอกที่ถูกพายุพัดไป พระองค์ทรงเตรียมที่มืดมิดสำหรับคนเหล่านั้นแล้ว 18เพราะว่าพวกเขาพูดโอ้อวดอย่างเลื่อนลอย และใช้กิเลสตัณหาของเนื้อหนัง ดักจับคนทั้งหลายที่กำลังหนีไปจากพวกที่ดำเนินชีวิตในความหลงผิด 19พวกเขาสัญญาว่าจะให้เสรีภาพกับคนเหล่านั้น แต่ตัวเองยังเป็นทาสของความเสื่อมทราม เพราะว่าผู้ใดพ่ายแพ้แก่สิ่งใด เขาก็เป็นทาสของสิ่งนั้น

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011 สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

A : Attitude

เราได้รับความรู้ใหม่ๆ หรือเราได้รับทัศนคติใหม่ๆ จากพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ตอนที่อ่านเรื่องอะไรบ้าง?

อ.เปโตรบอกว่า คนสอนเท็จหรือผู้เผยวจนะเท็จเหล่านี้ไม่เข้าใจว่าพวกเขาทำไปทำไม สอนเท็จแล้วได้ประโยชน์อะไร มีแต่จะถูกพิพากษาลงโทษจากพระเจ้าในที่สุด แล้วจะทำไปทำไม ทำไปเพื่ออะไร

ดังนั้นพวกสอนเท็จและผู้เผยวจนะเท็จจึงเป็นพวกหลอกตัวเอง และหลอกคนอื่น เพราะคำสอนเท็จของพวกเขาหลอกตัวเองช่วยตนเองให้ดีไม่ได้แล้วคำสอนนั้นจะช่วยคนอื่นได้อย่างไร

พอมีคนรู้ทันคิดจะตีตัวออกห่างหรือปฎิเสธคำสอนเท็จ พวกเขาก็ใช้กิเลสตัณหาของคนนั้นดักจับคนเหล่านั้น ล่อลวงผู้คนเหล่านั้นให้ทำในส่ิงที่พวกสอนเท็จก็ทำผิดด้วย

ทั้งคนสอนเท็จและคนรับคำสอนเท็จ ทั้งสองต่างก็ถูกล่อลวงและดักจับด้วย กิเลสตัณหาของเนื้อหนังความบาปของพวกเขาเอง

C : Christ in focus

เรามองเห็นพระเยซูเป็นใคร พระองค์ทำอะไรบ้าง ผ่านพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ตอนที่เราอ่านอย่างไรบ้าง?

พระเยซูคริสต์สอนด้วยชีวิตที่เป็นแบบอย่าง สอนในสิ่งที่พระองค์เป็น สอนในสิ่งที่พระองค์ทำ สอนในส่ิงที่เป็นความจริง ทำให้คนได้รับพระพร ทำให้ชีวิตคนบาปมีความหวังที่จะได้รับการยกโทษความผิดบาป เริ่มต้นชีวิตใหม่ได้

มธ7:15-20 “ท่านทั้งหลายจงระวังพวกผู้เผยพระวจนะเทียมเท็จ ที่มาหาท่านนุ่งห่มเหมือนแกะ แต่ภายในนั้นร้ายกาจเหมือนหมาป่า 16พวกท่านจะรู้จักพวกเขาได้ด้วยผลของพวกเขา ผลองุ่นนั้นเก็บได้จากต้นไม้มีหนามหรือ? และผลมะเดื่อนั้นเก็บได้จากพืชหนามหรือ? 17ต้นไม้ดีย่อมให้แต่ผลดี ต้นไม้เลวก็ย่อมให้ผลเลว 18ต้นไม้ดีจะเกิดผลเลวไม่ได้ หรือต้นไม้เลวจะเกิดผลดีก็ไม่ได้ 19ต้นไม้ซึ่งไม่เกิดผลดีย่อมต้องถูกฟันลงและทิ้งเสียในไฟ 20เพราะฉะนั้น พวกท่านจะรู้จักเขาได้เพราะผลของพวกเขา

T : Transformation

เราต้องการให้พระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราในด้านใดบ้าง

สำรวจชีวิตของตนเองกับพระวจนะของพระเจ้า สร้างชีวิตในทางพระเจ้า ไม่ใช่ตามทางกิเลสตัณหาเนื้อหนังความบาป

คำสอนจากพระวจนะเป็นความจริงมีพระพรที่ซ่อนอยู่เมื่อเราแสวงหาพระเจ้าผ่านพระคัมภีร์ ให้ความหวังใจในการดำเนินชีวิตกับพระเจ้า ให้เสรีภาพในการพ้นจากความบาปผิดได้

S : Serve

เราจะดำเนินชีวิตเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น และต่อพระเจ้าได้อย่างไรบ้าง?

รับใช้พระเจ้าด้วยความระมัดระวังในส่ิงที่สอน ให้เป็นประโยชน์กับผู้ฟัง ผู้เรียน ในการดำเนินชีวิตกับพระเจ้า

การสอนเท็จ การสอนผิดไม่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง และทำลายผู้อื่น พระเจ้าจะพิพากษาลงโทษอีกด้วย ฉะนั้นต้องเพิ่มความระมัดระวังอย่างมาก

ขอพระเจ้าอวยพร ให้เราร่วมใจกันอธิษฐาน

สนใจติดต่อเรา

www.facebook.com/FORWARD.CH.TH

Email: actsministry2017@gmail.com

บทความก่อนหน้านี้เฝ้าเดี่ยวแบบ A.C.T.S. พระธรรม 2 เปโตร บทที่2:13ข-16
บทความถัดไปเฝ้าเดี่ยวแบบ A.C.T.S. พระธรรม 2 เปโตร บทที่2:20-22

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่