ส่ิงที่เรียนรู้จากพระธรรม2 เปโตร คือ คำสอนเทียมเท็จจะเกิดขึ้น ดังนั้นจึงมีการเตือนให้ระวังผู้สอนเท็จผู้เผยวจนะเท็จ

เมื่อท่านศึกษาเฝ้าเดี่ยวพระธรรม2 เปโตรแล้ว เราต้องศึกษาให้รู้ความจริงแท้ของพระวจนะ อย่าประมาทคำสอนเท็จ และผู้สอนเท็จ ให้ระมัดระวัง

1แต่ว่าได้มีผู้เผยพระวจนะเทียมเท็จเกิดขึ้นในชนชาตินั้น เช่นเดียวกับที่จะมีผู้สอนเท็จเกิดขึ้นในพวกท่าน ซึ่งจะลอบเอาลัทธินอกรีตอันจะให้ถึงความพินาศเข้ามาเสี้ยมสอน จนถึงกับปฏิเสธองค์เจ้านายผู้ได้ทรงไถ่พวกเขาไว้ ซึ่งจะนำความพินาศมาสู่พวกเขาเองอย่างรวดเร็ว 2จะมีคนจำนวนมากประพฤติลามกตามอย่างพวกเขา และเพราะคนเหล่านั้น ทางของความจริงจะถูกลบหลู่ 3และพวกสอนเท็จจะหาผลประโยชน์จากท่านทั้งหลายด้วยนิยายที่แต่งขึ้นโดยใจโลภ การลงโทษคนเหล่านั้นที่ได้ประกาศไว้นานมาแล้วจะไม่เนิ่นช้า และความพินาศที่จะเกิดกับพวกเขาก็จะไม่นิ่งเฉย

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011 สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

A : Attitude

เราได้รับความรู้ใหม่ๆ หรือเราได้รับทัศนคติใหม่ๆ จากพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ตอนที่อ่านเรื่องอะไรบ้าง?

เปโตรทำให้ผู้อ่านได้เข้าใจ โดยเปรียบเทียบสมัยของคนอิสราเอลได้มีผู้เผยพระวจนะเท็จ คือ พวกเขากล่าวในเรื่องที่เขาอยากพูดไม่ใช่พระเจ้าให้พวกเขาพูด แล้วสิ่งเหล่านั้นก็ไม่เกิดเป็นจริงขึ้น

เปโตรให้พี่น้องคริสเตียนระวังคนที่มาสอนเท็จ และเผยวจนะเท็จ เพราะจะทำให้ผู้ฟังปฎิเสธพระเยซูคริสต์ ทำให้ชีวิตของผู้เชื่อไปถึงความพินาศ เหมือนอย่างคนสอนเท็จและผู้เผยเท็จที่จะต้องพินาศเช่นกัน

พวกเขาไม่ได้สอนเรื่องที่ตรงกับพระประสงค์ของพระเจ้า แต่สอนตามใจตนเอง แต่งนิยายจากความโลภเพื่อหาผลประโยชน์ให้ตนเอง ไม่สนใจความจริง ไม่สนใจจริยธรรมของพระเจ้า ทำให้ผู้เชื่อไม่ดำเนินชีวิตตามทางของพระเจ้า แต่ทำตามเนื้อหนัง ความต้องการฝ่ายร่างกาย

C : Christ in focus

เรามองเห็นพระเยซูเป็นใคร พระองค์ทำอะไรบ้าง ผ่านพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ตอนที่เราอ่านอย่างไรบ้าง?

พระเยซูได้เตือนให้ระวังผู้สอนเท็จ และคำสอนเท็จในยุคสุดท้าย ให้ระวังเชื้อของพวกฟาริสี

มก8:15พระองค์ทรงเตือนพวกสาวกว่า “จงสังเกตและระวังเชื้อของพวกฟาริสี และเชื้อของเฮโรดให้ดี”

มก13:21-23ในเวลานั้น ถ้าใครจะบอกพวกท่านว่า ‘นี่แน่ะ พระคริสต์อยู่ที่นี่’ หรือ ‘นี่แน่ะ ท่านอยู่ที่โน่น’ ก็อย่าเชื่อ 22เพราะว่าจะมีพระคริสต์เทียมเท็จและผู้เผยพระวจนะเทียมเท็จหลายคนปรากฏขึ้น แสดงหมายสำคัญและการอัศจรรย์เพื่อล่อลวงคนที่พระเจ้าทรงเลือกสรรแล้วให้หลง ถ้าเป็นได้ 23ฉะนั้นจงระวังให้ดี เราบอกท่านทั้งหลายทุกอย่างไว้ก่อนแล้ว

T : Transformation

เราต้องการให้พระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราในด้านใดบ้าง

เมื่อเราได้ศึกษาพระวจนะอย่างถูกต้อง เข้าใจความจริงอย่างถูกต้อง เราจะแยกแยะคำสอนผิดกับคำสอนถูกได้

สิ่งสำคัญมากที่เราต้องให้ความสนใจเพื่อแยกแยะคำสอนถูกหรือผิด คือ ให้ดูชีวิตของผู้สอนพระคัมภีร์ ให้สังเกตว่าผู้สอนเท็จดำเนินชีวิตตามพระวจนะแห่งความจริงหรือไม่ เขาดำเนินชีวิตตามที่เขาสอนหรือไม่ เขามีลักษณะชีวิตสอดคล้องกับพระลักษณะของพระเจ้าหรือไม่  เขาหาผลประโยชน์จากผู้เรียน ผู้ฟังหรือผู้อื่นที่นับถือเขาหรือไม่

S : Serve

เราจะดำเนินชีวิตเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น และต่อพระเจ้าได้อย่างไรบ้าง?

ขอให้รับใช้พระเจ้าด้วยความจริง ไม่หวังผลประโยชน์หรือหาผลประโยชน์เพื่อตนเอง ระวังความปรารถนาชั่วของตนเอง

รักษาชีวิตให้ดำเนินตามพระวจนะ เอาใจใส่ชีวิตของตนเองและคำสอน โดยเฉพาะเรื่องของพระเยซูคริสต์ ผู้ทรงเป็นพระเจ้า มาเพื่อชำระชีวิตผู้เชื่อให้พ้นจากความเสื่อมทรามอันเกิดจากความปรารถนาชั่ว แต่ให้ผู้เชื่อมีส่วนในราชกิจของพระเจ้า และมีพระลักษณะของพระเจ้า

ขอพระเจ้าอวยพร ให้เราร่วมใจกันอธิษฐาน

สนใจติดต่อเรา

www.facebook.com/FORWARD.CH.TH

Email: actsministry2017@gmail.com

บทความก่อนหน้านี้เฝ้าเดี่ยวแบบ A.C.T.S. พระธรรม 2 เปโตร บทที่1:16-21
บทความถัดไปเฝ้าเดี่ยวแบบ A.C.T.S. พระธรรม 2 เปโตร บทที่2:4-10ก

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่