ส่ิงที่เรียนรู้จากพระธรรม2 เปโตร  สาเหตุที่ทำให้มั่นใจในคำสอนแท้ คือ พระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้า ทำให้เราเข้าใจพระเจ้าแห่งความสว่าง

เมื่อท่านศึกษาเฝ้าเดี่ยวพระธรรม2 เปโตรแล้ว แสวงหาพระเจ้าผ่านความจริงจากพระวจนะของพระเจ้า เพื่อทราบพระประสงค์ของพระเจ้า

16 ประกาศให้พวกท่านทราบถึงฤทธานุภาพ และการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราทั้งหลาย แต่เราเป็นสักขีพยานถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์ 17เพราะว่าคราวเมื่อพระองค์ทรงได้รับพระเกียรติและพระสิริจากพระเจ้าพระบิดา และพระสุรเสียงจากพระสิริอันยิ่งใหญ่ได้มาถึงพระองค์ว่า “ท่านผู้นี้เป็นบุตรของเราและเป็นที่รักของเรา เราพอใจท่านผู้นี้มาก” 18พวกเราเองก็ได้ยินพระสุรเสียงนี้จากสวรรค์ ขณะที่เราอยู่กับพระองค์ที่ภูเขาบริสุทธิ์นั้น 19และเรามีคำเผยพระวจนะที่แน่นอนยิ่งกว่านั้นอีก จะเป็นการดีถ้าพวกท่านจะเอาใจใส่คำนั้น เพราะคำนั้นเป็นเสมือนตะเกียงที่ส่องสว่างในที่มืด จนกว่าแสงอรุณจะขึ้น และดาวรุ่งจะผุดขึ้นในใจของพวกท่าน 20ท่านทั้งหลายต้องเข้าใจข้อนี้ก่อน คือผู้หนึ่งผู้ใดจะตีความหมายคำของผู้เผยพระวจนะในพระคัมภีร์เอาเองไม่ได้ 

21เพราะว่าคำของผู้เผยพระวจนะนั้น ไม่ได้มาจากความประสงค์ของมนุษย์เลย แต่มนุษย์กล่าวคำซึ่งมาจากพระเจ้า ตามที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงดลใจเขา

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011 สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

A : Attitude

เราได้รับความรู้ใหม่ๆ หรือเราได้รับทัศนคติใหม่ๆ จากพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ตอนที่อ่านเรื่องอะไรบ้าง?

คำสอนแท้ในพระคัมภีร์ คือ เรื่องของพระเยซูคริสต์เป็นพระบุตรของพระเจ้า จะทำให้เราเข้าใจพระเจ้าพระบิดา เปโตรเข้าใจเรื่องความเป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวแต่ 3 พระภาคในตอนนี้ พระเยซู(16) พระเจ้าพระบิดา(17) พระวิญญาณบริสุทธิ์ (21) ตามที่ท่านได้บันทึกไว้

พระวจนะของพระเจ้าเปิดเผยให้ทราบถึงพระประสงค์ของพระองค์เมื่อเราได้อ่าน พระวจนะเต็มไปด้วยฤทธิ์เดชเปลี่ยนชีวิตผู้คน รวมถึงเรื่องที่พระเยซูจะเสด็จกลับมาอีกครั้งจริงๆ

ความเชื่อมั่นใจพระเยซูเป็นพระเจ้า จะทำให้เรามั่นใจในคำสอนของพระเยซูที่บันทึกไว้ในพระคัมภีร์ เป็นคำสอนแท้ของพระเจ้า

C : Christ in focus

เรามองเห็นพระเยซูเป็นใคร พระองค์ทำอะไรบ้าง ผ่านพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ตอนที่เราอ่านอย่างไรบ้าง?

พระเยซูเป็นพระเจ้า ตอนนี้เปโตรบอกว่า เหตุการณ์ตอนที่พระเจ้าเรียก พระเยซู ว่าพระบุตร เปโตรเป็นพยานว่าเขาอยู่ที่นั่นในเหตุการณ์นั้นด้วย(17-18) เป็นเหตุการณ์จาก

มธ17:5เปโตรทูลยังไม่ทันขาดคำก็เกิดมีเมฆสุกใสมาปกคลุมพวกเขาไว้ แล้วมีพระสุรเสียงออกมาจากเมฆนั้นว่า “ท่านผู้นี้เป็นบุตรที่รักของเรา เราชอบใจท่านมาก จงเชื่อฟังท่านเถิด”

ทุกวันนี้มีพยานมากมายที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงชีวิตโดยพระเยซู พวกเขายังรู้จักพระเยซูได้ มีประสบการณ์ฤทธิ์เดช มีอัศจรรย์เกิดขึ้นในชีวิต โดยนามของพระเยซู

พระองค์บอกว่าจะให้พระผู้ช่วยจากพระเจ้าพระบิดา คือ พระวิญญาณบริสุทธิ์ สอนเราให้เข้าใจส่ิงที่พระเยซูสอน เพื่อให้เราเข้าใจและทำตามได้

ยน14:26 แต่องค์ผู้ช่วยคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งพระบิดาจะทรงใช้มาในนามของเรานั้นจะทรงสอนพวกท่านทุกสิ่ง และจะทำให้ระลึกถึงทุกสิ่งที่เรากล่าวกับท่านแล้ว

T : Transformation

เราต้องการให้พระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราในด้านใดบ้าง

เรียนรู้ที่จะแสวงหาพระเจ้า ผ่านพระวจนะของพระเจ้า และขอให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เปิดเผย สำแดง สอนให้เราเข้าใจอย่างถูกต้อง โดยเฉพาะพระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับเรา ผ่านพระคัมภีร์

ให้คำของพระเจ้าเป็นเหมือนตะเกียงส่องสว่างในความมืด ผุดขึ้นในใจเรา คือ ทำให้เราเข้าใจพระเจ้ามากขึ้น รักพระเจ้ามากขึ้น ดำเนินชีวิตตามพระประสงค์ของพระเจ้า

S : Serve

เราจะดำเนินชีวิตเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น และต่อพระเจ้าได้อย่างไรบ้าง?

เป็นพยานถึงพระเยซู ด้วยความเข้าใจพระประสงค์ของพระเจ้า ประกาศความเป็นพระเจ้าของพระเยซู เพื่อเป็นความหวังของคนในโลกนี้ พระองค์จะเสด็จกลับมาอีกครั้งหน่ึงให้รอคอยด้วยความเชื่อ

การเทศน์หรือการสอนพระคัมภีร์ ขอให้ตีความหมาย โดยการกล่าวคำซึ่งมาจากพระเจ้า ตามพระประสงค์ของพระองค์

อ่านพระดำรัสเพื่อเข้าใจพระดำริ

ขอพระเจ้าอวยพร ให้เราร่วมใจกันอธิษฐาน

สนใจติดต่อเรา

www.facebook.com/FORWARD.CH.TH

Email: actsministry2017@gmail.com

บทความก่อนหน้านี้เฝ้าเดี่ยวแบบ A.C.T.S. พระธรรม 2 เปโตร บทที่1:10-15
บทความถัดไปเฝ้าเดี่ยวแบบ A.C.T.S. พระธรรม 2 เปโตร บทที่2:1-3

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่