ส่ิงที่เรียนรู้จากพระธรรม2 เปโตร คือ เตือนให้จำคำสอนแท้ เพื่อเราจะรู้ว่าอะไรเป็นคำสอนที่ผิดโดยอัตโนมัติ และดำเนินชีวิตตามคำสอนแท้

เมื่อท่านศึกษาเฝ้าเดี่ยวพระธรรม2 เปโตร แล้วให้ตั้งมั่น ให้ระลึกถึงคำสอนที่ถูกต้องเสมอ เพื่อจะไม่ล้มลงในความเชื่อ เพื่อเข้าสู่อาณาจักรนิรันดร์ของพระเจ้า

10เพราะเหตุนั้น พี่น้องทั้งหลาย จงพยายามมากขึ้นที่จะยืนยันการทรงเรียกและการทรงเลือกพวกท่านนั้น เพราะว่าถ้าพวกท่านทำเช่นนั้น ท่านจะไม่มีวันล้มลง 11เพราะโดยวิธีนี้ ทางที่จะเข้าอาณาจักรนิรันดร์ของพระเยซูคริสต์ องค์พระผู้เป็นเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดของเรา จะถูกจัดเตรียมอย่างพร้อมมูลให้กับพวกท่าน

12เพราะเหตุนั้น ข้าพเจ้าพร้อมเสมอที่จะเตือนความจำท่านทั้งหลายถึงสิ่งเหล่านี้ ถึงแม้ว่าพวกท่านรู้และตั้งมั่นในความจริงนั้นแล้ว 13ตราบที่ข้าพเจ้ายังอยู่ในกายนี้ ข้าพเจ้าเห็นสมควรที่จะฟื้นความจำพวกท่าน 14เพราะข้าพเจ้ารู้ว่าอีกไม่นานข้าพเจ้าก็จะตาย ดังที่พระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราได้ทรงแจ้งแก่ข้าพเจ้าแล้ว 15และข้าพเจ้าจะพยายามให้ท่านทั้งหลายระลึกถึงสิ่งเหล่านี้เสมอ หลังจากข้าพเจ้าจากไปแล้ว

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011 สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

A : Attitude

เราได้รับความรู้ใหม่ๆ หรือเราได้รับทัศนคติใหม่ๆ จากพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ตอนที่อ่านเรื่องอะไรบ้าง?

ผู้อ่านต้องตระหนักว่า พระเจ้าเรียก และเลือก เพื่อให้เข้าอาณาจักรนิรัดร์ของพระเยซูคริสต์ เตือนเพื่อไม่ให้ล้มลงในความเชื่อ พระเจ้าจัดเตรียมความรอดให้เรา ผู้เขียนเตือนผู้อ่านอย่างตั้งใจ ไม่ว่าผู้เขียนจะอยู่หรือตาย ก็ขอทำให้ผู้เชื่อฟื้นความจำ ให้ระลึกถึง โดยการเตือนสติ อย่าประมาทกับคำสอนผิด และการดำเนินชีวิตผิดจากทางของพระเจ้า

C : Christ in focus

เรามองเห็นพระเยซูเป็นใคร พระองค์ทำอะไรบ้าง ผ่านพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ตอนที่เราอ่านอย่างไรบ้าง?

พระเยซูทรงเรียก และทรงเลือกผู้เชื่อ โดยพระองค์จัดเตรียมที่ให้กับเราในสวรรค์ของพระเจ้าพระบิดา ตอนที่พระเยซูดำเนินชีวิตบนโลกนี้ พระองค์เตือนสาวกด้วยคำสอนมากมาย ตอนนี้พระองค์ก็ยังอธิษฐานเผื่อให้สาวก และผู้เชื่อคนต่อๆไป ให้ได้รับความรอด

ยน14:1-3 “อย่าให้ใจของพวกท่านเป็นทุกข์เลย พวกท่านวางใจในพระเจ้า จงวางใจในเราด้วย 2ในพระนิเวศของพระบิดาเรามีที่อยู่มากมาย ถ้าไม่มีเราคงบอกท่านแล้ว เพราะเราไปจัดเตรียมที่ไว้สำหรับพวกท่าน 3เมื่อเราไปจัดเตรียมที่ไว้สำหรับท่านแล้ว เราจะกลับมาอีกและรับท่านไปอยู่กับเรา เพื่อว่าเราอยู่ที่ไหนพวกท่านจะได้อยู่ที่นั่นด้วย

T : Transformation

เราต้องการให้พระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราในด้านใดบ้าง

ใช้ชีวิตอย่าประมาท เตือนตนเอง เตือนพี่น้อง คนที่เรารักห่วงใยเพื่อพวกเขาจะได้รับความรอด รักษาความรอด เชื่อในความรอด รับการชำระบาปจากพระเยซูคริสต์ ไม่ต้องพึ่งพาการทำดีด้วยตนเอง แต่ทำดีเพื่อรักษาความรอดที่ได้รับจากพระเจ้า

ขอให้มั่นใจในการทรงเลือก และการทรงเรียก พระเจ้าไม่มีวันผิดพลาด ล้มเหลว ในการประทานความรอดให้กับเรา ให้เราตั้งมั่น ให้ฟื้นความจำ ให้เราระลึกถึงความรอดที่พระเจ้า ยกโทษบาปในชีวิตที่ผ่านมา

พระเจ้าเป็นผู้ทำให้เราชอบธรรมเรารักษาความชอบธรรมที่พระเจ้าประทานให้เท่านั้น ไม่ต้องทำดีเพื่อจะเป็นคนชอบธรรม

S : Serve

เราจะดำเนินชีวิตเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น และต่อพระเจ้าได้อย่างไรบ้าง?

ประกาศเรื่องความดีของพระเจ้า  ที่ยกโทษบาปในชีวิตของเรา เตือนผู้เชื่อให้รักษาความเชื่อ ให้รักษาความรอด ชำระชีวิตของตนอยู่เสมอ

พระเจ้าทรงเลือกและทรงเรียกให้เราเข้าสู่อาณาจักรนิรันดร์ทางพระเยซูคริสต์ อย่าดำเนินชีวิตในความประมาท โดยคิดว่าตนรู้แล้ว เชื่อมั่นแล้ว ตั้งมั่นแล้ว แต่ให้ใช้เวลากับพระเจ้า ใช้เวลากับพระคัมภีร์ ใช้เวลากับการนมัสการ ใช้เวลากับการสามัคคีธรรม เพื่อให้เราฟื้นความจำ ระลึกถึงการไถ่บาปของพระเจ้าอยู่เสมอ

ขอพระเจ้าอวยพร ให้เราร่วมใจกันอธิษฐาน

สนใจติดต่อเรา

www.facebook.com/FORWARD.CH.TH

Email: actsministry2017@gmail.com

บทความก่อนหน้านี้เฝ้าเดี่ยวแบบ A.C.T.S. พระธรรม 2 เปโตร บทที่1:5-9
บทความถัดไปเฝ้าเดี่ยวแบบ A.C.T.S. พระธรรม 2 เปโตร บทที่1:16-21

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่