ส่ิงที่เรียนรู้จากพระธรรม2 เปโตร คือ เมื่อเรารู้จักคำสอนแท้แล้ว เราต้องเพิ่มความเชื่อผ่านคำสอนที่ถูกต้อง

เมื่อท่านศึกษาเฝ้าเดี่ยวพระธรรม2 เปโตรแล้ว ถ้าท่านทำตามพระคัมภีร์ โดยเพิ่มความเชื่อจากคำสอนที่ถูกต้อง ความเชื่อพระเจ้าของท่านจะไม่ไร้ประโยชน์ หรือไร้ผล

5ด้วยเหตุนี้เอง พวกท่านจงพยายามอย่างที่สุดที่จะเอาคุณธรรมเพิ่มความเชื่อของพวกท่าน เอาความรู้เพิ่มคุณธรรม 6เอาการควบคุมตัวเองเพิ่มความรู้ เอาความทรหดอดทนเพิ่มการควบคุมตัวเอง และเอาความยำเกรงพระเจ้าเพิ่มความทรหดอดทน 7เอาความรักฉันพี่น้องเพิ่มความยำเกรงพระเจ้า และเอาความรักเพิ่มความรักฉันพี่น้อง 8ถ้าสิ่งเหล่านี้เป็นคุณลักษณะของพวกท่านและเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆ ก็จะทำให้พวกท่านเป็นคนไม่ไร้ประโยชน์ และไม่ไร้ผลในการรู้จักพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา 9เพราะว่าผู้ใดที่ขาดคุณลักษณะเหล่านี้ก็เป็นคนตาบอดหรือตาสั้น และลืมไปว่าตนได้รับการชำระให้สะอาดจากบาปแล้ว

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011 สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

A : Attitude

เราได้รับความรู้ใหม่ๆ หรือเราได้รับทัศนคติใหม่ๆ จากพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ตอนที่อ่านเรื่องอะไรบ้าง?

(ข้อ5-7) พระคัมภีร์ตอนนี้บอกว่าปลายทางคือ เพิ่มความเชื่อ คือให้มีความเชื่อพระเจ้ามากขึ้น เริ่มจากความรักกันฉันท์พี่น้อง เพิ่มความยำเกรงพระเจ้า เพิ่มความทรหดอดทน เพิ่มการควบคุมตนเอง เพิ่มความรู้ เพิ่มคุณธรรม ทำให้มีความเชื่อเพิ่มขึ้น

(ข้อ8-9) ผลลัพธ์ที่ได้รับ เมื่อเรารู้จักคำสอนแท้ และทำตามคำสอนที่ถูกต้อง เราจะมีความเชื่อมากขึ้น และทำให้ชีวิตของเราไม่ไร้ประโยชน์ในทางของพระเจ้า หรือต่อผู้อื่น ไม่ไร้ผลในการได้มาเชื่อพระเยซูคริสต์

ซึ่งถ้าไม่ทำตามนี้ ก็เหมือนคนตาบอด หรือคนสายตาสั้น ลืมไปว่าตนได้รับการชำระให้สะอาดจากบาปแล้ว จะกลับไปใช้ชีวิตในบาปทำไม จะกลับไปทำบาปอีกทำไม เพื่ออะไร เพราะบาปไม่ทำให้ชีวิตเรามีความเชื่อเพิ่มขึ้น

C : Christ in focus

เรามองเห็นพระเยซูเป็นใคร พระองค์ทำอะไรบ้าง ผ่านพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ตอนที่เราอ่านอย่างไรบ้าง?

หลายคนท่ีได้เชื่อพระเจ้าแล้ว แต่ไม่ค่อยเติบโตฝ่ายวิญญาณ เพราะได้รับคำสอนไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือได้รับคำสอนผิด เหมือนคนตาบอดหรือคนสายตาสั้น เพราะบาปเป็นเรื่องที่มนุษย์ไม่สามารถเอาชนะได้โดยการกระทำของตนเอง เว้นแต่รับไว้ด้วยความเชื่อว่าพระคริสต์ได้ตายไถ่บาปเพื่อเราแล้ว

เมื่อเรามีประสบการณ์ได้รับการยกโทษบาปแล้วเราจะไม่อยากกลับไปสู่ชีวิตทำบาป หรือกลับไปใช้ชีวิตไม่ดีอีกต่อไปนี่คือ คนที่มีสายตาปกติและมองเห็นความจริงของพระเจ้าชัดเจน

เมื่อรู้ว่าได้รับการชำระชีวิตให้สะอาดแล้วโดยพระเยซู ก็จะดำเนินชีวิตต่อไปกับพระเยซู เติบโตขึ้นไปสู่ความไพบูลย์ของพระเยซู เพราะหากไม่มีพระเจ้าเข้ามา สร้างชีวิตในแต่ช่วง เราจะไปสู่การละทิ้งความเชื่อในที่สุด เราจะไม่สามารถรักษาความเชื่อได้ ซึ่งจะไม่มีประโยชน์อะไรในวันที่พระเจ้าพิพากษา เราก็จะไม่รอด

T : Transformation

เราต้องการให้พระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราในด้านใดบ้าง

การเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นที่เราเชื่อพระเจ้า พัฒนาความสัมพันธ์เป็นสนิทสนมกับพระเจ้ามากขึ้น รักพระเจ้า รักคนอื่น ยำเกรงพระเจ้า รู้จักอดทน รู้จักการควบคุมตนเอง เพิ่มความรู้ด้านพระวจนะ เพิ่มคุณธรรมในทางของพระเจ้า เพื่อเราจะมีความเชื่อเข้มแข็ง มีความเชื่อเพิ่มขึ้น

ชีวิตคริสเตียน เป็นเรื่องการดำเนินชีวิตกับพระเจ้า เราต้องมีเวลาสามัคคีธรรมกับพระเจ้า ยอมรับขบวนการสร้างชีวิตของพระเจ้า เพื่อการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราให้ดีขึ้น

S : Serve

เราจะดำเนินชีวิตเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น และต่อพระเจ้าได้อย่างไรบ้าง?

รับใช้พระเจ้า โดยเข้าใจขบวนการสร้างชีวิตฝ่ายวิญญาณ เริ่มต้นที่ความรักของพระเจ้า ยำเกรงพระเจ้า รักคน มีความอดทน รู้จักการควบคุมตนเอง ศึกษาพระคัมภีร์มากขึ้น ใช้ความเชื่อในการรับใช้พระเจ้า

ขอพระเจ้าอวยพร ให้เราร่วมใจกันอธิษฐาน

สนใจติดต่อเรา

www.facebook.com/FORWARD.CH.TH

Email: actsministry2017@gmail.com

บทความก่อนหน้านี้เฝ้าเดี่ยวแบบ A.C.T.S. พระธรรม 2 เปโตร บทที่1:1-4
บทความถัดไปเฝ้าเดี่ยวแบบ A.C.T.S. พระธรรม 2 เปโตร บทที่1:10-15

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่