ส่ิงที่เรียนรู้จากพระธรรม2 เปโตร คือ ดำเนินชีวิตให้มั่นคงในพระเจ้า 

เมื่อท่านศึกษาเฝ้าเดี่ยวพระธรรม2 เปโตรแล้ว เมื่อเชื่อพระเจ้าแล้วต้องเติบโต อย่าสูญเสียความเชื่อ

17เพราะฉะนั้น ท่านที่รักทั้งหลาย เมื่อพวกท่านรู้เรื่องนี้ก่อนแล้ว พวกท่านก็จงระวังให้ดี เพื่อไม่ให้หลงไปตามการผิดของคนชั่ว และสูญเสียความมั่นคงของพวกท่าน 18แต่ขอพวกท่านจงเจริญขึ้นในพระคุณและในความรู้ของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดของเรา ขอพระเกียรติจงมีแด่พระองค์ทั้งในปัจจุบันนี้และตลอดไปเป็นนิตย์ อาเมน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011 สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

A : Attitude

เราได้รับความรู้ใหม่ๆ หรือเราได้รับทัศนคติใหม่ๆ จากพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ตอนที่อ่านเรื่องอะไรบ้าง?

ดำเนินชีวิตให้มั่นคงในทางของพระเจ้า ไม่หลงไปตามความบาป อย่าสูญเสียความเชื่อที่มั่นคงในพระเจ้า แต่จงเจริญขึ้นในพระคุณ ในความรู้ของพระเยซูคริสต์

เรียนรู้ว่าพระเจ้ารักเรา พระองค์ดีกับเรามากขนาดไหน ขอให้เราไม่เบื่อที่จะแสวงหาพระเจ้าผ่านพระคัมภีร์มากขึ้น เพื่อถวายเกียรติพระเจ้าด้วยการดำเนินชีวิตของเรา เมื่อเราเข้าใจพระเจ้ามากขึ้น

C : Christ in focus

เรามองเห็นพระเยซูเป็นใคร พระองค์ทำอะไรบ้าง ผ่านพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ตอนที่เราอ่านอย่างไรบ้าง?

คำอธิษฐานของพระเยซูคริสต์ สอนให้เราถวายเกียรติพระเจ้า เหมือนที่พระองค์ทำ

ยน17:1-5 เมื่อพระเยซูตรัสอย่างนั้นแล้ว พระองค์ก็แหงนพระพักตร์ขึ้นดูฟ้าและตรัสว่า “ข้าแต่พระบิดา ถึงเวลาแล้ว ขอโปรดให้พระบุตรของพระองค์ได้รับเกียรติ เพื่อพระบุตรจะได้ถวายพระเกียรติแด่พระองค์ 2ดังที่พระองค์โปรดให้พระบุตรมีสิทธิอำนาจเหนือมนุษย์ทั้งสิ้น เพื่อให้พระบุตรประทานชีวิตนิรันดร์แก่คนที่พระองค์ทรงมอบแก่พระบุตรนั้น 3และนี่แหละคือชีวิตนิรันดร์ คือการที่พวกเขารู้จักพระองค์ ผู้ทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้องค์เดียว และรู้จักพระเยซูคริสต์ที่พระองค์ทรงใช้มา 4ข้าพระองค์ถวายพระเกียรติแด่พระองค์ในโลก เพราะข้าพระองค์ทำกิจที่พระองค์ทรงให้ข้าพระองค์ทำนั้นสำเร็จแล้ว 5บัดนี้ข้าแต่พระบิดา ขอโปรดให้ข้าพระองค์ได้รับเกียรติต่อพระพักตร์ของพระองค์ คือเกียรติที่ข้าพระองค์มีร่วมกับพระองค์ก่อนที่โลกนี้มีมา

พระเยซูคริสต์ อธิษฐานเผื่อผู้เชื่อให้มั่นคง ให้เจริญขึ้นในความเชื่อ โดยการรู้จักพระเจ้ามากขึ้น สนิทสนมกับพระเจ้ามากขึ้น รับความรักของพระเจ้าได้มากขึ้น

ยน17:25-26 ข้าแต่พระบิดาผู้ทรงธรรม โลกนี้ไม่รู้จักพระองค์ แต่ข้าพระองค์รู้จักพระองค์ และคนเหล่านี้รู้ว่าพระองค์ทรงใช้ข้าพระองค์มา 26ข้าพระองค์ทำให้พวกเขารู้จักพระนามของพระองค์ และจะทำให้เขารู้อีก เพื่อความรักที่พระองค์ทรงรักข้าพระองค์นั้นจะอยู่ในเขา และข้าพระองค์อยู่ในเขา”

T : Transformation

เราต้องการให้พระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราในด้านใดบ้าง

ดำเนินชีวิตด้วยความระมัดระวัง ที่จะไม่ทำให้พระเจ้าเสียพระเกียรติ อย่าดำเนินชีวิตในบาปเหมือนคนที่ไม่เชื่อพระเจ้า อย่าดำเนินในทางของคนบาป เพราะจะนำไปสู่การหลงไปจากความเชื่อในพระเจ้า

แต่ขอให้เจริญขึ้นในพระคุณ เห็นความดีของพระเจ้ามากขึ้น เจริญขึ้นในความรู้เรื่องพระเจ้า โดยพระวจนะของพระเจ้า

S : Serve

เราจะดำเนินชีวิตเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น และต่อพระเจ้าได้อย่างไรบ้าง?

รับใช้พระเจ้าด้วยการถวายเกียรติแด่พระเจ้า ไม่ใช่ต้องการเกียรติยศจากมนุษย์

สอนคนให้มั่นคงในความเชื่อ ไม่หลงไปจากความจริงของพระวจนะพระเจ้า แต่ให้เจริญขึ้นด้วยพระคุณของพระเจ้า ในความรู้ของพระเจ้า ในความรักของพระเจ้า โดยพระวจนะของพระเจ้า

ขอพระเจ้าอวยพร ให้เราร่วมใจกันอธิษฐาน

สนใจติดต่อเรา

www.facebook.com/FORWARD.CH.TH

Email: actsministry2017@gmail.com

บทความก่อนหน้านี้เฝ้าเดี่ยวแบบ A.C.T.S. พระธรรม 2 เปโตร บทที่3:14-16
บทความถัดไปโครงร่างพระธรรมยูดา

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่