ส่ิงที่เรียนรู้จากพระธรรม2 เปโตร คือ ดำเนินชีวิตเพื่อพระประสงค์ของพระเจ้า

เมื่อท่านศึกษาเฝ้าเดี่ยวพระธรรม2 เปโตรแล้ว ตั้งใจที่จะดำเนินชีวิตเพื่อพระประสงค์ของพระเจ้า

14เพราะฉะนั้น ท่านที่รักทั้งหลาย เมื่อพวกท่านกำลังคอยและเร่งสิ่งเหล่านี้อยู่ ก็จงให้พระองค์ทรงพบพวกท่านมีใจสงบ ปราศจากมลทินและข้อตำหนิ 15และจงถือว่าความอดทนขององค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเป็นโอกาสให้คนรอด ดังที่เปาโลน้องที่รักของเราได้เขียนจดหมายถึงพวกท่าน ตามสติปัญญาที่ประทานแก่เขานั้น 16ในจดหมายทุกฉบับของเขาก็ได้กล่าวถึงเหตุการณ์เหล่านี้ไว้แล้ว ในจดหมายเหล่านั้นมีบางอย่างที่เข้าใจยาก ซึ่งคนทั้งหลายที่รู้เท่าไม่ถึงการ และมีใจไม่มั่นคงได้บิดเบือนข้อความเสีย เหมือนอย่างที่เขาได้บิดเบือนข้ออื่นๆ ในพระคัมภีร์ อันเป็นเหตุให้ตนเองพินาศ

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011 สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

A : Attitude

เราได้รับความรู้ใหม่ๆ หรือเราได้รับทัศนคติใหม่ๆ จากพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ตอนที่อ่านเรื่องอะไรบ้าง?

พระเจ้าอดทน เพราะต้องการให้มนุษย์ได้รับความรอดจากการพิพากษาลงโทษในวันสุดท้าย เราก็ควรอดทนในการทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าด้วย ตั้งใจดำเนินชีวิตตามพระประสงค์ของพระเจ้า ด้วยการแสวงหาพระเจ้า

C : Christ in focus

เรามองเห็นพระเยซูเป็นใคร พระองค์ทำอะไรบ้าง ผ่านพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ตอนที่เราอ่านอย่างไรบ้าง?

พระเยซูคริสต์ทรงสั่งสอนเหล่าสาวกให้เข้าใจเรื่องแผ่นดินของพระเจ้า และพระองค์เป็นพระเจ้า แต่พวกเขาไม่เข้าใจคำสอน ทำให้เขาไม่เข้าใจพระองค์ ไม่เชื่อวางใจในพระองค์ ไม่ติดตามพระองค์

ยน6:56-58,60-66 คนที่กินเนื้อและดื่มโลหิตของเรา คนนั้นก็อยู่ในเราและเราอยู่ในเขา 57พระบิดาผู้ทรงพระชนม์อยู่ทรงใช้เรามา และเรามีชีวิตเพราะพระบิดาอย่างไร คนที่กินเราก็จะมีชีวิตเพราะเราอย่างนั้น 58นี่แหละเป็นอาหารที่ลงมาจากสวรรค์ ไม่เหมือนอาหารที่พวกบรรพบุรุษกินและเสียชีวิต คนที่กินอาหารนี้จะมีชีวิตนิรันดร์”

60เมื่อพวกสาวกของพระองค์หลายคนได้ยินอย่างนั้นก็พูดว่า “คำสอนเรื่องนี้ยากนัก ใครจะรับได้?” 

61และเมื่อพระเยซูทรงทราบว่าพวกสาวกของพระองค์ซุบซิบกันถึงเรื่องนั้น จึงตรัสกับเขาว่า “เรื่องนี้ทำให้พวกท่านสะดุดหรือ? 62ถ้าท่านเห็นบุตรมนุษย์เสด็จขึ้นไปยังที่ที่พระองค์อยู่แต่ก่อนนั้น จะว่าอย่างไร? 63พระวิญญาณเป็นผู้ให้ชีวิต เนื้อหนังนั้นไม่มีประโยชน์อะไร ถ้อยคำที่เรากล่าวกับพวกท่านมาจากพระวิญญาณและเป็นชีวิต 64แต่ในพวกท่านมีบางคนไม่เชื่อ” เพราะพระเยซูทรงทราบตั้งแต่แรกแล้วว่าใครไม่เชื่อและใครเป็นคนที่จะทรยศพระองค์ 65แล้วพระองค์ตรัสว่า “เพราะเหตุนี้เราจึงบอกพวกท่านว่า ‘ไม่มีใครมาถึงเราได้นอกจากพระบิดาจะโปรดคนนั้น’

66ตั้งแต่นั้นมาสาวกของพระองค์หลายคนถดถอยไม่ติดตามพระองค์ต่อไปอีก

T : Transformation

เราต้องการให้พระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราในด้านใดบ้าง

อ.เปโตร บอกให้เรารอคอย มีใจสงบ ปราศจากมลทินและข้อตำหนิ ให้โอกาสสำหรับคนที่ยังไม่ได้รับความรอด หรือคนที่ยังไม่เติบโตในความเชื่อ เพราะเขารู้เท่าไม่ถึงการ มีใจไม่มั่นคง ได้บิดเบือนข้อความในพระคัมภีร์ อันเป็นเหตุให้ตนเองพินาศจากความเชื่อในพระเยซูคริสต์

อ.เปโตรให้ผู้เชื่อดำเนินชีวิตตามพระประสงค์ของพระเจ้าโดยการช่วยคนเหล่านี้ให้รอด โดยไม่บิดเบือนความจริงของพระวจนะ แต่ให้ทำความเข้าใจให้ถูกต้อง

S : Serve

เราจะดำเนินชีวิตเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น และต่อพระเจ้าได้อย่างไรบ้าง?

ช่วยคนให้รอดด้วยการประกาศข่าวประเสริฐอย่างถูกต้อง สร้างผู้เชื่อให้เติบโตด้วยพระวจนะ ใช้พระวจนะของพระเจ้าเป็นหลักการดำเนินชีวิตในชุมชนของพระเจ้า รักษาชีวิตบริสุทธิ์ต่อพระเจ้า

ขอพระเจ้าอวยพร ให้เราร่วมใจกันอธิษฐาน

สนใจติดต่อเรา

www.facebook.com/FORWARD.CH.TH

Email: actsministry2017@gmail.com

บทความก่อนหน้านี้เฝ้าเดี่ยวแบบ A.C.T.S. พระธรรม 2 เปโตร บทที่3:8-13
บทความถัดไปเฝ้าเดี่ยวแบบ A.C.T.S. พระธรรม 2 เปโตร บทที่3:17-18(ตอนจบ)

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่