ส่ิงที่เรียนรู้จากพระธรรม2 เปโตร คือ ดำเนินชีวิตตามคำสอนแท้ที่เราเรียนรู้ โดยยึดความจริงจากพระวจนะ

เมื่อท่านศึกษาเฝ้าเดี่ยวพระธรรม2 เปโตรแล้ว ท่านต้องเข้าใจพระคัมภีร์สอนให้ถูกต้อง เพื่อจะได้ดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องตามพระทัยพระเจ้า

1ท่านที่รักทั้งหลาย นี่เป็นจดหมายฉบับที่สองที่ข้าพเจ้าเขียนถึงพวกท่าน และในจดหมายทั้งสองฉบับนั้น ข้าพเจ้าได้สะกิดใจอันซื่อสัตย์ของพวกท่านด้วยการเตือนความจำ 2เพื่อพวกท่านจะระลึกถึงถ้อยคำที่พวกผู้เผยพระวจนะบริสุทธิ์ได้กล่าวไว้เมื่อก่อน และระลึกถึงบัญญัติขององค์พระผู้เป็นเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดที่ตรัสทางบรรดาอัครทูตของพวกท่าน 3ก่อนอื่นพึงรู้ข้อนี้คือ ในวาระสุดท้ายพวกที่ชอบเยาะเย้ยจะมาเยาะเย้ย และทำตามตัณหาของตนเอง 4และจะถามว่า “พระสัญญาว่าพระองค์จะเสด็จมานั้นอยู่ที่ไหน? เพราะว่าตั้งแต่บรรพบุรุษล่วงหลับไปแล้ว ทุกสิ่งก็เป็นอยู่เหมือนเดิมตั้งแต่ทรงสร้างโลก” 5เพราะว่าพวกเขาจงใจลืมข้อนี้เสีย คือโดยพระวจนะของพระเจ้า ฟ้าได้อุบัติขึ้นตั้งแต่โบราณ และแผ่นดินได้เกิดออกมาจากน้ำและด้วยน้ำ 6โดยน้ำนั้นเอง โลกในเวลานั้นก็ได้ถูกทำลายไปด้วยน้ำท่วม 7และโดยพระวจนะเดียวกันนั้นเอง ฟ้าและแผ่นดินในปัจจุบัน ก็เก็บรักษาไว้สำหรับไฟ ถูกเก็บไว้จนกว่าจะถึงวันพิพากษาและวันหายนะของบรรดาคนอธรรม

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011 สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

A : Attitude

เราได้รับความรู้ใหม่ๆ หรือเราได้รับทัศนคติใหม่ๆ จากพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ตอนที่อ่านเรื่องอะไรบ้าง?

อ.เปโตร สะกิดใจ เตือนความจำผู้อ่าน เพื่อระลึกถึงคำสอนของพระเยซูคริสต์ และคำสอนของผู้เผยวจนะตามธรรมบัญญัติ ท่านให้ความสำคัญทั้งพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่

แต่เน้นให้ผู้เชื่อรู้พระดำริจากพระดำรัสของพระเจ้า ให้รู้พระประสงค์ ให้รู้น้ำพระทัยของพระเจ้า  ที่มีต่อมนุษย์อย่างไร มีต่อคนของพระเจ้าอย่างไร

อย่าเยาะเย้ยคิดว่าเนื้อหาในพระคัมภีร์ไม่เป็นความจริง เป็นแค่นิยาย นิทานหรือเรื่องเล่าในตำนาน โดยหลงลืมไปว่าพระเจ้าสร้างโลกด้วยพระวจนะ ซึ่งยากกว่าการเขียนหนังสือหนึ่งเล่มมากนัก พระเจ้าจะใช้พระวจนะของพระเจ้าในการพิพากษาในวันสุดท้ายด้วย

C : Christ in focus

เรามองเห็นพระเยซูเป็นใคร พระองค์ทำอะไรบ้าง ผ่านพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ตอนที่เราอ่านอย่างไรบ้าง?

พระเยซูคริสต์สอนว่า พระองค์ไม่ได้มาล้มล้างธรรมบัญญัติ แต่พระองค์มาทำให้สมบูรณ์ทุกประการ

มธ5:17“อย่าคิดว่าเรามาล้มเลิกธรรมบัญญัติและคำของบรรดาผู้เผยพระวจนะ เราไม่ได้มาล้มเลิก แต่มาทำให้สมบูรณ์ทุกประการ

พระเยซูคริสต์สอนว่าจะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่ง

ยน14:3เมื่อเราไปจัดเตรียมที่ไว้สำหรับท่านแล้ว เราจะกลับมาอีกและรับท่านไปอยู่กับเรา เพื่อว่าเราอยู่ที่ไหนพวกท่านจะได้อยู่ที่นั่นด้วย 

มธ24:30-31,43-44 30เมื่อนั้นหมายสำคัญแห่งบุตรมนุษย์จะปรากฏขึ้นในท้องฟ้า มนุษย์ทุกชาติทั่วโลกจะทุกข์โศก แล้วจะเห็น บุตรมนุษย์เสด็จมาบนเมฆในท้องฟ้า ทรงฤทธานุภาพและทรงพระรัศมีอย่างยิ่ง 31แล้วพระองค์จะทรงส่งทูตสวรรค์ทั้งหลายของพระองค์มาด้วยเสียงแตรที่ดังมาก และให้รวบรวมคนทั้งหมดที่พระองค์ทรงเลือกไว้แล้ว จากทั้งสี่ทิศ ตั้งแต่ที่สุดฟ้าข้างนี้จนถึงที่สุดฟ้าข้างโน้น

43จงจำไว้ว่า ถ้าเจ้าของบ้านรู้ว่าขโมยจะมาเวลาไหน เขาจะเฝ้าระวังอยู่ ไม่ให้บ้านถูกงัดเข้าไปได้ 44เพราะเหตุนี้พวกท่านจงเตรียมพร้อม เพราะในเวลาที่ท่านไม่คิดไม่ฝันนั้น บุตรมนุษย์จะเสด็จมา

T : Transformation

เราต้องการให้พระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราในด้านใดบ้าง

เราต้องกลับมาอ่านพระคัมภีร์ กลับมาเฝ้าเดี่ยวสร้างวินัยชีวิตให้มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าจริงจัง

ศึกษาพระคัมภีร์ส่วนตัวถ้าทำได้ จดบันทึก ใคร่ครวญ ท่องจำ แล้วดำเนินตามความจริงของพระเจ้า

หากมีโอกาสได้ศึกษาในโรงเรียนพระคัมภีร์เพื่อจะเข้าใจพระเจ้า เข้าใจวิธีการตีความพระคัมภีร์ ก็จะเป็นกำไรในชีวิต มีโอกาสได้สอน ได้เผยแพร่คำสอนของพระเจ้า  ทำให้ชีวิตของเราจะไม่พลาดไปจากทางของพระเจ้าอย่างแน่นอน รอคอยพระองค์เสด็จกลับมาอีกครั้งด้วยการตั้งใจทำงานของพระเจ้า

S : Serve

เราจะดำเนินชีวิตเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น และต่อพระเจ้าได้อย่างไรบ้าง?

อ.เปโตร สอนในสิ่งที่พระเยซูคริสต์สอนเขาต่อไป สะท้อนว่าเขาไม่ได้สร้างหลักข้อเชื่อใหม่ให้ดูน่าสนใจแต่เขาสอนในสิ่งที่พระเยซูคริสต์สอนเท่านั้น

พระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาและจะมีการพิพากษาสำหรับคนที่ปฎิเสธการคืนดีของพระเจ้า ที่ประกาศผ่านข่าวประเสริฐ

ขอพระเจ้าอวยพร ให้เราร่วมใจกันอธิษฐาน

สนใจติดต่อเรา

www.facebook.com/FORWARD.CH.TH

Email: actsministry2017@gmail.com

บทความก่อนหน้านี้เฝ้าเดี่ยวแบบ A.C.T.S. พระธรรม 2 เปโตร บทที่2:20-22
บทความถัดไปเฝ้าเดี่ยวแบบ A.C.T.S. พระธรรม 2 เปโตร บทที่3:8-13

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่