ส่ิงที่เรียนรู้จากพระธรรมยากอบ คือ บททดสอบฝ่ายวิญญาณ เรื่องชนะการทดลองใจ และผ่านบททดสอบความเชื่อ เรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งที่ไม่รู้ไม่ได้ คือ การเสด็จกลับมาของพระเยซู ตามที่พระคัมภีร์บันทึกไว้

เมื่อท่านศึกษาเฝ้าเดี่ยวพระธรรมยากอบแล้ว ความเชื่อเรื่องการเสด็จกลับมาของพระเยซู จะทำให้เราชนะการถูกทดลองใจในเรื่องต่างๆ และทำให้เราชนะการทดสอบความเชื่อได้ เมื่อเราเข้าใจความจริงเรื่องการเสด็จกลับมาและเชื่อจริงๆ

เพราะฉะนั้น พี่น้องเอ๋ย จงอดทนจนกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมา ดูซิ ชาวนายังรอคอยพืชผลอันล้ำค่าที่จะได้จากแผ่นดิน อดทนรอคอยจนกว่าฝนต้นฤดูและฝนชุกปลายฤดูจะมา 8ท่านทั้งหลายก็ต้องอดทนอย่างนั้น จงทำใจให้ดีไว้ เพราะการเสด็จมาขององค์พระผู้เป็นเจ้าใกล้เข้ามาแล้ว 9พี่น้องทั้งหลาย อย่าบ่นว่ากันและกัน เพื่อจะได้ไม่ต้องถูกพิพากษา นี่แน่ะ องค์พระผู้พิพากษาทรงยืนอยู่ที่หน้าประตูแล้ว 10พี่น้องทั้งหลาย จงเอาอย่างการทนทุกข์และการอดทนของบรรดาผู้เผยพระวจนะซึ่งกล่าวในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้า 11นี่แน่ะ เราถือว่าคนเหล่านั้นที่สู้ทนก็เป็นสุข ท่านได้ยินเรื่องความทรหดอดทนของโยบ และได้เห็นสิ่งที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงทำให้เขาในบั้นปลาย คือว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงมีความสงสารและความเมตตากรุณาเพียงไร

12พี่น้องของข้าพเจ้า ที่สำคัญกว่าสิ่งอื่นใดก็คือ อย่าสาบาน ไม่ว่าจะทำโดยอ้างสวรรค์หรือโลกหรืออ้างคำสาบานอื่นใดก็ตาม ถ้าใช่ก็จงบอกว่าใช่ ถ้าไม่ใช่ก็จงบอกว่าไม่ใช่ เพื่อท่านทั้งหลายจะไม่ถูกพิพากษา

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011 สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

A : Attitude

เราได้รับความรู้ใหม่ๆ หรือเราได้รับทัศนคติใหม่ๆ จากพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ตอนที่อ่านเรื่องอะไรบ้าง?

คริสเตียนจำเป็นต้องรู้ความจริงเรื่องการเสด็จกลับมาของพระเยซู เพื่อให้เรามีความอดทนในการรอคอยด้วยความเชื่อในพระสัญญาของพระเจ้า ถ้าเราเชื่อแบบนี้เราจะอดทน เราจะไม่บ่นต่อความทุกข์ยากที่เกิดขึ้น เราจะอธิษฐานแทนการบนบาน สาบาน หรือการบ่น

ให้เราคาดหวังในการเก็บเกี่ยวเมื่อเราได้หว่าน ได้ทำงานของพระเจ้า เพราะเรามีความหวังใจในพระลักษณะของพระเจ้ามีความสงสารและเมตตาต่อเรา

ทั้งนี้เพราะเราเชื่อว่าเมื่อพระเยซูกลับมาเราจะได้รับความเมตตา ไม่ใช่การพิพากษาลงโทษ ปลายทางชีวิตของเราจะได้รับพระพร

ตัวอย่างโยบที่เริ่มต้นจากความทุกข์ยากมากมายเพราะเขาเป็นคนชอบธรรม มารซาตานจึงขอทดสอบโยบ และเขาก็ผ่านบททดสอบนั้น บั้นปลายจึงได้รับการอวยพรจากพระเจ้าอย่างมาก

C : Christ in focus

เรามองเห็นพระเยซูเป็นใคร พระองค์ทำอะไรบ้าง ผ่านพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ตอนที่เราอ่านอย่างไรบ้าง?

พระเยซูสอนสาวกให้รอคอยการกลับมาของพระองค์ คนที่มีความเชื่อก็จะดำเนินชีวิตด้วยความอดทนรอคอยการกลับมาของพระเยซู ด้วยความหวังว่าพระองค์จะรับพวกเขาไปอยู่กับพระองค์

ยน14:1-4“อย่าให้ใจของพวกท่านเป็นทุกข์เลย พวกท่านวางใจในพระเจ้า จงวางใจในเราด้วย 2ในพระนิเวศของพระบิดาเรามีที่อยู่มากมาย ถ้าไม่มีเราคงบอกท่านแล้ว เพราะเราไปจัดเตรียมที่ไว้สำหรับพวกท่าน 3เมื่อเราไปจัดเตรียมที่ไว้สำหรับท่านแล้ว เราจะกลับมาอีกและรับท่านไปอยู่กับเรา เพื่อว่าเราอยู่ที่ไหนพวกท่านจะได้อยู่ที่นั่นด้วย 4และท่านรู้จักทางที่เราจะไปนั้น”

T : Transformation

เราต้องการให้พระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราในด้านใดบ้าง

เมื่อเรารู้ว่าพระเยซูจะเสด็จกลับมา หรือเราจากโลกนี้ไปพบพระองค์ อย่างไรก็ดีเราก็ต้องพบกับพระเยซูอยู่ดี หากเราเชื่อเรื่องนี้เราจะไปพบพระองค์เพื่อรับการพิพากษา หรือรับการอวยพร อยู่กับการดำเนินชีวิตของเราเมื่อยังมีชีวิตอยู่

การทดลองใจและบททดสอบความเชื่อเรื่องนี้ จะรู้ว่าใครชนะหรือใครผ่าน วันที่พระเยซูเสด็จกลับมาหรือวันที่เราไปพบพระองค์ก่อน เราจะรู้ในวันนั้น

เราควรเริ่มต้นจากวันน้ีอดทนต่อความทุกข์ยาก อธิษฐานแทนการบ่น การสาบาน มีความหวังใจในพระเมตตาของพระเจ้า เพื่อเราจะไม่ถูกพิพากษาในวันที่พบกับพระเยซู แต่ได้รับการอวยพรจากพระเจ้า

S : Serve

เราจะดำเนินชีวิตเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น และต่อพระเจ้าได้อย่างไรบ้าง?

รับใช้พระเจ้าด้วยความอดทน ด้วยการอธิษฐาน ไม่บ่นว่ากันและกัน เมื่อมีคนทำให้เราเป็นทุกข์ ให้ร้องทูลกับพระเจ้า รักษาใจของเราให้ถูกต้องกับพระเจ้า ทำในส่ิงที่ถูกต้องกับพระเจ้า ดูแบบอย่างโยบผู้รับใช้ที่อดทน และได้ถวายเกียรติแด่พระเจ้า

ขอพระเจ้าอวยพร ให้เราร่วมใจกันอธิษฐาน

สนใจติดต่อเรา

www.facebook.com/FORWARD.CH.TH

Email: actsministry2017@gmail.com

บทความก่อนหน้านี้เฝ้าเดี่ยวแบบ A.C.T.S. พระธรรมยากอบ บทที่ 5:1-6
บทความถัดไปเฝ้าเดี่ยวแบบ A.C.T.S. พระธรรมยากอบ บทที่ 5:13-18

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่