ส่ิงที่เรียนรู้จากพระธรรมยากอบ คือ การเอาชนะการทดลองใจและผ่านบททดสอบความเชื่อเรื่องความหยิ่ง  ที่เราต้องกลับมาระมัดระวังในการดำเนินชีวิตและสำรวจชีวิตเรื่องความหยิ่ง

เมื่อท่านศึกษาเฝ้าเดี่ยวพระธรรมยากอบแล้ว อย่าดำเนินชีวิตเข้าสู่การทดลอง และไม่ผ่านบททดสอบความเชื่อเรื่องความหยิ่ง โดยการอวดอ้างทนงตน อวดอ้างด้วยลิ้น การอวดอ้างทุกอย่างล้วนเป็นความชั่วต่อพระเจ้า ความหยิ่งเป็นบาป ต้องกลับใจใหม่ ถ่อมใจกับพระเจ้า

13ฟังให้ดีนะ ท่านทั้งหลายที่พูดว่า “วันนี้หรือพรุ่งนี้เราจะเข้าไปในเมืองนี้เมืองนั้น จะอยู่ที่นั่นสักปีหนึ่ง และจะค้าขายแล้วได้กำไร” 14แต่ท่านไม่รู้เรื่องของวันพรุ่งนี้  ชีวิตของพวกท่านเป็นเหมือนอะไร? ก็เป็นเหมือนหมอกที่ปรากฏอยู่เพียงชั่วครู่แล้วก็จางหายไป 15แต่พวกท่านควรจะพูดว่า “ถ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงโปรด เราจะยังมีชีวิตอยู่ และจะทำสิ่งนี้หรือสิ่งนั้น” 16แต่เวลานี้ท่านกลับอวดอ้างด้วยความทะนงของตนเอง การอวดอ้างทุกอย่างนั้นล้วนเป็นความชั่ว 17เพราะฉะนั้น คนที่รู้ว่าอะไรเป็นความดีที่ต้องทำ แต่ไม่ได้ทำ คนนั้นจึงมีบาป

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011 สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

A : Attitude

เราได้รับความรู้ใหม่ๆ หรือเราได้รับทัศนคติใหม่ๆ จากพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ตอนที่อ่านเรื่องอะไรบ้าง?

คริสเตียนรู้ว่าชีวิตของเรามีความสัมพันธ์กับพระเจ้า พระเจ้าเป็นผู้ให้ชีวิตกับเรา เป็นผู้สร้างเรา ดังนั้นคำอวดอ้างที่แสดงว่าชีวิตเป็นของเรา เรากำหนดอนาคตของเราได้เอง เราจะทำอย่างนั้นอย่างนี้

พระคัมภีร์ตอนนี้เตือนเราว่าถ้าเราตาย สิ่งที่เราพูดอวดอ้างมาทั้งหมดก็ไม่เกิดขึ้นจริง ไร้ประโยชน์ ชีวิตเราเหมือนแค่หมอกควันมันจะจางหายไป การที่เรายังมีชีวิตอยู่ ขึ้นกับพระเจ้ากำหนดไม่ว่าจะให้เราอยู่หรือตาย เราจึงควรถ่อมใจกับพระเจ้า

C : Christ in focus

เรามองเห็นพระเยซูเป็นใคร พระองค์ทำอะไรบ้าง ผ่านพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ตอนที่เราอ่านอย่างไรบ้าง?

พระเยซูถวายเกียรติแด่พระบิดาเสมอ ไม่อวดอ้างตนเอง ไม่ให้คนมานิยมชมชอบตนเอง ไม่ได้รับใช้เพื่อการหาตำแหน่งทางการเมือง ไม่ได้ทำเพื่อแสวงหาการยอมรับจากคน หรือเพื่อความก้าวหน้าในการรับใช้ แต่พระเยซูทำเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าพระบิดา

ยน17:1-5 เมื่อพระเยซูตรัสอย่างนั้นแล้ว พระองค์ก็แหงนพระพักตร์ขึ้นดูฟ้าและตรัสว่า “ข้าแต่พระบิดา ถึงเวลาแล้ว ขอโปรดให้พระบุตรของพระองค์ได้รับเกียรติ เพื่อพระบุตรจะได้ถวายพระเกียรติแด่พระองค์ 2ดังที่พระองค์โปรดให้พระบุตรมีสิทธิอำนาจเหนือมนุษย์ทั้งสิ้น เพื่อให้พระบุตรประทานชีวิตนิรันดร์แก่คนที่พระองค์ทรงมอบแก่พระบุตรนั้น 3และนี่แหละคือชีวิตนิรันดร์ คือการที่พวกเขารู้จักพระองค์ ผู้ทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้องค์เดียว และรู้จักพระเยซูคริสต์ที่พระองค์ทรงใช้มา 4ข้าพระองค์ถวายพระเกียรติแด่พระองค์ในโลก เพราะข้าพระองค์ทำกิจที่พระองค์ทรงให้ข้าพระองค์ทำนั้นสำเร็จแล้ว 5บัดนี้ข้าแต่พระบิดา ขอโปรดให้ข้าพระองค์ได้รับเกียรติต่อพระพักตร์ของพระองค์ คือเกียรติที่ข้าพระองค์มีร่วมกับพระองค์ก่อนที่โลกนี้มีมา

T : Transformation

เราต้องการให้พระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราในด้านใดบ้าง

ความหยิ่งทนงตน ทำให้เราอวดอ้างอนาคต อวดอ้างโครงการต่างๆ การอวดอ้างทุกอย่างล้วนแต่เป็นความชั่ว ระมัดระวังคำพูดอวดอ้าง

แล้วเรารู้ความจริงเรื่องนี้แล้วไม่ทำ เรารู้ว่าดีแต่ไม่ทำ ก็เท่ากับเราได้ทำบาป เรารู้ว่าถ้าเราหยิ่งพระเจ้าจะต่อสูักับคนหยิ่ง  คนหยิ่งจะได้รับการลงโทษ แต่ถ้าเราถ่อมใจกับพระเจ้า พระองค์จะประทานพระคุณยกชูชีวิตเราขึ้น

S : Serve

เราจะดำเนินชีวิตเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น และต่อพระเจ้าได้อย่างไรบ้าง?

รับใช้ด้วยความถ่อมใจ พึ่งพาพระเจ้า ถวายเกียรติแด่พระเจ้า ไม่ใช่ตนเอง ไม่ใช่แสวงหาการยอมรับจากคน หรือหากเกียรติจากผู้คนที่เรารับใช้ แต่เป็นการรับใช้ที่ทำให้พระเจ้าพอพระทัยต่างหากที่เราให้ความสำคัญ

ขอพระเจ้าอวยพร ให้เราร่วมใจกันอธิษฐาน

สนใจติดต่อเรา

www.facebook.com/FORWARD.CH.TH

Email: actsministry2017@gmail.com

บทความก่อนหน้านี้เฝ้าเดี่ยวแบบ A.C.T.S. พระธรรมยากอบ บทที่ 4:11-12
บทความถัดไปเฝ้าเดี่ยวแบบ A.C.T.S. พระธรรมยากอบ บทที่ 5:1-6

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่