ส่ิงที่เรียนรู้จากพระธรรมยากอบ คือ  ความปรารถนาชั่ว และการรักโลกนี้มากกว่าการรักพระเจ้าทำให้เราหยิ่งผยองไม่ถ่อมใจ โดยเฉพาะกับพระเจ้า ทำให้พระเจ้ามาต่อสู้กับเรา แต่หากเราถ่อมใจลงให้พระเจ้าชำระชีวิตเราให้บริสุทธิ์ และเรารักษาชีวิตบริสุทธิ์ด้วยการถ่อมใจกับพระเจ้า เราต่อสู้กับมารมันจะหนีจากชีวิตเราไป

เมื่อท่านศึกษาเฝ้าเดี่ยวพระธรรมยากอบแล้ว หากต้องการชนะการทดลองใจ และผ่านบททดสอบความเชื่อ เรื่องการรักโลก ต้องถ่อมใจลงกับพระเจ้าแสวงหาพระเจ้าก่อน พระองค์จะประทานการยกชู

1อะไรเป็นสาเหตุของสงคราม และการทะเลาะวิวาทกันในท่านทั้งหลาย? มันมาจากความปรารถนาชั่วของท่านที่ต่อสู้อยู่ภายในตัวพวกท่านไม่ใช่หรือ? 2ท่านทั้งหลายอยากได้แต่ไม่ได้ ท่านก็ฆ่ากัน พวกท่านโลภแต่ไม่ได้ ท่านก็ทะเลาะและทำสงครามกัน ท่านไม่มีเพราะไม่ได้ขอ 3พวกท่านขอและไม่ได้รับเพราะขอผิด หวังจะเอาไปสนองความปรารถนาชั่วของตนเอง 4คนไม่ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้า ท่านทั้งหลายรู้ว่าการเป็นมิตรกับโลกนั้นคือการเป็นศัตรูกับพระเจ้าไม่ใช่หรือ? เพราะฉะนั้น ใครก็ตามที่ต้องการเป็นมิตรกับโลก ก็ตั้งตัวเป็นศัตรูกับพระเจ้า 5ท่านคิดว่าเป็นสิ่งไร้สาระหรือที่พระคัมภีร์กล่าวว่า “พระวิญญาณที่พระเจ้าให้สถิตกับเรานั้นทรงหวงแหนอย่างยิ่ง?” 6แต่พระองค์ก็ประทานพระคุณมากยิ่งขึ้น เพราะฉะนั้นพระคัมภีร์จึงกล่าวว่า

“พระเจ้าทรงต่อสู้คนที่หยิ่งจองหอง

แต่ประทานพระคุณแก่คนที่ถ่อมใจ” 

7เพราะฉะนั้น พวกท่านจงนอบน้อมต่อพระเจ้า จงต่อสู้กับมาร แล้วมันจะหนีท่านไป 8พวกท่านจงเข้าใกล้พระเจ้า แล้วพระองค์จะเสด็จเข้ามาใกล้ท่าน พวกคนบาปเอ๋ย จงชำระมือให้สะอาด คนสองใจ จงชำระใจให้บริสุทธิ์ 9จงเป็นทุกข์ โศกเศร้า และร้องไห้ ให้เสียงหัวเราะของพวกท่านกลายเป็นความโศกเศร้า และความชื่นชมยินดีกลายเป็นความเศร้าสลด 10พวกท่านจงถ่อมใจลงต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า แล้วพระองค์จะทรงยกชูท่าน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011 สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

A : Attitude

เราได้รับความรู้ใหม่ๆ หรือเราได้รับทัศนคติใหม่ๆ จากพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ตอนที่อ่านเรื่องอะไรบ้าง?

พระคัมภีร์ตอนนี้บอกว่าสงครามเกิดจากความปรารถนาชั่วอยากได้ มีความโลภ เอาไปสนองความปรารถนาชั่วของตนเอง ในที่นี่อาจจะหมายถึงคนที่มีความเชื่อในพระเจ้าด้วย แต่เขาไม่ผ่านบททดสอบความเชื่อเรื่องการรักโลก

แทนที่เขาจะขอสิ่งต่างๆจากพระเจ้า แสดงความถ่อมใจโดยการเข้ามาอธิษฐานขอกับพระเจ้า พวกเขาก็ไม่ได้ทูลขอ แต่ทำสงครามเพื่อแย่งชิง หรือขอแล้วแต่ไม่ได้รับจากพระเจ้าเลยต้องทำสงครามแย่งชิงด้วยตนเอง หรือพวกเขาขอผิดๆเลยไม่ได้รับจากพระเจ้า

คนที่ไม่สัตย์ซื่อในสายพระเนตรของพระเจ้า คือ คนที่รักโลกนี้มากกว่าพระองค์ การเป็นมิตรกับโลกจะทำให้เป็นศัตรูกับพระเจ้า การเป็นศัตรูกับพระเจ้าย่อมต้องมีการต่อสู้กับพระเจ้า และพระเจ้าจะต่อสู้คนหยิ่งจองหอง แต่ประทานพระคุณแก่คนที่ถ่อมใจ

C : Christ in focus

เรามองเห็นพระเยซูเป็นใคร พระองค์ทำอะไรบ้าง ผ่านพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ตอนที่เราอ่านอย่างไรบ้าง?

พระเยซูสอนให้เราถ่อมใจลงกับพระเจ้า ด้วยการอธิษฐานกับพระองค์ในทุกๆวัน ขออาหารประจำวัน ขอให้ได้ทำตามพระทัยพระเจ้า ขอให้รับการยกโทษ ขออย่านำเราเข้าสู่การทดลอง มธ6:9-15

พระเยซูสอนให้เราแสวงหาพระเจ้า และความชอบธรรมของพระองค์ก่อน แล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงให้ มธ6:33

T : Transformation

เราต้องการให้พระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราในด้านใดบ้าง

ถ่อมใจลงกับพระเจ้า ต่อสู้กับมาร ระมัดระวังเรื่องการรักโลก จนทำให้ไม่ระมัดระวังความปรารถนาชั่ว ความโลภ ความอยากได้ เราทำได้โดยแสวงหาพระเจ้า ยอมรับการชำระชีวิตจากพระวจนะของพระเจ้า รักษาชีวิตในทางของพระเจ้า

ระมัดระวังเรื่องการทดลองใจที่ทำให้เรารักโลก ให้เราหาผลประโยชน์จากโลก ให้เราหาความสำเร็จที่โลกนี้ให้ และบททดสอบความเชื่อเรื่องความถ่อมใจต่อพระเจ้าที่เราต้องผ่าน คือ ระมัดระวังความปรารถนาชั่ว ถ่อมใจต่อพระเจ้าด้วยการอธิษฐาน

S : Serve

เราจะดำเนินชีวิตเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น และต่อพระเจ้าได้อย่างไรบ้าง?

ระวังอย่าให้อิทธิพลของโลกมีอิทธิพลมากกว่าพระเจ้า โดยตรวจสอบกับพระวจนะของพระเจ้า ความถ่อมใจมีความสัมพันธ์กับการอธิษฐานต่อพระเจ้า เพราะเป็นการสำรวจใจของตนเอง การอธิษฐานขอนั้นถูกต้องตามพระทัยพระเจ้าไหม  รู้จักการอดทน รอคอยในสิ่งดีที่มาจากพระเจ้า จะได้รู้จักพระคุณของพระเจ้า

อย่าสอนคนหรือนำคนไปในทางโลก เนื้อหนัง ตัณหา ความอยาก ความโลภ เพราะเป็นการดำเนินการที่เป็นศัตรูกับพระเจ้า

ขอพระเจ้าอวยพร ให้เราร่วมใจกันอธิษฐาน

สนใจติดต่อเรา

www.facebook.com/FORWARD.CH.TH

Email: actsministry2017@gmail.com

บทความก่อนหน้านี้เฝ้าเดี่ยวแบบ A.C.T.S. พระธรรมยากอบ บทที่3:13-18
บทความถัดไปเฝ้าเดี่ยวแบบ A.C.T.S. พระธรรมยากอบ บทที่ 4:11-12

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่