ส่ิงที่เรียนรู้จากพระธรรมดาเนียล คือ การต่อสู้สงครามฝ่ายวิญญาณมีจริง ผ่านการสำแดงของพระเจ้า ผ่านพระคัมภีร์ที่ดาเนียลและยอห์นได้บันทึกไว้

เมื่อท่านศึกษาเฝ้าเดี่ยวพระธรรมดาเนียลแล้ว ดำเนินชีวิตเป็นคนของพระเจ้า ให้พระเจ้าปกครอง อยู่ในอาณาจักรของพระเจ้า ไม่ใช่ดำเนินชีวิตตามฝ่ายกายภาพ หรือฝ่ายตามองเห็นเท่านั้น หรือมีชีวิตอยู่เพื่ออาณาจักรโลกเท่านั้น

อำนาจของโลกต่อสู้กับอำนาจของสวรรค์

1ในปีที่สามแห่งรัชกาลไซรัสกษัตริย์แห่งเปอร์เซีย มีสิ่งหนึ่งได้เปิดเผยแก่ดาเนียลผู้ได้ชื่อว่า เบลเทชัสซาร์ และสิ่งนั้นก็จริง แต่การเข้าใจการสำแดงนั้นยาก ความเข้าใจนั้นผ่านมาทางนิมิต

2ในคราวนั้น ข้าพเจ้าดาเนียลไว้ทุกข์อยู่ 3 สัปดาห์ 3ข้าพเจ้าไม่ได้รับประทานอาหารชั้นสูง เนื้อหรือเหล้าองุ่นก็ไม่ได้เข้าปากข้าพเจ้า ข้าพเจ้าไม่ได้ชโลมตัวเลยตลอด 3 สัปดาห์ 4เมื่อวันที่ 24 เดือนที่หนึ่ง ข้าพเจ้ายืนอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำใหญ่คือแม่น้ำไทกริส 5ข้าพเจ้าแหงนขึ้นมองดู นี่แน่ะ มีชายคนหนึ่งสวมเสื้อผ้าป่าน มีทองเมืองอุฟาสคาดเอวไว้ 6ร่างกายของท่านดั่งเบริล และหน้าของท่านก็เหมือนฟ้าแลบ ดวงตาของท่านก็เหมือนกับเปลวไฟของคบเพลิง แขนและเท้าเป็นเงางามเหมือนกับทองสัมฤทธิ์ขัด และเสียงถ้อยคำของท่านเหมือนเสียงมวลชน 7และข้าพเจ้าดาเนียลเห็นนิมิตนั้นแต่ผู้เดียว บรรดาคนที่อยู่กับข้าพเจ้าไม่ได้เห็นนิมิตนั้น แต่เขากลัวจนตัวสั่น จึงวิ่งไปซ่อนเสีย 8ข้าพเจ้าอยู่แต่ลำพัง และข้าพเจ้าได้เห็นนิมิตใหญ่ยิ่งนี้ ข้าพเจ้าก็สิ้นเรี่ยวสิ้นแรง หน้าของข้าพเจ้าก็ซีดไป ข้าพเจ้าหมดแรง 9แล้วข้าพเจ้าจึงได้ยินเสียงถ้อยคำของท่าน เมื่อข้าพเจ้าได้ยินเสียงถ้อยคำนั้น ข้าพเจ้าก็ฟุบลงซบหน้ากับดินสลบไป

10นี่แน่ะ มีมือมาแตะข้าพเจ้า ทำให้มือและเข่าของข้าพเจ้าสั่น 11ท่านกล่าวแก่ข้าพเจ้าว่า “โอ ดาเนียล ผู้เป็นที่รักอย่างยิ่ง จงพิเคราะห์ถ้อยคำที่เราพูดกับท่าน และจงยืนขึ้น เพราะบัดนี้เราถูกใช้ให้มาหาท่าน” ขณะที่ท่านกล่าวคำนี้แก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าก็ยืนสั่นสะท้านอยู่ 12แล้วท่านพูดกับข้าพเจ้าว่า “ดาเนียลเอ๋ย อย่ากลัวเลย เพราะตั้งแต่วันแรกที่ท่านตั้งใจจะเข้าใจและถ่อมตัวลงเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าของท่านนั้น พระเจ้าทรงฟังถ้อยคำของท่าน และเรามาด้วยเรื่องถ้อยคำนั้น 13แต่เจ้าผู้ครอบครองราชอาณาจักรเปอร์เซียได้ขัดขวางเราไว้ถึง 21 วัน แต่มีคาเอล เจ้าผู้ครอบครองชั้นหัวหน้าผู้หนึ่งมาช่วยเรา เพราะเราถูกละไว้ที่นั่นให้อยู่กับบรรดากษัตริย์เปอร์เซีย 14เรามาเพื่อช่วยให้ท่านเข้าใจถึงสิ่งซึ่งจะเกิดขึ้นกับชนชาติของท่านในอนาคต เพราะนิมิตนั้นเกี่ยวกับเวลาภายหน้า”

15ขณะที่ท่านพูดถ้อยคำเหล่านี้ ข้าพเจ้าก้มหน้าลงดินแล้วก็เป็นใบ้ไป 16นี่แน่ะ มีท่านผู้หนึ่งที่ดูเหมือนมนุษย์มาแตะริมฝีปากข้าพเจ้า แล้วข้าพเจ้าก็อ้าปากพูด ข้าพเจ้ากล่าวกับท่านที่ยืนอยู่ข้างหน้าข้าพเจ้าว่า “นายเจ้าข้า เพราะนิมิตนั้นความเจ็บปวดจึงเกิดกับข้าพเจ้า แล้วข้าพเจ้าก็หมดแรง 17ผู้รับใช้ของเจ้านายของข้าพเจ้าจะพูดกับเจ้านายของข้าพเจ้าได้อย่างไร? เพราะบัดนี้ไม่มีกำลังเหลืออยู่ในข้าพเจ้าเลย ลมหายใจพรากไปจากข้าพเจ้าแล้ว”

18ท่านผู้มีรูปร่างอย่างมนุษย์นั้นได้แตะต้องข้าพเจ้าอีกครั้งหนึ่ง และให้กำลังข้าพเจ้า 19ท่านกล่าวว่า “โอ ท่านผู้เป็นที่รักยิ่ง อย่ากลัวเลย สวัสดิภาพจงมีแก่ท่าน จงเข้มแข็ง เออ จงเข้มแข็งเถิด” เมื่อท่านพูดกับข้าพเจ้านั้น ข้าพเจ้ามีกำลังขึ้นและกล่าวว่า “ขอเจ้านายของข้าพเจ้าจงพูดเถิด เพราะท่านได้ให้กำลังข้าพเจ้าแล้ว” 20แล้วท่านจึงกล่าวว่า “ท่านทราบหรือไม่ว่าเรามาหาท่านทำไม? แต่บัดนี้เราจะกลับไปต่อสู้กับเจ้าผู้ครอบครองเปอร์เซีย และเมื่อเราไปแล้ว นี่แน่ะ เจ้าผู้ครอบครองกรีซจะมา 21แต่เราจะบอกท่านตามสิ่งซึ่งบันทึกไว้ในหนังสือแห่งสัจจะ ไม่มีใครร่วมแรงกับเราต่อสู้พวกเขาเลย นอกจากมีคาเอลเจ้าผู้ครอบครองของท่าน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011 สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

A : Attitude

เราได้รับความรู้ใหม่ๆ หรือเราได้รับทัศนคติใหม่ๆ จากพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ตอนที่อ่านเรื่องอะไรบ้าง?

พระเจ้าได้สื่อสารกับดาเนียลผ่านนิมิตเพื่อให้เขาเข้าใจเรื่องการต่อสู้ในสงครามฝ่ายวิญญาณ  ระหว่างอาณาจักรของพระเจ้า กับเจ้าผู้ครอบครองอณาจักรเปอร์เซีย และกรีก โดยฑูตสวรรค์ของพระเจ้าเป็นผู้มีบทบาทในการต่อสู้ และการสื่อสารในพระธรรมตอนนี้

การดำเนินชีวิตของดาเนียลที่ใกล้ชิดกับพระเจ้า เป็นที่รักของพระเจ้า ถ่อมใจกับพระเจ้า เขาจึงได้รับการสำแดง ได้รับความเข้าใจ เพื่อเขาจะบันทึกความจริงเรื่องนี้เพื่อเตือนชนชาติของพระเจ้าให้ดำเนินชีิวิตภายใต้การปกครองของอาณาจักรพระเจ้า ไม่ใช่อาณาจักรโลกนี้

C : Christ in focus

เรามองเห็นพระเยซูเป็นใคร พระองค์ทำอะไรบ้าง ผ่านพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ตอนที่เราอ่านอย่างไรบ้าง?

พระเยซูคริสต์เป็นใหญ่กว่าฑูตสวรรค์ พระองค์มาสื่อสารด้วยตนเองเป็นพระเจ้ามาบังเกิดเป็นมนุษย์ มาเพื่อทำราชกิจแห่งการไถ่คนบาปให้รอดพ้นจากการพิพากษาลงโทษในวันสุดท้าย และบรรดาสาวก บรรดาอัครฑูตก็ได้บันทึกเหตุการณ์ที่พระเยซูมาบังเกิด และทำราชกิจไว้ เป็นพระคัมภีร์ที่ให้เราได้อ่านในปัจจุบันนี้

ยอห์นอัครสาวกที่พระองค์ทรงรักได้บันทึกพระธรรมวิวรณ์ตามที่พระเยซูสำแดงให้เขาเข้าใจเป็นนิมิตเหมือนกับดาเนียล เพื่อเตือนมนุษย์เราให้รู้ว่าจะมีการพิพากษาในวันสุดท้าย มีการลงโทษนิรันดร์ สำหรับมาร ซาตานและสมุนของพวกมัน ที่ไม่เชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์

T : Transformation

เราต้องการให้พระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราในด้านใดบ้าง

ดำเนินชีวิตถ่อมใจกับพระเจ้า แสวงหาความจริงของพระเจ้าผ่านพระคัมภีร์ที่พระเจ้าเปิดเผย เพื่อตั้งใจจะดำเนินชีวิต ตั้งใจรับใช้พระเจ้า

เรียนรู้ผ่านเหตุการณ์ต่างๆที่พระเจ้าอนุญาตให้เกิดขึ้นในชีวิตเพื่อตอบสนองให้ถูกต้องต่อน้ำพระทัยพระเจ้า

S : Serve

เราจะดำเนินชีวิตเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น และต่อพระเจ้าได้อย่างไรบ้าง?

รับใช้พระเจ้าด้วยความยำเกรงพระเจ้า สื่อสารในเรื่องที่ถูกต้องตามพระคัมภีร์ รับใช้ด้วยความถ่อมใจต่อพระเจ้า แสวงหาพระเจ้าเพื่อรับคำตอบ รับความเข้าใจ รับการเปิดเผย เพื่อจะรับใช้ให้เกิดผลดี

ขอพระเจ้าอวยพร ให้เราร่วมใจกันอธิษฐาน

สนใจติดต่อเรา

www.facebook.com/FORWARD.CH.TH

Email: actsministry2017@gmail.com

บทความก่อนหน้านี้เฝ้าเดี่ยวแบบ A.C.T.S. พระธรรมดาเนียล บทที่9:20-27
บทความถัดไปเฝ้าเดี่ยวแบบ A.C.T.S. พระธรรมดาเนียล บทที่11:1-45

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่