ส่ิงที่เรียนรู้จากพระธรรมดาเนียล คือ พระเจ้าให้เราเข้าใจแผนการของพระเจ้า เวลาของพระเจ้าได้ ถ้าเราแสวงหาพระเจ้าด้วยความบริสุทธิ์ใจ

เมื่อท่านศึกษาเฝ้าเดี่ยวพระธรรมดาเนียลแล้ว การทุ่มเถียงเรื่องเวลา 70 สัปดาห์ เป็นเรื่องที่เยเรมีย์พยากรณ์ไว้ว่าอิสราเอลจะเป็นเชลย 70 ปีแล้วจะสิ้นสุด หรือจะเป็นการพยากรณ์วันที่พระเยซูกลับมาในปัจจุบันนี้ คือวันใด ตามที่ดาเนียลบันทึกไว้ โดยใช้การคำนวนตัวเลข จากปฎิทินต่างๆ หรือนับจากวันที่พระเยซูเสด็จสู่ฟ้าสวรรค์

การทุ่มเถียงเหล่านี้จะไม่มีประโยชน์มากกว่าการที่เราดำเนินชีวิตใกล้ชิดกับพระเจ้า สารภาพบาปกลับใจใหม่กับพระเจ้าสม่ำเสมอทุกๆวัน  เพราะการทำเช่นนั้นทำให้เรามั่นใจว่า วันไหนๆ หรือวันใดๆที่เราจากโลกนี้ไปเราจะปลอดภัย และรอดพ้นจากการพิพากษา เพราะเราเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงรักนั่นเอง

คำพยากรณ์เรื่อง 70 สัปดาห์

20ขณะที่ข้าพเจ้ากำลังพูด อธิษฐานสารภาพบาปของข้าพเจ้าและบาปของอิสราเอลประชากรของข้าพเจ้า และเสนอคำวิงวอนต่อพระยาห์เวห์พระเจ้าของข้าพเจ้าเพื่อภูเขาบริสุทธิ์ของพระองค์ 21ขณะเมื่อข้าพเจ้ากล่าวคำอธิษฐาน ชายที่ชื่อกาเบรียล ซึ่งข้าพเจ้าได้เห็นในนิมิตครั้งแรกนั้น ได้บินอย่างเร็วมาใกล้ข้าพเจ้า ในเวลาถวายเครื่องบูชาตอนเย็น 22ท่านได้กล่าวอธิบายแก่ข้าพเจ้าว่า “โอ ดาเนียล ข้าพเจ้าออกมา ณ บัดนี้ เพื่อจะให้ความกระจ่างและความเข้าใจแก่ท่าน 23เมื่อท่านเริ่มวิงวอนคำตอบก็ปรากฏทันที ข้าพเจ้าจึงมาบอกให้ท่านทราบ เพราะท่านเป็นผู้ที่ทรงรักมาก เพราะฉะนั้นจงพิจารณาคำตอบและเข้าใจนิมิตนั้น

24“มี 70 สัปดาห์แห่งปีกำหนดไว้สำหรับชนชาติของท่านและนครบริสุทธิ์ของท่าน เพื่อให้ยุติการละเมิด ให้บาปจบสิ้น และให้ลบมลทิน เพื่อนำความชอบธรรมนิรันดร์เข้ามา เพื่อประทับตราทั้งนิมิตและคำของผู้เผยพระวจนะไว้ และเพื่อจะเจิมอภิสุทธิสถาน 25เพราะฉะนั้นจงสังเกตและเข้าใจว่า นับตั้งแต่การที่ถ้อยคำนั้นออกไป ให้สร้างกรุงเยรูซาเล็มขึ้นใหม่ จนถึงสมัยประมุขผู้ถูกเจิมไว้ก็เป็นเวลา 7 สัปดาห์ และเยรูซาเล็มจะถูกสร้างขึ้นพร้อมด้วยคูและลานเมืองเป็นเวลา 62 สัปดาห์ แต่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลายากลำบาก 26หลังจาก 62 สัปดาห์แล้ว ท่านผู้ถูกเจิมจะต้องถูกตัดออกและจะไม่มีอะไรเหลือ และคนของประมุขผู้ที่จะมานั้นจะทำลายเมืองและสถานนมัสการ แต่ที่สุดปลายของมันจะมาถึงอย่างน้ำท่วม จนกระทั่งในที่สุดจะมีสงคราม การร้างเปล่าได้ถูกกำหนดไว้แล้ว 27ท่านจะทำพันธสัญญาอย่างมั่นคงกับคนเป็นอันมากอยู่หนึ่งสัปดาห์ ท่านจะทำให้การถวายสัตวบูชา และเครื่องบูชาอื่นๆ หยุดไปครึ่งสัปดาห์ สิ่งน่าสะอิดสะเอียนที่ทำให้ร้างเปล่าตั้งอยู่บนหัวมุมของแท่นบูชา จนความอวสานที่ได้กำหนดไว้จะถูกเทลงเหนือผู้ทำให้เกิดความวิบัตินั้น”

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011 สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

A : Attitude

เราได้รับความรู้ใหม่ๆ หรือเราได้รับทัศนคติใหม่ๆ จากพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ตอนที่อ่านเรื่องอะไรบ้าง?

การดำเนินชีิวิตใกล้ชิดกับพระเจ้า ผ่านการอธิษฐานเป็นประจำสม่ำเสมอ ด้วยการสารภาพบาปเพื่อตนเองและผู้อื่น พระเจ้าจะสำแดงคำตอบแก่ผู้ที่พระองค์ทรงรัก เพื่อให้เขาเข้าใจ เพื่อให้ดำเนินชีวิตอย่างมีสวัสดิภาพ

การสำแดงของพระเจ้าที่ให้คำตอบกับดาเนียลเมื่อเขาอธิษฐานแสวงหาพระเจ้า พระองค์เปิดเผยกับดาเนียลในเรื่องวาระแห่งกาลอวสาน เรื่องนี้เหมือนกับที่พระเยซูสำแดงให้กับยอห์นเรื่องวิวรณ์ในยุคสุดท้าย เพราะทั้งสองท่านเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงรัก

C : Christ in focus

เรามองเห็นพระเยซูเป็นใคร พระองค์ทำอะไรบ้าง ผ่านพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ตอนที่เราอ่านอย่างไรบ้าง?

พระคัมภีร์เปิดเผยให้เราทราบว่า พระเยซูเป็นผู้ที่พระเจ้าให้มาช่วยมนุษย์ และจะเสด็จกลับมาเพื่อพิพากษาในวันสุดท้าย นำความชอบธรรมนิรันดร์มาในวาระสุดท้าย

T : Transformation

เราต้องการให้พระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราในด้านใดบ้าง

ขอพระเจ้าชำระชีวิตของเรา เมื่อเราสารภาพบาปกลับใจใหม่จากบาปสม่ำเสมอ รักษาชีวิตของเราเป็นธรรมิกชนของพระเจ้า ไม่ใช่คนฝ่ายโลก หรือฝ่ายเนื้อหนัง หรือฝ่ายมาร

เพราะคนใดไม่ใช่ผู้ที่พระเจ้าประกาศว่าเป็นคนของพระเจ้า เป็นธรรมิกชน พวกเขาจะถูกพิพากษาลงโทษในวันสุดท้าย ขอให้ทำความเข้าใจ หมั่นอ่าน หมั่นศึกษาตามพระวจนะของพระเจ้า พระองค์สำแดงเปิดเผยแก่ผู้เชื่อ

S : Serve

เราจะดำเนินชีวิตเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น และต่อพระเจ้าได้อย่างไรบ้าง?

รับใช้พระเจ้าด้วยแรงจูงใจบริสุทธิ์ ดำเนินชีวิตบริสุทธิ์ ขอสติปัญญาจากพระเจ้า เพื่อเข้าใจแผนการของพระเจ้า เข้าใจเวลาของพระเจ้า เพื่อเข้าใจผู้คน เพื่อเข้าใจสถานการณ์ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น

ขอพระเจ้าปกป้องชีวิตในการรับใช้ให้ปลอดภัย ให้ดำเนินชีวิตเป็นพระพรกับผู้อื่น ไม่เป็นภัยต่อผู้อื่น

ขอพระเจ้าอวยพร ให้เราร่วมใจกันอธิษฐาน

สนใจติดต่อเรา

www.facebook.com/FORWARD.CH.TH

Email: actsministry2017@gmail.com

บทความก่อนหน้านี้เฝ้าเดี่ยวแบบ A.C.T.S. พระธรรมดาเนียล บทที่9:1-19
บทความถัดไปเฝ้าเดี่ยวแบบ A.C.T.S. พระธรรมดาเนียล บทที่10:1-21

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่