ส่ิงที่เรียนรู้จากพระธรรม1 เปโตรคือ การทนทุกข์เป็นเรื่องที่พระเจ้ากำหนดไว้ให้เราต้องเผชิญเมื่อเรามาเชื่อพระเยซูคริสต์ ถ้าเราไม่เข้าใจเรื่องการทนทุกข์นี้ เราจะทิ้งความเชื่อในที่สุด

เมื่อท่านศึกษาเฝ้าเดี่ยวพระธรรม1 เปโตร แล้ว เราจะเข้าใจว่าการยกโทษบาปของพระเจ้าทำให้เรารอดพ้นจากการพิพากษาซึ่งเป็นความทุกข์นิรันดร์ เทียบไม่ได้กับการที่เราทนทุกข์เพราะความเชื่อในชีวิตปัจจุบันนี้

1 เปโตร อัครทูตของพระเยซูคริสต์

เรียน ท่านทั้งหลายที่เป็นคนต่างด้าว ที่ทรงเลือกสรร ที่ได้กระจัดกระจายไปอยู่ในแคว้นปอนทัส แคว้นกาลาเทีย แคว้นคัปปาโดเซีย แคว้นเอเชีย และแคว้นบิธีเนีย 2ตามที่พระเจ้าพระบิดาได้ทรงกำหนดไว้ล่วงหน้า และพระวิญญาณทรงทำให้บริสุทธิ์ เพื่อจะเชื่อฟังพระเยซูคริสต์ และได้รับการประพรมด้วยพระโลหิตของพระองค์ ขอพระคุณและสันติสุขจงเพิ่มพูนแก่ท่านทั้งหลายยิ่งขึ้นเถิด

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011 สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

A : Attitude

เราได้รับความรู้ใหม่ๆ หรือเราได้รับทัศนคติใหม่ๆ จากพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ตอนที่อ่านเรื่องอะไรบ้าง?

พระเจ้าทรงเลือกสรร พระเจ้าได้ทรงกำหนด โดยคนเหล่านั้นจะตอบสนอง เชื่อฟังพระเยซูคริสต์ โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงทำให้บริสุทธิ์ ในตอนนี้จะเห็นตรีเอกานุภาพ พระเจ้าพระบิดา พระเยซูคริสต์ และพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระเจ้าหนึ่งเดียวแต่มีสามพระภาค

คนที่ได้รับการประพรมด้วยโลหิตในสมัยพระคัมภีร์เดิมให้ความหมาย ของการไถ่บาป โดยนำสัตว์มาฆ่าถวายบูชาและนำเลือดของสัตว์มาประพรมเครื่องใช้ในพระวิหารให้บริสุทธิ์ ชำระปุโรหิตให้บริสุทธิ์เพื่อจะทำหน้าที่ในพระวิหาร

ลนต8:14-15,30 แล้วท่านนำโคที่เป็นเครื่องบูชาลบล้างบาปเข้ามา อาโรนและบุตรทั้งหลายของเขาก็เอามือของตนวางบนหัวของโค ที่เป็นเครื่องบูชาลบล้างบาปนั้น 15โมเสสก็ฆ่าโคตัวนั้นเสีย เอานิ้วจุ่มเลือดไปเจิมเชิงงอนทุกด้านของแท่น ชำระแท่นให้บริสุทธิ์ แล้วเทเลือดที่ฐานของแท่น ถวายแท่นไว้เป็นของถวายบริสุทธิ์ เพื่อลบมลทินของแท่นนั้น 30 แล้วโมเสสนำน้ำมันเจิมและเลือดซึ่งอยู่บนแท่น ประพรมอาโรนและเสื้อตำแหน่งของเขา ประพรมบรรดาบุตรกับเสื้อตำแหน่งของพวกเขา โดยวิธีนี้แหละท่านก็ชำระอาโรนกับเสื้อตำแหน่งของเขา และบุตรทั้งหลายของเขากับเสื้อตำแหน่งของพวกเขาให้บริสุทธิ์ด้วย

C : Christ in focus

เรามองเห็นพระเยซูเป็นใคร พระองค์ทำอะไรบ้าง ผ่านพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ตอนที่เราอ่านอย่างไรบ้าง?

สำหรับพระธรรม 1ปต1:1-2 ตอนนี้ เล็งถึงโลหิตของพระเยซู หมายถึง พระเยซูต้องตายเพื่อไถ่บาปให้คนบาป ใครก็ตามที่เชื่อพระเยซูเขาก็ได้รับการประพรมจากพระโลหิตของพระเยซู เขาเป็นคนถูกชำระให้บริสุทธิ์โดยความตายของพระเยซูแล้ว

ฮบ9:12-14,22 12 คือเสด็จเข้าไปในสถานศักดิ์สิทธิ์ครั้งเดียวเป็นพอ และพระองค์ไม่ได้ทรงนำเลือดแพะและเลือดลูกวัวเข้าไป แต่ทรงนำพระโลหิตของพระองค์เองเข้าไป จึงได้มาซึ่งการไถ่บาปชั่วนิรันดร์  เพราะว่าถ้าเลือดแพะและเลือดวัวตัวผู้และเถ้าของลูกวัวตัวเมีย ที่ประพรมลงบนคนที่มีมลทิน สามารถชำระเนื้อตัวให้บริสุทธิ์ได้ 14มากยิ่งกว่านั้นสักเท่าใด พระโลหิตของพระคริสต์ ผู้ทรงถวายพระองค์เองที่ปราศจากตำหนิแด่พระเจ้าโดยพระวิญญาณนิรันดร์ ก็จะทรงชำระมโนธรรมของเราจากการประพฤติที่เปล่าประโยชน์ เพื่อเราจะปรนนิบัติพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่ 22แท้จริงตามธรรมบัญญัตินั้นถือว่าเกือบทุกสิ่งได้รับการชำระให้บริสุทธิ์ได้ด้วยเลือด และถ้าไม่มีโลหิตไหลออกแล้ว ก็จะไม่มีการยกโทษบาปเลย

นอกจากนี้ “เลือด”ยังให้ความหมายถึง ชีวิตด้วย

ลนต17:11เพราะว่าชีวิตของสัตว์ทุกตัวอยู่ในเลือด เราได้ให้เลือดแก่เจ้าทั้งหลายเพื่อใช้บนแท่นบูชา เพื่อจะลบมลทินของเจ้าทั้งหลาย เพราะว่าโลหิตเป็นสิ่งที่ใช้ลบมลทิน เพราะชีวิตเป็นเหตุ

เรื่องนี้ยืนยันได้ว่าพระเยซูผู้เดียวเป็นเครื่องถวายบูชาไถ่บาปมนุษย์หมดโลกโดยโลหิตของพระองค์ หรือโดยความตายของพระองค์

T : Transformation

เราต้องการให้พระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราในด้านใดบ้าง

ถ้าเราไม่เชื่อในการตายไถ่บาปของพระเยซู เราจะไม่ได้รับการชำระให้พ้นจากความบาป เราไม่สามารถทำดีเพื่อเป็นคนบริสุทธิ์ชอบธรรมได้ แต่เรารับไว้ด้วยความเชื่อในส่ิงที่พระเจ้าตายไถ่บาป เป็นพระคุณของพระเจ้าให้กับเรา และให้พระโลหิตของพระองค์ชำระเราให้บริสุทธิ์

อฟ1:7ในพระเยซูนั้น เราได้รับการไถ่โดยพระโลหิตของพระองค์ คือได้รับการยกโทษจากการละเมิดโดยพระคุณอันอุดมของพระเจ้า

ทั้งหมดนี้เกิดจากพระเจ้ากำหนดวิธีการไถ่บาปเช่นนี้ และคนที่พระเจ้าทรงเลือกสรร พระเจ้าทรงกำหนด พระเจ้าทรงชำระ เขาจะตอบสนองพระคุณพระเจ้าด้วยความเชื่อ  ไม่ใช่พึ่งความดีของตนเอง

รม5:9 เพราะฉะนั้นเมื่อเราถูกชำระให้ชอบธรรมแล้วโดยพระโลหิตของพระองค์ ยิ่งกว่านั้นเราจะพ้นจากพระพิโรธของพระเจ้าโดยพระองค์

S : Serve

เราจะดำเนินชีวิตเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น และต่อพระเจ้าได้อย่างไรบ้าง?

เมื่อเราได้รับการยกโทษบาปจากพระโลหิตของพระเยซู หรือจากการตายไถ่บาปของพระเยซู เราควรจะเสียสละเหมือนพระองค์ ยินดีทนทุกข์เพื่อพระองค์ ยินดีทนทุกข์เพื่อจะรักษาความเชื่อในพระเยซู

เราน่าจะประกาศความจริงนี้ให้ทุกคนได้เชื่อในพระเยซู แม้เราต้องทนทุกข์เราก็จะทำ เราจะขอบพระคุณพระเจ้าที่เราได้รับความรอดจากการถูกพระเจ้าพิพากษาลงโทษ ซึ่งเทียบไม่ได้กับความทุกข์ยากเล็กๆน้อยๆที่เราเผชิญในโลกนี้

ดังนั้นเราจึงยินดีทนทุกข์เพื่อจะดำเนินชีวิตตามทางของพระเจ้า รักษาความเชื่อในพระเจ้า ดีกว่ามีชีวิตที่มีความสุขสบาย แต่ละทิ้งความเชื่อในพระเจ้า

ขอพระเจ้าอวยพร ให้เราร่วมใจกันอธิษฐาน

สนใจติดต่อเรา

www.facebook.com/FORWARD.CH.TH

Email: actsministry2017@gmail.com

บทความก่อนหน้านี้โครงร่างพระธรรม 1เปโตร
บทความถัดไปเฝ้าเดี่ยวแบบ A.C.T.S. พระธรรม 1 เปโตร บทที่1:3-12

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่