ส่ิงที่เรียนรู้จากพระธรรม1 เปโตร คือ การทนทุกข์เพื่อพระคริสต์ ด้วยการอภิบาลผู้เชื่อคนอื่น

เมื่อท่านศึกษาเฝ้าเดี่ยวพระธรรม1 เปโตรแล้ว คนเติบโตฝ่ายวิญญาณต้องช่วยผู้อื่นให้เติบโตฝ่ายวิญญาณเช่นกัน

1เพราะฉะนั้น ข้าพเจ้าจึงตักเตือนบรรดาผู้อาวุโสในพวกท่าน ในฐานะที่ข้าพเจ้าก็เป็นทั้งผู้อาวุโส และเป็นพยานถึงความทุกข์ทรมานของพระคริสต์ และเป็นหุ้นส่วนที่จะรับศักดิ์ศรีที่กำลังจะปรากฏ 2จงเลี้ยงฝูงแกะของพระเจ้าที่อยู่ท่ามกลางพวกท่าน [โดยเอาใจใส่ดูแล] ไม่ใช่ด้วยความฝืนใจ แต่ด้วยความเต็มใจ [ตามพระประสงค์ของพระเจ้า] ไม่ใช่ด้วยใจโลภในทรัพย์สิ่งของ แต่ด้วยใจกระตือรือร้น 3และไม่เป็นเหมือนผู้ใช้อำนาจบาตรใหญ่ข่มขี่ผู้ที่อยู่ในความดูแล แต่ให้เป็นแบบอย่างแก่ฝูงแกะนั้น 4และเมื่อพระผู้เลี้ยงผู้ยิ่งใหญ่เสด็จมาปรากฏ พวกท่านจะได้รับมงกุฎแห่งศักดิ์ศรีที่ไม่มีวันร่วงโรย 

5ในทำนองเดียวกัน พวกท่านที่อ่อนอาวุโส ก็จงยอมเชื่อฟังพวกผู้อาวุโส ท่านทุกคนจงสวมความถ่อมตัวในการปฏิบัติต่อกันและกัน เพราะพระเจ้าทรงต่อสู้คนที่หยิ่งจองหองแต่ประทานพระคุณแก่คนที่ถ่อมใจ 6เพราะฉะนั้น พวกท่านจงถ่อมตัวลงภายใต้พระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระเจ้า เพื่อว่าพระองค์จะทรงยกพวกท่านขึ้นเมื่อถึงเวลาอันควร

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011 สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

A : Attitude

เราได้รับความรู้ใหม่ๆ หรือเราได้รับทัศนคติใหม่ๆ จากพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ตอนที่อ่านเรื่องอะไรบ้าง?

คนที่เติบโตฝ่ายวิญญาณ เขาได้เป็นพยานถึงการทนทุกข์ของพระคริสต์ (1) และจะเลี้ยงดูจิตวิญญาณของผู้เชื่อให้เติบโตด้วย(2)

ไม่ใช่แค่ประกาศให้เชื่อพระเจ้าเท่านั้น แต่ยังเลี้ยงดูให้เติบโตด้วย เลี้ยงดูโดยเอาใจใส่ (2) เลี้ยงดูด้วยความเต็มใจไม่ใช่ด้วยความฝืนใจ ไม่โลภอยากได้ผลประโยชน์ แต่ด้วยความกระตือรือล้น(2) ไม่ใช้อำนาจกดขี่ข่มเหง (3) แต่เป็นแบบอย่าง

ส่วนคนที่รับการเลี้ยงดูก็ควรถ่อมใจยอมรับการสร้างชีวิตด้วย (5) เพื่อไม่ให้พระเจ้าต่อสู้กับท่านและ พระเจ้าจะมีเวลายกชีวิตท่านขึ้น(6) เมื่อท่านถ่อมใจยอมรับการสร้างชีวิตฝ่ายวิญญาณ ท่านก็จะเติบโตฝ่ายวิญญาณในที่สุด ท่านก็ต้องไปประกาศและเลี้ยงดูคนอื่นเหมือนกัน

C : Christ in focus

เรามองเห็นพระเยซูเป็นใคร พระองค์ทำอะไรบ้าง ผ่านพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ตอนที่เราอ่านอย่างไรบ้าง?

พระเยซูเป็นผู้เลี้ยงที่ยิ่งใหญ่ พระองค์ได้บอกเปโตรให้เลี้ยงดูฝูงแกะของพระองค์ ถ้ารักพระองค์

ยน21:17พระองค์ตรัสกับเขาครั้งที่สามว่า “ซีโมนบุตรยอห์นเอ๋ย ท่านรักเราหรือ?” เปโตรเสียใจมากที่พระองค์ตรัสถามเขาครั้งที่สามว่า “ท่านรักเราหรือ?” เขาจึงทูลพระองค์ว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้า พระองค์ทรงทราบทุกสิ่ง พระองค์ทรงรู้ดีว่าข้าพระองค์รักพระองค์” พระเยซูตรัสกับเขาว่า “จงเลี้ยงดูแกะของเราเถิด”

และนี่คือสิ่งที่เปโตรบอกกับผู้เชื่อต่อไป ให้เลี้ยงดูแกะของพระเยซู หรือผู้ที่ได้เชื่อพระเจ้า ผู้เป็นคริสตชนต่อไป เพราะเขาได้รับเรื่องนี้มาจากพระเยซูก่อนที่พระองค์จะเสด็จกลับสู่ฟ้าสวรรค์

T : Transformation

เราต้องการให้พระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราในด้านใดบ้าง

คนเติบโตฝ่ายวิญญาณต้องช่วยวิญญาณจิตของผู้เชื่อคนอื่นๆให้เติบโตฝ่ายวิญญาณ ผ่านชีวิตของตนเองที่เป็นแบบอย่าง เอาใจใส่ กระตือรือล้น ไม่โลภ ไม่บังคับผู้เชื่อให้อยู่ภายใต้การเลี้ยงดูของตน

ส่วนคนที่รับการเลี้ยงดูก็ต้องถ่อมใจ เพื่อพระเจ้าจะสร้างชีวิต และจะประทานพระคุณให้ ทำให้เติบโตแล้วสามารถไปเลี้ยงดูคนอื่นต่อไปได้

S : Serve

เราจะดำเนินชีวิตเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น และต่อพระเจ้าได้อย่างไรบ้าง?

รับใช้พระเจ้าโดยเห็นแก่จิตวิญญาณของผู้เชื่อ สร้างเขาให้เติบโต ไม่ใช่เลี้ยงดูเขาเพื่อประโยชน์แห่งการรับใช้ของเรา ไม่ใช่อำนาจบังคับ ข่มขี่ แต่เป็นแบบอย่าง เสียสละเหมือนพระคริสต์

เป้าหมายของการเลี้ยงดูคือ ให้เขาเติบโตฝ่ายวิญญาณเพื่อช่วยเหลือผู้เชื่อคนอื่นๆต่อไปได้

ขอพระเจ้าอวยพร ให้เราร่วมใจกันอธิษฐาน

สนใจติดต่อเรา

www.facebook.com/FORWARD.CH.TH

Email: actsministry2017@gmail.com

บทความก่อนหน้านี้เฝ้าเดี่ยวแบบ A.C.T.S. พระธรรม 1 เปโตร บทที่4:12-19
บทความถัดไปเฝ้าเดี่ยวแบบ A.C.T.S. พระธรรม 1 เปโตร บทที่5:7-11

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่