ส่ิงที่เรียนรู้จากพระธรรม1 เปโตร คือ พระคริสต์ทนทุกข์ด้วยการทำดี เพราะเป็นการทำตามพระประสงค์ของพระเจ้า

เมื่อท่านศึกษาเฝ้าเดี่ยวพระธรรม1 เปโตรแล้ว ท่านจะเข้าใจการตอบสนองต่อการทนทุกข์โดยดูแบบอย่างจากพระเยซูคริสต์

17เพราะว่าการทนทุกข์เพราะทำดี ถ้าเป็นพระประสงค์ของพระเจ้า ก็ดีกว่าการทนทุกข์เพราะทำชั่ว 18เพราะพระคริสต์ทรงทนทุกข์ครั้งเดียวเป็นพอเพราะบาป คือพระองค์ผู้ชอบธรรมเพื่อผู้ไม่ชอบธรรม เพื่อจะนำพวกท่านไปถึงพระเจ้า ฝ่ายกายพระองค์จึงสิ้นพระชนม์ แต่ฝ่ายจิตวิญญาณทรงคืนพระชนม์ 19และโดยทางวิญญาณ พระองค์ได้เสด็จไปบอกพวกวิญญาณที่ติดคุกอยู่ 20ซึ่งในสมัยก่อนไม่เชื่อฟังพระเจ้า คราวเมื่อพระเจ้าทรงอดทนรอคอยให้กลับใจในสมัยโนอาห์ ขณะที่ท่านกำลังต่อเรือใหญ่ ในเรือนั้นมีน้อยคน คือแปดชีวิตรอดผ่านน้ำ 

21บัดนี้น้ำนั้นที่เล็งถึงพิธีบัพติศมาก็ช่วยพวกท่านให้รอดเช่นเดียวกัน ไม่ใช่เป็นการชำระมลทินทางกาย แต่เป็นการวิงวอนพระเจ้าเพื่อจะมีมโนธรรมที่ดี ความรอดนั้นมาโดยทางการคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ 22พระองค์เสด็จสู่สวรรค์ และประทับเบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าแล้ว มีพวกทูตสวรรค์และพวกวิญญาณที่มีอำนาจ และพวกวิญญาณที่มีฤทธานุภาพอยู่ใต้บังคับของพระองค์

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011 สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

A : Attitude

เราได้รับความรู้ใหม่ๆ หรือเราได้รับทัศนคติใหม่ๆ จากพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ตอนที่อ่านเรื่องอะไรบ้าง?

การทนทุกข์ด้วยการทำดีเป็นพระประสงค์ของพระเจ้า(17)

พระคริสต์ทนทุกข์เพราะผู้ไม่ชอบธรรม ไม่ใช่ทนทุกข์เพราะบาปของตนเองจนถึงสิ้นพระชนม์ แต่ฝ่ายวิญญาณจิตของพระองค์ทรงคืนพระชนม์(18)

โดยการคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์นี้มีผลต่อวิญญาณของคนที่ตายไปแล้วสมัยโนอาห์ คือพวกเขาได้รับรู้เรื่องการแผนการความรอดของพระเจ้าผ่านทางพระเยซูคริสต์ (19)

สำหรับข้อนี้มีการตีความหลายแบบ เช่น วิญญาณของพระคริสต์ไปจริงๆหลังพระองค์สิ้นพระชนม์ หรือวิญญาณของพระคริสต์ก่อนที่จะมาบังเกิดเป็นมนุษย์พระองค์ประกาศผ่านโนอาห์ไปแล้ว

ไม่ว่าจะตีความแบบใดเราต้องเข้าใจความจริงเรื่อง ความรอด เป็นเอกสิทธิ์ของพระเจ้า พระองค์เป็นผู้เดียวที่จะประทานให้ได้ เป็นพระคุณของพระเจ้า ไม่มีใครสามารถแสวงหาพระเจ้าพบได้ถ้าพระเจ้าไม่ทรงสำแดง หรือเปิดเผยพระองค์ให้รู้จัก

ดังนั้นพระเจ้าต้องการให้มนุษย์ทุกคนได้รับความรอด พระองค์จึงทรงสำแดงพระองค์และทรงให้มีการประกาศเรื่องความรอด แต่การได้รับความรอดเป็นเรื่องของแต่ละคนที่จะตอบสนองต่อความรอดที่พระเจ้าประทานให้ คือ การเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์ เปโตรใช้คำว่า “การรับบัพติศมา” ซึ่งหมายถึงการประกาศความเช่ือของตนที่มีในพระเยซูคริสต์

(ท่านที่ต้องการศึกษาให้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น ให้ค้นคว้าเรื่อง ศาสนศาสตร์เรื่องความรอดเพิ่มเติม)

C : Christ in focus

เรามองเห็นพระเยซูเป็นใคร พระองค์ทำอะไรบ้าง ผ่านพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ตอนที่เราอ่านอย่างไรบ้าง?

พระราชกิจที่สำคัญของพระเยซูในตอนนี้ คือ การสิ้นพระชนม์ การไปประกาศกับพวกวิญญาณที่ติดคุกอยู่สมัยโนอาห์ และทรงคืนพระชนม์ พระองค์เสด็จสู่สวรรค์ ประทับเบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้า พวกวิญญาณทั้งหลายอยู่ใต้บังคับของพระองค์(22)

เปโตรน่าจะเปรียบเทียบเรื่องนี้เพื่อหนุนใจให้พี่น้องที่ถูกข่มเหงทนทุกข์ในเวลาของเปโตรให้อดทนต่อความทุกข์ และประกาศตัวเป็นผู้เชื่อในพระเยซูผ่านการรับบัพติศมา เพื่อจะได้รับความรอดฝ่ายวิญญาณในที่สุด เหมือนครอบครัวโนอาห์ที่ทนทุกข์ในเวลานั้น และมีเพียงสมาชิกในครอบครัวเขาที่รับความรอดในเวลานั้น

T : Transformation

เราต้องการให้พระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราในด้านใดบ้าง

สำหรับพวกเราในปัจจุบันนี้ พระเจ้าต้องการให้เรากลับใจใหม่ โดยการเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดและเป็นผู้นำเราไปถึงพระเจ้า (18) เมื่อเชื่อแล้วให้รับบัพติศมา เพื่อประกาศความเชื่อและรักษาชีวิตที่มีมโนธรรมที่ดีกับพระเจ้า มีชีวิตอธิษฐานวิงวอน(21)

ไม่กลัวผีหรือวิญญาณชั่วอีกต่อไป เพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเรา และพวกวิญญาณเหล่านั้นอยู่ภายใต้การปกครองของพระเจ้า

S : Serve

เราจะดำเนินชีวิตเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น และต่อพระเจ้าได้อย่างไรบ้าง?

แนวทางการรับใช้ของเรา คือ การตามอย่างชีวิตของพระคริสต์ คือ การยินดีทนทุกข์เพื่อรับใช้ และประกาศราชกิจของพระคริสต์เหมือนที่พระองค์ทรงประกาศความรอด

ลก24:45-49 แล้วพระองค์ทรงช่วยให้ใจของพวกเขาสว่างเพื่อจะได้เข้าใจพระคัมภีร์ 46พระองค์ตรัสกับเขาว่า “มีถ้อยคำเขียนไว้อย่างนั้นว่า พระคริสต์จะต้องทนทุกข์และเป็นขึ้นจากตายในวันที่สาม 47และจะต้องประกาศทั่วทุกประชาชาติในพระนามของพระองค์เรื่องการกลับใจใหม่ เพื่อการยกบาป โดยเริ่มต้นที่กรุงเยรูซาเล็ม 48พวกท่านเองก็เป็นพยานถึงสิ่งเหล่านี้ 49นี่แน่ะ เราจะส่งสิ่งที่พระบิดาของเราทรงสัญญานั้นลงมาเหนือท่าน แต่ท่านทั้งหลายจงคอยอยู่ในกรุง จนกว่าท่านจะสวมด้วยฤทธิ์เดชที่มาจากเบื้องบน

สอนให้คนเข้าใจความหมายการรับบัพติศมาในน้ำ

รม6:1-4 ถ้าอย่างนั้น เราจะว่าอย่างไร? เราจะอยู่ในบาปต่อไปเพื่อให้พระคุณเพิ่มทวีขึ้นหรือ? 2เปล่าเลย เราที่ตายต่อบาปแล้วจะมีชีวิตในบาปต่อไปได้อย่างไร? 3ท่านทั้งหลายไม่รู้หรือว่า เราผู้ที่ได้รับบัพติศมาเข้าในพระเยซูคริสต์ ก็ได้รับบัพติศมานั้นเข้าในการตายของพระองค์? 4เพราะฉะนั้น เราจึงถูกฝังไว้กับพระองค์แล้ว โดยการรับบัพติศมาเข้าในการตายนั้น เพื่อว่าเมื่อพระบิดาทรงให้พระคริสต์เป็นขึ้นมาจากตายโดยพระสิริของพระองค์แล้ว เราก็จะได้ดำเนินตามชีวิตใหม่ด้วยเหมือนกัน

รับใช้ด้วยการเสียสละเหมือนพระเยซูคริสต์ ทนทุกข์เพื่อให้ผู้เชื่อได้รับความรอดเลี้ยงดูพวกเขาให้เติบโตขึ้นในความเชื่อไปสู่ความไพบูลย์ของพระคริสต์

ขอพระเจ้าอวยพร ให้เราร่วมใจกันอธิษฐาน

สนใจติดต่อเรา

www.facebook.com/FORWARD.CH.TH

Email: actsministry2017@gmail.com

บทความก่อนหน้านี้เฝ้าเดี่ยวแบบ A.C.T.S. พระธรรม 1 เปโตร บทที่3:8-16
บทความถัดไปเฝ้าเดี่ยวแบบ A.C.T.S. พระธรรม 1 เปโตร บทที่4:1-6

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่