ส่ิงที่เรียนรู้จากพระธรรมยากอบ คือ เราสามารถชนะการทดลองใจ และผ่านการทดสอบความเชื่อได้ ถ้าเรามีท่าทีที่ถูกต้องต่อ การทดลองใจ และการทดสอบความเชื่อโดยมีความเข้าใจต่อเรื่องนี้

เมื่อท่านศึกษาเฝ้าเดี่ยวพระธรรมยากอบแล้ว การเข้าใจเรื่องการทดลองใจ และผ่านการทดสอบความเชื่อ ทำให้เราดำเนินชีวิตคริสเตียนได้ท่ามกลางปัญหาและสถานการณ์ที่เข้ามาในชีวิต โดยเรามีความเข้าใจ เราจะชนะการทดลองและผ่านการทดสอบความเชื่อไปได้ ทำให้เราเป็นคนดีพร้อม

1จาก ยากอบ ผู้รับใช้ของพระเจ้าและของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้า

ถึงคนสิบสองเผ่าที่กระจัดกระจายอยู่นั้น ขอสวัสดีพี่น้อง

2พี่น้องของข้าพเจ้า เมื่อพวกท่านพบกับการทดลองใจต่างๆ ก็จงถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดียิ่ง 3เพราะพวกท่านรู้ว่าการทดสอบความเชื่อของท่านนั้น ทำให้เกิดความทรหดอดทน 4และจงให้ความทรหดอดทนนั้นมีผลอย่างสมบูรณ์ เพื่อท่านทั้งหลายจะได้เป็นคนที่สมบูรณ์และดีพร้อม โดยไม่ขาดสิ่งใดเลย

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011 สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

A : Attitude

เราได้รับความรู้ใหม่ๆ หรือเราได้รับทัศนคติใหม่ๆ จากพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ตอนที่อ่านเรื่องอะไรบ้าง?

การทดลองใจต่างๆเป็นเรื่องน่ายินดี ถ้าเราไม่เข้าใจเราจะเป็นทุกข์มากกว่าที่จะยินดี การทดสอบความเชื่อทำให้เราเกิดความอดทน ทำให้เราเป็นคนที่มีความเชื่อในพระเจ้า สมบูรณ์ดีพร้อม ไม่ขาดสิ่งใดเลย

การทดลองใจมีผลกระทบกับความเชื่อ เวลาที่มีปัญหามากระทบใจ ทำให้เรา เสียใจ เศร้าใจ หมดใจ หดหู่ใจ ช้ำใจ สิ่งเหล่านี้จะกระทบกับความเชื่อของเรากับพระเจ้า เช่น เราจะถามตัวเองว่าเชื่อจริงๆหรือเชื่อไม่จริง ความเชื่อเราดีหรือไม่ดี ความเชื่อเรามีมากหรือมีน้อย ความเชื่อในพระเจ้าตกลงแล้วเรามีหรือไม่มีกันแน่

ความเชื่อที่ถูกทดสอบในตอนนี้ไม่ใช่แค่เรื่องความเชื่อเรื่องความรอด แต่เป็นความเชื่อในพระลักษณะพระเจ้า ความเชื่อในพระคำพระเจ้า ความเชื่อในแผนการพระเจ้า ความเชื่อในพระประสงค์ของพระเจ้าต่อชีวิตเราด้วย

การทดลอง คือ กระบวนการหาคำตอบ หาผลลัพธ์ ผ่านขบวนการ ผ่านกรรมวิธี มีตัวแปรประกอบการทดลองหลายๆตัวแปร การทดลองเพื่อค้นพบความจริงไม่ว่าผลลัพธ์จะออกมาอย่างไร ดีหรือไม่ดี เพื่อปรับปรุง เพื่อทำให้สมบูรณ์

การทดลองใจก็เช่นกัน จะมีผลกระทบต่อความเชื่อ ขอให้รักษาใจให้ดีเมื่อเจอการทดลอง

การทดสอบ คือ การประเมินหาผลลัพธ์ที่ทดสอบว่าผ่านหรือไม่ผ่าน มีคุณสมบัติดีไม่ดี ถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง มีขีดความสามารถระดับใด การทดสอบเพื่อให้ความมั่นใจในการนำไปใช้ ให้เหมาะสม ให้เกิดประโยชน์

การทดสอบความเชื่อในพระเจ้าก็เช่นกัน จะตอบได้ว่าเรามีความเชื่อหรือไม่ มีความเชื่อมากหรือน้อย มีความเชื่อดีหรือไม่ดี มีความเชื่อจริงๆหรือความเชื่อปลอม

C : Christ in focus

เรามองเห็นพระเยซูเป็นใคร พระองค์ทำอะไรบ้าง ผ่านพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ตอนที่เราอ่านอย่างไรบ้าง?

พระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นพระเจ้ามารับสภาพความเป็นมนุษย์เหมือนอย่างเรา และทรงได้รับการทดลองใจ ถูกทดสอบความเชื่อฟังพระเจ้าเหมือนอย่างเรา แต่พระองค์ชนะการทดลองใจ และผ่านบททดสอบความเชื่อผ่านคนต่างๆ สถานการณ์ต่างๆ และยอมเชื่อฟังจนถึงความมรณา เพื่อช่วยเหลือคนบาปให้รอดจากการพิพากษาลงโทษ

ฮบ2:14-18 บุตรทั้งหลายมีเลือดและเนื้อเช่นกันอย่างไร พระองค์ก็ทรงมีส่วนเช่นนั้นด้วยอย่างนั้น เพื่อโดยทางความตายนั้น พระองค์จะทรงทำลายมารผู้มีอำนาจแห่งความตาย 15และจะทรงปลดปล่อยบรรดาคนเหล่านั้นที่ตกเป็นทาสมาตลอดชีวิตเนื่องจากความกลัวตาย 16เพราะความจริง พระองค์ไม่ได้ทรงช่วยบรรดาทูตสวรรค์ แต่ทรงช่วยพงศ์พันธุ์ของอับราฮัม 17เพราะเหตุนี้พระองค์จึงต้องเป็นเหมือนกับพี่น้องทุกอย่าง เพื่อจะได้เป็นมหาปุโรหิต ผู้เปี่ยมด้วยความเมตตาและความซื่อสัตย์ ในการกระทำกิจต่อพระเจ้าเพื่อลบล้างบาปของประชาชน 18เพราะพระองค์เองได้ทรงทนทุกข์และถูกทดลอง พระองค์จึงทรงสามารถช่วยผู้ที่ถูกทดลองได้

T : Transformation

เราต้องการให้พระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราในด้านใดบ้าง

เราต้องสำรวจชีวิตของเราถึงคนที่สร้างปัญหากระทบกับใจของเรา สถานการณ์ต่างๆที่ทำร้ายจิตใจของเรา มีผลต่อความเชื่อของเราทำให้เราเชื่อพระเจ้าน้อยลง หรือไม่เชื่อพระเจ้า หรือสั่นคลอนในความเชื่อ

แต่ถ้าเราเข้าใจว่าการทดลองใจ และการทดสอบความเชื่อทำให้เราเป็นคนที่มีความเชื่อ เป็นคนดีพร้อม สมบูรณ์ เราจะพึ่งพาพระเจ้า มีกำลังใจที่จะเอาชนะการทดลองใจ และผ่านบททดสอบความเชื่อไปได้

S : Serve

เราจะดำเนินชีวิตเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น และต่อพระเจ้าได้อย่างไรบ้าง?

การรับใช้พระเจ้า ทำให้เราแสวงหาพระเจ้ามากขึ้น พึ่งพาพระเจ้ามากขึ้น ทำให้เราเติบโตขึ้นในความเชื่อ และเอาชนะการทดลองใจจากคนต่างๆที่เราพบปะ หรือสถานการณ์ยากลำบากต่างๆ

แต่โดยพระเจ้าที่เรารับใช้ ที่เราเชื่อ พระเจ้าจะช่วยเหลือเราให้เข้าใจการทดลองใจ และผ่านบททดสอบความเชื่อต่างๆ เพื่อให้เราชนะการทดลองใจ ผ่านบททดสอบความเชื่อต่างๆ เมื่อเราเข้าใจพระเจ้ามากขึ้น เข้าใจผู้อื่นมากขึ้น เข้าใจตนเองมากขึ้น และเข้าใจสถานการณ์ต่างๆมากขึ้น

ขอพระเจ้าอวยพร ให้เราร่วมใจกันอธิษฐาน

สนใจติดต่อเรา

www.facebook.com/FORWARD.CH.TH

Email: actsministry2017@gmail.com

บทความก่อนหน้านี้เฝ้าเดี่ยวแบบ A.C.T.S. โครงร่างพระธรรมยากอบ
บทความถัดไปเฝ้าเดี่ยวแบบ A.C.T.S. พระธรรมยากอบ บทที่1:5-8

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่