ส่ิงที่เรียนรู้จากพระธรรมยากอบ คือ การเอาชนะการทดลองใจและผ่านบททดสอบความเชื่อ เรื่อง บททดสอบการพูด(ควบคุมคำพูด)

เมื่อท่านศึกษาเฝ้าเดี่ยวพระธรรมยากอบแล้ว คนดีพร้อม ไม่เคยทำผิดทางคำพูด ซึ่งชีวิตจริงไม่มีใครทำได้ แต่พระเจ้าให้เรามีโอกาสที่จะทำได้ เมื่อเราเข้าใจความจริงเรื่องการทดลองใจ และบททดสอบความเชื่อเรื่องการควบคุมคำพูด หากเราสามารถควบคุมคำพูดได้ เราก็ควบคุมชีวิตของเราให้อยู่ในทางของพระเจ้าได้ เริ่มต้นจากการชำระจิตใจด้วยพระวจนะของพระเจ้า

พี่น้องของข้าพเจ้า อย่าเป็นอาจารย์กันมากนักเลย เพราะท่านทั้งหลายก็รู้ว่าเราที่เป็นคนสอนนั้น จะต้องถูกพิพากษาที่เข้มงวดยิ่งขึ้น 2เพราะว่าเราทำผิดพลาดมากมายกันทุกคน ถ้าใครไม่เคยทำผิดทางคำพูด คนนั้นก็เป็นคนดีพร้อมและสามารถบังคับทั้งตัวได้ด้วย 3ถ้าเราเอาบังเหียนใส่ปากม้าเพื่อให้พวกมันเชื่อฟัง เราก็สามารถบังคับมันได้ทั้งตัว 4หรือดูเรือซิ แม้ว่ามันจะใหญ่และถูกพัดให้แล่นไปด้วยลมแรง เรือเหล่านั้นก็ยังถูกบังคับด้วยหางเสือเล็กๆ ไปในทิศทางที่นายท้ายต้องการจะให้ไป 5ลิ้นก็เช่นเดียวกัน เป็นอวัยวะเล็กๆ แต่คุยอวดในเรื่องใหญ่โต

คิดดูซิ ไฟเพียงนิดเดียวแต่สามารถทำให้ป่าใหญ่ลุกไหม้ได้ 6และลิ้นนั้นเป็นไฟ ลิ้นเป็นโลกชั่วร้ายที่ตั้งอยู่ท่ามกลางอวัยวะต่างๆ ของเรา มันทำให้ทั้งกายเป็นมลทิน และเผาผลาญวงจรของชีวิต และตัวมันเองก็ถูกเผาผลาญโดยไฟนรก 7เพราะว่าสัตว์ทุกชนิด ทั้งนก ทั้งสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์ในทะเลนั้นทำให้เชื่องได้ และมนุษย์ทำให้พวกมันเชื่องมาแล้ว 8แต่ลิ้นนั้นไม่มีมนุษย์คนไหนสามารถทำให้เชื่องได้ ลิ้นเป็นสิ่งชั่วร้ายที่อยู่ไม่สุขและเต็มไปด้วยพิษร้ายถึงตาย 9เราสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระบิดาด้วยลิ้นนั้น และเราก็แช่งด่ามนุษย์ผู้ที่พระเจ้าทรงสร้างตามพระฉายาของพระองค์ด้วยลิ้นนั้น 10คำสรรเสริญและคำแช่งด่าออกมาจากปากเดียวกัน พี่น้องของข้าพเจ้า อย่าให้เป็นอย่างนั้น 11บ่อน้ำพุจะมีทั้งน้ำจืดและน้ำเค็มพุ่งออกมาจากช่องเดียวกันได้หรือ? 12พี่น้องของข้าพเจ้า ต้นมะเดื่อจะออกผลเป็นมะกอกได้หรือ? และเถาองุ่นจะออกผลเป็นมะเดื่อได้หรือ? บ่อน้ำพุเค็มย่อมทำให้เกิดน้ำจืดไม่ได้

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011 สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

A : Attitude

เราได้รับความรู้ใหม่ๆ หรือเราได้รับทัศนคติใหม่ๆ จากพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ตอนที่อ่านเรื่องอะไรบ้าง?

คำพูดทุกคำจะถูกนำมาพิจารณาในวันพิพากษา โดยเฉพาะคนที่สอนคนอื่นจะถูกพิจาราณาเข้มงวด คนดีพร้อมคือไม่ทำผิดทางคำพูดเลย และใครที่ควบคุมคำพูดของตนได้กับควบคุมชีวิตของตนเองในทางชอบธรรมของพระเจ้าได้

สังเกตดูชีวิตของเราเวลาที่มีอะไรมากระทบใจของเรา เรารู้ตัวเองไหมว่าเรากำลังถูกทดลองใจ และเจอบททดสอบความเชื่อในพระเจ้า ด้านคำพูดที่สะท้อนออกมา เช่น การบ่น การแช่งด่า การทะเลาะเถียงต่อว่า การพูดจาโต้เถียงหยาบคาย การโกหกปลิ้นปล้อน การพูดจาหยาบโลน แต่ถามว่าตัวอย่างคำพูดที่ไม่ดีเหล่านี้มาจากใจที่ถูกพระเจ้าชำระแล้วหรือไม่

พระคัมภีร์ตอนนี้บอกว่านำ้จืดกับน้ำเค็มจะออกมาจากบ่อเดียวกันได้หรือ ก็หมายความว่า คนชอบธรรมที่ได้ชำระจิตใจของตนให้บริสุทธิ์โดยการยกโทษบาปของพระเจ้าแล้ว จะพูดในเรื่องที่อธรรมแบบคนบาปที่ไม่รู้จักพระเจ้าหรือไม่ได้รับการชำระบาปจากพระเจ้า พูดไม่ดีได้หรือ

C : Christ in focus

เรามองเห็นพระเยซูเป็นใคร พระองค์ทำอะไรบ้าง ผ่านพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ตอนที่เราอ่านอย่างไรบ้าง?

พระเยซูสอนว่า คำที่พูดไม่เป็นสาระทุกคำจะถูกนำเข้าสู่การพิพากษา มธ12:36 ด้วยว่าปากพูดสิ่งท่ีมาจากใจ คนดีก็เอาของดีมาจากคลังของตน คนชั่วก็เอาความชั่วมาจากคลังแห่งความชั่วในตัวของเขา

เราจึงต้องระมัดระวังใจ เพื่อให้คำพูดออกมาจากจิตใจที่ได้รับการชำระจากพระเจ้าแล้ว

T : Transformation

เราต้องการให้พระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราในด้านใดบ้าง

คำพูดที่ไม่ดีสร้างปัญหาใหญ่ๆได้มากมาย เมื่อเราเข้าใจการทดลองใจ และบททดสอบความเชื่อเรื่องการควบคุมคำพูดแล้ว เราต้องระมัดระวังสิ่งที่มากระทบใจ ทำให้เราพูดในสิ่งที่ไม่สมควร ทำให้เราไม่ผ่านบททดสอบความเชื่อในพระเจ้า

ชำระใจของเราด้วยพระวจนะของพระเจ้า สะสมพระวจนะในใจ เพื่อเราจะไม่ทำผิดเรื่องคำพูด เราจะควบคุมคำพูดได้ ควบคุมชีวิตของตนในทางชอบธรรมของพระเจ้าได้ จะได้ไม่ถูกพิพากษาเรื่องคำพูดในวันสุดท้าย

เราต้องมีคำพูดอย่างคนที่พระเจ้าชำระเป็นคนชอบธรรมแล้ว มีใจสะอาด มีคำพูดอย่างคนของพระเจ้า เวลาพูดอะไรออกไปแล้วกลับมาฟังสิ่งที่ตัวเองพูดด้วย เพื่อสร้างวินัย เพื่อควบคุมการพูดของตน

S : Serve

เราจะดำเนินชีวิตเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น และต่อพระเจ้าได้อย่างไรบ้าง?

การรับใช้พระเจ้า ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการพูด เช่น การเทศน์ การสอน การให้คำปรึกษา การอธิษฐาน การหนุนใจ ผู้รับใช้ต้องระมัดระวังเรื่องคำพูด และรักษาใจของตนเองให้ชนะการทดลองใจ และผ่านบททดสอบความเชื่อ เรื่องการควบคุมคำพูด ให้ได้ เพื่อจะช่วยเหลือคนอื่นๆได้ โดยมีชีวิตสอดคล้องกับสิ่งที่สอน หรือสิ่งที่พูด

ขอพระเจ้าอวยพร ให้เราร่วมใจกันอธิษฐาน

สนใจติดต่อเรา

www.facebook.com/FORWARD.CH.TH

Email: actsministry2017@gmail.com

บทความก่อนหน้านี้เฝ้าเดี่ยวแบบ A.C.T.S. พระธรรมยากอบ บทที่2:14-26
บทความถัดไปเฝ้าเดี่ยวแบบ A.C.T.S. พระธรรมยากอบ บทที่3:13-18

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่