ส่ิงที่เรียนรู้จากพระธรรมยากอบ คือ เราสามารถชนะการทดลองใจ และผ่านการทดสอบความเชื่อได้ ถ้าเรามีท่าทีที่ถูกต้องต่อการทดลองใจ และการทดสอบความเชื่อ โดยเรามีความสุขใจเมื่อรับการทดสอบ

เมื่อท่านศึกษาเฝ้าเดี่ยวพระธรรมยากอบแล้ว ความสุขใจเมื่อเผชิญเรื่องการทดลองใจ และผ่านการทดสอบความเชื่อ ทำให้เราดำเนินชีวิตคริสเตียนได้ท่ามกลางปัญหาและสถานการณ์ที่เข้ามาในชีวิต โดยเรามีความสุขใจที่จะเผชิญ เราจะชนะการทดลองและผ่านการทดสอบความเชื่อไปได้ ทำให้เราเป็นคนที่สมบูรณ์ และดีพร้อม

12คนที่สู้ทนต่อการทดลองใจก็เป็นสุข เพราะเมื่อเขาผ่านการทดสอบแล้ว เขาจะได้รับมงกุฎแห่งชีวิตที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้กับคนทั้งหลายที่รักพระองค์

13อย่าให้คนที่ถูกล่อลวงกล่าวว่า “พระเจ้าทรงล่อลวงข้าพเจ้า” เพราะว่าพระเจ้าจะไม่ถูกความชั่วล่อลวง และพระองค์เองก็ไม่ทรงล่อลวงใครเลย 14แต่ทุกคนถูกล่อลวงด้วยตัณหาของตัวเอง คือถูกตัณหานั้นล่อลวงและชักนำ 15เมื่อตัณหาฟักตัวขึ้นแล้วก็ก่อให้เกิดบาป และเมื่อบาปเจริญเต็มที่แล้วก็ก่อให้เกิดความตาย

16พี่น้องที่รักของข้าพเจ้า อย่าถูกหลอกเลย 17ของประทานที่ดีและเลิศทุกอย่างนั้นมาจากเบื้องบน คือมาจากพระผู้สร้างแห่งบรรดาดวงสว่าง ในพระองค์ไม่มีการแปรปรวนหรือเงาของการเปลี่ยนแปลง 18เมื่อตั้งพระทัยแล้ว พระองค์ทรงให้เราบังเกิดด้วยพระวจนะแห่งความจริง เพื่อให้เราเป็นผลิตผลแรกของสิ่งต่างๆ ที่พระองค์ทรงสร้าง

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011 สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

A : Attitude

เราได้รับความรู้ใหม่ๆ หรือเราได้รับทัศนคติใหม่ๆ จากพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ตอนที่อ่านเรื่องอะไรบ้าง?

สุขใจเพราะเรารู้ว่าเราจะได้รับรางวัลเมื่อชนะการทดลองใจและผ่านบททดสอบความเชื่อ

สุขใจเพราะเรารู้ว่าพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่ แสนดี ไม่เปลี่ยนแปลง ให้เราได้บังเกิดใหม่ฝ่ายวิญญาณโดยพระวจนะพระเจ้า ให้กลับไปสู่มาตรฐานดีเหมือนที่พระเจ้าตั้งใจสร้างส่ิงต่างๆดียิ่งนัก เพราะในเวลานั้นไม่มีบาปเข้ามาเจือปน การได้กลับมาเชื่อพระเจ้าผ่านพระวจนะของพระเจ้าทำให้เรามีโอกาสกลับมาสู่ความดีของพระเจ้าเหมือนที่พระเจ้าทรงสร้างอีกครั้ง

สุขใจเพราะเรารู้ว่าพระเจ้าช่วยเราให้พ้นจากบาปตัณหา ที่ล่อลวงทำให้เราไปสู่ความตาย พระเจ้าไม่ล่อลวงเราให้ไปตาย แต่ให้เราต่อสู้กับเนื้อหนังเพื่อมีชัยชนะและรักษาส่ิงที่พระเจ้าทำดีเพื่อช่วยเรา

ถ้าพระเจ้าต้องการให้เราตาย ให้เราล้มเหลว พระเยซูจะไม่มาตายเพื่อช่วยเหลือเราอย่างแน่นอน แค่ปล่อยเราไว้ในโลกแห่งความบาปเราก็จะตายเพราะบาปอยู่แล้ว แต่พระเจ้าให้ประกาศความจริงนี้เพื่อช่วยเราต่างหาก

C : Christ in focus

เรามองเห็นพระเยซูเป็นใคร พระองค์ทำอะไรบ้าง ผ่านพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ตอนที่เราอ่านอย่างไรบ้าง?

พระเยซูคริสต์สนิทสนมกับพระเจ้าพระบิดา  เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน พระเยซูรู้ว่าพระองค์มาเพื่อตายไถ่บาปมนุษย์ และวันที่สามพระเจ้าจะทำให้พระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายอีกครั้งหนึ่ง โดยพระเยซูบอกกับเหล่าสาวกไว้ก่อนล่วงหน้า

พระองค์เชื่อวางใจพระเจ้าพระบิดาว่าพระเจ้าไม่ได้ล่อลวงให้พระองค์ไปตาย แต่เพื่อเป็นพระพรกับเราทุกคนที่เชื่อในพระเจ้า จะได้รับการช่วยเหลือให้พ้นจากความบาปได้ พระเจ้าพระบิดาจึงยกพระนามของพระเยซูให้สูงกว่านามใดๆทั้งปวง

T : Transformation

เราต้องการให้พระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราในด้านใดบ้าง

ประเมินตัวเราว่า เจอการทดลองใจเมื่อใด เรารู้ว่าเรากำลังเจอบททดสอบความเชื่อในพระเจ้า เราสุขใจเพราะรู้ว่าจะมีสิ่งดีเกิดขึ้นหลังจากที่เราชนะการทดลองใจและผ่านบททดสอบความเชื่อไปได้ เพราะพระเจ้าช่วยเหลือเราเมื่อเราพึ่งพาพระเจ้า เมื่อเราเช่ือวางใจในพระเจ้าไม่สั่นคลอนในความเชื่อ พัมนาความสัมพันธ์กับพระเจ้าให้สนิทสนมมากยิ่งขึ้น

S : Serve

เราจะดำเนินชีวิตเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น และต่อพระเจ้าได้อย่างไรบ้าง?

รับใช้พระเจ้าด้วยการตระหนักถึงความจริงของพระลักษณะของพระเจ้า พระวจนะของพระเจ้า สอนคนให้เข้าใจความจริงของพระเจ้าเมื่อเราเจอการทดลองใจ และบททดสอบความเชื่อ ขอให้คาดหวังที่จะผ่านเพื่อจะรับรางวัลจากพระเจ้า โดยตระหนักว่าพระเจ้ามาเพื่อช่วยเหลือเรา ไม่ล่อลวงเราให้หลงไปจากความเชื่ออย่างแน่นอน

ขอพระเจ้าอวยพร ให้เราร่วมใจกันอธิษฐาน

สนใจติดต่อเรา

www.facebook.com/FORWARD.CH.TH

Email: actsministry2017@gmail.com

บทความก่อนหน้านี้เฝ้าเดี่ยวแบบ A.C.T.S. พระธรรมยากอบ บทที่1:9-11
บทความถัดไปเฝ้าเดี่ยวแบบ A.C.T.S. พระธรรมยากอบ บทที่1:19-27

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่