ส่ิงที่เรียนรู้จากพระธรรมดาเนียล คือ มีคำตอบอยู่ในปัญหา มีทางออกอยู่ในทางตัน มีพระพรอยู่ในความยากลำบาก แต่พระเจ้าสำแดงเปิดเผยแก่ผู้ที่แสวงหาพระองค์ ดังนั้นเราต้องมาสำรวจตัวเองว่าเราจะได้ยิน แล้วเข้าใจหรือไม่ เมื่อเวลาที่เราเจอการทดสอบ การเข้าใจการสำแดงของพระเจ้านี้ จึงขึ้นอยู่กับความใกล้ชิดสนิทสนมระหว่างเรากับพระเจ้า

เมื่อท่านศึกษาเฝ้าเดี่ยวพระธรรมดาเนียลแล้ว เราต้องกลับมาสร้างพื้นฐานชีวิตที่มีความเชื่อในพระเจ้า สร้างความสัมพันธ์ให้สนิทสนมกับพระเจ้ามากขึ้น เพื่อเราจะผ่านสถานการณ์ปัญหา การทดสอบต่างๆไปได้ เป็นพระพรกับตนเอง และผู้อื่นได้

พระสุบินของเนบูคัดเนสซาร์

1ในปีที่สองของรัชกาลเนบูคัดเนสซาร์ พระองค์ทรงสุบิน พระองค์ทุกข์พระทัยจนบรรทมไม่หลับ 2แล้วกษัตริย์จึงทรงบัญชาให้เรียกพวกโหร หมอดู นักวิทยาคม และคนเคลเดียเข้ามาเพื่อทูลกษัตริย์ให้รู้เรื่องที่ทรงสุบิน เขาทั้งหลายก็เข้ามาเฝ้ากษัตริย์ 3และกษัตริย์ตรัสกับพวกเขาว่า “เราได้ฝัน และจิตใจของเราก็เป็นทุกข์ อยากรู้ว่าฝันเรื่องอะไร” 4แล้วคนเคลเดียจึงทูลกษัตริย์เป็นภาษาอาราเมคว่า “ข้าแต่พระราชา ขอทรงพระเจริญเป็นนิตย์ ขอเล่าพระสุบินแก่บรรดาผู้รับใช้ของพระองค์ แล้วเหล่าข้าพระบาทจะได้ถวายคำแก้พระสุบิน” 5กษัตริย์ทรงตอบคนเคลเดียว่า “คำของเรานั้นเด็ดขาด ถ้าเจ้าไม่บอกให้เรารู้ความฝันพร้อมทั้งคำแก้ฝัน เจ้าจะถูกทึ้งแขนขาออก และบ้านเรือนของเจ้าจะถูกทำให้เป็นเศษเล็กเศษน้อย 6แต่ถ้าเจ้าเปิดเผยความฝันและคำแก้ฝันให้เรา เจ้าจะได้รับของขวัญ รางวัล และเกียรติยศยิ่งใหญ่ ฉะนั้นจงเปิดเผยความฝันและคำแก้ฝันแก่เรา” 7เขาทั้งหลายทูลเป็นครั้งที่สองว่า “ขอพระราชาเล่าพระสุบินแก่บรรดาผู้รับใช้ของพระองค์ และเหล่าข้าพระบาทจะถวายคำแก้พระสุบิน พ่ะย่ะค่ะ” 8กษัตริย์ทรงตอบว่า “เรารู้แน่แล้วว่า เจ้าพยายามจะถ่วงเวลาไว้ เพราะเจ้าเห็นว่าคำของเรานั้นเด็ดขาด 9ถ้าเจ้าไม่ให้เรารู้ความฝัน ก็มีคำตัดสินเจ้าอยู่ข้อเดียว เจ้าทั้งหลายตกลงจะพูดเท็จและพูดทุจริตต่อเรา เผื่อว่าสถานการณ์จะเปลี่ยนแปลงไป เพราะฉะนั้นเจ้าจงบอกความฝันแก่เรา แล้วเราจะรู้ว่าเจ้าแก้ความฝันให้เราได้” 10คนเคลเดียจึงทูลกษัตริย์ว่า “ไม่มีใครในพิภพเปิดเผยเรื่องของพระราชาได้ เพราะว่าไม่มีพระราชายิ่งใหญ่และทรงฤทธิ์องค์ใดไต่ถามสิ่งเหล่านี้จากโหร หรือหมอดู หรือคนเคลเดีย 11สิ่งซึ่งพระราชาตรัสถามนั้นยากเกินไป ไม่มีใครจะเปิดเผยแด่พระราชาได้นอกจากบรรดาพระผู้ไม่ได้อยู่กับมนุษย์”

12เพราะเรื่องนี้กษัตริย์จึงกริ้วและทรงพระพิโรธยิ่งนัก และมีรับสั่งให้ประหารพวกนักปราชญ์ทั้งหมดของบาบิโลน 13เพราะฉะนั้นจึงมีพระราชกฤษฎีกาประกาศไปว่าให้ฆ่านักปราชญ์เสียทั้งหมด เขาจึงตามหาดาเนียลและเพื่อนๆ เพื่อจะประหารชีวิต 14แล้วดาเนียลก็ตอบอารีโอคหัวหน้าราชองครักษ์ ผู้ออกไปประหารนักปราชญ์ของบาบิโลน ด้วยคำแยบคายและด้วยความรอบคอบ 15ท่านถามอารีโอคหัวหน้าว่า “ไฉนพระราชกฤษฎีกาของพระราชาจึงเร่งด่วนนัก?” แล้วอารีโอคก็เล่าเรื่องให้ดาเนียลรู้ 16แล้วดาเนียลก็เข้าไปเฝ้าและทูลขอให้กษัตริย์ทรงเลื่อนกำหนดเวลาเพื่อท่านจะถวายคำแก้พระสุบินแด่กษัตริย์

17แล้วดาเนียลก็กลับไปยังบ้านของท่าน และแจ้งเรื่องแก่ฮานันยาห์ มิชาเอล และอาซาริยาห์สหายของท่าน 18และบอกพวกเขาให้ทูลขอพระกรุณาจากพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์เรื่องความลึกลับนี้ เพื่อดาเนียลและเพื่อนของท่านจะไม่พินาศพร้อมกับบรรดานักปราชญ์อื่นๆ ของบาบิโลน 19ในนิมิตเวลากลางคืน พระองค์ทรงเปิดเผยความลึกลับนั้นแก่ดาเนียล แล้วดาเนียลก็ถวายสาธุการแด่พระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์

20ดาเนียลกล่าวว่า

“สาธุการแด่พระนามของพระเจ้าเป็นนิตย์สืบไป

ปัญญาและฤทธานุภาพเป็นของพระองค์

21พระองค์ทรงเปลี่ยนวาระและฤดูกาล

ทรงถอดบรรดากษัตริย์และทรงตั้งขึ้นใหม่

พระองค์ประทานปัญญาแก่นักปราชญ์

และความรู้แก่คนฉลาด

22พระองค์ทรงเปิดเผยสิ่งที่ลึกซึ้งและลี้ลับ

พระองค์ทรงทราบสิ่งที่อยู่ในความมืด

และความสว่างก็อยู่กับพระองค์

23โอ พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของข้าพระองค์

ข้าพระองค์ขอบพระคุณและสรรเสริญพระองค์

เพราะพระองค์ประทานปัญญาและกำลังแก่ข้าพระองค์

สิ่งนั้นที่พวกข้าพระองค์ทูลขอ พระองค์ก็ทรงให้ข้าพระองค์ทราบแล้ว

เพราะพระองค์ได้ทรงเปิดเผยเรื่องของพระราชาแก่พวกข้าพระองค์”

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011 สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

A : Attitude

เราได้รับความรู้ใหม่ๆ หรือเราได้รับทัศนคติใหม่ๆ จากพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ตอนที่อ่านเรื่องอะไรบ้าง?

สถานการณ์ที่อันตราย ยากลำบาก นำไปสู่ความตายได้ แต่พระเจ้าช่วยเหลือได้ และพระพรนั้นทำให้คนอื่นๆได้รับความช่วยเหลือด้วย

ในตอนนี้อาจจะกล่าวได้ว่าความรู้ คือ อำนาจ ทำให้เป็นหรือทำให้ตายก็ได้ ความรู้ในที่นี้หมายถึง เรื่องความฝันลึกลับที่มีเพียงกษัตริย์เนบูคัดเนซาร์ผู้เดียวที่ทรงทราบ นักปราชญ์ท่านอื่นๆ มีความรู้จำกัดและไม่สามารถรู้ได้ (ข้อ10-11) แต่สำหรับดาเนียลเขาขอบคุณพระเจ้าที่เปิดเผยให้เขารู้ความลึกลับนี้ หรือความฝันของกษัตริย์ ทำให้เขารอดจากความตาย และช่วยคนอื่นได้ (ข้อ23)

C : Christ in focus

เรามองเห็นพระเยซูเป็นใคร พระองค์ทำอะไรบ้าง ผ่านพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ตอนที่เราอ่านอย่างไรบ้าง?

ความรู้ที่พระเจ้าเปิดเผยกับมนุษย์เรา คือ พระเยซูเป็นความหวังเดียวของผู้ที่ต้องการความรอดจากการพิพากษา พระองค์มีชัยชนะเหนือความบาปแล้ว พระเยซูเป็นผู้ที่พระเจ้าเปิดเผยผ่านพระคัมภีร์ เป็นผู้ชอบธรรมที่เป็นขึ้นจากความตาย เพื่อจะพิพากษาคนบาปในวันสุดท้าย ความรู้นี้พระเจ้าสำแดงเปิดเผย ไม่ใช่มนุษย์ประดิษฐ์คิดค้นขึ้นเอง

T : Transformation

เราต้องการให้พระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราในด้านใดบ้าง

ดำเนินชีวิตโดยแสวงหาพระเจ้า พึ่งพาพระเจ้า นมัสการพระเจ้า อธิษฐานกับพระเจ้า มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพระเจ้า รู้จักพระประสงค์ น้ำพระทัยของพระเจ้า มีชีวิตอธิษฐาน และรอคอย ฟังพระสุรเสียงของพระเจ้า

เวลาที่เราเจอบททดสอบ ความยากลำบาก ปัญหาต่างๆ เราจะรู้ว่าพระเจ้ามีหนทางช่วยเหลือเราได้

อย่าพึ่งพาแต่ความรู้ ความสามารถ สติปัญญาของเรา หรือรอความช่วยเหลือจากคนอื่นๆ สิ่งอื่นๆ เพราะส่ิงเหล่านั้นมีความจำกัด แต่การเปิดเผยสำแดงของพระเจ้าช่วยเหลือเราได้ แต่เราจะรู้ไหมว่าพระเจ้าสำแดงการช่วยเหลือแก่ปัญหาของเราอย่างไร ถ้าเราไม่มีความใกล้ชิดกับพระเจ้า

S : Serve

เราจะดำเนินชีวิตเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น และต่อพระเจ้าได้อย่างไรบ้าง?

รับใช้พระเจ้าโดยมีความสัมพันธ์ใกล้ชิด เวลาเจอสถานการณ์ปัญหาต่างๆ อย่าลืมพึ่งพาพระเจ้า พระเจ้าจะเปิดเผยหนทางความสำเร็จแห่งการรับใช้ให้แก่เรา เพื่อเป็นพระพรกับผู้อื่นอย่างแน่นอน

ขอพระเจ้าอวยพร ให้เราร่วมใจกันอธิษฐาน

สนใจติดต่อเรา

www.facebook.com/FORWARD.CH.TH

Email: actsministry2017@gmail.com

บทความก่อนหน้านี้เฝ้าเดี่ยวแบบ A.C.T.S. ดาเนียล บทที่ 1:1-21
บทความถัดไปเฝ้าเดี่ยวแบบ A.C.T.S. พระธรรมดาเนียล บทที่2:24-29

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่